Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

I lisätalousarvioesitys 2014PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -190 400 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -165 000 000
01. Arvonlisävero, vähennystä -165 000 000
08. Valmisteverot -68 000 000
01. Tupakkavero, vähennystä -68 000 000
10. Muut verot 41 000 000
07. Ajoneuvovero, lisäystä 41 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 1 600 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä 1 600 000
10. Energiaviraston valvontamaksu ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 0
12. SEKALAISET TULOT 144 429 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 23 192 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä 23 159 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 33 000
39. Muut sekalaiset tulot 121 237 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, lisäystä 44 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä 77 027 000
10. Muut sekalaiset tulot, lisäystä 210 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 590 000 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 510 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot, lisäystä 510 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 30 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä 30 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 50 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä 50 000 000
15. LAINAT -23 806 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -23 806 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -23 806 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 520 223 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 21 440 000
01. Hallinto 1 440 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 440 000
10. Omistajaohjaus 20 000 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 20 000 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 51 900 000
01. Ulkoasiainhallinto 154 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 154 000
10. Kriisinhallinta 2 800 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä 2 800 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 48 946 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 48 946 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 0
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) 0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -1 806 000
01. Ministeriö ja hallinto 158 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 34 000
20. Erityismenot (arviomääräraha) 0
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 24 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 100 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu -1 964 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -34 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 000 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 70 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 824 000
10. Poliisitoimi 2 387 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 387 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Rajavartiolaitos 750 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 750 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 687 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 687 000
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 0
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -10 257 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus -7 457 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 293 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -7 750 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta -2 800 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 800 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 73 285 000
10. Verotus ja tullitoimi 31 600 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 27 900 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä 3 700 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 2 934 000
06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 964 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 970 000
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 525 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 325 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 952 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 716 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 236 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) 0
70. Valtionhallinnon kehittäminen 205 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -450 000
04. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 650 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 995 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 23 748 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 2 448 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -19 700 000
32. Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v) 41 000 000
90. Kuntien tukeminen 8 816 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 8 816 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 4 505 000
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha), lisäystä 4 505 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 79 175 000
10. Yleissivistävä koulutus 9 600 000
34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 9 600 000
30. Aikuiskoulutus 10 000 000
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 0
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 16 792 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 9 450 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 342 000
70. Opintotuki 2 233 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), lisäystä 2 096 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha), lisäystä 137 000
80. Taide ja kulttuuri 550 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 250 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) 0
90. Liikuntatoimi 40 000 000
54. Avustus Helsingin Olympiastadionin perusparannukseen (kiinteä määräraha) 40 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 264 000
01. Hallinto -1 560 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -963 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -597 000
20. Maatalous 0
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 0
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) 0
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 0
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
40. Kala-, riista- ja porotalous 9 940 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 000 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 0
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 200 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 7 740 000
50. Vesitalous 785 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 25 000
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 760 000
60. Metsätalous 85 000
42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 85 000
63. Metsähallitus 14 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 14 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 45 844 000
10. Liikenneverkko 42 454 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 25 954 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 16 500 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 451 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha), lisäystä 151 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 300 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 1 409 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 409 000
50. Tutkimus 1 530 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 530 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 242 371 000
01. Hallinto 78 848 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 152 000
87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 80 000 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 164 023 000
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 283 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -160 000
41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 29 000 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), vähennystä -1 700 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 60 000 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 24 600 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 50 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 0
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 500 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 500 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 0
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 0
60. Energiapolitiikka -500 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä -500 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 116 000
01. Hallinto -154 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -154 000
02. Valvonta 270 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 270 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 0
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Sairausvakuutus 0
28. Kansallisen yhteyspisteen ja terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) 0
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 0
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 067 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 5 067 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 067 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 0
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
Määrärahojen kokonaismäärä 520 223 000