Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
              01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot
              20. Kalakannan hoitovelvoitteet
              41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              43. Porotalouden edistäminen
              50. Riistatalouden edistäminen
              51. Kalatalouden edistäminen
              52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot
              62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen
              77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

40. Kala-, riista- ja porotalousPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Tässä luvussa on budjetoitu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja kala-, riista- ja porotalouden ohjaamiseen tarvittavat menot. Luvussa budjetoitujen määrärahojen määrä on noin 51,6 milj. euroa, mitä vastaavasti valtiolle arvioidaan kertyvän tuloja noin 30 milj. euroa. Suurimmat tuloerät ovat EU-tulot, hirvieläinten metsästysmaksu- sekä riistanhoitomaksu- ja kalastuksenhoitomaksukertymät.

Toimintaympäristö
Elinkeinokalatalous

Kalan kulutus Suomessa on tasaisesti kasvanut, mutta kotimaisen kalan osuus kulutuksesta on ollut aleneva. Kalan tuonti on kasvanut voimakkaasti samaan aikaan kun kalan kotimaista tarjontaa ei ole voitu lisätä kysyntää vastaavasti.

Tärkeimpien kaupallisesti hyödynnettyjen kalakantojen arvioidaan säilyvän elinvoimaisina, kuitenkin eräiden kantojen kestävään käyttöön on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hylkeen ja merimetson kasvaneet kannat heikentävät ammattikalastuksen toimintaedellytyksiä merialueella. Ammattikalastajien lukumäärä merialueella on vähentynyt jo pitkään ja kalastajien keski-ikä on noussut. Merialueella päätoimisia ammattikalastajia on noin 500 ja sisävesillä noin 200. Suurimmat ikäluokat ovat 45—65-vuoden ikäiset kalastajat. Samaan aikaan ammattikalastuksen saaliit ovat kuitenkin kasvaneet ja erityisesti troolikalastukseen on palkattu joitakin kymmeniä ulkomaalaisia kalastajia. Viime vuosina suomalaisia aluksia omistavia yrityksiä on siirtynyt ulkomaiseen omistukseen. Ammattikalastuksen saaliin arvo on tällä hetkellä noin 41 milj. euroa. Vuonna 2012 kaupallinen merisaalis oli kaikkien aikojen suurin, noin 132 milj. kg, josta silakan ja kilohailin osuus on 126 milj. kg.

Kalankasvatuksen tuotantomäärät ovat vähentyneet yli 40 prosenttia 1990-luvun ennätystasolta, mihin ovat vaikuttaneet tiukentuneet ympäristönsuojeluvaatimukset ja kiristynyt ulkomainen kilpailu. Kalankasvatuksen tuotanto on kuitenkin alkanut monipuolistua ja myös uutta teknologiaa on otettu käyttöön. Uudet arvokkaammat kalalajit ja ympärivuotisen tuotannon mahdollistava teknologia sekä sijainninohjauksen kehittyminen ovat lupaavia mahdollisuuksia kotimaisen kalantuotannon määrän ja erityisesti arvon kasvulle. Kalankasvatuksen ruokakalatuotannon arvo on tällä hetkellä noin 47 milj. euroa, mutta sen odotetaan nousevan lähivuosina selvästi. Poikastuotannon arvo on noin 25 milj. euroa.

Kalan jalostusta ja tukkukauppaa harjoittavat yritykset ovat kasvaneet nopeasti ja alalla on runsaasti kilpailua. Kalatalouden kannattavuus alkutuotannossa, jalostuksessa ja kaupassa vaihtelee voimakkaasti niin yritysten välillä kuin ajallisesti. Kalanjalostuksen ja kalan tukkukaupan yritysten tuotot ovat noin 460 milj. euroa.

Luonnon virkistyskäyttö

Vapaa-ajan kalastus ja metsästys ovat merkittäviä luonnon virkistyskäytön muotoja. Noin 1,7 miljoonaa henkilöä harrastaa vähintään kerran vuodessa kalastusta tai metsästystä ja harrastusmäärien odotetaan säilyvän korkeina. Kalastukseen ja metsästykseen liittyvät luonnonvaran käytön ja suojelun konfliktit ovat toimialalle tyypillisiä. Käytön ja suojelun ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi ja kala- ja riistavarojen käytön kestävyyden varmistamiseksi odotetaan entistä tarkempia tutkimus- ja seurantatietoja sekä vuorovaikutteisia yhteistyötoimintatapoja päätöksenteossa.

Vapaa-ajan kalastuksen kohteena olevien kalakantojen arvioidaan säilyvän elinvoimaisina. Eräiden lajien kestävään käyttöön ja suojeluun on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota. Riistataloudessa tärkeimpien riistaeläinkantojen hyödyntäminen voidaan yleisesti säilyttää nykytasolla kantoja vaarantamatta.

Maanomistusrakenteen sekä maankäytön muutokset lisäävät metsästysmaiden ja kalavesien omistuksen pirstaloitumista, joka vaikeuttaa suunnitelmallista riista- ja kalakantojen hoitoa sekä eräissä tapauksissa kalastuksen ja metsästyksen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Euroopan unionin luonnonsuojeluun ja ympäristöön liittyvät säädökset lisäävät keskeisten riistaeläinlajien ja niiden elinympäristöjä koskevien monitavoitteisten hoitosuunnitelmien painoarvoa. Unionin säädökset vaikuttavat yhä enenevässä määrin myös vapaa-ajankalastukseen ja kalakantojen hoitotoimenpiteisiin. Vuonna 2011 toimintansa aloittanut Suomen riistakeskus luo uusia edellytyksiä toteuttaa riistapolitiikkaa.

Keskeisten toimenpiteiden vaikuttavuustavoitteet
Elinkeinokalatalous

Elinkeinokalataloutta ohjataan EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti, jonka tavoitteena on kalavarojen kestävä hyödyntäminen täysimääräisesti. Keinoihin kuuluvat kalastuksen sääntely- ja valvontatoimenpiteet sekä elinkeinokalatalouden kehittämisen rahoittaminen. Toimenpiteillä pyritään kalakantojen kestävyyden lisäksi turvaamaan kalaraaka-aineen ympärivuotinen tarjonta jalostukseen ja kulutukseen. Suomen keskeisten kalakantojen kiintiöt pyritään asettamaan tieteellisen neuvonannon perusteella siten, että kalastuksen jatkuvuus varmistetaan.

Vuosia 2014—2020 koskevaa meri- ja kalatalousrahaston kansallista toimintaohjelmaa toteutetaan elinkeinokalatalouden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä kalastuksen valvonnan ja kalatalouden tiedonkeruuohjelman rahoittamiseksi. Vesiviljelyä, ammattikalastusta sekä kalanjalostusta ja kalakauppaa edistetään sektorikohtaisten kehittämisohjelmien mukaisesti.

Luonnon virkistyskäyttö

Kala- ja riistavarojen kestävän käytön ja hoidon toimenpiteillä tavoitellaan erityisesti luonnon virkistyskäyttöön liittyvien hyvinvointivaikutusten kasvattamista ja kala- ja riistavarojen elinvoimaisena säilymistä sekä konfliktien hallinnan parantamista.

Vapaa-ajan kalastusta ja kalakantojen hoitotoimintaa ohjataan ja kehitetään vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian, kalatiestrategian, kalastusmatkailun kehittämisen toimenpideohjelman sekä kalakantojen tutkimus- ja seurantatietojen perusteella. Kalastuksen kestävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota kalastuksen säätelyssä ja kalastuslain uudistamisessa. Kalakantojen hoidossa huolehditaan monimuotoisuuden säilyttämisestä ja heikentyneiden kantojen vahvistamisesta. Tavoitteena on kalojen luontaisen lisääntymisen edistäminen. Rakennetuissa virtavesissä parannetaan kalojen kulkumahdollisuuksia ja edistetään potentiaalisten lisääntymisalueiden käyttöönottoa kalateiden avulla.

Kalavarojen käytön ja hoidon ohjaamisella luodaan edellytyksiä kiinnostavien ja monipuolisten kalastusmahdollisuuksien tuottamiselle. Kestävään kalavarojen käyttöön perustuvien kalastuspalveluiden kehittämistä edistetään vapaa-ajan kalastuksessa ja kalastusmatkailussa. Lisäksi toimintaedellytyksiä luomalla edistetään kalastusharrastuksen vetovoimaisuuden säilymistä ja siihen liittyvien palveluiden kehittymistä. Kalakantojen käytön ja hoidon tieto- ja suunnittelujärjestelmiä kehitetään. Kalastuksen valvonta järjestetään uusien säännösten avulla tehokkaaksi.

Julkinen riistakonserni vastaa siitä, että toimenpiteet tukevat riistapolitiikalle asetettuja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita ja riistatalouteen liittyvät erilaiset odotukset on yhteensovitettu. Julkisen riistakonsernin vuoteen 2016 ulottuvat strategiset päämäärät ovat: 1) vahvistetaan riistataloutta osana ekosysteemipalveluja ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä; 2) edistetään riistatalouden moninaisten hyvinvointivaikutusten tunnistamista ja arvostusta; 3) turvataan luotettava, ajantasainen ja yhteiskäyttöinen riistatieto riistatalouden perustaksi; 4) toimitaan avoimesti ja aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa; 5) toimintatavat ovat vaikuttavia, taloudellisia, asiakaslähtöisiä ja ennakoivia ja huolehditaan jatkuvasta kehittymisestä.

Seuranta- ja tutkimusmenetelmien kehittämisessä keskeisenä haasteena on suurpetokantojen sekä taantuneiden lajien kuten metsäpeuran ja metsähanhen kantojen arvioinnin kehittäminen. Metsästyksen säätely kestävän käytön periaatteen mukaisesti edellyttää saalistilastoinnin tarkentamista erityisesti harvalukuisten metsästettävien lajien osalta. Riistalaji- ja elinympäristökohtaisten hoitosuunnitelmien toimenpiteillä huolehditaan kantojen elinvoimaisuudesta ja ohjataan metsästyksen säätelyä. Riistavahinkotietojen kokoaminen riistavahinkorekisteriin tehostaa vahinkojen hallintaa ja vähentämistä. Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimivat alueelliset riistaneuvostot ja valtakunnallinen riistaneuvosto luovat foorumit erilaisten intressien yhteensovittamiseen.

Porotalous

Porotaloudessa keskeisintä on edelleen laidunten kestävyyden turvaaminen sekä porotalouselinkeinon rakenteen ja kannattavuuden kehittäminen. Tavoitteena on mitoittaa eloporomäärät laidunten kestävyys huomioonottaen sekä ylläpitää porotalousyritysten kannattavuutta. Porotalouden rakenteen kehittymistä tuetaan Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettävillä avustuksilla ja lainoille myönnettävällä korkotuella (mom. 30.20.49). Maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen määrärahasta (mom. 30.20.40) voidaan maksaa eloporotukea.

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 214 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien sijoitusmenoiksi luettavien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, suunnitellun luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuviin menoihin sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa ja asiantuntijapalveluita kala- ja riistavarojen kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen tukemiseksi, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi sekä kala-, riista- ja porotalouden elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

RKTL tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

 • — tuottaa riista- ja kalakantojen kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen säätelyn edellyttämät riista- ja kalakantojen arviot ja ennusteet kantojen tilasta, alueellisen ja ajallisen säätelyn edellyttämät saalistilastot sekä huolehtii kannanarvioinnin kehittämisen edellyttämästä tutkimuksesta erityisesti suurpetojen osalta
 • — tuottaa riista- ja kalatalouden strategioiden, ohjelmien ja hoitosuunnitelmien valmistelun ja toimeenpanon edellyttämää tutkimustietoa, huolehtien taantuvien tai uhanalaisten riista- ja kalakantojen hoidon edellyttämästä tutkimuksesta
 • — tuottaa tietoa kala-, riista- ja porotalouden elinkeinojen sekä kala- ja riistavarojen virkistyskäytön sosiaalisten ja taloudellisten hyvinvointivaikutusten vahvistamiseksi
 • — tuottaa kala- ja riistatalouden tilastot sekä tietoa kalan, riistan ja poron käytöstä, jalostuksesta ja kaupasta
 • — edistää luonnonvarojen kestävän käytön ja suojelun konfliktien hallintaa tuottamalla tutkimustietoa konfliktien hallintamalleista, riistavahinkojen estämisen menetelmistä sekä kannansäätelyn dynamiikasta
 • — viljelee uhanalaisia kalakantoja sekä osallistuu EU:n Itämeristrategian vesiviljelyosion edellyttämiin kehittämistehtäviin
 • — huolehtii porolaidunten tilan arvioinnista sekä poronhoidon ja porotalouden tutkimuksesta erityisesti osana arktista tutkimusta.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti
 • — laitos osallistuu Luonnonvarakeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun
 • — laitos osallistuu ministeriön vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeisiin (mm. LUHTI ja ELMA).
Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.40.01). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 Kust. 1 000 €Tuotot 1 000 €HtvKust. 1 000 €Tuotot 1 000 €HtvKust. 1 000 €Tuotot 1 000 €Htv
          
Riistakantojen ja kalavarojen arviointi ja tilastointi7 5581 281907 600850937 65082091
— kalastoseuranta4 7551 033584 500700584 45065057
— riista- ja poroseuranta1 94747222 30050252 4007025
— tilastot ja taloudellinen tiedonkeruu85620110800100108001009
          
Tutkimus ja asiantuntijuus11 3673 74912410 6001 84012410 9501 920124
Kalatalouspolitiikkalohko8 6183 055947 8501 540948 0101 59093
— tutkimus6 4231 934775 850800765 81076076
— asiantuntijatehtävät1 499373131 700440151 85048015
— maksullinen toiminta696748430030033503502
Riista- ja porotalouspolitiikkalohko2 749694302 750300302 94033031
— tutkimus2 318659262 020240252 10024025
— asiantuntijatehtävät431354700305800506
— maksullinen toiminta---3030-4040-
          
Vesiviljely5 8292 346565 3001 850555 1501 80054
— vesiviljely3 486642373 300650373 30065037
— maksullinen toiminta1 5691 704181 2001 200171 1501 15016
— sopimuskasvatus774-1800-1700-1
          
Muu palvelutuotanto462204330020033002003
Yhteensä1)25 2167 58027323 8004 74027524 0504 740272

1) Momentin 30.40.01 henkilötyövuosikiintiöt: 273 htv TA 2012, 270 htv TA 2013 ja 260 htv TAE 2014.

Uuden toiminta- ja organisaatiomallin mukaista strategista johtamista ja strategian käyttöön saattamista sekä toimipaikkaverkoston ja osaamisen johtamisen kehittämistä jatketaan. Tutkimuslaitos parantaa työn tuottavuutta tehostamalla toimintaa, sopeuttamalla tehtävät resursseihin ja keskittymällä ydintehtäviin. Tutkimuslaitos jatkaa valtiohallinnon yhteisten järjestelmien ja palvelujen asiakkaana ja osallistuu valtiohallinnon muihin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja laajentaa niiden käyttöä.

Tutkimuslaitos jatkaa strategiansa mukaisia painopisteen muutoksia tutkimuksen eri politiikkalohkojen välillä. Asiakastarpeisiin suunnitelluilla, monialaisilla tutkimusohjelmilla ja -projekteilla vastataan kattavasti yhteiskunnan tarpeisiin. Vahvistetaan edelleen suurpetotutkimusta ja -kannanarviointia sekä kaikkien riistalajien kannanarviointien raportointia ja elinkeino- ja yhteiskuntatutkimusta. Voimavaroja suunnataan uusien tuotteiden ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Kalakantojen hoitamiseksi käytetään arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin noin 0,70 milj. euroa.

Tutkimuslaitoksen yksityiseltä ja julkiselta sektorilta hankittavan ulkopuolisen rahoituksen määrä pyritään säilyttämään saavutetulla tasolla. Maksullisen toiminnan tuloja arvioidaan kertyvän 1,5 milj. euroa. Vesiviljelyn maksullisen toiminnan kannattavuutta parannetaan edelleen aloitetuilla toimenpiteillä.

Tuotokset ja laadunhallinta

Tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien yhteiskunnallista palvelukykyä ja vaikuttavuutta parannetaan lisäämällä tutkimusteemojen monitieteellistä käsittelyä ja tarjoamalla asiakastarpeita vastaavia ratkaisumalleja. Tutkimuslaitos on verkottunut Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa yliopistojen kanssa ja toimii yhteistyössä myös kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Tutkimus- ja asiantuntijatyön hyödynnettävyyttä lisätään. Tieteellinen julkaisutoiminta pidetään saavutetulla tasolla. Vesiviljelyn tuotantomääriä supistetaan muutoin kuin uhanalaisten kalakantojen ylläpidossa.

Tutkimuslaitos tuottaa tieteellisten kriteerien mukaista korkeatasoista tietoa. Projektityöskentelyä evaluointijärjestelmineen vahvistetaan edelleen. Lisäksi kehitetään seurantamenetelmiä ja analyysejä, esimiestyöskentelyä ja johtamisjärjestelmää. Vesiviljelyn, kannanarvioinnin ja tilastoinnin sekä tutkimuksen laatua parannetaan toimintajärjestelmillä sekä tutkimus- ja asiakkuusprosesseja tehostamalla. Tietoturvasuunnitelmaa toteutetaan.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tunnusluvut

 2012
toteutuma
2013
talousarvio
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus1)   
— taloudellisuusindeksi90-92
— tuottavuusindeksi110-92
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkaisut   
— referoidut tieteelliset julkaisut777373
— referoimattomat tieteelliset julkaisut21202)20
— ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut1992202)200
Annetut lausunnot138100100
Työryhmäjäsenyydet/Asiantuntijatehtävät397300300
Tilastot ja kanta-arviot232322
Mäti, litraa4 3964 3004 400
Laitospoikaset, 1 000 py á 5 g/kpl1 7831 5001 400
Luonnonravintopoikaset, 1 000 py á1 3661 3001 200
Emokalat ja nahkiainen, kantoja säilytyksessä/mädintuotannossa, kpl646064
Maitia maitipankissa, kantoja tallennettu, kpl424243

1) Indeksiluvut on laskettu parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100. Taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi/tuotosindeksi; tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/työpanosindeksi.

2) Vuoden 2013 talousarviossa on ilmoitettu referoitujen julkaisujen 3 vuoden keskiarvo sekä muiden julkaisujen (referoimattomat tieteelliset sekä ammattiyhteisölle sekä suurelle yleisölle suunnatut julkaisut) yhteenlaskettu tavoiteluku 240. Tässä taulukossa se on jaettu uuden jaottelun mukaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot24 21621 51821 954
Bruttotulot8 0554 0404 740
Nettomenot16 16117 47817 214
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 995  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 312  

Henkilötyövuosien määrä vähenee 9 henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertamenon poistaminen, Talvivaara-180
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv)-100
Palkkausten tarkistukset57
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-41
Yhteensä-264

2014 talousarvio17 214 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio17 478 000
2012 tilinpäätös17 478 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 104 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 17 214 000 euroon nähden on 110 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 157 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 47 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2014 talousarvio17 104 000
2013 IV lisätalousarvio-41 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio17 478 000
2012 tilinpäätös17 478 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 104 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien sijoitusmenoiksi luettavien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, suunnitellun luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuviin menoihin sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Viitaten momentin 30.40.62 perusteluihin vuoden 2014 alusta lukien elinkeinokalatalouden tiedonkeruu siirtyy rahoitettavaksi momentilta 30.40.62.

Vuoden 2014 talousarviossa momentilla 30.40.01 on varattu tarkoitukseen nettomenoja 1 000 000 euroa, missä kokonaismenoja on 2 000 000 euroa ja EU:n rahoitusosuutena tuloja 1 000 000 euroa. Kokonaismenoista 2 000 000 euroa otetaan huomioon lisäyksenä momentilla 30.40.62 ja tuloista 1 000 000 euroa otetaan huomioon vuonna 2015 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuloina momentilla 12.30.03.


2014 I lisätalousarvio-1 000 000
2014 talousarvio17 104 000
2013 tilinpäätös17 437 000
2012 tilinpäätös17 478 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno on päätetty lopullisesti maksaa momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella on käynnissä ulkoasiainministeriön rahoittamia hankkeita, jotka rahoitetaan kehitysyhteistyö instrumentilla (IKI-instrumentti) ja joissa toiminta vaatii kohtuullisten ennakoiden maksua ulkomaille.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 III lisätalousarvio
2014 I lisätalousarvio-1 000 000
2014 talousarvio17 104 000
2013 tilinpäätös17 437 000
2012 tilinpäätös17 478 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno on päätetty lopullisesti maksaa momentin 24.30.66 määrärahasta.

20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 2 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 44 §:n nojalla annettujen sekä muiden vastaavien lupapäätösten lupaehtojen edellyttämien kalakannan hoitotoimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen, silloin kun ne liittyvät suoraan kohdan 1) mukaisiin kalakannan hoitotoimenpiteisiin

4) siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisesti.

Selvitysosa: Määrärahaa käytetään vesistön rakentamisen, säännöstelyn, perkausten, jäteveden päästöjen ym. luvanvaraisen toiminnan kalakannoille aiheuttamien vahinkojen kompensoimisen ja estämisen sekä kalataloudellisen tarkkailun menoihin. Vuonna 2014 kertyväksi arvioidut vesioikeudelliset kalatalousmaksut on merkitty tuloina momentille 12.30.40.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kalatalousmaksujen tulokertymän kasvu100
Yhteensä100

2014 talousarvio2 500 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio2 400 000
2012 tilinpäätös2 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 2 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 44 §:n nojalla annettujen sekä muiden vastaavien lupapäätösten lupaehtojen edellyttämien kalakannan hoitotoimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen, silloin kun ne liittyvät suoraan kohdan 1) mukaisiin kalakannan hoitotoimenpiteisiin

4) siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisesti.

41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 3 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolain (105/2009) mukaisten hirvieläinvahinkokorvausten sekä edellisiin vuosiin kohdistuvien korvausten maksamiseen

2) riistavahinkolain mukaisten vahinkojen ehkäisemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen

3) riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun lain (616/1993) mukaisten hirvieläinkantojen seurannasta ja hirvieläinten tutkimuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) hirvieläimiä koskevien hoitosuunnitelmien valmistelusta ja toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahaa käytetään hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä ja pääosin vuonna 2013 aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta sekä hirvieläinkantojen seurannasta ja hirvieläinten tutkimuksesta aiheutuviin menoihin. Vastaava tulo on merkitty momentille 12.30.42.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Vahinkojen korvaukset2 000 000
Vahinkojen estämistoimenpiteet400 000
Hirvikannan seuranta ja tutkimus400 000
Metsäpeurakannan seuranta ja tutkimus300 000
Hirvieläinten hoitosuunnitelmien valmistelu ja toimeenpano300 000
Yhteensä3 400 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-2 000
Yhteensä-2 000

2014 talousarvio3 400 000
2013 talousarvio5 400 000
2012 tilinpäätös3 453 586

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 3 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolain (105/2009) mukaisten hirvieläinvahinkokorvausten sekä edellisiin vuosiin kohdistuvien korvausten maksamiseen

2) riistavahinkolain mukaisten vahinkojen ehkäisemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen

3) riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun lain (616/1993) mukaisten hirvieläinkantojen seurannasta ja hirvieläinten tutkimuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) hirvieläimiä koskevien hoitosuunnitelmien valmistelusta ja toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden valtion omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentin perustelujen täydennys tarvitaan, jotta määrärahaa voidaan käyttää EU-hankkeiden omarahoitusosuutena. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos osallistuu metsäpeuran suojelemiseksi Karelia ENPI CBC Programme -hankkeeseen. Tarkoituksena on myöntää metsäpeurakannan seurantaan ja tutkimukseen varattu 300 000 euroa kattamaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen omarahoitusosuutta tässä hankkeessa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio3 400 000
2013 tilinpäätös5 400 000
2012 tilinpäätös3 453 586

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden valtion omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 4 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolaissa (105/2009) määriteltyjen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisiin vuosiin kohdistuvien korvausten ja riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää vuonna 2014 toteutuvien suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen, vahinkomäärät ovat tiedossa vasta vuonna 2015. Vahinkojen suuruutta pyritään pienentämään suurpetojen hoitosuunnitelmien ja muiden toimenpiteiden avulla. Vuonna 2012 suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaustarve oli 7 330 000 euroa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Suurpetojen vahinkojen korvaaminen3 800 000
Vahinkojen ehkäiseminen500 000
Yhteensä4 300 000

2014 talousarvio4 300 000
2013 I lisätalousarvio3 220 000
2013 talousarvio4 300 000
2012 tilinpäätös5 501 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta pitää välttämättömänä, että suurpetojen aiheuttamat vahingot korvataan täysimääräisesti. Vuonna 2012 vahinkojen korvaustarve oli 7,3 milj. euroa. Vuoden 2013 vahingot selviävät lopullisesti vasta vuoden 2014 alussa, mutta arvioiden mukaan korvaustarve tulee olemaan yli 8 milj. euroa. Momentin määrärahaa tulee näin ollen lisätä vuoden 2013 vahinkojen kattamiseksi.

Valiokunta on vakavasti huolissaan kasvavista petovahingoista ja erityisen huolissaan porotalouden kannattavuuden heikentymisestä vahinkojen myötä. Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt suurpetopolitiikan ulkopuolisen evaluoinnin sekä valmistelee ahman ja susikannan hoitosuunnitelman päivitystä. Tarpeellisia ovat myös käynnistetyt toimenpiteet petoeläinkantojen arviointiin liittyvien ristiriitojen poistamiseksi ja yhteistyön parantamiseksi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja metsästäjien välillä. Lisäksi metsästyksen lupakäytäntöjä on jonkin verran joustavoitettu. Suurin osa vahingoista tapahtuu kuitenkin poronhoitoalueella, ja 75 prosenttia porovahingoista aiheuttaa ahma, jonka metsästys ei ole ollut sallittua sen uhanalaisuuden vuoksi.

Valiokunta pitää välttämättömänä suurpetojen aiheuttamien vahinkojen vähentämistä sekä valtion varojen säästämiseksi että tuotantoeläinten turvallisuuden lisäämiseksi. Myös ihmisten turvallisuuden tunnetta on pystyttävä lisäämään. Maa- ja metsätalousministeriön on entistäkin laajemmin tarkasteltava erilaisia vaihtoehtoja tilanteen parantamiseksi. Jos vahinkoja ei pystytä vuonna 2014 vähentämään, on momentille esitetty 4,3 milj. euron määräraha riittämätön.

Valiokunta on lisäksi huolissaan Suomen metsäpeurakannan romahtamisesta. Valiokunta pitää tarpeellisena, että syyt kannan pienenemiseen selvitetään viipymättä ja sen pohjalta tehdään pikaisesti suunnitelma, jolla metsäpeurakantaa elvytetään.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 4 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) riistavahinkolaissa (105/2009) määriteltyjen suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisiin vuosiin kohdistuvien korvausten ja riistavahinkolain toimeenpanosta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu suurpetojen vuonna 2013 aiheuttamien vahinkojen korvausmenojen kasvusta. Vuonna 2013 suurpedot aiheuttivat noin 8,580 milj. euron vahingot (vuonna 2012 määrä oli 7,4 milj. euroa). Vuoden 2013 talousarviossa osoitetusta 4 300 000 euron määrärahasta vahinkojen estämiseen käytettiin 500 000 euroa, joten vuoden 2013 vahinkojen korvaamiseen on käytettävissä 3 800 000 euroa. Vahinkojen korvaamiseen ehdotetaan näin yhteensä 7 000 000 euroa. Vahinkoja ei makseta enää täysimääräisesti.


2014 I lisätalousarvio3 200 000
2014 talousarvio4 300 000
2013 tilinpäätös7 520 000
2012 tilinpäätös5 501 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 7/2014 vp (12.6.2014)

Momentille esitetään 3 200 000 euron lisämäärärahaa, jolloin petoeläinten vuonna 2013 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen voidaan käyttää yhteensä 7 milj. euroa. Tämän lisäksi momentin määrärahasta on käytetty 500 000 euroa vahinkojen estämiseen. Suurpedot aiheuttivat kuitenkin 8,575 milj. euron vahingot vuonna 2013. Hallituksen esitys tarkoittaa käytännössä sitä, että ensimmäistä kertaa vahinkoja ei korvata täysimääräisesti, vaan ainoastaan noin 80 prosenttia kuuluu korvauksen piiriin. Leikkaus tehdään kaikkiin hakemuksiin samalla kertoimella.

Valiokunta on useassa mietinnössään (kuten VaVM 34/2013 vp, VaVM 39/2012 vp, VaVM 26/2011 vp) pitänyt välttämättömänä, että suojeltujen petojen aiheuttamat vahingot korvataan täysimääräisesti. Tätä periaatetta on noudatettu tähän saakka, ja valiokunta pitää täysimääräistä korvausta edelleen välttämättömänä.

Suurin osa vahingoista kohdistuu porotalouteen. Valiokunta on jo muutenkin huolissaan porotalousyrittäjien tulevaisuudesta; menetettyjen tuotantoeläinten lisäksi vahinkojen vain osittainen korvaaminen vähentäisi tuloja entisestään. Päätös todennäköisesti myös lisäisi tyytymättömyyttä harjoitettua petopolitiikkaa kohtaan.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että petoeläinten aiheuttamat vahingot ovat kasvaneet erittäin nopeasti, vielä vuonna 2011 korvaustarve oli 3,8 milj. euroa. Vahinkojen vähentäminen on välttämätöntä porotalouselinkeinon turvaamiseksi ja valtion varojen säästämiseksi. Valiokunta kiirehtii maa- ja metsätalousministeriön toimia tilanteen parantamiseksi. Tärkeää on mm. toimivan ahmanhoitosuunnitelman viimeistely, erilaisten vaihtoehtojen entistä laajempi tarkastelu ja petoeläinkantojen luotettava arviointi sekä kantojen hallittu pienentäminen uhanalaisuus huomioon ottaen.

Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:

Valiokunnan lausumaehdotus 2

Eduskunta edellyttää, että hallitus sisällyttää seuraavaan lisätalousarvioesitykseen määrärahan, joka mahdollistaa vuoden 2013 petoeläinkorvausten täysimääräisen maksamisen vahvistetun kehyksen puitteissa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 580 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu suurpetojen vuonna 2013 aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta täysimääräisenä.

Vuonna 2013 suurpedot aiheuttivat vahinkoja yhteensä 8 580 000 eurolla. Vahinkojen korvaamiseen on käytettävissä määrärahaa yhteensä 7 000 000 euroa, josta 3 800 000 euroa on vuoden 2013 talousarviossa osoitettua määrärahaa ja 3 200 000 euroa vuoden 2014 ensimmäisessä lisätalousarviossa osoitettua määrärahaa. Vahinkojen korvaaminen täysimääräisenä edellyttää lisäystä 1 580 000 euroa.


2014 III lisätalousarvio1 580 000
2014 I lisätalousarvio3 200 000
2014 talousarvio4 300 000
2013 tilinpäätös7 520 000
2012 tilinpäätös5 501 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 580 000 euroa.

43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 1 764 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää seuraaviin poronhoitolain (848/1990) mukaisiin Paliskuntain yhdistykselle myönnettäviin avustuksiin:

1) valtakunnan rajoilla sijaitsevien poroesteaitojen rakentamiseen ja kunnossapitoon myönnettävien valtionapujen maksamiseen

2) porotalouden edistämiseen tähtäävän neuvonta- ja kehittämistyön tukemiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Valtakunnan rajoilla olevien poroesteaitojen valtion vastuulla olevat velvoitteet perustuvat valtioiden välillä solmittuihin poroaitasopimuksiin ja koskevat Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Venäjän rajoilla olevien poroaitojen rakennus- ja kunnossapitotoimenpiteitä.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Poroaitasopimusten mukaisten valtakunnan rajoilla sijaitsevien poroaitojen rakentaminen ja kunnossapito840 000
Neuvontatyön tukeminen871 000
Porotalouden koetoiminta53 000
Yhteensä1 764 000

2014 talousarvio1 764 000
2013 talousarvio1 764 000
2012 tilinpäätös1 741 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 1 764 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää seuraaviin poronhoitolain (848/1990) mukaisiin Paliskuntain yhdistykselle myönnettäviin avustuksiin:

1) valtakunnan rajoilla sijaitsevien poroesteaitojen rakentamiseen ja kunnossapitoon myönnettävien valtionapujen maksamiseen

2) porotalouden edistämiseen tähtäävän neuvonta- ja kehittämistyön tukemiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 10 240 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 3 §:ssä tarkoitettujen menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n nojalla valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, joka vastaa vähintään sitä määrää, minkä kolmen edellisen vuoden metsästäjämäärien perusteella arvioidaan samana vuonna kertyvän riistanhoitomaksuina. Arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2014 on 310 322. Riistanhoitomaksun suuruus on 33 euroa. Vuonna 2014 kertyväksi arvioidut riistanhoitomaksutulot on merkitty momentille 12.30.45.

Momentin varojen käyttöä suunnataan julkisen riistakonsernin strategian perusteella.

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jonka toimialueena on koko maa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Suomen riistakeskuksen tehtävänä on edistää kestävää riistataloutta, tukea riistanhoitoyhdistysten toimintaa, huolehtia riistapolitiikan toimeenpanosta ja hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät. Suomen riistakeskusta ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö.

Suomen riistakeskuksen toiminnallinen tuloksellisuus

Suomen riistakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen riistapolitiikan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita seuraavasti:

 • — vastaa riistaeläinlajeja ja niiden elinympäristöjä koskevien hoitosuunnitelmien ja niiden päivitysten osallistavasta valmistelusta
 • — ottaa toiminnassaan, ml. julkiset hallintotehtävät, huomioon vahvistettujen hoitosuunnitelmien linjaukset sekä kansallisen vieraslajistrategian toimenpiteet
 • — huolehtii kattavasta sidosryhmien kuulemisesta ja osallistamisesta alueellisissa riistaneuvostoissa ja valtakunnallisessa riistaneuvostossa
 • — kehittää ja tukee suurpetoyhdyshenkilöverkoston toimintaa yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja riistanhoitoyhdistysten kanssa sekä edistää vapaaehtoisuuteen perustuvien muiden riistakantaseurantojen toteuttamista ja havaintojen ja terveysnäytteiden toimittamista tutkimuslaitoksille
 • — kehittää yhteistyössä julkisen riistakonsernin toimijoiden kanssa saalistilastointia sekä muita riistatietovarantoja riistahallinnon suunnittelutoiminnan perustaksi
 • — huolehtii, että riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen määrä vähenee mm. aktiivisin vahinkojen estämistoimenpitein sekä kohdentamalla metsästystä vahinkoa aiheuttaviin riistaeläinlajeihin
 • — pyrkii aktiivisin toimenpitein vähentämään riistaeläimiin kohdistuvaa laitonta tappamista ja
 • — huolehtii valtionavustusten ohjaamisesta riistanhoitoyhdistysten toimintaan valtionavustuslain 7 §:n 2 momentin mukaisella menettelyllä.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Suomen riistakeskus6 725 000
Riistanhoitoyhdistykset2 250 000
Metsästysmuseotoiminnan tukeminen385 000
Riistakonsernin strategian toiminnallistaminen kuten suurpetojen laskenta ja riistakonsernin yhteisten tietojärjestelmien kehittäminen880 000
Yhteensä10 240 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos53
Yhteensä53

2014 talousarvio10 240 000
2013 talousarvio10 187 000
2012 tilinpäätös9 261 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 10 240 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 3 §:ssä tarkoitettujen menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 6 295 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kalastuslain (286/1982) 91 ja 91 a §:n perusteella:

1) vesialueiden omistajille kalavesien käytöstä maksettaviin korvauksiin

2) kalastusaluetoiminnasta

3) kalastusalan järjestöjen toiminnasta

4) kalatalouden edistämisestä

5) valtiolle maksun kannosta ja kalastuksenhoitomaksurekisterin pidosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Kalastuslain 90 §:n mukaan valtion talousarvioon on vuosittain otettava kalatalouden edistämiseen määräraha, joka vastaa ainakin sitä määrää, mikä kolmen edellisen vuoden aikana kalastuksenhoitomaksun suorittaneiden henkilöiden keskimääräisen lukumäärän perusteella kalastuksenhoitomaksuina kertyisi, mutta kuitenkin vähintään se määrä, mikä kalastuksenhoitomaksuina on kertynyt budjetointivuotta edeltävänä vuonna. Vuonna 2012 kalastuksenhoitomaksuina kertyi yhteensä 5 941 431 euroa. Kalastuslain 88 §:n 3 momentin mukaan maksut peritään elinkustannusindeksin nousua vastaavasti tarkistettuina. Kalastuksenhoitomaksu kalenterivuodelta nousee kaksi euroa 24 euroon ja seitsemän vuorokauden maksu on edelleen 7 euroa. Kun vuosina 2010—2012 kalastuksenhoitomaksun vuosimaksujen suorittaneiden henkilöiden keskimääräinen lukumäärä oli 251 560 kpl ja seitsemää vuorokautta koskevia maksuja suorittaneita keskimäärin 36 136 kpl, tulee kalastuksenhoitomaksujen kolmen vuoden keskiarvoksi kalastuslain 90 §:n mukainen kalastuksenhoitomaksuvarojen vähimmäismäärä 6 290 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon 5 000 euroa kalastuksenhoitomaksurekisterin osoite- ja nimitietojen myyntituloja vastaavina menoina. Vuonna 2014 kertyviksi arvioidut kalastuksenhoitomaksut ja kalastuksenhoitomaksurekisterin myyntituotot on merkitty momentille 12.30.44.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kalastuslain 88 §:n muuttamisesta, jolla kalastuksenhoitomaksuun tehdään elinkustannusindeksin nousua vastaava tarkistus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kalastuksenhoitomaksun korotus ja maksajamäärän muutos 408
Kertaluonteinen poistaminen (EK)-100
Yhteensä308

2014 talousarvio6 295 000
2013 talousarvio5 987 000
2012 tilinpäätös6 165 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Kotimaisen kaupallisesti pyydetyn kalan osuus kokonaiskulutuksesta on enää noin 6 prosenttia. Vähittäiskaupoissa myydään yhä useammin tuontikalaa. Ammattikalastajien määrän arvioidaan edelleen vähenevän voimakkaasti, alalle ei juurikaan tule uusia kalastajia. Lisäksi avomerikalastuksessa troolareita hallinnoivat yritykset ovat siirtyneet yhä useammin ulkomaiseen omistukseen, ja sama suuntaus näkyy myös kalanjalostusteollisuudessa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että alan tulevaisuuden turvaamiseksi tehdään toimenpiteitä myös valtion taholta. Valiokunta toistaa vuoden 2013 budjettimietintönsä (VaVM 39/2012 vp) mukaisesti ja hallitusohjelmaan viitaten, että ammattikalastajien taloudelliset toimintaedellytykset tulee turvata ja edistää kotimaisen kaupallisesti pyydetyn kalan kulutusta. Kalastuselinkeinolle aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi hallin ja norpan kannanhoitosuunnitelmat vaativat nopeaa päivitystä.

Valiokunta palauttaa kuluvan vuoden talousarvion mukaisesti momentin päätösosaan maininnan Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:n avustuksesta. Samalla valiokunta lisää momentille 100 000 euroa käytettäväksi kyseiseen tarkoitukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 6 395 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kalastuslain (286/1982) 91 ja 91 a §:n perusteella:

1) vesialueiden omistajille kalavesien käytöstä maksettaviin korvauksiin

2) kalastusaluetoiminnasta

3) kalastusalan järjestöjen toiminnasta

4) kalatalouden edistämisestä

5) valtiolle maksun kannosta ja kalastuksenhoitomaksurekisterin pidosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahasta käytetään 100 000 euroa avustuksena Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

52. Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 3 621 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Tenojoen kalastuslupatuloista vesialueen omistajille palautettavan osuuden maksamiseen

2) kalastuslain (286/1982) 89 a §:n mukaisesti viehekalastusmaksujen palautuksina vesialueiden omistajille

3) vuonna 2014 kerättävien viehekalastusmaksujen kannosta aiheutuvien kulutus- ja muiden menojen maksamiseen

4) enintään 360 000 euroa saimaannorpan suojeluun liittyvistä vesialueiden omistajille maksettavista sopimuspalkkioista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuoden 2013 talousarviossa kertyväksi arvioidusta Tenojoen kalastuslupatulosta, 500 000 eurosta, yksityisille vesialueen omistajille vesialueomistuksen mukaisessa suhteessa palautettavana osuutena noin 73 % eli noin 365 000 euroa. Tenojoen kalastusluvista vuonna 2014 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.

Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon viehekalastusmaksuista vesialueiden omistajille vuonna 2014 jaettavana määränä 2 746 000 euroa, mikä saadaan, kun vuoden 2013 talousarviossa kertyväksi arvioidusta 2 896 000 euron viehekalastusmaksutuotosta vähennetään viehekalastusmaksujen kannosta valtiolle vuonna 2013 aiheutuvaksi arvioidut kulut, joiden määräksi on arvioitu vuoden 2013 talousarviossa 150 000 euroa. Valtiolle arvioidaan vuonna 2014 aiheutuvan kuluja viehekalastusmaksujen hoidosta 150 000 euroa. Vuonna 2014 kertyviksi arvioidut viehekalastusmaksut on merkitty momentille 12.30.43. Kalenterivuotta koskevaa viehekalastusmaksua on tarkoitus korottaa kahdella eurolla 31 euroon elinkustannusindeksikorotusta vastaavasti.

Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon edelleen 360 000 euroa saimaannorpan suojeluun liittyvinä vesialueen omistajille maksettavina sopimuspalkkioina. Tavoitteena on tehdä kalastuksen rajoitussopimuksia noin 2 000 km2 alueella saimaannorpan suojelemiseksi. Momentille 30.40.62 on varattu varoja saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvaamiseen Saimaan alueen ammattikalastajille.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Tenojoen yksityisten vesialueiden omistajille palautettava osuus lupatuloista365 000
Viehekalastusmaksuista vesialueen omistajille palautettava osuus2 746 000
Viehekalastusmaksujen kannosta valtiolle aiheutuva meno150 000
Sopimuspalkkiot vesialueen omistajille saimaannorpan suojelemiseksi (enintään)360 000
Yhteensä3 621 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos29
Yhteensä29

2014 talousarvio3 621 000
2013 talousarvio3 592 000
2012 tilinpäätös3 521 926

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 3 621 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Tenojoen kalastuslupatuloista vesialueen omistajille palautettavan osuuden maksamiseen

2) kalastuslain (286/1982) 89 a §:n mukaisesti viehekalastusmaksujen palautuksina vesialueiden omistajille

3) vuonna 2014 kerättävien viehekalastusmaksujen kannosta aiheutuvien kulutus- ja muiden menojen maksamiseen

4) enintään 360 000 euroa saimaannorpan suojeluun liittyvistä vesialueiden omistajille maksettavista sopimuspalkkioista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansallisesti rahoitettavista elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteistä ja ammattikalastajille myönnettävistä saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvauksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisena.

Selvitysosa: Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät ole vielä hyväksyneet Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevaa asetusta. EU:n viivästyneen aikataulun johdosta hallitus ei voi antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyen esitystä rahastoa koskevaksi kansalliseksi täytääntöönpanolaiksi. Myöskään vuosia 2014—2020 koskevan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman eri jäsenvaltioiden EU-rahoitusosuuksia ei ole hyväksytty. Tämän johdosta määrärahassa ei ole otettu huomioon vuosia 2014—2020 koskevan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman edellyttämää EU:n ja valtion rahoitusosuutta. Hallituksen tarkoituksena on täydentää esitystä sen jälkeen kun EU:n toimielimet ovat hyväksyneet ohjelmakautta koskevat Suomen rahoitusosuudet.

Määrärahassa on otettu huomioon kokonaan kansallisesti rahoitettavina elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteinä kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain (331/1958) ja kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain (998/2012) mukaiset avustukset sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämin perustein myönnetyt avustukset kalan kuljetukseen. Määrärahaa voidaan käyttää myös muuhun elinkeinokalatalouden edellytysten parantamiseen kuten kehittämishankkeisiin. Lisäksi määrärahaa on tarkoitus käyttää saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvaamiseen Saimaan alueen ammattikalastajille arviolta 80 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Itämeren suojelun poisto (HO)-500
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK)-150
Tasomuutos-9 889
Yhteensä-10 539

2014 talousarvio1 500 000
2013 I lisätalousarvio1 400 000
2013 talousarvio12 039 000
2012 tilinpäätös11 546 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentille esitetyllä määrärahalla voidaan toteuttaa poistokalastusta kalatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla vain sallitun tukikauden loppuun 30.6.2014 saakka. Varoja voidaan käyttää sekä merialueilla että sisävesillä toteutettavaan poistokalastukseen.

Valiokunta pitää poistokalastusta edelleen tehokkaana tapana edistää vesien tilan parantamista. Sen avulla on voitu vähentää sekä Itämeren että monien järvien rehevöitymistä. Valiokunta korostaa, että toiminnan tulee olla keskeyttämätöntä ja riittävää, jotta se vähentää vesistöjen fosfori- ja typpipitoisuuksia pysyvästi.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että maa- ja metsätalousministeriö selvittää mahdollisuudet jatkaa poistokalastusta kuluvan tukikauden päätyttyä. Valiokunta katsoo myös, että Itämeren suojelutavoitteisiin ja sisävesiä koskevien vesienhoitosuunnitelmien tarpeisiin nähden poistokalastusta pitäisi toteuttaa enemmän kuin mitä määrärahat mahdollistavat.

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa poistokalastukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 1 650 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansallisesti rahoitettavista elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteistä ja ammattikalastajille myönnettävistä saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvauksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 7 740 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) osittain rahoitettavan vuosia 2007—2013 koskevan elinkeinokalatalouden toimintaohjelman ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) osittain rahoitettavan vuosia 2014—2020 koskevan toimintaohjelman sekä EU-säädösten edellyttämien kalastuksen valvonnan ja jäljitettävyysjärjestelmien menoihin.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 1 918 000 euroa on vuosien 2007—2013 Euroopan kalatalousrahaston toimintaohjelmassa peruuntuneen määrärahan sekä takaisinperintäpäätöksien ja palautettujen maksujen uudelleen budjetointia, jotta toimintaohjelmassa osoitettu EU- ja kansallinen rahoitusosuus saataisiin täysimääräisesti käytettyä. Vuoden 2011 talousarviossa budjetoidusta 15 778 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta on jäänyt käyttämättä ja peruuntunut 1 827 000 euroa. Vastaava määräraha budjetoidaan uudelleen. Tästä EU:n osuutta on 577 000 euroa ja kansallista osuutta 1 250 000 euroa. Lisäksi budjetoidaan uudelleen vuosien 2007—2011 talousarvioissa budjetoiduista määrärahoista takaisinperintäpäätöksien ja palautettujen maksujen johdosta 91 000 euroa. Tästä EU:n osuutta on 39 000 euroa ja kansallista osuutta 52 000 euroa.

Lisämäärärahan tarpeesta 3 160 000 euroa aiheutuu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ohjelmakauden 2014—2020 toimintaohjelman toimenpiteiden käynnistämisestä. Toimintaohjelman kaikki menot budjetoidaan momentille 30.40.62. Toimintaohjelman edellyttämään tiedonkeruuseen ja kalastuksen valvontaan on talousarviossa osoitettu määrärahaa momentilla 30.01.01, mistä siirretään määrärahaa tälle momentille 1 010 000 euroa ja momentilla 30.40.01, mistä tehtävän 1 000 000 euron nettomäärärahan vähennyksen perusteella lisätarve tällä momentilla on 2 000 000 euroa. Momentille 30.40.62 budjetoidaan myös arvonlisäveron osuus 150 000 euroa, mitä vastaa tulo momentilla 12.39.10. EU:n rahoitusosuus otetaan huomioon vuonna 2015 momentilla 12.30.03.

Euroopan unionissa ei ole vielä päätetty jäsenmaiden EMKR:n toimintaohjelman rahoitusosuuksista. Myöhemmässä lisätalousarvioesityksessä toimenpiteisiin budjetoituja määrärahoja tarkistetaan tarvittaessa ja momentille osoitetaan EMKR:n toimintaohjelman mukaiset vuoden 2014 kestävän kalastuksen ja vesiviljelyn sekä yhdennetyn meripolitiikan määrärahat, joita ei ole vielä otettu huomioon momentin määrärahassa.

Lisämäärärahan tarpeesta 2 662 000 euroa aiheutuu kaupallisen kalastuksen valvonnan sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyysjärjestelmien ja -menetelmien menoista. Tästä on 550 000 euroa siirtoa momentilta 30.01.01 ja 2 052 000 euroa on lisäystä, joka vastaa EU:n rahoitusosuutta. Edellä mainittuihin liittyvä arvonlisäveron osuus on 60 000 euroa, mitä vastaa tulo momentilla 12.39.10. Neuvoston asetuksen (1224/2009) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (404/2011) mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kalatalousalan toimijoilla on käytössään tuotteiden jäljitettävyyden mahdollistavat järjestelmät ja menetelmät. Jäljitettävyysvelvoite alkaa kalastajista ja kalankasvattajista ja kattaa koko kuljetus- jalostus-, tukku- ja vähittäiskauppaketjun. EU:n rahoitusosuus otetaan huomioon vuonna 2015 momentilla 12.30.04.

Lisämäärärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

 Kansallinen
osuus
EU:n osuusYhteensä
    
Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma (EKTR)1,3020,6161,918
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelma (EMKR), yhteensä1,6051,5553,160
— tiedonkeruu1,0151,0152,030
— kalastuksen valvonta0,5900,5401,130
Valvonta- ja jäljitettävyysjärjestelmä, yhteensä0,6102,0522,662
Yhteensä3,5174,2237,740

2014 I lisätalousarvio7 740 000
2014 talousarvio1 650 000
2013 tilinpäätös13 439 000
2012 tilinpäätös11 546 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 7 740 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) osittain rahoitettavan vuosia 2007—2013 koskevan elinkeinokalatalouden toimintaohjelman ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) osittain rahoitettavan vuosia 2014—2020 koskevan toimintaohjelman sekä EU-säädösten edellyttämien kalastuksen valvonnan ja jäljitettävyysjärjestelmien menoihin.

77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 757 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaelluskalakantojen turvaamiseen ja elvyttämiseen tähtäävien kalataloudellisten kunnostushankkeiden sekä muiden kalataloutta edistävien rakennushankkeiden suunnittelu- ja toteuttamismenojen maksamiseen

2) hankkeita koskevissa lupapäätöksissä määrättyjen velvoitteiden toteuttamiseen

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahaa käytetään kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä ja monimuotoisuuden ylläpitoa edistävien hankkeiden toteuttamiseen. Hankkeilla vähennetään samalla kalanistutuksina toteutettavan kalavesien hoidon tarvetta.


2014 talousarvio757 000
2013 III lisätalousarvio1 000 000
2013 talousarvio757 000
2012 tilinpäätös757 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Kansallisen kalatiestrategian tavoitteena on uhanalaisten vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen sekä sitä kautta saatavat myönteiset sosioekonomiset vaikutukset ja entistä paremmat mahdollisuudet kestävään kalastukseen. Kalakantojen kulkumahdollisuuksia parannetaan rakennetuissa joissa ja potentiaalisten lisääntymisalueiden käyttöönottoa edistetään kalateiden, uomien vesittämisen, kalastuksen säätelyn ja perattujen koskien kunnostamisen avulla.

Kalateiden rakentamisessa on hyödynnetty Euroopan aluekehitysvaroista saatua rahoitusta. Tulevalla ohjelmakaudella vaatimuksena näyttää kuitenkin olevan aidosti uuden teknologian soveltaminen ja hankkeen pilottimaisuus. Näin ollen rahoitusmahdollisuudet sitä kautta olisivat erittäin rajatut. Maa- ja metsätalousministeriössä ja ympäristöministeriössä katsotaan, että voimayhtiöiden tulisi vapaaehtoisesti osallistua nykyistä suuremmalla panoksella rakentamiensa jokien kalatieinvestointeihin.

Valiokunta pitää kalatiestrategian toteuttamista tarpeellisena ja toteaa, että kalakantojen elpyminen tuo säästöjä valtion kalanviljelyyn ja kalanistutuksiin sekä tarjoaa nykyistä paremmat mahdollisuudet kalastukseen liittyvien elinkeinojen ja palveluiden kehittämiselle. Suurten jokien kalatiehankkeet tukevat matkailukalastuksen kehittämismahdollisuuksia jokialueilla sekä ammattikalastuksen ja kalastuselinkeinon säilymistä merialueella.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 757 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaelluskalakantojen turvaamiseen ja elvyttämiseen tähtäävien kalataloudellisten kunnostushankkeiden sekä muiden kalataloutta edistävien rakennushankkeiden suunnittelu- ja toteuttamismenojen maksamiseen

2) hankkeita koskevissa lupapäätöksissä määrättyjen velvoitteiden toteuttamiseen

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.