Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
              20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
              31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen
              43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset
              48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

50. VesitalousPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitaloustehtäviä ovat vedenhankinta ja viemäröinti, vesistöjen säännöstely, tulvariskien hallinta, maankuivatus ja kastelu, patoturvallisuus ja vesistörakenteiden ylläpito, valtion velvoitteet vesilain mukaisen luvan haltijana sekä muu vesivarojen käyttö ja hoito. Pääosa näiden tehtävien hoitamiseen tarvittavista määrärahoista on budjetoitu tähän lukuun. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa näissä tehtävissä työskentelevän vakinaisen henkilöstön palkkausmenot ja muut yleishallintomenot sekä henkilöstön määrä, arviolta 190 henkilötyövuotta eli noin 7 600 000 euroa keskusten toimintamenoista, on otettu huomioon työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan luvussa 32.01. Suomen ympäristökeskuksessa vesitaloustehtävissä työskentelevän vakinaisen henkilöstön palkkausmenot ja muut yleishallintomenot sekä henkilöstön määrä, arviolta 25 henkilötyövuotta eli noin 1 600 000 euroa toimintamenoista, on otettu huomioon ympäristöministeriön pääluokan luvussa 35.01. Nämä henkilöstövoimavarat on otettu vastaavasti huomioon työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalojen henkilötyövuosien määrässä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vesitaloustehtävissä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä Suomen ympäristökeskukselle toiminnalliset tulostavoitteet ja myöntää niiden toteuttamiseksi tarvittavan erillisrahoituksen. Ministeriö asettaa seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2014 pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan vaikuttavuustavoitteiden tukemiseksi:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
 • — Valmistellaan tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukset tulvaryhmille ja varmistetaan sidosryhmäyhteistyön toimivuus.
 • — Otetaan käyttöön toimintamalli tilannekuvan tuottamiseksi poikkeuksellisissa vesitilanteissa yhteistyössä Tulvakeskuksen kanssa.
 • — Selvitetään tarpeet vesistöalueittaisille padotus- ja juoksutusselvityksille.
 • — Edistetään vesienhoitosuunnitelmien mukaisia, paikalliseen vastuunottoon perustuvia ja elinkeinotoiminnan edellytyksiä parantavia vesistökunnostushankkeita.
 • — Edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ja muita riskien hallintaa edistäviä hankkeita.
Suomen ympäristökeskus
 • — Tuetaan vakuutuspohjaisen tulvavahinkojen korvausjärjestelmän toimeenpanoa.
 • — Käynnistetään Tulvakeskus Ilmatieteen laitoksen kanssa.
 • — Parannetaan tietoja vesivaroista ja niiden käytöstä ottamalla koekäyttöön yhteiskäyttöinen vesihuollon tietohuoltopalvelu sekä laatimalla ehdotukset vesitilinpidosta ja ympäristövirtaamista.
 • — Hyödynnetään uuden tekniikan, innovatiivisten julkisten hankintojen ja kansalaishavainnoinnin käyttöä veden laadun ja määrän seurannassa.
 • — Tuetaan ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanoa.
 • — Edistetään suomalaiseen vesiosaamiseen perustuvaa kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä Suomen vesifoorumin kanssa.
 • — Asiakastyytyväisyys SYKE:n toimintaan on hyvällä tasolla.

20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 058 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesivarojen käytön ja hoidon kulutus- ja sijoitusmenoihin, jotka liittyvät tulvariskien hallintaan, patoturvallisuuteen, vesistöjen säännöstelyyn, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, vesistön käytön ja hoidon kehittämiseen, vesihuollon kehittämiseen sekä valtion kompensaatio-, tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) Inarijärven säännöstelystä aiheutuviin toimenpiteisiin sekä valtioiden välisiin sopimuksiin perustuvaan rajavesistöyhteistyöhön

3) maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n mukaisista vesistötoimenpiteistä sekä vesistörakenteiden peruskorjauksista ja velvoitetöistä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 154 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen sekä vesialan kansallisten järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen.

Momentille nettoutetaan yhteistyöosapuolten rahoitusosuudet hankkeista, selvityksistä tai muista toimenpiteistä, joiden toteuttaminen on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vastuulla sopimusten tai vesilainsäädännön mukaisten päätösten perusteella. Momentille nettoutetaan myös työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Tulvariskien hallinta, patoturvallisuus ja vesistöjen säännöstely2 000 000
Vesitalouden kehittäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen2 350 000
Valtion vesistörakenteiden peruskorjaukset ja muut vesistötoimenpiteet5 000 000
Valtion vesitalousluvista aiheutuvat velvoitteet2 200 000
Valtiosopimuksiin perustuva rajavesistöyhteistyö228 000
Jäsenmaksut ja rahoitusosuudet30 000
Vesihuollon tiedonhallinta250 000
Yhteensä12 058 000

Momentin kokonaishenkilötyövuosimäärä sisältää 135 henkilötyövuotta työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalan henkilöstöä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Vesihuollon tiedonhallintahanke (siirto momentille 28.70.20)-700
Vesihuollon tiedonhallintahanke (siirto momentilta 28.70.20)250
Tasomuutos-2 000
Yhteensä-2 450

2014 talousarvio12 058 000
2013 III lisätalousarvio1 100 000
2013 I lisätalousarvio400 000
2013 talousarvio14 508 000
2012 tilinpäätös11 684 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 058 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesivarojen käytön ja hoidon kulutus- ja sijoitusmenoihin, jotka liittyvät tulvariskien hallintaan, patoturvallisuuteen, vesistöjen säännöstelyyn, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, vesistön käytön ja hoidon kehittämiseen, vesihuollon kehittämiseen sekä valtion kompensaatio-, tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) Inarijärven säännöstelystä aiheutuviin toimenpiteisiin sekä valtioiden välisiin sopimuksiin perustuvaan rajavesistöyhteistyöhön

3) maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n mukaisista vesistötoimenpiteistä sekä vesistörakenteiden peruskorjauksista ja velvoitetöistä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 154 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen sekä vesialan kansallisten järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen.

Momentille nettoutetaan yhteistyöosapuolten rahoitusosuudet hankkeista, selvityksistä tai muista toimenpiteistä, joiden toteuttaminen on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vastuulla sopimusten tai vesilainsäädännön mukaisten päätösten perusteella. Momentille nettoutetaan myös työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 25 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 I lisätalousarvio25 000
2014 talousarvio12 058 000
2013 tilinpäätös16 008 000
2012 tilinpäätös11 684 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 25 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on tarkoitus käyttää Vuoksen syväpuomin poistamiseen.

Vuoksen syväpuomin poistaminen perustuu venäläisten virkamiesten kanssa käytyihin neuvotteluihin.


2014 II lisätalousarvio100 000
2014 I lisätalousarvio25 000
2014 talousarvio12 058 000
2013 tilinpäätös16 008 000
2012 tilinpäätös11 684 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 12 079 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin vesihuoltotoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesihuoltohankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n mukaisesti vesistötoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesistöhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain (1015/1977) mukaisten vesihuoltolaitteiden rakentamiseen ennen vuotta 2002 myönnettyjen lainojen korkohyvitysten maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan hankkeista aiheutuvan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien palkkausmenojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Vesistöhankkeiden keskeisenä tavoitteena on yhdyskuntien tulvasuojelun parantaminen.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ennen vuotta 2002 hyväksytyistä lainoista aiheutuvat korkohyvitykset. Vuoden 2012 lopussa korkotukilainaa oli 6 085 719 euroa. Korkotukilainoista arvioidaan valtiolle aiheutuvan korkohyvitysmenoja 79 000 euroa vuonna 2014 ja sen jälkeen vuoteen 2019 asti yhteensä 50 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

 KokonaiskustannusarvioValtion osuusMyönnetty
aikaisemmin
Myönnetään
     
Tulvasuojelu- ja kunnostushankkeet13 6006 8003 4002 000
Vesihuoltohankkeet18 2007 3004 6002 000
Maaseudun vesihuoltotoimenpiteet---8 000
Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki---79
Yhteensä   12 079

2014 talousarvio12 079 000
2013 talousarvio12 079 000
2012 tilinpäätös17 073 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentille esitetään 12 079 000 euron määrärahaa, joka käytetään keskeneräisten hankkeiden jatkamiseen, maaseudun vesihuoltotoimenpiteiden rahoitukseen sekä aiemmin myönnettyjen korkotukilainojen rahoitukseen.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että määräraha ei mahdollista uusien vesihuoltohankkeiden aloittamista, ja korostaa, että myös vuonna 2014 on tarpeellista aloittaa valtion tuella alueellista vedenhankintaa ja jäteveden käsittelyä palvelevia syöttövesijohto- ja siirtoviemärihankkeita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Haja-asutuksen jätevesiasetuksen (209/2011) toimeenpanon siirtymäkausi päättyy vuoden 2016 lopussa, jolloin kiinteistöjen talousjätevesien puhdistuksen tulee täyttää säädetyt vaatimukset. Hallitusohjelman mukaisesti laaditun valtakunnallisen viemäröintiohjelman mukaan vähintään 20 000 taloutta tulee liittää viemäriverkoston piiriin vuoteen 2016 mennessä.

Valiokunta toteaa, että asetettuun tavoitteeseen ei päästä esitetyllä määrärahatasolla (mukaan lukien mom. 35.10.61). Vesihuoltotoimenpiteiden toteuttaminen ennen siirtymäkauden päättymistä on kuitenkin sekä ympäristön kannalta että kokonaistaloudellisesti kannattavaa, jotta vältytään turhilta kiinteistökohtaisilta ratkaisuilta.

Valiokunta lisää momentille 800 000 euroa uusien vesihuoltohankkeiden aloittamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 12 879 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin vesihuoltotoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesihuoltohankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n mukaisesti vesistötoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesistöhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain (1015/1977) mukaisten vesihuoltolaitteiden rakentamiseen ennen vuotta 2002 myönnettyjen lainojen korkohyvitysten maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan hankkeista aiheutuvan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien palkkausmenojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 760 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on tarkoitus käyttää rakenteilla olevan valtion työnä toteutettavan Luopajärven tulvasuojeluhankkeelle talven 2013—2014 tulvan aiheuttamien merkittävien vahinkojen ja lisäkustannusten sekä vaikeutuneiden rakentamisolosuhteiden aiheuttaman kustannusten nousun kattamiseen.


2014 I lisätalousarvio760 000
2014 talousarvio12 879 000
2013 tilinpäätös12 079 000
2012 tilinpäätös17 073 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 760 000 euroa.

43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 420 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristölupavirastojen ja tuomioistuinten vesiasioista antamien päätösten ja lain tai valtioiden välisten sopimusten perusteella valtion maksettavaksi määrättyjen tai sovittujen korvausten sekä päätösmaksujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Valtio voi joutua vesilain mukaisten päätösten, ennen päätöksiä vahingonkärsijöiden kanssa tehtyjen sopimusten tai valtioiden välisten sopimusten perusteella maksamaan korvauksia hankkeiden varsinaisen lupakäsittelyn jälkeen. Myös mahdolliset vesistöjen poikkeusjuoksutukset saattavat vesilain nojalla aiheuttaa valtiolle korvausvelvollisuuden.


2014 talousarvio420 000
2013 talousarvio420 000
2012 tilinpäätös416 050

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 420 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristölupavirastojen ja tuomioistuinten vesiasioista antamien päätösten ja lain tai valtioiden välisten sopimusten perusteella valtion maksettavaksi määrättyjen tai sovittujen korvausten sekä päätösmaksujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 841 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vuonna 2013 tai sitä aiemmin tapahtuneiden poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983) 2 §:n mukaisten vahinkojen ja kustannusten korvaamiseen sekä metsäkeskusten asiantuntija-avusta aiheutuviin menoihin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annettu laki (284/1983) kumoutuu 1.1.2014 alkaen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-9 538
Yhteensä-9 538

2014 talousarvio841 000
2013 talousarvio10 379 000
2012 tilinpäätös1 621 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 841 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vuonna 2013 tai sitä aiemmin tapahtuneiden poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983) 2 §:n mukaisten vahinkojen ja kustannusten korvaamiseen sekä metsäkeskusten asiantuntija-avusta aiheutuviin menoihin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.