Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
       01. Hallinto
       10. Omistajaohjaus
            88. Osakehankinnat
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

10. OmistajaohjausPDF-versio

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös oman pääoman korottamiseen Governia Oy:ssä siten, että se sijoittaa saamansa varat tytäryhtiöönsä Corenet Oy:öön tai perustettavaan tytäryhtiöön Itämeren merikaapelihankkeen rahoittamiseksi.

Lisäksi valtio saa luopua omistuksestaan Altia Oyj:ssä.

Selvitysosa: Tavoitteena on rakentaa korkealuokkainen, kyberturvallinen ja nopea yhteys eurooppalaisiin ja globaaleihin verkkoihin Suomesta Saksaan kulkevan merenalaisen valokuitukaapelin avulla. Kaapelilla varmistetaan kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä idän ja lännen (pohjoinen-etelä) välillä ja tuetaan suomalaisen digitaalisen talouden kasvua. Suomi tavoittelee asemaa uutena merkittävänä kansainvälisen ICT-liiketoiminnan keskittymänä. Tähän tarvitaan entistä parempaa infrastruktuuria eli kapasiteetiltaan riittäviä, pieniviiveisiä ja kyberturvallisia sekä toimintavarmoja tietoliikenneverkkoja. ICT-teknologian kehityksen ja digitaalisten palveluiden täysimääräinen hyödyntäminen kasvun luomiseksi edellyttää, että tietoliikenneyhteydet Suomesta ulkomaille parannetaan nykyisestä. Uusi tieto-liikennekaapeli nostaisi Suomen ulkomaanyhteyksien varmistuksen ja tietoturvallisuuden uudelle tasolle ja loisi edellytykset datakeskusinvestoinneille ja tietointensiivisen teollisuuden sijoittumiselle maahamme. Kokonaisuudessaan hanke on yli 100 milj. euron hanke. Valtion pääomasijoitus on enintään 20 milj. euroa. Tarkoituksena on, että valtio sijoittaa enintään 20 milj. euroa edellyttäen, että vähintään 49 % osakepääoman korotuksesta Corenet Oy:öön tai perustettavaan tytäryhtiöön saadaan yksityisiltä toimijoilta.

Altia Oyj on valtion sataprosenttisesti omistama yhtiö, jossa eduskunnan vuonna 2001 antaman suostumuksen mukaan valtion omistus voi alentua 50,1 prosenttiin. Yhtiöllä ei ole enää strategista merkitystä valtiolle. Altia Oyj valmistaa ja myy alkoholijuomia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lisäksi yhtiö valmistaa teollisuusetanolia, entsyymejä ja rehuraaka-aineita. Yhtiö on viime vuosina laajentunut sekä orgaanisesti että yritysostoin ja toimii tällä hetkellä kansainvälisessä kilpailussa. Altia Oyj:n kehitys- ja kasvuedellytysten turvaamiseksi vastaisuudessa, on syytä varautua mahdollisiin omistusjärjestelyihin, jotka edelleen vahvistaisivat yhtiön kilpailuasemaa. Altia Oyj voi edelleen jatkaa kasvuaan ja kehittymistään orgaanisesti ja yritysostojen kautta, mutta tämä vaatisi yhtiön lisäpääomittamista omistajan toimesta. Ei ole tarkoituksenmukaista, että yhtiön kasvu toteutettaisiin valtion talousarvioon otettavalla määrärahalla, vaan tarvittavan lisäpääoman yhtiö voisi hankkia esimerkiksi osakemarkkinoilta ja samalla listautua arvopaperipörssiin. Lähimpien vuosien aikana yhtiö voisi nykynäkymin olla listautumiskelpoinen. Omistusjärjestelyissä sekä osakemyynneissä ja -anneissa mielenkiinto yhtiötä ja sen osaketta kohtaan on todennäköisesti suurempi nykytilanteeseen verrattuna, jos valtion omistusta on mahdollista alentaa alle 50 prosentin tai luopua siitä kokonaan. Valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 3 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan eduskunnan suostumus, jos valtio lakkaa olemasta ainoa omistaja tai luopuu enemmistöstään yhtiössä. Yhtiön mahdollisista omistusjärjestelyistä hallitus päättää erikseen. Eri vaihtoehtoja arvioitaessa painotetaan erityisesti kotimaista työllisyyttä ja Altian suomalaisen tuotannon turvaamista. Mahdollisia uusia omistusjärjestelyjä harkittaessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön työllisyysasemaan sekä muutenkin hyvään henkilöstöpolitiikkaan.


2014 I lisätalousarvio20 000 000
2014 talousarvio2 700 000
2013 tilinpäätös117 700 000
2012 tilinpäätös2 700 000