Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
              03. Maaseutuviraston toimintamenot
              04. Lautakuntien toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto-luvussa budjetoidut virastot ja muu toiminta tukevat.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön toimialan hallinnosta maa- ja metsätalousministeriön, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ja Maaseutuviraston (Mavi) sekä valituslautakuntien (8 kk osalta) menot. Virastot hankkivat talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta ja palveluja Valtion IT-palvelukeskukselta.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. ELY-keskusten toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluviin tehtäviin ELY-keskuksissa kohdistui vuonna 2012 yhteensä noin 915 henkilötyövuotta (sisältää myös yleishallinnon osuuden) vastaava henkilöstö, josta EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtävissä noin 725 henkilötyövuotta ja vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävissä noin 190 henkilötyövuotta.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Niiden toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokkaan, missä vuonna 2012 toimi noin 40 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan tehtävissä. Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen myös pääluokassa 35 budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja. Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä (toimintamenot momentilta 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 637 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.01). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Maaseudun kehittäminen6 4222 11445,26 5002 120455 10072037
Maatalous11 06529576,711 1003007711 10030077
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu6 56216559,96 500165606 50016560
Kala-, riista- ja porotalous5 62115741,55 650160415 65016041
Vesitalous1 834-18,31 830-181 830-18
Metsätalous4 8046242,34 80060424 8006042
Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri1 051111,31 0501111 050111
Yhteensä1)37 3592 794295,237 4302 80629436 0301 406286

1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2012, 281 htv TA 2013 ja 278 htv TAE 2014.

  • — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot30 09333 612 31 837
Bruttotulot2 7982 6001 200
Nettomenot27 29531 01230 637
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta884  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 488  

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen artiklassa 68 mainitut tehtävät siirretään Maaseutuvirastoon 1.1.2014 lukien. Tämän johdosta momentin bruttomenoissa ja bruttotuloissa on otettu huomioon vähennyksenä 1 400 000 euroa siirtona momentille 30.01.03.

Kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä 1 560 000 euroa. Vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2013 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 135 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2014 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.

Määrärahasta käytetään edelleen 1 100 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-tietojärjestämän kehittämisen menoihin (1 htv).

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01)-20
Siirto momentilta 30.01.02 (1 htv)50
Siirto momentilta 30.60.01 (1 htv)70
Tuottavuussäästöjen kertaluontoisen käytön poisto (-1 htv)-570
Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv)70
Palkkausten tarkistukset86
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-61
Yhteensä-375

2014 talousarvio30 637 000
2013 talousarvio31 012 000
2012 tilinpäätös28 899 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 696 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 59 000 euroa talousarvioesityksen 30 637 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio30 696 000
2013 IV lisätalousarvio-61 000
2013 talousarvio31 012 000
2012 tilinpäätös28 899 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta vähentää momentilta 100 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 596 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 963 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 597 000 euroa siirtona momentilta 30.01.04 ja vähennyksenä 1 560 000 euroa siirtona momentille 30.40.62.

Viitaten momentin 30.01.04 perusteluihin momentille siirretään 597 000 euroa kattamaan osittain ohjelmakaudella 2014—2020 lisääntyneitä EU-säädösten mukaisia valvontamenoja. Viitaten momentin 30.40.62 perusteluihin vuoden 2014 alusta lukien kalastuksen valvonnan menot siirretään rahoitettavaksi momentilta 30.40.62. Vuoden 2014 talousarviossa momentilla 30.01.01 on tarkoitukseen varattu 1 560 000 euroa (EU-osuus 500 000 euroa ja kansallinen osuus 1 060 000 euroa), mikä siirretään momentille 30.40.62. Vastaavien EU:n rahoitusosuuksien on suunniteltu tuloutuvan vuonna 2015 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta momentille 12.30.03 ja osa EU:n rahoitusosuutena momentille 12.30.04.


2014 I lisätalousarvio-963 000
2014 talousarvio30 596 000
2013 tilinpäätös30 951 000
2012 tilinpäätös28 899 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 963 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa.

Selvitysosa: Kertaluonteinen lisäys aiheutuu hallinnonalalla toteutuneisiin irtisanomisiin liittyvästä työttömyysturvan omavastuumaksusta.


2014 III lisätalousarvio210 000
2014 I lisätalousarvio-963 000
2014 talousarvio30 596 000
2013 tilinpäätös30 951 000
2012 tilinpäätös28 899 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa.

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 129 000 euroa.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä ja tietohallinnon asiantuntijapalveluista sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt.

Tike tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmä- ja tietohallintopalveluita.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta lukien (ELMA-hanke). Tike valmistelee tehtäviensä siirtoa.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Tikelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.02). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Tiken päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Tilastoviranomaistehtävät2 090-272 441-282 593-28
IT-palvelut10 0898 1771339 1527 1251239 5277 700125
Muut palvelut2 508457392 257636381 90527129
Yhteensä1)14 6878 63419913 8507 76118914 0257 971182

1) Momentin 30.01.02 henkilötyövuosikiintiöt: 190 htv TA 2012, 189 htv TA 2013 ja 182 htv TAE 2014.

  • — Tiken palvelutuotannon ja toiminnan sopeuttaminen Vatu-hankkeiden tavoitteisiin.
  • — ICT-palveluiden turvaaminen muutostilanteessa.

Tiken tunnusluvut

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tietojärjestelmäpalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl   
Työasema- ja tuotannon tukipalvelut4 8945 0005 000
Ylläpito- ja kehittämispalvelut yhteensä5 4535 5005 000
Tietojärjestelmien tuotantoonviennit eli julkaisut   
Sovellukset ja tietokantamuutokset, kpl330350400
Toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus suunnitelluista julkaisuista, %939092
Tilasto- ja tiedontuotantopalvelut   
Painettujen tilastojulkaisujen levikki, kpl722900400
Sähköisten tilastojulkaisujen levikki, lataukset8 2577 00015 000
Raporttien kokonaismäärä, kpl (tilasto- ja tietopalvelu)3 5773 5003 500
Tiedontuotannon vaikuttavuus verkossa, pääjakelukanavien latausten määrä1)352 621400 000450 000

1) Sisältää Matilda.fi sivulatausmäärän sekä Maatilarekisterin tietokantataulukoiden lataukset Matildassa ja MTT:n Taloustohtorissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma

2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot14 68713 85014 025
Bruttotulot8 4387 7617 896
Palvelusopimuksiin perustuen7 7457 1257 100
— Maa- ja metsätalousministeriö1 6471 1001 100
— Maaseutuvirasto4 0293 9003 900
— Elintarviketurvallisuusvirasto1 6631 6001 600
— Muut virastot ja laitokset406525500
Maksuasetukseen perustuen564450600
Muut tulot129186196
Nettomenot6 2496 0896 129
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta702  
— siirtyy seuraavalle vuodelle1 046  

Vuosina 2013 ja 2014 toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1166/2008 edellyttämä EU:n maatalouden rakennetutkimus, josta aiheutuu menoja yhteensä 426 600 euroa, mistä on vuoden 2014 menoja noin 200 000 euroa. EU:n rahoitusosuus on enintään 75 %, kuitenkin enintään 150 000 euroa. Vuonna 2012 tästä tuloutui ennakkona 75 000 euroa ja loppuerä 75 000 euroa tuloutetaan momentille 12.30.04 vuonna 2014.

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
EU:n maatalouden rakennetutkimus (kertameno)150
Siirto momentille 30.01.01 (-1 htv)-50
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv)-70
Palkkausten tarkistukset35
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-25
Yhteensä40

2014 talousarvio6 129 000
2013 talousarvio6 089 000
2012 tilinpäätös6 593 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 153 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 24 000 euroa talousarvioesityksen 6 129 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio6 153 000
2013 IV lisätalousarvio-25 000
2013 talousarvio6 089 000
2012 tilinpäätös6 593 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 153 000 euroa.

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 984 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille.

Selvitysosa: Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.

Mavi tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä.
  • — Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Maville seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maaseutuviraston koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.03). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Maaseutuviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 
Kust.
1 000 €
Tuotot 1 000 €Htv1)
Kust.
1 000 €
Tuotot 1 000 €Htv1)
Kust.
1 000 €
Tuotot 1 000 €Htv1)
          
Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi6 367219716 345238736 38125074
Hakemusten käsittely963101182111118301011
Tukimaksujen käsittely1 72330181 49933181 3803017
Tukien valvonta ja tarkastukset2 485145272 364157282 08016026
Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta7351096561110560109
Yhteistyö ja kehittäminen 2)1 43562171 46067173 2901 97024
Sisäinen tarkastus ja valvonta457654176528055
Tietotekniikka ja -hallinto15 2401314718 5271424817 30014548
Yhteensä3)29 40561320532 08966521032 1012 580214

1) Htv- ja kulujakaumat on laadittu työajanseurantajärjestelmän tietojen perusteella. Htv-määrät sisältävät myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat. Teknisellä avulla palkattujen htv-kertymä oli vuonna 2012 noin 6 htv.

2) Kansallisen maaseutuverkoston tehtävien ja resurssien siirto Mavin yhteyteen vuoden 2014 alusta lähtien lisää sekä viraston kustannuksia että tuottoja yhtä paljon. Siirto lisää myös teknisellä avulla palkatun henkilöstön määrää 7 htv:lla, joten vuonna 2014 teknisellä avulla on palkattu yhteensä noin 15 htv:ta. Siirtoon liittyvät lisäykset on huomioitu kokonaisuudessaan yhteistyön ja kehittämisen toiminnossa vuonna 2014.

3) Momentin 30.01.03 henkilötyövuosikiintiöt: 204 htv TA 2012, 202 htv TA 2013 ja 198 htv TAE 2014.

  • — Valmistaudutaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen ja uuteen ohjelmakauteen 2014—2020. Toteutetaan uudistuksesta aiheutuvat muutokset toimeenpanoon.
  • — Toteutetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäkauden toimeenpano vuonna 2014.
  • — Toteutetaan ohjelmakauden 2007—2013 sulkemisen toimenpiteitä aikataulusuunnitelman mukaisesti.
  • — Sähköistetään hallinnon prosesseja ja palveluja.
Tuotokset ja laadunhallinta

Maaseutuvirasto laajentaa sähköisiä palveluitaan mm. sähköistämällä hallinnon prosesseja. Mavi tukee, ohjeistaa, kouluttaa, neuvoo ja ohjaa ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja toimintaryhmiä. Asiakas- ja kumppanityytyväisyyskyselyjen tulokset ja muu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa. Virasto kehittää tukijärjestelmien toimeenpanossa käytettäviä tietojärjestelmiä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot26 92728 15229 564
Bruttotulot6126652 580
Nettomenot26 31527 48726 984
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 025  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 092  

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 915 000 euroa sekä menoissa että tuloissa teknisen avun määränä, josta 1 400 000 euroa liittyy viitaten momentin 30.01.01 selvitysosan perusteluihin maaseutuverkoston tehtävien ja resurssien siirtämiseen maa- ja metsätalousministeriöstä Maaseutuvirastoon.

Määrärahasta käytetään 3 900 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin tietotekniikkapalveluihin.

Momentin määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettavat korvaukset maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään menoihin, jotka aiheutuvat CAP2020-uudistuksen ja siirtymävaiheen tietojärjestelmämuutoksista, prosessien sähköistämisestä ja kaukokartoitusmenetelmien kehittämisestä (8 htv).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tukisovelluksen uudistaminen (momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poistaminen)-1 300
Tukisovelluksen uudistaminen (siirto momentilta 28.70.20)700
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-9 htv)-2 298
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (8 htv)2 500
Tuottavuustoimet (-3 htv)-120
Palkkausten tarkistukset53
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-38
Yhteensä-503

2014 talousarvio26 984 000
2013 talousarvio27 487 000
2012 tilinpäätös26 382 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 021 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 37 000 euroa talousarvioesityksen 26 984 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio27 021 000
2013 IV lisätalousarvio-38 000
2013 talousarvio27 487 000
2012 tilinpäätös26 382 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 021 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille.

04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 595 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menoihin. Määrärahasta käyttämätön osuus voidaan käyttää 1.9.2014 jälkeen vastaaviin tehtäviin hallinto-oikeuksissa ja Elintarviketurvallisuusvirastossa. Tämä koskee myös vuoden 2013 siirtomäärärahaa.

Selvitysosa: Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee muutoksenhakuviranomaisena maaseutuelinkeinohallinnon, lähinnä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Suomen riistakeskuksen sekä kalastusalueiden päätöksistä tehtyjä valituksia ja ns. prosessuaalisia kanteluja. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan tehtävät on tarkoitus siirtää hallinto-oikeuksiin ja lautakunta lakkauttaa 1.9.2014 lukien. Tämän johdosta momentin määrärahasta siirretään neljän kuukauden osuutena 278 000 euroa ja 3 henkilötyövuotta momentille 25.10.03.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävänä on antaa asiantuntijalausuntoja eläinlääkintään liittyvissä hoitovirhekysymyksissä. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Tehtävät on tarkoitus siirtää Elintarviketurvallisuusviraston tehtäviksi 1.9.2014 lukien. Tämän johdosta momentin määrärahasta siirretään 20 000 euroa ja 1 henkilötyövuosi momentille 30.30.01.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta555 000
Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta40 000
Yhteensä595 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 25.10.03 (-3 htv) (4 kk osuus)-278
Siirto momentille 30.30.01 (-1 htv) (4 kk osuus)-20
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO)-3
Palkkausten tarkistukset3
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-2
Yhteensä-300

2014 talousarvio595 000
2013 talousarvio895 000
2012 tilinpäätös886 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 597 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 2 000 euroa talousarvioesityksen 595 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio597 000
2013 IV lisätalousarvio-2 000
2013 talousarvio895 000
2012 tilinpäätös886 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 597 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menoihin. Määrärahasta käyttämätön osuus voidaan käyttää 1.9.2014 jälkeen vastaaviin tehtäviin hallinto-oikeuksissa ja Elintarviketurvallisuusvirastossa. Tämä koskee myös vuoden 2013 siirtomäärärahaa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 597 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu siirrosta momentille 30.01.01.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan tehtävät siirretään 1.9.2014 alkaen hallinto-oikeuksiin ja lautakunta lakkautetaan. Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävät siirretään 1.9.2014 alkaen Elintarviketurvallisuusviraston tehtäviksi. Vuodelta 2013 siirtyvä erä 703 655 euroa riittää kattamaan lautakuntien menot 1.1.—31.8.2014.


2014 I lisätalousarvio-597 000
2014 talousarvio597 000
2013 tilinpäätös893 000
2012 tilinpäätös886 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 597 000 euroa.

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 669 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä

2) maa- ja metsätalousministeriön toimialan lähialueyhteistyöhankkeisiin ja niiden valmistelusta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen

3) kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.


2014 talousarvio669 000
2013 talousarvio669 000
2012 tilinpäätös669 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 669 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä

2) maa- ja metsätalousministeriön toimialan lähialueyhteistyöhankkeisiin ja niiden valmistelusta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen

3) kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 795 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eri virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin menoihin ja palkkioihin

2) valtionapujen myöntämiseen

3) Luonnonvarakeskuksen valmistelusta aiheutuviin menoihin ja palkkioihin.

Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyviä kansallisia tutkimushankkeita ja muiden EU:n strategioiden ja toimintasuunnitelmien toimeenpanoon liittyvien tutkimushankkeiden kansallisia osuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 100 000 euroa. Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuviin menoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
HO-säästö-2 000
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö1 452
Yhteensä-548

2014 talousarvio2 795 000
2013 I lisätalousarvio510 000
2013 talousarvio3 343 000
2012 tilinpäätös3 343 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentille esitetään noin 1,5 milj. euron määrärahaa Luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuviin ylimääräisiin menoihin. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotuotanto yhdistyvät 1.1.2015 Luonnonvarakeskukseksi. Luonnonvarakeskuksen varsinaiset ydintoiminnot, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä tiedon ja teknologian vaihto, sijoitetaan eri puolille Suomea. Toimintoja on tarkoitus kehittää erityisesti paikkakunnilla, joilla on merkittävää luonnonvara-alaan liittyvää tutkimusta, koulutusta, hallintoa ja yritystoimintaa.

Valiokunta korostaa, että uudistus luo mahdollisuuksia tiiviimpään yhteistyöhön, jota tarvitaan tulevaisuuden biotalouden ja siihen pohjautuvan hyvinvoinnin rakentamisessa. Tiiviimpi laitosrakenne helpottaa myös tutkimusinfrastruktuurien ylläpitoa ja kehittämistä sekä tehostaa tietovarantojen ja tilastojen hyödyntämistä. Valiokunta pitää tärkeänä, että laitosten yhdistämisellä saavutetaan kustannussäästöjä ja parannetaan tuottavuutta. Oleellista on myös rahoituksen läpinäkyvyyden lisääminen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 795 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eri virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin menoihin ja palkkioihin

2) valtionapujen myöntämiseen

3) Luonnonvarakeskuksen valmistelusta aiheutuviin menoihin ja palkkioihin.

Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 30 500 000 euroa.


2014 talousarvio30 500 000
2013 talousarvio28 000 000
2012 tilinpäätös27 215 943

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 30 500 000 euroa.

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 3 714 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos200
Yhteensä200

2014 talousarvio3 714 000
2013 talousarvio3 514 000
2012 tilinpäätös3 514 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Euroopan metsäinstituutti (EFI) on kansainvälinen organisaatio, jolla on Joensuun päämajan lisäksi viisi toimipaikkaa Euroopassa ja yksi Kuala Lumpurissa. Instituutin jäsenenä on 25 Euroopan maata. Suomi on rahoittanut sen toimintaa vuodesta 1995 lähtien, ja vuoden 2014 rahoitukseksi esitetään 1 030 000 euroa. EFI:n kokonaisbudjetti on 15 milj. euroa. Instituutti työllistää Joensuussa suoraan 50 henkilöä ja lisäksi välillisesti paikallisia toimijoita ulkoistettujen tehtävien kautta.

Valiokunta pitää EFI:n toimintaa tarpeellisena ja korostaa, että sillä on merkittävä rooli metsäosaamisen verkottajana mm. Venäjän ja muun Euroopan välillä ja toiminta tukee myös Suomi-brändiä kansainvälisen metsäntutkimuksen saralla.

Valiokunta lisää momentille 400 000 euroa Euroopan metsäinstituutin jäsenmaksun korottamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 4 114 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.