Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
              41. Metsäpuiden siemenhuolto
              43. Eräät korvaukset
              47. Pienpuun energiatuki
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 753 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen sekä suunnitellun luonnonvarakeskuksen valmistelusta ja perustamisesta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa, hankkii ja välittää korkeatasoista tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä sekä turvaamisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Metla tekee soveltavaa tutkimusta, sitä tukevaa perustutkimusta, kehittää metsäalan tutkimusyhteistyötä, edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä, huolehtii sille kuuluvista viranomaistehtävistä ja osallistuu strategisten huippuosaamisen keskittymien toimintaan. Metlan toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä. Voimavarat kohdennetaan tutkimustoimintaan sekä tiedon ja teknologian siirtoon huolehtien samalla viranomaistehtävien tavoitteiden mukaisesta toteutuksesta. Toiminnan perustana ovat henkilöstön ammattitaito ja asiantuntemus sekä monipuolinen kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö.

Metla tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti tuottamalla tietoa ja osaamista:

  • — metsiin perustuvan biotalouden edistämiseksi
  • — metsätalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi
  • — puuperäisen energian ja puun käytön, erityisesti puurakentamisen lisäämiseksi ja
  • — metsien monimuotoisuuden, ympäristöhyötyjen ja hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi.

Metla toteuttaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO 2008—2016) sille asetettuja toimia ja osallistuu Kansallisen metsäohjelman (KMO 2015) toteutukseen.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metlalle vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Metlan toiminta priorisoidaan voimassa olevan strategian mukaisesti. Riskienhallinnan parantamiseksi tarvittavat toimet ovat mukana toimintojen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Metsäntutkimuslaitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.60.01). Henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan vuonna 2012.

Metsäntutkimuslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio
  Kust. 1 000 € Tuotot 1 000 € Htv Kust. 1 000 € Tuotot 1 000 € Htv Kust. 1 000 € Tuotot 1 000 € Htv
                   
Tutkimus ja kehittäminen1) 47 916 11 341 581 47 384 10 000 573 47 375 11 000 538
Asiantuntijatoiminta1) - - - - - - - - -
Viranomaistehtävät 9 553 - 124 9 000 - 121 8 500 - 120
Seurannat ja tietovarannot - - - - - - - - -
Yhteensä2) 57 469 11 341 705 56 384 10 000 694 55 875 11 000 658

1) Taulukko on laadittu Valtion tutkimuslaitosten neuvoston (TUNE) työryhmän 16.11.2011 raportin rakenteen mukaisesti, vaikka Metlan tietoja ei toistaiseksi pystytyä erittelemään sen edellyttämällä tavalla. Metlan päätoimintoja ovat tutkimus ja kehittäminen sekä viranomaistehtävät. Tutkimus- ja kehittäminen -päätoiminnossa on sekä asiantuntijatoimintaa että tietovarantoja. Viranomaistehtävissä ovat viranomaispalvelut ja seurannat, tietovarannot sekä muut viranomaistehtävät.

2) Momentin 30.60.01 henkilötyövuosikiintiöt: 641 htv TA 2012 , 632 htv TA 2013 ja 621 htv TAE 2014.

  • — laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti
  • — laitos osallistuu Luonnonvarakeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun
  • — laitos tehostaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan (yhteistyö tutkimuksen hyödyntäjien kanssa ja palvelujen kehittäminen)
  • — viranomaistehtävät suoritetaan tavoitteiden mukaisesti ja tehokkaasti.

Metlan toimintoja kehitetään toimintojen rationalisoimiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) käyttöä tehostetaan.

Toteutetaan vuodelle 2014 sovittavia tuottavuustoimia.

Maksullisen palvelutoiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 2,0 milj. euroa siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.

Metsäntutkimuslaitoksen tunnusluvut

  2012
toteutuma
2013
talousarvio
2014
tavoite
       
Vaikuttavuus      
— toteutuneiden tutkimusohjelmien loppu- ja väliarvioinnit 4 ohjelman loppuarviointia ja 1 väliarviointi Käytössä Käytössä
Toiminnallinen tehokkuus      
a) Taloudellisuus, 1 000 €      
— tutkimustoiminnan kokonaiskust./tutkija htv 147 140 146
— tutkimustoiminnan kokonaiskust./htv 69 67 72
— tutkimustoiminnan kokonaiskust./julkaisu 143 128 144
— yhteisrahoitteisen ja maksullisen palvelutoiminnan tuotot/tutkija htv 32 27 31
b) Tuottavuus, kpl      
— tutkimustoiminnan tuotokset/tutkija htv 1,0 1,1 1,0
— tiedon ja teknologian siirron suoritteet/tutkija htv 8,5 4,8 8,3
Tuotokset ja laadunhallinta, kpl      
— referoidut tieteelliset artikkelit 232 260 230
— referoimattomat tieteelliset kirjoitukset 104 100 100
— tutkimusaineistojen tallentaminen yhteiskäyttöiseen tietokantaan 100 10 10
— tiedon ja teknologian siirto sekä asiantuntijapalvelut 2 7621) 2 700 2 700

1) Luvussa ovat mukana seuraavat suoritteet: ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, asiantuntijalausunnot, työryhmäjäsenyydet, konsultointi- ja neuvottelupalvelut, korkeakoulujen opinnäytetöiden ohjaus, esitelmät ja posterit sekä sidosryhmätilaisuudet.

Vuonna 2014 keskeisten tuotosten määrä suhteutetaan käytettävissä oleviin voimavaroihin.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 56 319 53 302 54 753
Bruttotulot 10 074 9 000 10 000
Nettomenot 46 245 44 302 44 753
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 059    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 082    

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 4 857 4 400 5 000
— EU:lta saatava rahoitus 888 600 600
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 307 2 000 2 400
Tuotot yhteensä 8 052 7 000 8 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 12 999 14 000 16 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -4 947 -7 000 -8 000
Omarahoitusosuus, % 38 50 50

Tuloina on otettu huomioon kaikki Metlan toiminnasta kertyvät tulot.

Henkilötyövuosien määrä vähenee 9 henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään tutkimusaineistojen elinkaaren turvaamiseen (TAISTO II-hanke).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO-säästön poistaminen 750
Siirto momentille 30.01.01 (-1 htv) -70
Tuottavuussäästöjen kertaluonteinen käyttö 330
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -610
Palkkausten tarkistukset 173
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -122
Yhteensä 451

2014 talousarvio 44 753 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 44 302 000
2012 tilinpäätös 44 268 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 141 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 44 753 000 euroon nähden on 612 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 734 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 122 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2014 talousarvio 44 141 000
2013 IV lisätalousarvio -122 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 44 302 000
2012 tilinpäätös 44 268 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 141 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen sekä suunnitellun luonnonvarakeskuksen valmistelusta ja perustamisesta aiheutuviin menoihin.