Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä.

Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen, ympäristönsuojelun ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:

Tunnusluku 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
       
Kiinteistönhoito      
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % -1,8 0,0 -2,0
Hoito €/htm2 (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) 0,66 0,65 0,65
Hoito m2/htv 9 600 9 300 9 600
Siivouspalvelut      
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % -0,5 -1,0 -1,0
Siivouspalvelut, €/sm2 0,94 0,94 0,94
Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, % 41 42 45
Tekniset palvelut      
Vuosikorjaukset, €/htm2/kk 0,52 0,54 0,55
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % 65 70 70
Asuntotoimi      
Vuokrattavat asunnot, kpl/htv 236 260 260
Energiapalvelut      
Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L 38,0 37,9 37,5
— Toimistorakennukset 44,2 42,4 41,8
— Kasarmit 45,6 46,3 45,9
— Huoltorakennukset 42,6 40,2 39,8
— Lämpimät varastot 29,8 30,0 29,6
Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S 15,4 16,2 15,8
Veden ominaiskulutus, l/rm3/L 87 92 85
Ympäristöpalvelut      
Sekajätteen määrän vähentäminen, % 52 35 50
Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen, 1 000 tn CO2 144 148 137
Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen, kgCO2 / MWh 240 230 224
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, %      
— lämpö, osto 24 22 25
— lämpö, oma tuotanto 9 7 11
— sähkö 30 30 30
Ympäristönäkökulman huomioiminen hankinnoissa, % 89 90 90
Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
       
Kiinteistöpalvelut      
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto 3,00 3,03 2,77
Huoneistoala (milj. htm2), muut 0,17 0,13 0,2
Rakennustilavuus (milj. rm3), puolustushallinto 14,8 15,2 13,7
Rakennustilavuus (milj. rm3), muut 0,9 0,6 1,1
Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3), puolustushallinto 9,4 9,6 8,7
Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3), muut 0,6 0,4 0,7
Siivouspalvelut      
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto 1,3 1,31 1,25
Siivousala (milj. sm2), muut 0,1 0,11 0,11
Tekniset palvelut      
Vuosikorjausprojektit (kpl) 1 500 1 500 1 500
Erillistilausprojektit (kpl) 805 900 800
Pieninvestointiprojektit (kpl) 143 200 200
Energiapalvelut      
Toimitettu lämpö (MWh) 375 067 392 000 360 000
Toimitettu sähkö (MWh) 266 975 275 000 256 725
Toimitettu vesi (1 000 m3) 1 161 1 200 1 120
Ympäristöpalvelut      
Ympäristöraportit (kpl) 0 1 1
Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl 0 2 2
Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl 5 2 2
Rakennuttamispalvelut      
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 39 30 20
Valmistuneet hankkeet (kpl) 28 25 25
Asiakastyytyväisyys (1—5) 3,99 3,9 3,9
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Ylläpidetään työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.

Tunnusluku 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,5 3,5 3,5
— naiset 3,5 3,5 3,5
— miehet 3,5 3,5 3,5

Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttotulot 162 553 159 472 156 588
Bruttomenot 162 545 159 464 156 580
Nettotulot 8 8 8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 162 553 159 472 156 588
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 162 545 159 464 156 580
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 8 8 8
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

2014 talousarvio 8 000
2013 talousarvio 8 000
2012 tilinpäätös 8 151