Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
              01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
              20. Eläinlääkintähuolto
              41. Eräät korvaukset
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatuPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat pääosin Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoista sekä eläintautien ja vaarallisten kasvintuhoojien vastustamisesta ja ennaltaehkäisemisestä aiheutuvista menoista.

Keskeisten toimenpiteiden vaikuttavuustavoitteet

Turvallisuusriskien hallinnassa painottuvat eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien (zoonoosit) leviämisen estäminen sekä kriisinhallinnan kehittäminen. Keskeisintä kriisinhallinnassa on ihmisten terveyttä uhkaavien vakavien tautien vastustaminen. Varmistetaan elintarvikkeiden hyvä ravitsemuksellinen laatu. Varmistetaan, että maatalouden tuotantopanokset ja markkinoilla olevat elintarvikkeet ovat turvallisia eivätkä niistä annetut tiedot johda kuluttajia harhaan. Edistetään luomu- ja lähiruuan tuotantoa.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä suomalaiseen elintarvikeketjuun luodaan sellaiset turvallisuus-, laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmät, joilla varmistetaan elintarviketurvallisuusriskien sekä toimijoiden ja kuluttajien taloudellisten riskien hallinta. Eläinten hyvinvointia edistetään lainsäädäntöä uudistamalla ja tehostamalla valvontaa. Estetään ennakoivasti ja valvonnan keinoin uusien vakavien eläintautien ja vaarallisten kasvintuhoojien leviäminen Suomeen. Tehostetaan väärennösten, petosten ja harmaan talouden vastaisia toimia elintarvikeketjussa.

Koko elintarvikeketjun kattavaa elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvää valvontaa kehitetään EU:n säädösten edellyttämällä tavalla. Valvontaa ja tutkimusta suunnataan siten, että ne tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita.

Viranomaisvalvonnan kehittämisessä tavoitteena on samantasoisten ja yhdenmukaisten palveluiden turvaaminen koko maassa sekä vaikuttavuuden ja kattavuuden parantaminen riskinarvioinnin perusteella ja omavalvonnan avulla. Elintarvikevalvontatietojen julkistamista kehitetään. Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa valvonnasta sekä riskien arvioinnista ja hallinnasta koko elintarvikeketjussa yhtenäisellä tavalla. Arvioidaan ympäristöterveydenhuollon toteutuneet kehittämishankkeet ja selvitetään elintarvikevalvonnan kokoaminen valtion viranomaiselle.

Tavoitteiden kehitystä kuvaavat avainmittarit ja tunnusluvut

Avainmittari2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
2017
tavoite
     
Vaarallisia tai helposti leviäviä eläintauteja2 kplei lainkaanei lainkaanei lainkaan
Vaarallisia kasvintuhoojia, uusia pysyvästi1 kplei lainkaanei lainkaanei lainkaan
Todetut elintarvikevälitteiset tautitapaukset ihmisillä    
— yleisimmät tartunnanaiheuttajat, kotimaiset2 428 kpl-3 %-3 %+/- 0 %
— vakavimmat tartunnanaiheuttajat92 kpl-3 %-3 %+/- 0 %
Salmonellan esiintyvyys    
— elintarviketuotantoeläimissä ja elintarvikkeissa, %alle 1alle 1alle 1alle 1
— elintarviketuotantoeläinten rehuissa, %ei lainkaanei lainkaanei lainkaanei lainkaan
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonnassa havaitut ongelmat, %alle 0,5alle 0,5alle 0,5alle 0,5
OIVA-huoneistotarkastuksissa parhaimman tason saavuttaneet kohteet, %--8590
Vaatimukset täyttävien tarkastuskohteiden osuus, %    
— elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin liittyen95yli 97yli 97yli 97
— tuotantoeläinten EU-tarkastuksissa merkintään liittyen52yli 63yli 63yli 65
— tuotantoeläinten EU-tarkastuksissa hyvinvointiin liittyen75yli 80yli 80yli 82
— siemenkaupassayli 95yli 95yli 95yli 95
— lannoitevalmisteisiin liittyen98yli 94yli 94yli 95
— kasvinsuojeluaineisiin liittyenyli 95yli 95yli 95yli 95
— luonnonmukaisessa elintarvikeketjussayli 95yli 95yli 95yli 95
— muuntogeenisiin tuotteisiin liittyen98yli 85yli 85yli 85
— rehuihin liittyen99999999
Eläinlääkärin avun saanti kiireellisissä sairaustapauksissaalle 12 halle 12 halle 12 halle 12 h

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 391 000 euroa.

Selvitysosa: Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänä on elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Lainmuutoksen tarkoituksena on uudelleensijoittaa lautakunnan tehtävät Elintarviketurvallisuusviraston yhteyteen 1.9.2014 lukien. Tämän johdosta momentille siirretään määrärahaa neljän kuukauden osuutena 20 000 euroa ja yksi henkilötyövuosi momentilta 30.01.04.

Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
  • — rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
  • — tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
  • — toimii oman alansa vertailulaboratoriona
  • — suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia
  • — vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Eviralle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Tuottavuuden parantamiseksi toteutetaan ydintoiminta-analyysissä sovittuja hankkeita, jatketaan kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruujärjestelmän (KUTI), eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatietojärjestelmän (ELVI) ja laboratorio- ja valvontatietojärjestelmän (ELMO), eläinrekisterin sekä sähköisen asioinnin kehittämistä. Lisäksi toteutetaan zoonoosistrategian ja elintarviketurvallisuusselonteon toimenpiteitä. Evira osallistuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Toimialan laboratoriopalvelujen saatavuus ja riittävyys arvioidaan.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Elintarviketurvallisuusviraston koko toiminnan kustannukset ja tuotot (myös muut kuin momentti 30.30.01). Henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan vuonna 2012 ja henkilötyövuosikiintiöön vuosina 2013 ja 2014.

Elintarviketurvallisuusviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Elintarvikkeiden turvallisuus25 01011 18130723 55810 37130224 13311 340301
— tieteellinen tutkimus69318711764238866919010
— riskiarviointi1 2331651691182121 19016715
— laboratoriopalvelut4 791236574 230253504 62323956
— valvonnan ohjaus, neuvonta5 89999676 10828725 69210066
— valvonnan toimeenpano12 39410 49415611 5459 77016011 95910 644154
Eläinten terveys ja hyvinvointi23 0483 60422421 5463 59422423 0593 657224
— tieteellinen tutkimus6741061048362765010810
— riskiarviointi443556482626427566
— laboratoriopalvelut11 41966913611 28183113811 019679134
— valvonnan ohjaus, neuvonta7 34736625 87716647 1093764
— valvonnan toimeenpano3 1652 738103 4232 62393 8542 77710
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys16 7715 98418415 2755 33518216 1835 395180
— tieteellinen tutkimus232-37101222-
— riskiarviointi15242192-114742
— laboratoriopalvelut5 770763725 130797685 56877470
— valvonnan ohjaus, neuvonta5 03856604 45375574 8615759
— valvonnan toimeenpano5 7885 159505 4634 453555 5854 55849
Yhteensä1)64 82920 76971560 37919 30070863 37520 392705

1) Momentin 30.30.01 henkilötyövuosikiintiöt: 707 htv TA 2012, 708 htv TA 2013 ja 705 htv TAE 2014.

Eviran tunnusluvut

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
— Taloudellisuusindeksi-3,0--
— Tuottavuusindeksi 0,72,52,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot63 37861 08362 283
Bruttotulot20 76919 30020 892
Nettomenot42 60941 78341 391
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 008  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 075  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot17 63316 59118 192
— muut tuotot-4--
Tuotot yhteensä17 62916 59118 192
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset15 14513 53114 792
— osuus yhteiskustannuksista4 0953 6604 000
Kustannukset yhteensä19 24017 19118 792
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 611-600-600
Kustannusvastaavuus, %929797
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot2 1302 2002 200
— muut tuotot-7--
Tuotot yhteensä2 1232 2002 200
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 5321 5301 530
— osuus yhteiskustannuksista659670670
Kustannukset yhteensä2 1912 2002 200
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-68--
Kustannusvastaavuus, %97100100

Osaan hankkeista saadaan EU:n maataloustukirahaston rahoitusta (tulot momentilla 12.30.01).

Määrärahasta käytetään 1 600 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään eläinten hyvinvoinnin ja terveyden valvontajärjestelmän toteuttamiseen sekä eläinpitäjärekisterin sähköistämiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 30.01.04 (1 htv) (4 kk osuus)20
Tuottavuussäästöjen kertaluonteinen käyttö800
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv)-1 250
Palkkausten tarkistukset131
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-93
Yhteensä-392

2014 talousarvio41 391 000
2013 talousarvio41 783 000
2012 tilinpäätös41 676 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 521 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 41 391 000 euroon nähden on 130 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 14 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 144 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2014 talousarvio41 521 000
2013 IV lisätalousarvio-93 000
2013 talousarvio41 783 000
2012 tilinpäätös41 676 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 521 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös:

1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavun maksamiseen Eläinten hyvinvointikeskukselle.

Määräraha budjetoidaan Eläinten hyvinvointikeskukselle maksettavan valtionavun osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Momentin perusteluja on täydennetty siten, että määrärahaa saa käyttää eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menojen maksamiseen. Talousarviossa määrärahaosuus siirrettiin momentilta 30.01.04, mutta määrärahan käyttäminen edellyttää perustelujen muuttamista. Lisäksi momentin perusteluja on täydennetty siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavun maksamiseen Eläinten hyvinvointikeskukselle, joka avustaa Elintarviketurvallisuusvirastoa eläinten hyvinvoinnin valvonnan suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio41 521 000
2013 tilinpäätös41 690 000
2012 tilinpäätös41 676 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös:

1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavun maksamiseen Eläinten hyvinvointikeskukselle.

Määräraha budjetoidaan Eläinten hyvinvointikeskukselle maksettavan valtionavun osalta maksatuspäätösperusteisena.

20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 4 730 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eläintautien vastustamisesta ja ennalta ehkäisemisestä, eläinsuojelusta ja näihin liittyvistä korvauksista ja koulutuksista aiheutuvien menojen sekä eläinlääkintähuollon toteuttamisen kannalta välttämättömien menojen maksamiseen

2) kunnilta ostettavista palveluista aiheutuviin menoihin

3) valtionapujen myöntämiseen, joista valtakunnallisille eläinsuojelujärjestöille myönnettäviin valtionapuihin enintään 100 000 euroa.

Selvitysosa: Eläinsuojelujärjestöille myönnettävän valtionavun lisäksi myönnetään valtionapua Helsingin yliopistolle eläinlääkäreiden erikoistumisharjoitteluun sekä Eläinten Hyvinvointikeskuksesta aiheutuviin menoihin. Tutkimusapurahoja on tarkoitus myöntää eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä selvittäviin ja kotieläinten terveydenhuoltoon ja niiden elintarviketuotantoon liittyviin tutkimuksiin.

Maataloustukirahaston rahoitusosuus tuloutuu momentille 12.30.01.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Eläintautitorjunnan, -suojelun ja
-lääkintähuollon menot
840 000
Ostopalvelut kunnilta 3 240 000
Valtionavut valtakunnallisille eläinsuojelujärjestöille (enintään)100 000
Muut valtionavut550 000
Yhteensä4 730 000

2014 talousarvio4 730 000
2013 talousarvio4 730 000
2012 tilinpäätös4 492 450

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Määrärahaa saa käyttää:

4) valtionapujen myöntämiseen Tampereen yliopistolle käytettäväksi eläinkokeita korvaavien vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien kehittämiseen.

Selvitysosa: Päätösosan kohta 4) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 4).

Muutoksella mahdollistetaan määrärahan myöntäminen Tampereen yliopistolle (FICAM, vaihtoehtomenetelmäkeskus eläinkokeille) eläinkokeettomien menetelmien edistämiseen ja siihen liittyvään tutkimukseen, ja tuetaan hallitusohjelman tavoitetta edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä. Tarkoitukseen arvioidaan käytettävän 100 000 euroa. Vastaavasti vähennetään muihin valtionapuihin käytettäväksi arvioitua erää.


2014 talousarvio4 730 000
2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio4 730 000
2012 tilinpäätös4 492 450

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 4 730 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eläintautien vastustamisesta ja ennalta ehkäisemisestä, eläinsuojelusta ja näihin liittyvistä korvauksista ja koulutuksista aiheutuvien menojen sekä eläinlääkintähuollon toteuttamisen kannalta välttämättömien menojen maksamiseen

2) kunnilta ostettavista palveluista aiheutuviin menoihin

3) valtionapujen myöntämiseen, joista valtakunnallisille eläinsuojelujärjestöille myönnettäviin valtionapuihin enintään 100 000 euroa

4) valtionapujen myöntämiseen Tampereen yliopistolle käytettäväksi eläinkokeita korvaavien vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien kehittämiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu eläinlääkintähuoltolain (765/2009) mukaisten eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan menojen kasvusta kunnissa.


2014 III lisätalousarvio500 000
2014 talousarvio4 730 000
2013 tilinpäätös4 671 190
2012 tilinpäätös4 492 450

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

41. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 6 448 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) mukaisten korvausten maksamiseen

2) enintään 4 880 000 euroa tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuneiden valtionapujen maksamiseen (VNA 96/2010)

3) maa- ja puutarhatalouden neuvontajärjestöjen ja tutkimuslaitosten kasvinterveyden riskinhallintaa edistäviin hankkeisiin

4) hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimiseen sekä avustusten maksamiseen kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisesti kasvinjalostajille jalostukseen ja kotimaisen kasvinjalostustoiminnan edistämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin sekä edellisiin vuosiin kohdistuviin menoihin ja korvauksiin.

Määräraha budjetoidaan valtionapujen osalta maksuperusteella.

Selvitysosa: Lain perusteella korvauksia voidaan maksaa kasvintuhoojien hävittämiskustannuksista, jos kasvintuotannolle aiheutuneet vahingot ovat poikkeuksellisen suuret ja korvaaminen on toimijan elinkeinon jatkamisen kannalta tarpeellista. Kasvintuhoojan hävittämiskustannuksia voidaan maksaa myös metsässä kasvavien puiden osalta.

Tavoitteena on myös varmistaa, että tiloilla kuolleet tuotantoeläimet poistetaan eläinten ravintoketjusta (EU:n asetus 1069/2009).

Kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain 6 §:n mukaiseksi määrärahan vähimmäismääräksi on arvioitu 300 000 euroa, mitä vastaavat tulot on merkitty momentille 12.30.32. Kasvinjalostajille maksetaan kasvinjalostustukea jalostajan kehittämien lajikkeiden osalta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Kasvintuhoojien torjunta938 000
Tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittäminen (enintään)4 880 000
Kasvinterveyden neuvonta ja riskinhallinnan kehittäminen300 000
Kasvinjalostustoiminnan edistäminen300 000
Hukkakauran torjuntasuunnitelmat30 000
Yhteensä6 448 000

2014 talousarvio6 448 000
2013 talousarvio6 448 000
2012 tilinpäätös6 204 775

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 6 448 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) mukaisten korvausten maksamiseen

2) enintään 4 880 000 euroa tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuneiden valtionapujen maksamiseen (VNA 96/2010)

3) maa- ja puutarhatalouden neuvontajärjestöjen ja tutkimuslaitosten kasvinterveyden riskinhallintaa edistäviin hankkeisiin

4) hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimiseen sekä avustusten maksamiseen kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisesti kasvinjalostajille jalostukseen ja kotimaisen kasvinjalostustoiminnan edistämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin sekä edellisiin vuosiin kohdistuviin menoihin ja korvauksiin.

Määräraha budjetoidaan valtionapujen osalta maksuperusteella.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 5 030 000 euroa tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuneiden valtionapujen maksamiseen (VNA 96/2010).

Selvitysosa: Tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuviin välttämättömiin menoihin arvioidaan tarvittavan 5 030 000 euroa eli 150 000 euroa enemmän kuin talousarvioissa on osoitettu.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 III lisätalousarvio
2014 talousarvio6 448 000
2013 tilinpäätös6 448 000
2012 tilinpäätös6 204 775

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 5 030 000 euroa tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuneiden valtionapujen maksamiseen (VNA 96/2010).