Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot
              40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
              41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
              42. Satovahinkojen korvaaminen
              43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit
              44. Luonnonhaittakorvaus
              45. Luopumistuet ja -eläkkeet
              46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen
              47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen
              (48.) Puutarhatalouden erityistoimenpiteet
              49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
              60. Siirto interventiorahastoon
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 498 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) mukaiseen kansalliseen tukeen

2) vuonna 2013 ja sitä aikaisempina vuosina myönnettyjen tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2014 tehdyistä tukipäätöksistä saa aiheutua vuoden 2015 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa: Maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen tavoitteena on täydentää EU:n tukijärjestelmiä (EU-tulotuet, luonnonhaittakorvaus, ympäristötuki ja eläinten hyvinvoinnin tuki) sekä osaltaan turvata maa- ja puutarhatalouden toimintaedellytyksiä ja tuotannon kannattavuutta sekä maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä. Kansallista tukea maksetaan lähes kaikille aktiivitiloille.

Vuonna 2013 neuvotellaan EU:n komission kanssa Etelä-Suomen kansallisen tuen ja luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan soveltamisesta vuodesta 2014 eteenpäin. Etelä-Suomen kansallista tukea on maksettu tukialueiden A ja B kotieläintaloudelle, puutarhataloudelle ja kasvinviljelylle. Pohjoista tukea maksetaan Keski- ja Pohjois-Suomessa (C-tukialueella) kotieläintaloudelle, puutarhataloudelle, kasvinviljelylle ja eräille muille kohteille komission vuonna 2009 hyväksymän pitkäaikaisen pohjoisen tuen tukijärjestelmän perusteella.

Määrärahaa tarvitaan Manner-Suomessa luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta aiheutuvien menojen maksamiseen 119 400 000 euroa ja ennen vuotta 2014 tehdyistä muista tukipäätöksistä aiheutuvien menojen maksamiseen 1 000 000 euroa. Momentille ehdotetaan määrärahaa muista vuonna 2014 tehtävistä tukipäätöksistä aiheutuvien menojen maksamiseen 378 400 000 euroa ja myöntämisvaltuutta 30 000 000 euroa. Myöntämisvaltuuden perusteella tehtävät sitoumukset tehdään ehdolla, että tukea maksetaan vain siinä määrin kuin eduskunta myöntää tulevissa talousarvioissa määrärahoja.

Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa on tarkoitus maksaa koko maassa EU-osarahoitteisen luonnonhaittakorvauksen (LFA) lisäosana. Lisäksi määrärahasta maksetaan eräitä muita kansallisia tukimuotoja.

Maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen arvioitu jakautuminen eri kohteisiin vuosina 2012—2014 sekä arvio menojen siirtymisestä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavaksi (milj. euroa)

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
Tuki yhteensä ao. vuoden tuotannolle534,3505,8498,8
   Etelä-Suomen kansallinen tuki74,962,462,4
   Pohjoinen tuki328,2317,7310,3
   Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa119,4119,4119,4
   Muu kansallinen tuki11,86,36,7
Edellisiin vuosiin kohdistuvia tukimenoja maksetaan ao. vuoden määrärahasta19,810,01,0
Valtuus budjetissa58,030,030,0

Valtuuksien käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

 20142015201620172018Yhteensä vuodesta 2014 lähtien
       
Ennen vuotta 2014 tehdyt sitoumukset1,0----1,0
Vuoden 2014 sitoumukset-30,0---30,0
Valtuus yhteensä1,030,0---31,0

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
HO-säästön lisäys (vastaava HO-säästön vähennys mom. 30.10.50)-1 200
Tasomuutos-11 000
Yhteensä-12 200

2014 talousarvio498 800 000
2013 talousarvio511 000 000
2012 tilinpäätös544 000 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Määrärahaa saa käyttää:

3) vuodelta 2014 maksettavan Ahvenanmaan maakunnan luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosan kohta 3) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 3).

EU:n ohjelmakausien (2007—2013 ja 2014—2020) vaihdokseen liittyen on arvioitu tukijärjestelmien toimeenpanoa Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan välillä. Tämän perusteella ehdotetaan Ahvenanmaan maakunnan luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan rahoittamista vuonna 2014 momentilta 30.20.40. Lisäosan määräksi arvioidaan 800 000 euroa. Aikaisempina vuosina vastaava tuki on rahoitettu Ahvenanmaan budjetista. Vastaavasti arvioidaan muuhun kansalliseen tukeen tarvittavan 800 000 euroa vähemmän varoja.


2014 talousarvio498 800 000
2013 talousarvio511 000 000
2012 tilinpäätös544 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 498 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) mukaiseen kansalliseen tukeen

2) vuonna 2013 ja sitä aikaisempina vuosina myönnettyjen tukien maksamiseen

3) vuodelta 2014 maksettavan Ahvenanmaan maakunnan luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2014 tehdyistä tukipäätöksistä saa aiheutua vuoden 2015 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja enintään 30 000 000 euroa.