Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
            01. Oikeusministeriön toimintamenot
            20. Erityismenot
            50. Avustukset
            51. Eräät valtion maksamat korvaukset
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 34 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu siirrosta momentilta 25.10.03 yhden virkamiehen siirtämisestä virkoineen ja palkkausmäärärahoineen Kouvolan hallinto-oikeudesta oikeusministeriöön 1.4.2014 lukien.


2014 I lisätalousarvio34 000
2014 talousarvio27 592 000
2013 tilinpäätös26 842 000
2012 tilinpäätös26 582 000

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään kohdan 3) osalta siten, että määrärahaa saa käyttää viranomaistoiminnasta lakien ja asetusten nojalla aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen ja alaikäiselle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvojan määräämisestä aiheutuneiden kulujen sekä edunvalvojan palkkioiden ja kulujen maksamiseen.

Selvitysosa: Esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 8 §:n perusteella alle 18-vuotiaalle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvojan määräämisestä aiheutuneet kustannukset sekä edunvalvojan palkkio ja kustannukset maksetaan valtion varoista.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio10 865 000
2013 tilinpäätös10 293 782
2012 tilinpäätös9 085 966

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 24 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

 Alkuperäinen käyttösuunnitelmaLisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
    
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 317+243 341
Muut avustukset (enintään)901-901
Yhteensä4 218+244 242

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 18 000 euroa aiheutuu Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokran indeksikorotuksesta ja 6 000 euroa saamelaiskäräjien henkilöstön palkkausten tarkistuksista.


2014 I lisätalousarvio24 000
2014 talousarvio4 218 000
2013 tilinpäätös4 068 795
2012 tilinpäätös3 775 534

51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eräille jatkosodan jälkeen internoiduille siviilihenkilöille maksettaviin korvauksiin sekä korvausmahdollisuudesta tiedottamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille.

Lain perusteella voitaisiin myöntää korvaus eräille jatkosodan jälkeen välirauhansopimuksen perusteella internoiduille siviilihenkilöille. Korvaus maksettaisiin kertakorvauksena. Korvauksista arvioidaan aiheutuvan enintään 300 000 euron kustannukset vuosina 2014—2016, josta arviolta 80 000 euroa kohdistuisi vuodelle 2014. Lisäksi vuonna 2014 kustannuksia aiheutuisi arviolta 20 000 euroa korvausmahdollisuudesta tiedottamisesta.


2014 I lisätalousarvio100 000
2014 talousarvio18 000 000
2013 tilinpäätös16 762 920
2012 tilinpäätös17 453 724