Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
        YLEISPERUSTELUT
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2014 lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Kansainvälisestä taloudesta on viime aikoina saatu rohkaisevia havaintoja, joskin kasvu on haurasta ja tilanne vaihtelee eri alueiden välillä melkoisesti. Kansainvälisen talouden tilanne on vielä herkkä ja tavanomaista alttiimpi negatiivisille yllätyksille. Kansainvälisen talouden käänne parempaan johtaa ajan myötä myös kotimaisen talouden virkoamiseen.

Suomen kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan 0,5 % v. 2014. Ennuste sisältää suhdannekäänteen parempaan, ja suurin yksittäinen tekijä talouskasvun takana on ulkomaankauppa. Yksityinen kulutus ei kasva tänä vuonna lainkaan johtuen reaalisen ostovoiman heikosta kehittymisestä, vaisuista tulevaisuudennäkymistä ja työmarkkinoiden tilanteesta. Yksityiset investoinnit laskevat edelleen ja niiden BKT-osuus alenee 15,4 prosenttiin.

Työttömyysaste nousee edelleen ollen 8,4 % kuluvana vuonna. Myös työllisyys heikkenee 0,3 prosentilla edellisestä vuodesta. Työtunneissa mitattuna tuottavuus kehittyy varsin vaimeasti. Hintapaineet ovat maltilliset, ja kuluvana vuonna inflaatio jää 1,5 prosenttiin.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema on ollut alijäämäinen jo viisi vuotta, ja myös tänä vuonna julkinen talous pysyy alijäämäisenä, sillä verrattain hidas talouskasvu tai sopeutustoimet eivät riitä kääntämään julkista taloutta ylijäämäiseksi. Alijäämän arvioidaan olevan samansuuruinen kuin v. 2013, eli vajaat 2½ % BKT:sta. Valtiontalouden rahoitusaseman arvioidaan hieman kohenevan viime vuodesta. Sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema pysyy reilusti ylijäämäisenä. Kuntatalous on alijäämäinen.

Julkisyhteisöjen velkasuhteen arvioidaan kohoavan lähes 60 prosenttiin kokonaistuotannosta.

Tuloarviot

Varsinaisten tulojen arviota korotetaan nettomääräisesti 544 milj. euroa. Verotuloja koskevaa arviota alennetaan nettomääräisesti 190 milj. euroa. Arviota arvonlisäveron tuotosta alennetaan 165 milj. euroa talouden kehitystä koskevien näkymien heikentymisen sekä saatujen verokertymätietojen seurauksena. Tupakkaveron tuloarviota alennetaan 68 milj. euroa kysynnän oltua voimakasta vuoden 2013 loppupuolella verovelvollisten varauduttua ennakoitua voimakkaammin vuoden 2014 alusta voimaan astuneeseen veronkorotukseen. Ajoneuvoveroa koskevaa tuloarviota korotetaan 41 milj. euroa.

Sekalaisia tuloja koskevaa arviota korotetaan nettomääräisesti 144 milj. euroa. Lisäyksestä 77 milj. euroa aiheutuu käyttämättä jääneiden määrärahojen peruutuksista.

Pankkivaltuuston päätöksen perusteella Suomen Pankin voitosta tuloutetaan 30 milj. euroa valtion talousarviossa ennakoitua enemmän.

Osana hallituksen julkisen talouden suunnitelman 2015—2018 yhteydessä tekemää päätöstä ohjata valtion varoja tuottavampaan käyttöön arviota osakemyynneistä saatavista nettotuloista korotetaan 460 milj. euroa ja osinkotuloarviota 50 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen tuloutusta ja Metsähallituksen tuloutusta korotetaan yhteensä 50 milj. euroa v. 2014.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 544 milj. euron lisäys ja määrärahojen 520 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2014 lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 24 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2014 ehdotetaan 7,1 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2014 lopussa arvioidaan budjetoidun perusteella olevan n. 97 mrd. euroa, mikä on n. 49 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2013
Tilinpäätös
2014
Hyväksytty
talousarvio
2014
Hallituksen
esitys
2014
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
54 58754 06452054 584
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)1 7371 814-1 814
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
46 17246 93554447 479
— Verotulot38 74039 793-19039 602
— Muut tulot7 4327 1427347 877
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
6 4207 129-247 105
— Nettolainanotto6 4247 179-247 155
— Velanhallinta-4-50--50

Vaalikauden kehys

Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi n. 281 milj. eurolla, jolloin vuoden 2014 kehysmenojen taso olisi 42 730 milj. euroa.

Menokehys vuodelle 2014 oli varsinaisen talousarvion jälkeen 42 649 milj. euroa. Kertaluonteisia lisäpanostuksia voidaan kattaa vuodelta 2013 käyttämättä jääneestä kehyksen ns. jakamattomasta varauksesta. Lisätalousarvioesityksen kertaluonteisiin menoihin edellisen vuoden jäljelle jäänyttä jakamatonta varausta käytetään 60 milj. euroa. Vuoden 2014 kehystasoa korotetaan teknisesti tällä summalla.

Kehyksen hinta- ja rakennekorjaukset huomioon ottaen vuoden 2014 kehystaso on 42 849 milj. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää n. 119 milj. euroa.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa

MomenttiAsia20142015
    
24.30.66Päästöhuutokauppatulojen ohjaaminen kertaluonteisiin kehitysyhteistyön ja ilmastorahoituksen hankkeisiin 47,9 
24.30.66Itävallan kanssa yhteistoiminnassa toteutettavan hankkeen menoja. Ko. menoa vastaavat tulot saatu momentille 12.24.99 joulukuussa 2013.1,0 
26.20.70Dornier DO 228 -lentokoneiden valvontatekniikan uudistamishankkeen viivästymisen myötä v. 2014 käyttämättä jäävä 0,75 milj. euroa peruutetaan ja uudelleenbudjetoidaan.0,8 
27.10.01Toimintamenomäärärahan peruuttaminen ja uudelleenbudjetointi ilmavoimien korvaaviin varaosahankintoihin, koska tilattuja varaosia ei voitu toimittaa.0,3 
27.10.18Puolustusvoimien menojen indeksikorjauksen tarkistus vuoden 2013 toteutuneen hintakehityksen mukaiseksi (sopimusperusteinen hintakorjaus)0,6 
28.10.01Peruutettavan määrärahan uudelleenbudjetointi, mikä aiheutuu VALMIS-hankkeen toteutumisen myöhentymisestä. 23,9 
28.20.06Vuoden 2013 määrärahan peruuttaminen ja uudelleenbudjetointi. 2,0 
28.80.32Sähkökaapeliyhteyden rakentaminen Ahvenanmaan maakunnan ja Manner-Suomen välillä on aikataulustaan jäljessä, joten TA2012 budjetoidusta 50 milj. euron siirtomäärärahasta käyttämättä oleva osa peruutetaan ja uudelleenbudjetoidaan.41,0 
30.40.62Käyttämättä jääneen ja peruuntuneen määrärahan uudelleenbudjetoinnin kansallinen osuus 1,25 milj. euroa sekä takaisinperintäpäätösten ja palautettujen maksujen johdosta uudelleenbudjetoitava kansallinen osuus 91 000 euroa otetaan huomioon kehystasossa.1,3 
31.10.20, 31.10.77, 31.30.63TEN-tuloutuksia vastaavasti määrärahalisäykset momenteille 31.10.20 (5,42 milj. euroa), 31.10.77 (15 milj. euroa) ja 31.30.63 (0,3 milj. euroa). Tulot momentilla 12.31.10.20,7 
29.90.54, 31.10.20Kertaluonteisten menojen rahoittaminen v. 2013 käyttämättä jääneestä kehysvarauksesta60,0 
32.60.40Virheen korjaus: virheellisesti kaksi kertaa kehykseen korjattu biojalostamohankkeen tukemisen maksatusaikataulumuutos poistetaan15,0-15,0
Yhteensä 214,5-15,0

Kasvutoimet

Osana vuosien 2015—2018 julkisen talouden suunnitelmaa sovittiin mm. seuraavista kasvutoimista.

Aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen ehdotetaan 10 milj. euroa, joka suunnataan kohdennettuun aikuiskoulutukseen vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville 30—50-vuotiaille.

Korkeakoulujen hakijasuman purkamiseksi korkeakoulutuksen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti n. 3 000 vuosina 2014—2015. Vuonna 2014 alkavassa koulutuksessa tavoitteena on lisätä n. 1 500 uutta aloituspaikkaa, joita vastaavasti ehdotetaan 9 milj. euron määrärahalisäystä. Lisäksi opintotukeen myönnetään yhteensä 2 milj. euroa korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määräaikaiseen lisäykseen liittyvästä tuen saajamäärän kasvusta johtuen.

Aalto-yliopiston arktista osaamista tukevan meritekniikan tutkimusedellytysten vahvistamiseen ehdotetaan 7 milj. euron lisäys, jolla on tarkoitus uudistaa Aalto-yliopiston jääkoeallas.

Perusväylänpidon kriittisimmän liikenneinfrastruktuurin vahvistamiseen, mm. päällysteiden ja huonokuntoisten siltojen kunnostamiseen, ehdotetaan 5 milj. euron määrärahaa. Lisäksi ehdotetaan mt 100 Hakamäentiellä olevan Metsämäentien sillan uusimista ja määrärahaa tähän 8,5 milj. euroa, josta EU:n TEN-tuen osuus olisi 2,5 milj. euroa. Kantatie 52:n parantamiseen Salon kohdalla ehdotetaan määrärahaa 6 milj. euroa. Lisäksi hanketta on tarkoitus rahoittaa työllisyysperusteisella investointituella n. 1,8 milj. eurolla. Vt 8 Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamiseen ehdotetaan 3 milj. euroa ja lisäksi siihen on tarkoitus myöntää työllisyysperusteista investointitukea n. 3 milj. euroa. Vt 6 Taavetti—Lappeenranta -hankkeen aloitusta aikaistetaan vuodella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 76 milj. euroa ja vuoden 2014 määrärahaksi ehdotetaan 1,5 milj. euroa.

Elinkeinopolitiikka edistävien yhteisöjen avustuksiin ehdotetaan 29 milj. euron lisäystä. Lisäyksestä 20 milj. euroa käytetään Finpro ry:n kolmivuotisen, yritysten kansainvälistymistä ja ulkomaisia investointeja edistävän ohjelman toteuttamiseen, 4,5 milj. euroa Team Finland -toimintaan kansainvälistymisen edistämiseksi ja 4,5 milj. euroa Team Finland -toimintaan ulkomaisten investointien hankkimiseksi Suomeen. Lisäksi 1 milj. euroa kohdistetaan Team Finlandin yhteisiin koordinaatioon ja verkoston ohjaukseen liittyviin toimintamenoihin valtioneuvoston kansliassa.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle ehdotetaan 50 milj. euron pääomitusta. Määrärahalla käynnistetään sijoitusohjelma, jonka kautta sijoitetaan kannattavaksi arvioituihin teollisiin suomalaisiin yhtiöihin.

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin lainavaltuuksia lisätään 60 milj. eurolla ja määrärahaa 24,6 milj. eurolla. Valtuuden lisäyksestä 20 milj. euroa käytetään biotalouden ja cleantech-alan pilotointi-, referenssi- ja demonstraatiohankkeisiin ja 40 milj. euroa digitaaliseen arvonluontiin perustuvan liiketoiminnan edistämiseen, digitaalisten innovaatioiden hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamiseen sekä pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin digitaalisen arvonluonnin mahdollisuuksien ja digitalouden uusien innovaatioiden hyödyntämiseksi. Rahoitus kohdennetaan sekä kasvuhakuisille ja kansainvälistyville kotimaisille pk-yrityksille että liiketoimintaansa uudistaville suuryrityksille merkittävää kasvupotentiaalia omaavien kilpailukykyisten liiketoimintojen käyntiin saattamiseksi.

Avustuksen myöntämiseen Stadion-säätiölle Helsingin Olympiastadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin ehdotetaan 40 milj. euroa.

Metsähallituksen luontopalveluille ehdotetaan 5 milj. euron lisäystä kansallispuistojen sekä muiden luonto- ja kulttuurikohteiden rakennusten, rakenteiden ja palvelujen parantamiseen.

Pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseksi otetaan vuosina 2014—2015 käyttöön vuokra-asuntojen rakentamisen takauslainaan liittyvä määräaikainen käynnistysavustus, jolla arvioidaan tuettavan n. 500 asunnon rakentamista vuosittain. Lisäksi valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää avustuksia erityisesti vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausta varten yhteensä enintään 10 milj. euroa.

Omistajaohjaus

Ehdotetaan valtuuksia luopua valtion omistuksesta Altia Oyj:ssä, koska yhtiöllä ei ole enää strategista merkitystä valtiolle. Yhtiön kasvun ja kehittymisen kannalta tarvittavat lisäpääomat yhtiö voisi siten tulevaisuudessa hankkia myös muilta tahoilta kuin valtio-omistajalta.

Governia Oy:n omaa pääomaa ehdotetaan korotettavaksi 20 milj. eurolla. Määrärahaa on tarkoitus käyttää Itämeren merikaapelihankkeen rahoittamiseen.

Kriisinhallinta

Kriisinhallinnan menoissa on uusina operaatioina huomioitu Suomen osallistuminen Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamiseen liittyvään operaatioon Välimerellä ja Keski-Afrikan tasavallan operaatioon. Välimeren operaatiosta aiheutuu tänä vuonna kustannuksia ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön hallinnonaloilla yhteensä 3,1 milj. euroa ja Keski-Afrikan tasavallan operaatiosta vastaavasti 5,7 milj. euroa. Operaatioiden kustannukset rahoitetaan käyttösuunnitelmien muutoksin ja sisäisin siirroin, minkä vuoksi kriisinhallinnan menoihin ei ehdoteta lisämäärärahaa.

Puolustusmateriaalihankinnat

Tykistöohjuskaupan peruuntumisen vuoksi hankintavaltuutta pienennetään n. 37,9 milj. euroa ja määrärahaa n. 13,4 milj. euroa. Puolustusmateriaalihankintojen valuuttakurssitappioihin ehdotetaan 5 milj. euron lisäystä.

Koulutus

Oppilaitosten perustamiskustannuksiin myönnettäviin avustuksiin varattuihin määrärahoihin ehdotetaan 9,6 milj. euron lisäystä. Lisämäärärahalla on tarkoitus avustaa yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille 2015—2017 vahvistettujen hankkeiden toteutusta.

Korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutusten kehittämiseen kohdennetaan 1 milj. euroa siirtona korkeakoulutettujen oppisopimusmuotoisen täydennyskoulutuksen rahoituksesta.

Taide ja kulttuuri

Suomenlinnan hoitokunnalle ehdotetaan 0,25 milj. euroa rakennusten ennakoimattomien ja lisääntyneiden kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien korjaamiseen.

Museovirasto saa tehdä kokoelma- ja konservointikeskuksen tilojen vuokraamista koskevan sopimuksen siten, että siitä aiheutuu enintään 1 milj. euron vuokramenojen kasvu vuositasolla vuodesta 2015 alkaen.

Hanasaaren kulttuurikeskukselle myönnetään valtuus tehdä vuoden 2014 aikana kiinteistön perusparannusta koskeva vuokrasopimus siten, että siitä aiheutuva vuokramenojen kasvu vuositasolla on enintään 0,85 milj. euroa vuodesta 2017 alkaen.

Liikenne

Kehärata-hankkeen valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 15 milj. eurolla 489 milj. euroon. Radan tunneleiden ja asemien sisustusurakoiden työmäärät ovat kasvaneet alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna ja kustannusarvio nousee n. 9 milj. euroa. Lisäksi Tikkurilan asemarakennuksen toteutus aiheuttaa 6 milj. euroa suuremmat kustannukset. Lisämäärärahan tarve ehdotetaan katettavaksi EU:n myöntämän TEN-tukea vastaavan määrärahan puitteissa.

VTT

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi teknologian tutkimus- ja kehittämisyhtiöstä ja siihen liittyvistä laeista. Uutta tutkimus- ja kehittämisyhtiötä pääomitetaan 80 milj. eurolla. Nykyiset Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus jatkavat toimintaansa 1.1.2015 lähtien Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:nä. Yhtiö perustetaan v. 2014, jotta toiminta voidaan keskeytyksettä käynnistää vuoden 2015 alusta alkaen.

VTT:n toimintamenoihin ehdotetaan 2,1 milj. euron lisäystä johtuen ydintutkimusreaktorin jätehuoltosuunnitelman kokonaiskustannusarvion noususta.

ICT

Verohallinnolle ehdotetaan 4,8 milj. euron lisäystä tietojärjestelmiin tehtävien muutosten investointi- ja ylläpitomenoihin.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle ehdotetaan n. 1 milj. euron lisäystä valtion yhteisen henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmän (Kieku) käyttöönottoprojektin resursoinnin johdosta.

Valtion ICT:n ohjauksen ja kehittämisen määrärahasta ehdotetaan 0,45 milj. euron siirtoa momentille 29.40.20 Finto-palvelun kehittämiseen. Valtion ylimmän johdon tietoturvan parantamiseksi (SATU-hanke) ehdotetaan n. 2,7 milj. euron lisämäärärahaa.

Muita tarkistuksia määrärahatasoihin

Eräille jatkosodan jälkeen internoiduille siviilihenkilöille maksettavista korvauksista sekä korvausmahdollisuudesta tiedottamisesta aiheutuviin menoihin ehdotetaan myönnettäväksi 0,1 milj. euroa v. 2014.

Poliisitoimen toimintamenoihin ehdotetaan 2,5 milj. euron lisämäärärahaa telekuuntelujärjestelmän uudistamisen loppuunsaattamiseksi.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusmäärärahassa otetaan vähennyksenä huomioon 2,4 milj. euroa liittyen vuoden 2013 elatustukien takaisinperinnän muutokseen. Määrärahalisäyksinä otetaan puolestaan huomioon yhteensä vajaat 7,8 milj. euroa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon lopullisten määräytymistekijöiden aiheuttamaan muutokseen liittyen.

Aluehallintoviraston toimintamenoihin ehdotetaan siirtona 0,7 milj. euron lisäystä Valtori-muutoksen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirron tarkentumisen johdosta.

Pohjoismaiden Investointipankille annetusta ympäristölainatakauksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen ehdotetaan 4,5 milj. euron määrärahaa.

Luopajärven keskeneräisen tulvasuojeluhankeen rahoitukseen varataan 0,76 milj. euron lisämääräraha talven 2013—2014 tulvavahinkojen aiheuttamien lisämenojen kattamiseen.

Riistavahinkolaissa määriteltyjen suurpetojen v. 2013 aiheuttamien vahinkojen korvauksiin ehdotetaan 3,2 milj. euron lisämäärärahaa.

Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoituslainoihin ehdotetaan 60 milj. euron määrärahan lisäystä. Lisämäärärahan tarve aiheutuu lainojen nostoaikataulun tarkentumisesta sekä korko- ja valuuttakurssimuutoksista.

TE-toimistoille ehdotetaan 2,5 milj. euron määrärahaa n. 50 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseksi. Lisäys rahoitetaan siirtona julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahasta. Siirrolla pyritään parantamaan TE-toimistojen palvelukykyä ja vastaamaan rakennepoliittisen ohjelman työllistymistä tukeviin tavoitteisiin.

Vuosien 2015—2018 kehyspäätökseen sisältyneistä sopeuttamistoimista johtuen työ- ja elinkeinoministeriön momenttien kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin ja energiatuki myöntämisvaltuutta vähennetään 5 milj. eurolla. Määrärahavähennys kansainvälistymisavustuksessa on 1,7 milj. euroa ja energiatuessa 0,5 milj. euroa.

Eduskunnan vuodelle 2014 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

 PääluokkaHyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta157 597 000-157 597 000
22.Tasavallan presidentti37 710 000-37 710 000
23.Valtioneuvoston kanslia90 401 00021 440 000111 841 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 295 522 00051 900 0001 347 422 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala899 045 000-1 806 000897 239 000
26.Sisäministeriön hallinnonala1 267 200 0003 824 0001 271 024 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 750 111 000-10 257 0002 739 854 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala17 012 661 00073 285 00017 085 946 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 583 617 00079 175 0006 662 792 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 659 125 0009 264 0002 668 389 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala2 970 465 00045 844 0003 016 309 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala3 375 575 000242 371 0003 617 946 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala12 879 909 000116 00012 880 025 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala271 233 0005 067 000276 300 000
36.Valtionvelan korot1 813 600 000-1 813 600 000
Yhteensä54 063 771 000520 223 00054 583 994 000

Eduskunnan vuodelle 2014 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

 OsastoHyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot39 792 548 000-190 400 00039 602 148 000
12.Sekalaiset tulot4 745 485 000144 429 0004 889 914 000
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset1 995 000 000590 000 0002 585 000 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)401 652 000-401 652 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)46 934 685 000544 029 00047 478 714 000
    
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta7 129 086 000-23 806 0007 105 280 000
Yhteensä54 063 771 000520 223 00054 583 994 000