Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Maatalous
            41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
            43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit
            44. Luonnonhaittakorvaus
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

20. MaatalousPDF-versio

41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös neuvoston asetuksen (EU) N:ro 1360/2013 perusteella palautettavien sokerin ja isoglukoosin tuotantomaksujen korkomenoihin.

Selvitysosa: Momentin perustelujen laajennus mahdollistaa määrärahan käyttämisen sokerin ja isoglukoosin tuotantomaksujen palautuksiin liittyvien korkomenojen maksamiseen. Euroopan unionin tuomioistuin on määrännyt korot maksettavaksi kansallisista varoista. Korkoa maksetaan lopullisten laskelmien mukaisesti Sucros Oy:lle, sokerijuurikkaan myyjille ja Suomen Sokeri Oy:lle. Jäsenvaltiot voivat periä aiheutuneet korkomenot takaisin komissiolta. Kun komissiolta saadaan suoritus, menoihin liittyvät tulot merkitään momentille 12.30.01.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio530 000 000
2013 tilinpäätös523 245 713
2012 tilinpäätös538 033 673

43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2014 saa tehdä EU:n komission vuosille 2007—2013 hyväksymän maatalouden ympäristötukijärjestelmän mukaisia sitoumuksia ja luonnonmukaisen tuotannon erityistukisopimuksia sekä ei-tuotannollisen investoinnin jälkeen tehtäviä kosteikon tai perinnebiotoopin hoitosopimuksia siten, että niistä aiheutuu vuosina 2015—2018 menoja yhteensä enintään 22 240 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2014 talousarviossa on valtuus tehdä sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu vuosina 2015—2018 menoja yhteensä 20 000 000 euroa. Momentin valtuutta korotetaan 2 240 000 eurolla, jotta se mahdollistaa myös ympäristötukisitoumuksen tekemisen maataloustuotannon aloittavien viljelijöiden kanssa eräissä rajatuissa tapauksissa vuonna 2014. Vuonna 2014 tehtävät sitoumukset on säädösten mukaan tehtävä viideksi vuodeksi. Koska sääntöjen muuttuessa ohjelmakaudella 2014—2020 on vuoden 2010 jälkeen tehdyt ympäristötuen sitoumukset ja sopimukset uusittava vuonna 2015, vuoden 2014 valtuuden perusteella tehtävistä sitoumuksista ja sopimuksista ei aiheudu valtiolle menoja vuoden 2015 jälkeen.

Ympäristötukijärjestelmän ja muiden järjestelmien valtuudesta aiheutuvat menot, valtion ja EU:n osuudet yhteensä (milj. euroa)

 20142015201620172018Yhteensä vuodesta 2014 lähtien
       
Vuosia 2007—2013 ja siirtymävuotta 2014 koskevat toimenpiteet 420,8425,5605,5605,5605,560443,082
— Vuonna 2014 tehtävät päätökset ja toimenpiteet6,6045,5605,5605,5605,56028,844
    — josta I lisätalousarvioesitys0,5600,5600,5600,5600,5602,800
— Ennen vuotta 2014 tehdyt päätökset ja toimenpiteet414,238----414,238
    — josta I lisätalousarvioesitys-0,560-----0,560
Vuosia 2000—2006 koskevat toimenpiteet1,0001,0001,0001,0001,0005,000
Vuosia 1995—1999 koskevat toimenpiteet0,5000,5000,5000,5000,5002,500
Yhteensä422,3427,0607,0607,0607,060450,582
— josta I lisätalousarvioesitys-0,5600,5600,5600,5602,240

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio369 329 000
2013 tilinpäätös379 393 000
2012 tilinpäätös363 250 000

44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2014 saa tehdä EU:n komission vuosille 2007—2013 hyväksymän luonnonhaittakorvausjärjestelmän mukaisia sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu vuosina 2015—2018 menoja yhteensä enintään 3 120 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille esitetään 3 120 000 euron valtuus, jotta voidaan tehdä EU:n komission vuosille 2007—2013 hyväksymän luonnonhaittakorvausjärjestelmän mukaiset sitoumukset maataloustuotantoa aloittaville viljelijöille eräissä rajatuissa tapauksissa.

Koska yhteisen maatalouspolitiikan uudistus siirtyy vuodella, on uuden rahoituskauden 2014—2020 ensimmäisenä vuotena pääsääntöisesti käytössä kauden 2007—2013 tukijärjestelmät. Vuodesta 2015 lukien kaikki voimassa olevat sitoumukset päättyvät ja tukijärjestelmä sopeutetaan ohjelmakauden 2014—2020 sääntöihin.

Luonnonhaittakorvausjärjestelmän valtuudesta aiheutuvat menot, valtion ja EU:n osuudet yhteensä (milj. euroa)

 20142015201620172018Yhteensä vuodesta 2014 lähtien
       
Vuosia 2007—2013 koskeva järjestelmä      
— Vuonna 2014 tehtävät päätökset ja toimenpiteet2,5700,7800,7800,7800,7805,690
    — josta I lisätalousarvio0,7800,7800,7800,7800,7803,900
— Vuosina 2007—2013 tehdyt päätökset ja toimenpiteet420,100----420,100
Yhteensä422,6700,7800,7800,7800,780425,790

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio422 673 000
2013 tilinpäätös411 673 000
2012 tilinpäätös422 673 000