Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
        YLEISPERUSTELUT
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Maailmantalouden kasvun taustalla ovat ennen kaikkea Yhdysvallat ja Iso-Britannia, talouksien jättäessä finanssikriisin taakseen. Myös Euroopan talous elpyy vähitellen sitkeän taantuman jälkeen. Sen sijaan monissa kehittyvissä talouksissa kasvu on merkittävästi totuttua hitaampaa. Lisäksi geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä, Irakissa ja Libyassa varjostavat teollisuusmaiden kasvunäkymiä.

EU:n pakotteilla tai Venäjän asettamilla vastapakotteilla ei ole merkittäviä suoria kokonaistaloudellisia vaikutuksia Suomeen. Sen sijaan epäsuorat vaikutukset voivat nousta kriisin pitkittyessä merkittäviksi. Suomen talous oli vuodenvaihteessa taantumassa, mutta kääntyi keväällä vaimeaan kasvuun. Talouden toipumista tukee viennin asteittainen elpyminen. Toisaalta yksityiset investoinnit supistuvat selvästi, eikä kulutuskysyntäkään lisäänny. Alkuvuoden taantuman seurauksena Suomen kokonaistuotannon ei ennusteta keskimäärin kasvavan v. 2014.

Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Hintapaineet hiipuvat edelleen ja inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta välillisen verotuksen vaikutus on n. ½ prosenttiyksikköä.

Stubbin hallitusohjelma

Pääministeri Stubbin hallituksen yhtenä painopisteenä on tukea kasvua, työllisyyttä ja ostovoimaa. Hallitusneuvotteluissa päätettiin uusista toimenpiteistä kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi. Seuraavat vuoteen 2014 kohdistuvat hallitusohjelmaan liittyvät toimenpiteet on sisällytetty tähän lisätalousarvioesitykseen: voimalaitosveron poistaminen, panostukset eräisiin liikenne- ja väylähankkeisiin sekä valtion asuntorahaston myöntövaltuuden lisäys käynnistymisavustuksiin.

Tuloarviot

Verotuloja koskevaa arviota alennetaan nettomääräisesti 360 milj. eurolla. Useita välillisen verojen tuottoarvioita alennetaan talouden kehitystä koskevien näkymien heikentymisen sekä saatujen verokertymätietojen seurauksena. Muun muassa arviota arvonlisäveron tuotosta alennetaan 247 milj. eurolla. Vastaavasti energiaverojen tuottoarviota alennetaan 128 milj. eurolla ja autoveron 57 milj. eurolla.

Toisaalta arviota ansio- ja pääomatuloverojen kertymästä korotetaan 120 milj. eurolla. Lisäys aiheutuu alkuvuoden ennakoitua suuremmista kertymätiedoista rajoitetusti verovelvollisten maksaman lähdeveron osalta sekä vuoden 2013 verotuksen valmistumisesta saaduista ennakkotiedoista, joiden mukaan pääomatuloverot olivat ennakoitua suuremmat.

Kertymätietojen ja niiden pohjalta päivitettyjen tuottoennusteiden seurauksena vähennetään perintö- ja lahjaveron tuottoarviota 120 milj. eurolla ja korotetaan varainsiirtoveron tuottoarviota 80 milj. eurolla.

Voimalaitosvero (ns. windfall-vero), jota ei ole vielä saatettu voimaan, perutaan ja arvio veron tuotosta poistetaan.

Arviota valtiolle takaisin maksettavista lainoista korotetaan 127,4 milj. eurolla aiheutuen Islannin ennenaikaisesti takaisin maksamasta lainasta.

Liikenne- ja väylähankkeet

Pohjoiseen menevien raskaiden kuljetusten ja erikoiskuljetusten sujuvoittamiseksi ehdotetaan 0,5 milj. euroa vt 4 Isohaaran vanhan sillan korjaamiseen. Rauman meriväylää ehdotetaan syvennettäväksi (kustannusarvio 20 milj. euroa). Mt 148 ehdotetaan parannettavaksi Keravan tien kohdalla alueelle rakennettavan logistiikkakeskuksen johdosta (kokonaiskustannusarvio 18,5 milj. euroa, josta valtion osuus 13 milj. euroa). Vt 3:lle ehdotetaan rakennettavaksi Arolammin eritasoliittymä, joka osaltaan edistää Riihimäen ympäristön maankäytön kehittymistä ja vaikuttaa suotuisasti alueen työllisyyteen (kokonaiskustannusarvio 18 milj. euroa, josta valtion osuus 6 milj. euroa). Lisäksi uutena hankkeena ehdotetaan vielä kt 77 Viitasaari—Keitele osuuden perusparannusta tavoitteena mm. metsäteollisuuden puunhuollon ja tuotekuljetusten, lannoite ja kemikaalikuljetusten sekä maidon- ja eläintenkuljetusten sujuvuuden parantaminen (kustannusarvio 13 milj. euroa). Käynnissä olevista hankkeista laajennetaan vt 19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien hanketta ja kustannusarvio nousee 12,5 milj. eurolla. Vt 8 Turku—Pori hanketta laajennetaan siten, että nelikaistaista tietä jatketaan Maskusta Nousiaisiin n. 2,5 kilometrin verran. Hankkeen kustannusarvio ei kuitenkaan laajennuksen johdosta kasva vaan se vähenee 10 milj. eurolla johtuen uusista suunnitteluratkaisuista sekä onnistuneen kilpailutuksen avulla saatavista kustannussäästöistä.

Liikenteen tukeminen

Alusinvestointien ympäristötukeen on vuoden 2013 talousarviossa myönnetty 30 milj. euron valtuus tehdä ympäristönsuojelua parantavia investointeja jo käytössä oleviin aluksiin. Tukea ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös uudisalusten ympäristönsuojeluinvestointeja. Vuoden 2013 talousarviossa myönnettyä vielä käyttämättä olevaa valtuutta ehdotetaan käytettäväksi em. tarkoitukseen.

Asuminen

Hallitusohjelman mukaisesti ehdotetaan, että asunto-osakeyhtiöiden, vuokratalojen ja asumisoikeustalojen perusparannuksiin tarkoitetun määräaikaisen käynnistysavustuksen myöntämisvaltuutta lisätään 40 milj. eurolla 140 milj. euroon. Avustuksen määrä voi olla enintään 10 prosenttia hyväksytyistä perusparannuskustannuksista.

Elintarvikesektori

Maatalouden kannattavuusedellytysten turvaamiseksi Venäjän asettamien talouspakotteiden aiheuttamassa tilanteessa ehdotetaan kertaluonteista 20 milj. euron määrärahaa kohdennettuun tukeen maataloudelle.

Elintarvikkeiden vientiohjelman toteuttamiseen yhdessä Elintarviketeollisuusliiton ja Team Finland -toimijoiden kanssa osoitetaan 1,3 milj. euroa lisämäärärahaa.

Koulutus

Yleissivistävään koulutukseen ehdotetaan 15 milj. euroa lisämäärärahaa ryhmäkokojen pienentämiseen ja yleissivistävän koulutuksen laadun kehittämiseen.

Rakennemuutokset

ICT-alan rakennemuutoksesta johtuvien, erityisesti Oulun seudulla tapahtuneiden irtisanomisten vuoksi ehdotetaan äkillisten rakennemuutosten tukeen lisämäärärahaa 8,5 milj. euroa ja lisämyöntövaltuutta 12 milj. euroa.

Lisävaltuus ja -määräraha käytetään työpaikkamenetyksistä kärsivillä äkillisen rakennemuutoksen alueilla taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja luoviin, lähinnä pk-yrityksille myönnettäviin, yritysten kehittämisavustuksiin, yritystoiminnan kansainvälistymisen vauhdittamiseen ja yritysten tukemiseen niiden hakiessa korvaavia vientimarkkinoita Venäjän laskevan viennin tilalle. Lisäksi määrärahaa on tarkoitus käyttää työvoimakoulutuksen hankintaan sekä palkkatukeen ja starttirahaan.

Muut tarkistukset

Verohallinnolle ehdotetaan 2,5 milj. euron lisämäärärahaa lapsivähennyksen edellyttämien tietojärjestelmämuutosten ja muun valmistelun menoihin.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 233 milj. euron vähennys ja määrärahojen 95 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2014 toinen lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 327 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2014 ehdotetaan 7,4 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2014 lopussa arvioidaan budjetoidun perusteella olevan n. 97 mrd. euroa, mikä on n. 48 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2013
Tilinpäätös
2014
Hyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
2014
Hallituksen
esitys
2014
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
54 58754 5849554 679
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)1 7371 814-1 814
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
46 17247 479-23347 246
— Verotulot38 74039 602-36039 242
— Muut tulot7 4327 8771278 004
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
6 4207 1053277 433
— Nettolainanotto6 4247 1553277 483
— Velanhallinta-4-50--50

Vaalikauden kehys

Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi n. 95 milj. eurolla, jolloin vuoden 2014 kehysmenojen taso olisi 42 825 milj. euroa.

Kehyksen hinta- ja rakennekorjaukset huomioon ottaen vuoden 2014 kehystaso on 42 851 milj. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi loppuvuodeksi jää 26 milj. euroa.

Eduskunnan vuodelle 2014 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

 OsastoHyväksytty
talousarvio
(TA+I LTA)
Hallituksen esitysYhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot39 602 148 000-360 000 00039 242 148 000
12.Sekalaiset tulot4 889 914 000-4 889 914 000
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset2 585 000 000-2 585 000 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)401 652 000127 448 000529 100 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)47 478 714 000-232 552 00047 246 162 000
    
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta7 105 280 000327 406 0007 432 686 000
Yhteensä54 583 994 00094 854 00054 678 848 000

Eduskunnan vuodelle 2014 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

 PääluokkaHyväksytty
talousarvio
(TA+I LTA)
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta157 597 000-157 597 000
22.Tasavallan presidentti37 710 000-37 710 000
23.Valtioneuvoston kanslia111 841 000-111 841 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 347 422 000-1 347 422 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala897 239 000-897 239 000
26.Sisäministeriön hallinnonala1 271 024 000-1 271 024 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 739 854 000-2 739 854 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala17 085 946 0001 454 00017 087 400 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 662 792 00015 000 0006 677 792 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 668 389 00020 100 0002 688 489 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala3 016 309 00048 500 0003 064 809 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala3 617 946 0009 800 0003 627 746 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala12 880 025 000-12 880 025 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala276 300 000-276 300 000
36.Valtionvelan korot1 813 600 000-1 813 600 000
Yhteensä54 583 994 00094 854 00054 678 848 000