Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
              44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
              50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
              54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
              61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen
              62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä
              64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) mukaisesti vuosien 2014 ja 2015 tuotannon perusteella maksettavaan kohdennettuun tukeen, jolla turvataan maatalouden kannattavuusedellytysten säilyminen Venäjän asettamien talouspakotteiden aiheuttamassa tilanteessa

2) enintään 600 000 euroa kalataloudelle maksettavaan kohdennettuun tukeen, jolla turvataan kalatalouden kannattavuusedellytysten säilyminen Venäjän asettamien talouspakotteiden aiheuttamassa tilanteessa.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Kertaluonteisella määrärahalla turvataan maatalouden tuotantoedellytysten säilymistä. Venäjän 7.8.2014 vuoden ajaksi asettamat talouspakotteet vaikuttavat Suomessa erityisesti maidontuotantoon. Tuki maksetaan komission päättämien maksuvaltuuksien puitteissa.

Talousarvion momentin 30.20.40 määrärahan tavoitteena on turvata maa- ja puutarhatalouden toimintaedellytyksiä ja tuotannon kannattavuutta sekä maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä. Momentin määräraha ei ole kuitenkaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa yksin riittävä.

Kalataloudessa Venäjän talouspakotteet vaikuttavat erityisesti silakan ja kilohailin vientiin. Momentin määrärahasta myönnettävällä tuella voidaan osaksi kompensoida kalataloudelle talouspakotteista aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Kalatalouden kannattavuusedellytysten turvaamiseen arvioidaan käytettävän määrärahasta 600 000 euroa.


2014 II lisätalousarvio20 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 12/2014 vp (3.10.2014)

Hallitus esittää momentille 20 milj. euron määrärahaa, jolla voidaan osaltaan helpottaa Suomen maatalouden tuotantoedellytysten säilyttämistä Venäjän asettamien tuontirajoitusten heikentämässä markkinatilanteessa. Määrärahasta enintään 600 000 euroa esitetään käytettäväksi kalatalouden tukeen.

Venäjän 7.8.2014 asettaman tuontikiellon vaikutuksesta Suomen elintarvikevienti Venäjälle putoaa kolmannekseen normaalitilanteesta. Suurin välitön vaikutus tällä on maitotaloustuotteille, joiden osuus elintarvikkeiden viennistämme Venäjälle oli lähes 90 prosenttia vuonna 2013. Muita tuontikiellosta välittömästi kärsiviä sektoreita ovat mm. liha-ala sekä kalatuotteiden vienti. Kalataloudessa Venäjän talouspakotteet vaikuttavat erityisesti silakan ja kilohailin vientiin.

Valiokunta pitää erittäin myönteisenä, että hallitus on reagoinut nopeasti poikkeukselliseen tilanteeseen. Talouspakotteiden kokonaisvaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tuottajahintojen aleneminen johtaa todennäköisesti investointien lykkäämiseen ja tilojen ulkopuolisen työvoiman käytön vähentämiseen. Vaikein tilanne on juuri investointeja tehneillä maitotiloilla, joilla lainan lyhennykset ovat suuret. Tilannetta hankaloittaa osaltaan myös EU:n maitokiintiöjärjestelmän lakkauttaminen vuoden 2015 alusta, jonka seurauksena maidontuotannon määrän oletetaan kasvavan EU:ssa.

Valiokunta toteaa, että pääosa esitettävästä tuesta tulee osoittaa maidontuotannolle ja toteaa samalla, että kriisin pitkittyessä määräraha ei ole riittävä. 19,4 miljoonan euron tuki vastaa vuoden maidontuotannolle kohdistettuna noin 0,9 senttiä/litra. Jo nyt on ilmoitettu maitolitran noin 6 sentin hinnanalennuksista, mikä on noin 15 prosenttia tuottajahinnasta. Hinnanalennuksen merkitys tilatasolla on mainittua suurempi, koska se pienentää suoraan tilan tulosta. Maitotilojen tuloksen heikentymistä lieventää kuitenkin jonkin verran rehuviljan aiempaa alhaisempi hinta.

Valiokunta katsoo, että tuki tulee suunnata tasapuolisesti kaikille maidontuottajille koko maassa. Sen maksamiseen tulee nopeasti löytää oikeudenmukainen keino, vaikka Etelä-Suomessa on tällä hetkellä rajoitetummat mahdollisuudet kansallisen tuen maksamiseen kuin pohjoisella tukialueella.

Valiokunta pitää tarpeellisena käyttää kansallisen tuen lisäksi markkinahäiriöitä tasoittavia EU:n toimenpiteitä, kuten julkinen interventiovarastointi, yksityisen varastoinnin tuki, vientituet sekä elintarvikkeiden menekinedistäminen kolmansien maiden markkinoilla. Tärkeää on myös ottaa käyttöön yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä päätetty kriisivaraus, joka on kuluvana vuonna 424 milj. euroa. Komissio harkitsee parhaillaan kohdennettujen EU-tason tukitoimenpiteiden käyttöä kriisistä eniten kärsineillä sektoreilla ja alueilla. Tukien muoto ja päätöksenteon aikataulu ovat kuitenkin edelleen auki.

Valiokunta korostaa, että kriisin pitkittyessä tilanne vaikeutuu myös muilla sektoreilla. Esimerkiksi vihannes- ja hedelmätuotteiden ylijäämäeriä ohjautuu entistä enemmän sisämarkkinoille. Polkuhinnoitellut erät alentavat eurooppalaista hintatasoa. Tämä vaikuttaa tuotannon kannattavuuteen myös Suomessa, vaikka oma vihannes- ja hedelmätuotteiden vientimme Venäjälle on vähäistä. On myös syytä huomioida, että pakotteilla on alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden lisäksi kerrannaisvaikutuksia mm. kuljetusalalla ja tuotantopanosteollisuudessa ja -kaupassa.

Valiokunta toteaa tässä yhteydessä myös, että Venäjän jo aiemmin asettaman sianlihan tuontikiellon aiheuttamien menetysten arvioidaan olevan Suomessa vuositasolla noin 50—70 milj. euroa. Markkinahäiriötä on tähän saakka jonkin verran tasoittanut USA:ssa porsaiden virustaudin seurauksena tapahtunut tuotannon väheneminen. Myös perunan vienti Venäjälle vaikeutui jo aiemmin ja uudet kauppapakotteet hankaloittivat tilannetta entisestään.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että maataloustuotantomme kannattavuus ja kotimaisen elintarvikeketjumme säilyminen turvataan myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Valiokunta painottaa myös, että on erittäin tärkeää löytää korvaavat markkinat Venäjän viennistä vapautuville elintarvikkeille ja pitää myönteisenä, että hallitus esittää elintarvikkeiden vientiohjelman toteuttamiseen 1,3 milj. euroa (mom 32.20.41).

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) mukaisesti vuosien 2014 ja 2015 tuotannon perusteella maksettavaan kohdennettuun tukeen, jolla turvataan maatalouden kannattavuusedellytysten säilyminen Venäjän asettamien talouspakotteiden aiheuttamassa tilanteessa

2) enintään 600 000 euroa kalataloudelle maksettavaan kohdennettuun tukeen, jolla turvataan kalatalouden kannattavuusedellytysten säilyminen Venäjän asettamien talouspakotteiden aiheuttamassa tilanteessa.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.