Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              07. Energiaverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

07. EnergiaverotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 4 400 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

  2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
ennuste
       
Moottoribensiinin kulutus -3,6 -2½ -2½
Dieselöljyn kulutus -0,4 ½
Sähkön kulutus -5,1 4

Lämmityspolttoaineiden ja sähkön veroja korotettiin vuoden 2011 alusta alkaen nettomääräisesti noin 730 milj. eurolla työnantajan kansaneläkemaksun poistamisesta aiheutuneiden verotuottomenetysten kompensoimiseksi. Samanaikaisesti energiaverotuksessa siirryttiin ympäristöohjausta korostavaan energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin perustuvaan veroon kaikkien energiatuotteiden osalta lukuun ottamatta sähköä ja turvetta. Edellisen hallituksen päätösten mukaisesti turpeen ja maakaasun veroa korotetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen tuli voimaan vuonna 2013 ja toinen korotus on määrä toteuttaa vuonna 2015. Polttoaineverotuksen rakennemuutoksen yhteydessä säädettiin dieselöljyn vero korotettavaksi noin 7,9 sentillä litralta vuoden 2012 alusta lukien ja samalla ajoneuvoveron käyttövoimaveroa alennettiin. Vuoden 2012 alusta liikenteen polttoaineiden veroja korotettiin noin 5 prosentilla painottaen hiilidioksidiveroa. Turpeen verotasoa korotettiin nykyisen hallituksen toimesta jo aikaisemmin päätettyjen korotusten lisäksi vuonna 2013.

Vuoden 2013 alusta lämmityspolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotettiin ja energiasisältöveroa alennettiin ympäristöohjaavuuden lisäämiseksi. Painopisteen muutos toteutettiin momentin verokertymän kannalta tuottoneutraalisti. Lisäksi vuoden 2013 alusta täsmennettiin liikennepolttoaineiden hiilidioksidiveron laskentaperustetta siten, että biopolttoaineiden lisäksi fossiilisen moottoribensiinin ja dieselöljyn hiilidioksidipäästössä otettiin huomioon polttoaineen elinkaarenaikainen kasvihuonekaasupäästö. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut muutoksia verotasoihin, sillä samalla veron laskentaperusteena olevan hiilidioksiditonnin arvoa alennettiin.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveroa koskevien lakien muuttamisesta. Esityksen mukaisella liikennepolttoaineiden 5 % veronkorotuksella toteutettaisiin hallitusohjelmaan kirjatun 10 % veronkorotuksen toinen vaihe. Sähkön veronkorotus kohdistettaisiin veroluokkaan I eli kotitalouksien, palveluelinkeinojen, julkisen sektorin ja rakennustoiminnan kuluttamaan sähköön. Energiaverotuoton arvioidaan kasvavan liikennepolttoaineiden veron korotuksen seurauksena vuositasolla 115 milj. euroa ja sähköveron korotuksen seurauksena vuositasolla 80 milj. euroa. Lisäksi konesalien sähköveroa alennetaan siten, että jatkossa niiden verotaso on sähköveroluokan II mukainen.

  Verotaso vuonna 2013
(sis. huoltovarmuusmaksun)
Verotaso 1.1.2014 alkaen
     
Moottoribensiini, snt/l 65,04 67,29
Dieselöljy, snt/l 46,95 49,66
Kevyt polttoöljy, snt/l 16,34 16,34
Raskas polttoöljy, snt/kg 19,21 19,21
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 1,703 1,903
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh 0,703 0,703
Kivihiili, €/t 132,71 132,71
Maakaasu, €/MWh 11,464 11,464
Polttoturve, €/MWh 4,90 4,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2012
tilinpäätös
2013
ennuste
2014
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 311 1 288 1 285
Diesel1) 1 260 1 320 1 409
Sähkö 917 969 1 048
Muut 615 645 658
Yhteensä 4 103 4 222 4 400

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaveromomentille kohdistuu 13 verotukea, joiden kokonaismääräksi arvioidaan n. 1,9 mrd. euroa vuonna 2014. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, konesalien sähkön alempi verokanta sekä puupohjaisten polttoaineiden, nestekaasun, biokaasun ja raideliikenteen sähkön verottomuudet.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2012 2013 2014
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 739 753 764
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 476 474 474
Turpeen alempi verokanta2) 112 94 88
Maakaasun alempi verokanta 69 38 33
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta 370 376 465
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero 62 77 77
Muut 24 24 34

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero, joka on n. 255 milj. euroa vuonna 2012.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, jonka määrä on noin 50 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on noin 205 milj. euroa vuonna 2014. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 (energiaverotuki) eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2014 talousarvio 4 400 000 000
2013 III lisätalousarvio -63 000 000
2013 talousarvio 4 285 000 000
2012 tilinpäätös 4 103 436 263