Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       10. Liikenneverkko
            20. Perusväylänpito
            77. Väyläverkon kehittäminen
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

10. LiikenneverkkoPDF-versio

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 25 954 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää Suomen kanssa yhteistyötä tekeviltä ruotsalaisilta jäänmurtajilta vuosina 2010—2014 perittyjä väylä- ja lästimaksuja vastaavien korvausten maksamiseen maksut suorittaneille varustamoille.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään lisäksi siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa Suhangon kaivoksen uuden tieyhteyden suunnitteluun ja rakentamiseen myönnetyn valtuuden mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 20 000 000 euroa aiheutuu kertaluonteisista investoinneista työllisyyden ja kasvun turvaamiseksi kriittisimmissä liikenneinfrastruktuuritarpeissa ja eräissä äkillisissä rakennemuutoshankkeissa, 534 000 euroa Tullin perimien ruotsalaisten jäänmurtajien väylä- ja lästimaksuja vastaavista korvauksista ruotsalaisille varustamoille sekä 5 420 000 euroa momentille 12.31.10 Liikenneviraston tulot kirjattua EU:n TEN-tukea vastaavasta määrärahasta, josta on tarkoitus käyttää 2 920 000 euroa kehittämismomenteilla rahoitettujen jo liikenteelle käyttöön otettujen tiehankkeiden puuttuvien päällystekerrosten hankintaan ja 2 500 000 euroa mt 100 Hakamäentien, Metsämäentien sillan uusimiseen.

Kertaluonteiset investoinnit työllisyyden ja kasvun turvaamiseksi kriittisimmän liikenneinfrastruktuurin vahvistamisessa ja äkillisissä rakennemuutoshankkeissa

Työllisyyttä ja kasvua tukeviin toimenpiteisiin on osoitettu 20 milj. euroa kevään 2014 julkisen talouden suunnitelmassa. Tästä määrärahasta on tarkoitus käyttää 5 milj. euroa päällysteisiin ja muihin kriittisiin siltoihin, 6 milj. euroa mt 100 Hakamäentie, Metsämäentien sillan uusimiseen, 6 milj. euroa kt 52 parantamiseen Salon kohdalla sekä 3 milj. euroa vt 8 Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamiseen.

Hankkeessa mt 100 Hakamäentie, Metsämäentien sillan uusiminen puretaan huonokuntoinen, vuonna 1977 rakennettu rantaradan ylittävä silta ja rakennetaan sen tilalle uusi. Hakamäentietä käyttää arkisin noin 41 000 ajoneuvoa. Vanha silta puretaan vuonna 2014 ja uusi silta rakennetaan vuonna 2015. Työn ajaksi molempien ajosuuntien liikenne siirretään viereiselle ajoradalle. Hankkeen kustannusarvio on 17,5 milj. euroa. Vuonna 2014 rahoitustarve on 8,5 milj. euroa, josta EU:n TEN-tuen tuloutusta vastaavan määrärahan osuus on 2,5 milj. euroa ja kertaluonteisiin investointeihin osoitetun määrärahan osuus 6 milj. euroa. Vuonna 2015 rahoitustarve on 9 milj. euroa.

Äkillisen rakennemuutoksen hankkeet

Kt 52 parantaminen Salon kohdalla. Salon kaupunki on joutunut elinkeinotoimintojen rajun heikkenemisen johdosta äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Uuden yritystoiminnan syntyminen edellyttää nykyistä toimivampaa liikenneverkkoa. Hankkeessa kantatie 52 rakennetaan Salon ydinkeskustan itäpuolelle noin 4,5 km matkalla. Maantien 186 länsipää käännetään Kirjolankadun päähän. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 10,0 milj. euroa, josta 6,0 milj. euroa on valtion ja 2,2 milj. euroa Salon kaupungin rahoitusosuutta. Loput 1,8 milj. euroa on tarkoitus rahoittaa työllisyysperusteisella investointituella (ÄRM). Hankkeesta on arvioitu aiheutuvan menoja valtiolle 3,0 milj. euroa v. 2014 ja 3,0 milj. euroa v. 2015.

Vt 8 Luostarinkylän eritasoliittymä. Rauman seutu on joutunut telakkatoimintojen alasajon johdosta äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Hankkeessa rakennetaan eritasoliittymä valtatien 8 ja Rauman kehäkadun liittymään sekä rautatien eritasoristeys. Samalla poistetaan kolme rautatien tasoristeystä. Lisäksi hankkeessa rakennetaan uusia rinnakkaiskatuja ja melusuojauksia valtatielle sekä risteyssilta valtatien 8 ja nykyisen Tiilivuorentien liittymään. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 12,0 milj. euroa, josta 3,0 milj. euroa on valtion ja 6,0 milj. euroa Rauman kaupungin rahoitusosuutta. Loput 3,0 milj. euroa on tarkoitus rahoittaa työllisyysperusteisella investointituella (ÄRM). Hankkeesta on arvioitu aiheutuvan menoja valtiolle 1,5 milj. euroa v. 2014 ja 1,5 milj. euroa v. 2015.

Jäänmurtoyhteistyön lisäkustannukset

Suomi ja Ruotsi harjoittavat jäänmurtoyhteistyötä avustaen toistensa liikennettä vastavuoroisesti ilman korvausta. Tulli on perinyt Suomen kanssa yhteistyötä tekeviltä ruotsalaisilta jäänmurtajilta väylä- ja lästimaksuja. Maksut koskevat takautuvasti vuosia 2010—2013. Lisäksi vuodelta 2014 on tulossa maksuja. Ottaen huomioon kaikkien ruotsalaisten jäänmurtajien maksut, arvioitu kokonaissumma on korkoineen noin 534 000 euroa, jotka ehdotetaan korvattaviksi jäänmurtajien varustamoille.

Suhangon kaivoksen tiejärjestelyt

Suhangon kaivoksen uuden tieyhteyden suunnittelun ja rakentamisen toteutus on viivästynyt kaivosyhtiöstä aiheutuvista syistä.


2014 I lisätalousarvio25 954 000
2014 talousarvio990 484 000
2013 tilinpäätös969 235 000
2012 tilinpäätös952 265 000

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 16 500 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia

1) hankkeeseen vt 6 Taavetti—Lappeenranta liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 76,0 milj. euroa

2) hankkeeseen Länsimetron liityntäyhteydet liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 19,9 milj. euroa

3) hankkeeseen Kehärata liittyen siten, että siitä aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 489,0 milj. euroa

4) alla olevassa taulukossa yksilöityihin, aikaisemmissa talousarvioissa päätettyihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmin tehdyt sitoumukset mukaan lukien enintään taulukossa mainittu määrä (sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä, ml. aiempina varainhoitovuosina tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot):

Aiempina vuosina päätetyt väylähankkeet

 Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä (euroa)
  
Tiehankkeet 
Mt 100 Hakamäentie, Helsinki100 000 000
Vt 4 Kemin kohta ja sillat74 000 000
Vt 5 Lusi—Mikkeli42 000 000
Vt 2 Karkkila—Humppila10 000 000
  
Ratahankkeet 
Ilmalan ratapiha115 000 000
Keski—Pasila palvelutason parantaminen50 000 000
Rovaniemi—Kemijärvi sähköistys24 000 000
  
Yhteiset väylähankkeet 
Vt 14 Savonlinnan keskusta 1. vaihe20 000 000
Vt 14 Savonlinnan keskusta 2. vaihe80 000 000
Yhteensä515 000 000

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 15 300 000 euroa momentille 12.31.10 tuloutetun EU:n myöntämän TEN-tukea vastaavan määrärahan osoittamisesta väyläverkon kehittämiseen. Lisämäärärahasta 15 000 000 euroa on tarkoitus käyttää Kehärata-hankkeen valtuuden tarkistuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja 300 000 euroa uusien kehittämishankkeiden suunnitteluun. Lisäyksenä on myös otettu huomioon 1 500 000 euroa vt 6 Taavetti—Lappeenranta -hankkeen käynnistämisestä vuonna 2014 aiheutuviin menoihin. Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 300 000 euroa siirtona momentille 31.30.63 uusien kehittämishankkeiden suunnitteluun osoitetusta määrärahasta.

Uuden hankkeen perusteluna esitetään seuraavaa:

Vt 6 Taavetti—Lappeenranta -hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden paraneminen. Samalla vähennetään Salpausselän harjun pohjaveden pilaantumisriskejä ja liikenteen haittoja Jurvalan taajamassa. Valtatieosuuden parantamisen jälkeen koko osuus Taavetti—Imatra on kaksiajoratainen korkealuokkainen valtatie. Tieosuus parannetaan Jurvalan kohdalla uudelle linjaukselle ja muilta osin nykyiselle paikalleen 2+2-kaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi tieksi noin 30 km matkalla. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi uudella yhteistyömallilla, jossa ensin kilpailutetaan rakennussuunnittelija ja sitten keskeneräisillä suunnitelmilla urakoitsija, jotta saadaan kustannustehokkaat ratkaisut. Sopimus tehdään innovatiivisena kumppanuussopimuksena. Hankkeen sopimusvaltuus on 76,0 milj. euroa (MAKU-indeksi 150, 2005=100). Hankkeen H/K-suhde on 2,3. Vuonna 2014 hankkeen määrärahatarve on 1 500 000 euroa.

Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeen valtuuden lisäys 5,4 milj. eurolla aiheutuu Espoon kaupungin rahoitusosuuden kasvusta. Valtion rahoitusosuus 13,1 milj. euroa ei muutu. Espoon kaupunki laajentaa hankekokonaisuutta käsittämään Gräsanlaakson kiertoliittymän tie- ja katujärjestelyineen (Kehä II eteläpää), jonka se maksaa ja rahoittaa kokonaisuudessaan. Valtuuden tarkistuksesta aiheutuva lisämäärärahatarve on 3,4 milj. euroa vuonna 2015 ja 2,0 milj. euroa vuonna 2016. Espoon kaupungin rahoitusosuudet kirjataan momentille 12.31.10.

Kehärata-hankkeen valtuuden lisäys 15,0 milj. eurolla aiheutuu pääasiallisesti siitä, että tunneliasemien ja asemavarausten sekä tunnelien sisustusurakoiden toteutuneet tilaajaa sitovat työmäärät ovat kasvaneet ennustetusta merkittävästi. Valtion osuus näistä töistä on 7 milj. euroa.Tunneliturvallisuuteen liittyviin tietojärjestelmiin ja muuhun tekniikkaan mm. palo- ja savuovien hallintaan tarvitaan 2 milj. euroa lisärahoitusta. Lisäksi Tikkurilan asemarakennuksen toteutus aiheuttaa 6 milj. euroa ennakoitua suuremmat kustannukset. Valtuuden lisäyksestä aiheutuva lisämäärärahatarve katetaan EU:n myöntämän TEN-tukea vastaavan määrärahan osoittamisesta väyläverkon kehittämiseen.

Rovaniemi—Kemijärvi, sähköistys -hanke on päätetty vuoden 2011 talousarviossa. Hankelaajuus tarkentuu siten, että se sisältää myös Kemijärvellä raakapuuterminaalille johtavan raiteen ja terminaaliraiteistojen sähköistyksen.

Aikaisemmissa päätettyjen hankkeiden valtuuksien uusiminen

Päätösosan taulukon hankkeiden sopimusvaltuuksia ei uusittu vuoden 2014 varsinaisessa talousarviossa ja ne uusitaan tässä lisätalousarvioesityksessä.


2014 I lisätalousarvio16 500 000
2014 talousarvio393 641 000
2013 tilinpäätös369 303 000
2012 tilinpäätös454 525 000