Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
            02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
            87. Osakehankinnat
       20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

01. HallintoPDF-versio

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kromipinta Oy:n konkurssipesän turvallisuusriskien poistamiseen siltä osin, kuin kustannuksia ei voida kattaa konkurssipesän varoilla.

Selvitysosa: ELY-keskus on määrännyt Kromipinta Oy:n konkurssipesän toimittamaan viipymättä laitokselle varastoidut vaaralliset nestemäiset ja kiinteät jätteet asianmukaiseen hyödyntämis- ja käsittelylaitokseen. Konkurssipesän varat eivät riitä vaatimusten mukaisiin toimenpiteisiin. Kemikaalien hävittämiskustannusten on arvioitu olevan noin 300 000 euroa.

Vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille myönnettiin 6,1 milj. euron määräraha Avilon Fibres Oy:n konkurssista aiheutuneen turvallisuusongelman poistamiseen. Tämä työ on nyt loppuvaiheessa ja saadaan päätökseen kevään 2014 kuluessa. Tähän tarkoitukseen varatusta määrärahasta on säästymässä arviolta noin 1,5 milj. euroa, josta osa käytetään Kromipinta Oy:n konkurssipesän turvallisuusriskien poistamiseen.

Konkurssiin liittyvät julkisselvityksen menot maksetaan momentilta 25.10.50.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio54 110 000
2013 tilinpäätös60 816 000
2012 tilinpäätös54 675 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 1 152 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 716 000 euroa on siirtoa momentille 28.40.01 ja 436 000 euroa siirtoa momentille 28.40.02. Määrärahasiirrot johtuvat Valtori-hankkeesta sekä virkasiirtoon liittyvästä määrärahakorjauksesta.


2014 I lisätalousarvio-1 152 000
2014 talousarvio215 897 000
2013 tilinpäätös215 204 000
2012 tilinpäätös212 670 000

87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 80 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää perustettavan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi teknologian tutkimus- ja kehittämisyhtiöstä ja siihen liittyvistä laeista. Nykyiset Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus jatkavat toimintaansa 1.1.2015 lähtien Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:nä. Yhtiö perustetaan vuonna 2014, jotta toiminta voidaan keskeytyksettä käynnistää vuoden 2015 alusta alkaen.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjauksessa. Yhtiölle myönnetään osakeyhtiön toimintaan rahoitusta muuhun kuin liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvaan tutkimukseen.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää perustettavan osakeyhtiön osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen. Osakeyhtiön pääomitus on tarkoitus muodostaa tarkoituksenmukaisessa ja riittävässä suhteessa toiminnan laajuuteen. Riittävällä osakepääomalla turvataan aloittavan yhtiön vakavaraisuus ja alkuvaiheen maksuvalmius. Tutkimustoiminnan kokonaislaajuus on noin 300 milj. euroa vuodessa. Pääomituksessa on otettu huomioon kolmen kuukauden operatiiviset menot sisältäen muun muassa palkat, vuokrat ja hankinnat ja käyttöpääoman vaihtelut vuoden aikana. Tarkoituksena on, että Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy maksaa investoinnista 50 milj. euroa 10 vuoden aikana takaisin valtiolle kuitenkin siten, että yhtiön taloudellinen asema ei vaarannu.

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus lakkaavat virastoina 31.12.2014. Virastojen omaisuus, velat ja toiminta sekä näihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset siirretään osakeyhtiölle. Omaisuuden luovutus tapahtuu apporttina.


2014 I lisätalousarvio80 000 000