Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
              01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
              02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot
              40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuriPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot.

Toimintaympäristö

Ajantasaisten kiinteistö- ja maastotietojen ja niihin liittyvien sähköisten tietopalveluiden merkitys yhteiskunnan toiminnoissa kasvaa prosessien sähköistyessä, minkä seurauksena kansallisen kiinteistötietojärjestelmän ja maastotietojärjestelmän luotettavuudelle ja toimivuudelle kohdistuu yhä lisääntyviä vaatimuksia.

Kiinteistöjen kirjaamisasioiden käsittelyssä on siirrytty uuden kirjaamisjärjestelmän myötä sähköiseen asioiden hoitoon. Saapuneet hakemukset muunnetaan sähköiseen muotoon heti niiden saavuttua. Myös kirjaamisasioiden arkistoinnissa on siirrytty kokonaan sähköiseen prosessiin. Vuonna 2013 otettiin käyttöön myös sähköinen kiinteistökaupan verkkopalvelu. Näiden järjestelmien ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti, jotta niiden avulla saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty. Myös kirjaamisasioiden käsittelyä kehitetään toiminnan tehostamiseksi uusien järjestelmien avulla.

Maastotietojärjestelmän kehittämistä jatketaan siten, että maastotietojen käytettävyys ja käyttö yhteiskunnan eri toiminnoissa lisääntyy, tietoaineistojen harmonisointi etenee ja tietoyhteistyö eri toimijoiden kanssa syvenee. Maastotietojen avautuminen maksuttomiksi vuonna 2012 ja avoimen datapolitiikan yleistyminen muualla hallinnossa lisäävät tietojen käyttömahdollisuuksia ja vaatimuksia Maanmittauslaitoksen tiedoille ja tietopalveluille.

Paikkatietojen käytön tehostamiseen tähtäävän INSPIRE-direktiivin kansallinen toimeenpano jatkuu. Direktiivin toimeenpanoon liittyen Maanmittauslaitos huolehtii paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisen tukipalveluiden järjestämisestä ja kehittää omien tietovarantojen hallintaa sekä niistä annettavia tietopalveluja direktiivin vaatimusten mukaisesti. Tarve kehittää yhteistyötä ilmakuvaus- ja lasersatelliittiaineistojen hankinnassa lisääntyy. Varaudutaan luonnontuhojen yhteydessä tehtäviin ilmakuvauksiin.

Hidas talouskasvu tulee lähitulevaisuudessa vähentämään laitoksen palveluiden kysyntää. Lisäksi toimitustuotannossa sopeudutaan maanteiden rajaamistoimitusten päättymiseen.

Maatilatalouden rakennekehityksen johdosta tilusjärjestelyjen tarve ja kysyntä pysyvät edelleen korkealla tasolla. Tilusjärjestelytoiminnassa keskitytään peltoalueiden kiinteistörakenteen kehittämiseen.

Maanmittauslaitoksen organisaatiota kevennetään vuoden 2014 alusta lukien siirtymällä yksiportaiseen valtakunnalliseen toimintamalliin. Näin voidaan tehostaa toimintaa ja turvata samanlainen palvelutaso koko maassa.

Geodeettisen laitoksen Metsähovin tutkimusaseman toimintaedellytysten parantamista jatketaan ajanmukaistamalla tutkimusaseman laitekantaa. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi Suomen pysyvä GNSS-verkko FinnRef uusitaan vaiheittain vuoteen 2017 mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta lukien Maanmittauslaitokseen (ELMA-hanke).

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 283 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:

 • — laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan
 • — aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön
 • — kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat jatkuvasti ajan tasalla
 • — maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tie- ja osoitetiedot sekä rakennustiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein
 • — huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta
 • — jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.

Viitaten luvun 30.70 selvitysosassa mainittuun tehtävien uudelleenorganisointiin laitos valmistelee tehtävien keskittämistä (ELMA-hanke).

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnan tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maanmittauslaitoksen koko toiminnan kustannukset ja tuotot (myös muut kuin momentti 30.70.01). Henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan vuonna 2012 ja henkilötyövuosikiintiöön vuosina 2013 ja 2014.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Maksullinen toiminta         
Toimitustuotanto46 55046 13761742 31942 32060441 46141 336596
Kirjaamisprosessi17 91914 87924218 91818 91823418 89218 849230
Tietopalvelut-prosessi13 89714 71913111 49411 53812411 04711 205123
Budjettirahoitteinen toiminta         
Maastotietotuotantoprosessi15 34733320115 79167021616 175660205
Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi11 256619612 239-20512 459-206
Toimitustuotanto6 431466897 436-1187 778-115
Kirjaamisprosessi1 492-211 840-321 739-32
Kehittäminen ja muu tuotanto13 3201 13328417 1151 19334416 284170336
Yhteensä1)126 21277 6731 781127 15274 6391 877125 83572 2201 843

1) Momentin 30.70.01 henkilötyövuosikiintiöt: 1 890 htv TA 2012, 1 877 htv TA 2013 ja 1 843 htv TAE 2014.

Viraston tunnusluvut

 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
    
Vaikuttavuus   
— Maastotietokannan ajantaisuusindeksi, %979898
— Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (versio VTS2013) (1.1.2003 = 0), %82,487,291,2
— Tietovarastojen hyödyntäminen, muutos ed. vuodesta, %351)33
Toiminnallinen tehokkuus   
— Taloudellisuusindeksi100,4102,0102,0
— Tuottavuusindeksi101,1102,0102,0
Taloudellisuus, yksikkökustannukset   
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö917850900
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km²141151155
Tuotokset ja laadunhallinta   
Suoritteiden määrä   
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl20 04020 00019 550
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl685
— kirjaamisasiat, kpl250 402260 000255 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²50 79148 00049 000
Laadunhallinta   
Organisaation palvelukyky   
— lohkomisten kestoaika, kk6,96,06,0
— maastotietojen täydellisyys, %989595

1) Maastotietojen avaaminen v. 2012.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot128 997125 503122 503
Bruttotulot76 97974 45172 220
Nettomenot52 01851 05250 283
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta36 595  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle38 511  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot71 60370 23568 610
— muut tuotot116--
Tuotot yhteensä71 71970 23568 610
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset48 77146 97746 017
— osuus yhteiskustannuksista25 48124 53922 751
Kustannukset yhteensä74 25271 51668 768
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 533-1 281-158
Kustannusvastaavuus, %9798100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot3 9763 2702 729
— muut tuotot40-50
Tuotot yhteensä4 0163 2702 779
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 9941 5191 262
— osuus yhteiskustannuksista2 1201 5901 382
Kustannukset yhteensä4 1143 1092 644
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-98161135
Kustannusvastaavuus, %98105105

Momentin henkilötyövuosissa on otettu huomioon 34 henkilötyövuoden vähennys tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO)-832
Palkkausten tarkistukset218
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-155
Yhteensä-769

2014 talousarvio50 283 000
2013 talousarvio51 052 000
2012 tilinpäätös53 934 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 463 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 180 000 euroa talousarvioesityksen 50 283 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio50 463 000
2013 IV lisätalousarvio-155 000
2013 talousarvio51 052 000
2012 tilinpäätös53 934 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 463 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 574 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Geodeettisen laitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa sekä EU-rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Geodeettisen laitoksen tehtävänä on luoda perusedellytykset maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa ja tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi. Laitos tekee tutkimustyötä geodesian, geodynamiikan, geoinformatiikan, kartografian, kaukokartoituksen, fotogrammetrian, navigoinnin ja paikannusten sekä niihin liittyvien tieteiden aloilla. Lisäksi laitos edistää näiden alueiden menetelmien ja laitteiden käyttöönottoa erityisesti paikkatietojen keruussa ja käsittelyssä. Geodeettista laitosta kehitetään paikkatietoalan eurooppalaisena tutkimuslaitoksena siten, että se palvelee tehokkaasti julkista hallintoa ja elinkeinoelämää.

Geodeettinen laitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

 • — vastaa paikkatietojen metrologiasta ja toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona
 • — suorittaa valtakunnalliset geodeettiset runkomittaukset, ylläpitää tarkkaa valtakunnallista koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmää sekä sitoo ne vastaaviin naapurimaiden ja kansainvälisiin järjestelmiin
 • — tukee paikkatietojen yhteiskäytön edistämistä ja standardisointityötä
 • — tutkii uusien kaukokartoitusmenetelmien käyttökelpoisuutta ja tarkkuutta sekä
 • — kehittää paikannussatelliittien hyödyntämismenetelmiä.

Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti mm. kehittämällä paikkatietojen hankinta- ja yhteiskäyttömenetelmiä sekä kehittämällä yhteenliittymän yhteisiä tukipalveluja. Geodeettinen laitos osallistuu tutkimusstrategian toteuttamiseen strategisen huippuosaamisen keskittymän CLEEN Oy:n kautta.

Viitaten luvun 30.70 selvitysosassa mainittuun tehtävien uudelleenorganisointiin laitos valmistelee omalta osaltaan tehtävien siirtoa (ELMA-hanke).

Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin tutkimusasemaa sekä yhdessä European Satellite Service Providerin kanssa Virolahdella sijaitsevaa EGNOS/RIMS-asemaa (Ranging and Integrity Monitoring Station). Toiminnalla mahdollistetaan muun muassa tulevan eurooppalaisen Galileo-paikannussatelliittijärjestelmän hyvä hyödynnettävyys koko Suomen alueella sekä osallistuminen globaalin ja eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Metsähovin tutkimusaseman laitekannan ja Suomen pysyvän GNSS-verkon FinnRef uusimista jatketaan.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Geodeettiselle laitokselle vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Geodeettisen laitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet. Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Geodeettisen laitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet1)

 2012 toteutuma2013 arvio2014 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Hallinto ja tukipalvelut1 855-121 600-111 586-11
Geodesia ja geodynamiikka1 934331222 750400191 57940018
Geoinformatiikka ja kartografia96862313835350141 40335016
Kaukokartoitus ja fotogrammetria1 8641 248241 600750232 10575024
Navigointi ja paikannus76467410643300117013008
Yhteensä2)7 3852 876817 4281 800787 3741 80077

1) Sisältää 1,5 milj. euroa vuodessa Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) kehittämiseen. Hankkeeseen on varattu vuosina 2012—2014 yhteensä 4,5 milj. euroa. Korjausten kustannusarvio on 8,1 milj. euroa.

2) Momentin 30.70.02 henkilötyövuosikiintiöt: 77 htv TA 2012, 78 htv TA 2013 ja 77 htv TAE 2014.

Geodeettisen laitoksen menoista noin 75 % katetaan budjettirahoituksella, jolla hoidetaan kansallisesti tärkeät mittaus-, kehitys- ja tutkimustehtävät, ylläpidetään ja kehitetään laitoksen osaamista ja tutkimuslaitteita sekä käytetään laitoksen osuutena yhteistutkimushankkeissa.

Tuotokset ja laadunhallinta

Laitosta kehitetään eurooppalaisena tutkimuslaitoksena tekemällä yhteistyötä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tämä mahdollistaa laitoksen tietotaidon sekä työn laadun kilpailukykyisen kehittymisen.

Laitoksen tunnusluvut

 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Referoidut tieteelliset julkaisut 895060
Muut tieteelliset julkaisut194040
Muut julkaisut371010

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot7 3857 4287 374
Bruttotulot2 8761 8001 800
Nettomenot4 5095 6285 574
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta285  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 300  

Bruttomenoihin sisältyy 1 500 000 euroa Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän GNSS-verkon kehittämiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv)-60
Palkkausten tarkistukset20
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-14
Yhteensä-54

2014 talousarvio5 574 000
2013 talousarvio5 628 000
2012 tilinpäätös5 524 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 499 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 5 574 000 euroon nähden on 75 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 91 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 16 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2014 talousarvio5 499 000
2013 IV lisätalousarvio-14 000
2013 talousarvio5 628 000
2012 tilinpäätös5 524 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 499 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Geodeettisen laitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa sekä EU-rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusjakotoiminnan tukemisesta annetun lain (24/1981), kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta ja eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain (31/1980) 19 §:n mukaisista lunastuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen

3) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 207 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimitusmenojen maksamiseen uusjakojen ja vesitilusjärjestelyjen osalta.

Määrärahaa saa käyttää enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määräraha käytetään peltotilusjärjestelyjen tukemiseen ja pilottiluonteisiin metsätilusjärjestelyihin. Määrärahan käytön arvioidaan jakautuvan siten, että asianosaisilta takaisinperittävä osuus määrärahasta on noin 2,3 milj. euroa ja valtion lopulliseksi menoksi jää noin 2,7 milj. euroa.


2014 talousarvio5 000 000
2013 talousarvio5 000 000
2012 tilinpäätös4 496 187

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusjakotoiminnan tukemisesta annetun lain (24/1981), kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta ja eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain (31/1980) 19 §:n mukaisista lunastuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen

3) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 207 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimitusmenojen maksamiseen uusjakojen ja vesitilusjärjestelyjen osalta.

Määrärahaa saa käyttää enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.