Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       10. Verotus ja tullitoimi
            01. Verohallinnon toimintamenot
            63. Takaisin maksetut verot
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

10. Verotus ja tullitoimiPDF-versio

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 27 900 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 23 866 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2013 valtuuden käyttämättä jääneestä osuudesta saa tehdä sitoumuksia vuonna 2014.

Selvitysosa: Verohallinto on valmistellut kokonaisarkkitehtuurinsa uudistusta, joka kattaisi kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Tämän ns. valmisohjelmistouudistuksen (VALMIS-hanke) arvioidaan turvaavan parhaiten verotuksen pidemmän aikavälin häiriöttömän toiminnan. Vuoden 2013 talousarvioon myönnettiin VALMIS-hankkeen toteuttamista varten 109 milj. euron valtuus.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä peruutettavan määrärahan 23 866 000 euron uudelleenbudjetointi, mikä aiheutuu VALMIS-hankkeen toteutumisen myöhentymisestä. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 4 781 000 euroa tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista aiheutuviin menoihin ja 53 000 euroa uusien verotustehtävien IT-ylläpitomenoihin sekä vähennyksenä 800 000 euroa Turun toimitilajärjestelyihin liittyneen KAKOLA-hankkeen purkautumisen johdosta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 201320142015Määrärahatarve myöhemminYhteensä
vuodesta 2013
lähtien
      
Vuonna 2013 tehdyt sitoumukset1 53411 72924 23132 46169 955
Vuoden 2014 sitoumukset-1 86111 70025 48439 045
Menot yhteensä1 53413 59035 93157 945109 000

2014 I lisätalousarvio27 900 000
2014 talousarvio431 903 000
2013 tilinpäätös431 378 000
2012 tilinpäätös410 620 000

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 3 200 000 euroa aiheutuu Suomen ja Ruotsin välisen sopimusmenettelyn mukaisesta verojen ja liitännäismaksujen palautuksesta verovelvollisille ja 500 000 euroa komission kansallisesti maksettavaksi määräämien EU-tullien maksamisesta.


2014 I lisätalousarvio3 700 000
2014 talousarvio3 200 000
2013 tilinpäätös4 169 592
2012 tilinpäätös1 691 502