Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
            02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
            87. Osakehankinnat
       20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 80 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää perustettavan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi teknologian tutkimus- ja kehittämisyhtiöstä ja siihen liittyvistä laeista. Nykyiset Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus jatkavat toimintaansa 1.1.2015 lähtien Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:nä. Yhtiö perustetaan vuonna 2014, jotta toiminta voidaan keskeytyksettä käynnistää vuoden 2015 alusta alkaen.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjauksessa. Yhtiölle myönnetään osakeyhtiön toimintaan rahoitusta muuhun kuin liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvaan tutkimukseen.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää perustettavan osakeyhtiön osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen. Osakeyhtiön pääomitus on tarkoitus muodostaa tarkoituksenmukaisessa ja riittävässä suhteessa toiminnan laajuuteen. Riittävällä osakepääomalla turvataan aloittavan yhtiön vakavaraisuus ja alkuvaiheen maksuvalmius. Tutkimustoiminnan kokonaislaajuus on noin 300 milj. euroa vuodessa. Pääomituksessa on otettu huomioon kolmen kuukauden operatiiviset menot sisältäen muun muassa palkat, vuokrat ja hankinnat ja käyttöpääoman vaihtelut vuoden aikana. Tarkoituksena on, että Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy maksaa investoinnista 50 milj. euroa 10 vuoden aikana takaisin valtiolle kuitenkin siten, että yhtiön taloudellinen asema ei vaarannu.

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus lakkaavat virastoina 31.12.2014. Virastojen omaisuus, velat ja toiminta sekä näihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset siirretään osakeyhtiölle. Omaisuuden luovutus tapahtuu apporttina.


2014 I lisätalousarvio80 000 000