Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot
              40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
              41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
              42. Satovahinkojen korvaaminen
              43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit
              44. Luonnonhaittakorvaus
              45. Luopumistuet ja -eläkkeet
              46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen
              47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen
              (48.) Puutarhatalouden erityistoimenpiteet
              49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
              60. Siirto interventiorahastoon
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 5 249 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ruokaketjun kehittämisestä annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti ruokaketjun toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyvien hankkeiden avustuksiin sekä muihin erityisavustuksiin, jotka toteuttavat ruokapoliittisen selonteon tavoitteita

2) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta voidaan myöntää avustusta myös julkisyhteisöille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Ruokaketjun kansallisesti rahoitettaviin kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetuilla varoilla tuetaan laajoja valtakunnallisia hankkeita. Määrärahaa voidaan käyttää muun muassa maataloustuotteista tiedottamiseen ja mainostamiseen sekä ruokaketjun toimenpideohjelman täytäntöönpanoon. Määrärahaa käytetään myös ruokapoliittisen selonteon tavoitteita tukevien toimenpiteiden rahoittamiseen.

Määrärahasta 1 580 000 euroa on tarkoitettu luomualan ja lähiruuan kehittämisohjelmien valmisteluun ja ohjelmatoimien toteuttamiseen (HO-lisäys: Vihreä talous).

Momentin nimike on muutettu.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 30.20.461 956
Yhteensä1 956

2014 talousarvio5 249 000
2013 talousarvio3 293 000
2012 tilinpäätös3 293 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valtioneuvosto hyväksyi toukokuussa 2013 periaatepäätöksen hallituksen luomualan kehittämisohjelmaksi ja hallituksen lähiruokaohjelmaksi.

Valiokunta pitää molempia ohjelmia tarpeellisena. Luomu- ja lähiruoan aseman parantamisella ja luomutuotannon lisäämisellä tuotanto on nostettava kysyntää vastaavaksi. Tuontiluomun 40 prosentin osuutta myydyistä tuotteista pitää pystyä vähentämään. Kotimaisen tuotannon turvaamiseksi kuluttajalle pitää myös selkiinnyttää markkinoilla olevien tuotteiden käsitteelliset erot; on lähiluomua, lähiruokaa, joka ei ole luomua, sekä kotimaista ja tuontiluomua. Käsitteiden sekoittuminen ei saa vaikeuttaa kehitystyötä.

Valiokunta pitää myös tärkeänä valtioneuvoston kesäkuussa 2013 tekemää periaatepäätöstä kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Päätös velvoittaa valtion hankintayksiköitä käyttämään keittiöissä ja ruokapalveluissa luonnonmukaisesti tuotettuja, kasvispainotteisia tai sesonginmukaisia elintarvikkeita. Julkisilla ruokapalveluilla on merkittävä rooli terveyttä edistävien ruokavalintojen opetuksessa, ympäristöosaamisen kehittämisessä sekä kuluttajien ostokäyttäytymisen ohjaamisessa. Ammattikeittiöiden kautta tarjotaan lähes 890 miljoonaa ateriaa, joten ne voivat vaikuttaa merkittävästi myös lähiruoan ja kotimaisen luomuruoan markkinoiden kehitykseen.

Valiokunta nostaa esiin EkoCentrian kehittämän Portaat luomuun -ohjelman, jossa ammattikeittiöitä ohjataan kotimaisen luomun käyttöön, ja pitää tärkeänä, että valtakunnallisen ohjelman rahoitus voidaan turvata myös vuonna 2014.

Valiokunta pitää lisäksi aiempien kannanottojensa (kuten VaVM 39/2012 vp) mukaisesti erittäin tarpeellisena hallituksen rakennepoliittisen ohjelman linjausta hankintalain kokonaisuudistuksesta EU:n julkisten hankintojen direktiiviuudistuksen pohjalta. Tarkoitus on mm. yksinkertaistaa hankintamenettelyjä, huomioida erilaiset laatutekijät, parantaa pk-yritysten tarjouskilpailuun osallistumismahdollisuuksia, nostaa kynnysarvoja sekä tiukentaa valitusmenettelyä. Valiokunta painottaa maa- ja metsätalousministeriön aktiivista osallistumista asian valmisteluun, jotta myös lähi- ja luomuruoan hankintamenettelyjä voidaan helpottaa.

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa EkoCentrialle.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 5 349 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ruokaketjun kehittämisestä annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti ruokaketjun toimenpideohjelman toteuttamiseen liittyvien hankkeiden avustuksiin sekä muihin erityisavustuksiin, jotka toteuttavat ruokapoliittisen selonteon tavoitteita

2) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta voidaan myöntää avustusta myös julkisyhteisöille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 3 175 000 euroa.

Selvitysosa: Viitaten momentin 30.20.46 selvitysosaan lisämääräraha käytetään ruokaketjun kehittämiseen.


2014 III lisätalousarvio3 175 000
2014 talousarvio5 349 000
2013 tilinpäätös3 293 000
2012 tilinpäätös3 293 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 3 175 000 euroa.