Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
              41. Metsäpuiden siemenhuolto
              43. Eräät korvaukset
              47. Pienpuun energiatuki
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 43 958 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen Metsäntutkimuslaitokselle Suomen metsäkeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen metsävaratietojen keruuprosessien yhdistämishankkeessa.

Selvitysosa:Suomen metsäkeskus on metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä niiden monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia tehtäviä hoitava koko maan kattava kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo Suomen metsäkeskusta.

Suomen metsäkeskuksen toiminnan tärkein kohderyhmä ovat yksityismetsänomistajat, jotka omistavat 440 000 metsälöä, joiden yhteispinta-ala on 12,1 milj. hehtaaria (noin 60 % Suomen metsämaa-alasta). Suomen metsäkeskus valvoo metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitaa muut sille säädetyt viranomaistehtävät, esimerkiksi käsittelee vuosittain noin 100 000 metsänkäyttöilmoitusta ja noin 50 000 rahoitushakemusta. Metsäkeskus kerää alueellista metsävaratietoa noin 1,8 milj. hehtaaria sekä neuvoo ja kouluttaa noin 50 000 metsänomistajaa ja metsäalan toimijaa vuosittain.

Metsäkeskuksen toiminnan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ovat toimipaikkaverkoston, sähköisen asioinnin, tietojärjestelmäarkkitehtuurin sekä metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden neuvontapalveluiden kehittäminen. Lisäksi Suomen metsäkeskus ja Metsäntutkimuslaitos jatkavat kehitystyötä metsävaratietojen keruuprosessien yhdistämiseksi. Tuottavuuden paraneminen vähentää valtionavulla rahoitettavan henkilöstön tarvetta 20 henkilötyövuotta vuonna 2014.

Metsätaloudelle pääluokan selvitysosassa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Suomen metsäkeskuksen valtionavulla rahoitettavalle toiminnalle (valtionavustustoiminta) seuraavat tavoitteet:

Suomen metsäkeskuksen tulostavoitteet

  2013
tulostavoite
2014
tulostavoite
     
1. Taloudellisuustavoitteet    
Metsälain käsittely- ja valvontakustannukset metsänkäyttöilmoitusta kohden, € alle 66 alle 60
Rahoituslain käsittely- ja valvontakustannukset rahoituspäätöstä kohden, € alle 100 alle 100
Alueellisen metsävaratiedon ylläpitokustannukset, €/ha alle 12 alle 9
Sähköisen asioinnin ylläpitokustannukset/rekisteröity käyttäjä alle 50 alle 50
2. Suoritetavoitteet    
Alueellisen metsävaratiedon keruutavoite, ha 1 400 000 1 800 000
Asiakaskontaktien määrä, kpl 105 000 130 000
3. Laatutavoitteet    
Hyvän metsänhoidon suositusten mukaisten taimikoiden osuus perustetuista taimikoista, % 85 85
Nuoren metsän hoidossa metsänhoidollisesti hyvien hankkeiden osuus pinta-alasta, % vähintään 90 vähintään 90
Päätös nuoren metsän hoitohankkeista, viikkoa vireille tulosta enintään 4 enintään 4
Sähköisten ilmoitusten ja hakemusten osuus saapuneista, % 63 65

Momentin määrärahalla toteutettavan toiminnan kustannusten (milj. euroa) ja henkilötyövuosien (htv) arvioitu jakautuminen tulosalueille

  2013
kustannukset
htv 2014
kustannukset
htv
         
Rahoitus- ja tarkastustoiminta 13,3 193 13,0 185
Alueellisen metsävaratiedon keruu ja ylläpito 20,7 232 20,5 220
Asiantuntijapalvelut 18,5 151 18,0 145
Sähköinen asiointi 1,0 15 2,5 21
Yhteensä 53,5 591 54,0 571

Tuottavuussäästöjen käyttöön tarkoitettua määrärahaa on tarkoitus käyttää kertaluonteisesti yhteishankkeeseen Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon ja Metsäntutkimuslaitoksen Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -tiedon keruuprosessien yhdistämiseksi. Hankkeesta tehdään viimeistään alkuvuonna 2014 väliarviointi, jossa arvioidaan hanke myös valtion yleisten ICT-linjausten kannalta.

Metsäkeskuksen maksullinen julkisoikeudellinen toiminta on kustannusvastaavaa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuussäästöjen kertaluonteinen käyttö 1 500
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen -3 000
Yhteensä -1 500

2014 talousarvio 43 958 000
2013 talousarvio 45 458 000
2012 tilinpäätös 49 352 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 43 958 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen metsäkeskuksesta annetun lain (418/2011) mukaisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) muuna julkisena rahoitusosuutena Suomen metsäkeskuksen valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen Metsäntutkimuslaitokselle Suomen metsäkeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen metsävaratietojen keruuprosessien yhdistämishankkeessa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 85 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 I lisätalousarvio 85 000
2014 talousarvio 43 958 000
2013 tilinpäätös 45 458 000
2012 tilinpäätös 49 352 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 85 000 euroa.