Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
              01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              52. Opintolainojen valtiontakaus
              55. Opintoraha ja asumislisä
              57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki
              58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen
              59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

70. OpintotukiPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen erääntyneet korot voidaan maksaa korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Opintolainan saaneella on oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa.

Opintotukitoiminnan tavoitteena on opiskeluaikaisen toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että tuetaan omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua. Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Koulumatkatuen tarkoituksena on korvata lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Tukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa.

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos. Korkeakoulujen opintotukilautakunnat voivat myöntää opintotuen oman korkeakoulunsa opiskelijoille Kansaneläkelaitoksen kanssa solmitun sopimuksen perusteella. Kansaneläkelaitos maksaa korvauksen sopimuksen perusteella korkeakouluissa hoidettavista tehtävistä. Myös muilla oppilaitoksilla on opintotukiasioiden hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

 201020122014
arvio
    
Opintotukimenot (milj. euroa)   
Opintoraha   
— korkea-aste366,2343,3368,9
— toinen aste140,0131,5145
Asumislisä274,4259,7285
Koulumatkatuki39,247,950,7
Ateriatuki24,627,830,8
Opintotuen saajat   
Opintoraha   
— korkea-aste190 990185 888185 000
— toinen aste143 998137 271141 500
Asumislisä   
— korkea-aste156 098 151 500160 000
— toinen aste66 520 65 98466 500
Koulumatkatuki66 72568 39969 000
Valtiontakauksen saajat   
Korkea-aste93 302183 251185 000
Toinen aste39 89041 73342 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2012 lopussa 1 528,5 milj. euroa, josta ns. vanhojen opintolainojen osuus oli 3,3 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2012 lopussa 304 363 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 4 200 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 6 800 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 8 400 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki201020122014
arvio
    
Opintoraha, €/kk   
— korkea-aste286287290
— toinen aste152151154
Asumislisä, €/kk190192195
Koulumatkatuki, €/kk137161171

Vuonna 2014 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 254 100, joista korkeakouluopiskelijoita 148 400 ja muita opiskelijoita 105 700. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 165 000. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan noin 33 300 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä eri koulutusasteilla 1.8.2013 lukien ja arvio perusmäärästä 1.8.2014 lukien (€/kk)

 1.8.20131.8.20141)
   
Korkeakouluopiskelijat  
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat55 55,82
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet122 123,82
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat145 147,16
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet298 302,44
Muissa oppilaitoksissa opiskelevat  
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat38 38,57
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet80 81,19
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat100 101,49
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet246 249,67

1) KE-indeksin mukaiset euromäärät ovat arvioita 1.8.2014 lukien, lopulliset pisteluvut vahvistetaan lokakuussa 2013.

Opintotuen asumislisän määrä on 80 prosenttia määritellystä asumismenosta. Asumislisää myönnettäessä asumismenoja ei oteta huomioon 252 euron ylittävältä osalta. Ulkomailla opiskelevan asumislisän määrä on enintään 210 euroa kuukaudessa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta 1.8.2014 lukien. Hallitusohjelman mukaisesti ehdotetaan opintoraha sidottavaksi KE-indeksiin ja järjestelmää uudistettavaksi tukemaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista. Tuen riittävyyden parantamiseksi ehdotetaan korotettavaksi muualla kuin vanhempiensa luona asuvien 18—19-vuotiaiden muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintorahaan vähentävästi vaikuttavia vanhempien tulorajoja. Lisäksi opintolainan käyttökelpoisuutta parannettaisiin ja opintolainan valtiontakauksen määriä korotettaisiin 100 eurolla. Opintolainavähennysjärjestelmä korvattaisiin selkeämmällä, tutkinnon tehokkaaseen suorittamiseen kannustavalla sekä lainan takaisinmaksua turvaavalla opintolainahyvityksellä. Lisäksi ehdotetaan selkeytettäväksi opintotukeen oikeuttavia opintoja, tukiajan laskentaperusteita sekä muiden kuin julkisen valvonnan alaisten oppilaitosten opintotukioikeuden myöntämistä koskevaa sääntelyä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa (409/2013) eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2014 lukien.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

 201020122014
arvio
    
Lukio31 815 (29 %)28 950 (27 %)30 000 (27 %)
Ammatillinen koulutus110 897 (62 %)107 670 (61 %)112 000 (65 %)
Ammattikorkeakoulu93 356 (75 %)90 474 (70 %)90 000 (70 %)
Yliopisto92 147(64 %)89 536 (62 %)90 000 (62 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 703 000 euroa.

Selvitysosa: Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotukiasioissa. Vuonna 2013 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 000. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 5,5 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palkkausten tarkistukset3
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-2
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-1
Yhteensä0

2014 talousarvio703 000
2013 talousarvio703 000
2012 tilinpäätös696 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 705 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 2 000 euroa talousarvioesityksen 703 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio705 000
2013 IV lisätalousarvio-2 000
2013 talousarvio703 000
2012 tilinpäätös696 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 705 000 euroa.

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 30 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Takausvastuusuoritukset 22 000 000
Maksuvapautukset 3 500 000
Tileistä poistot 4 000 000
Korkoavustukset 700 000
Yhteensä 30 200 000

2014 talousarvio30 200 000
2013 talousarvio30 200 000
2012 tilinpäätös30 807 465

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 30 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 798 275 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat368 358 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat144 917 000
Asumislisä285 000 000
Yhteensä798 275 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Itsenäisesti asuvien 18-19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulorajojen korotus 30 % 1.8.2014 lukien4 600
Maahanmuuttajille suunnatun valmistavan lukiokoulutuksen ja ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen ottaminen opintotuen piiriin 1.8.201481
Opintorahojen indeksikorotukset 1.8.2014 lukien3 889
Opintotuen laskentasääntöjen selkeyttäminen 1.8.2014 lukien-200
Tarvearvion tarkennus-6 695
Vähimmäisopiskelun määritelmän käyttöönotto opintotuen edistymisen seurannassa 1.8.2014 lukien-1 400
Yhteensä275

2014 talousarvio798 275 000
2013 talousarvio798 000 000
2012 tilinpäätös734 550 379

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 781 256 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 798 275 000 euroon nähden on 17 019 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 519 000 euroa indeksiennusteen tarkistuksesta johtuen ja 20 000 000 euroa opintorahan käytön jäämisestä arvioitua alhaisemmaksi ja lisäyksenä 3 500 000 euroa opintorahan määrien korottamisesta noin 11 prosentilla 1.8.2014 lukien korkeakouluopiskelijoilla, jotka aloittavat korkeakouluopinnot ensimmäistä kertaa 1.8.2014 tai sen jälkeen. Opintotukeen oikeuttavaa aikaa lyhennetään vastaavasti.

Hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opintotukilain (65/1994) muuttamiseksi.


2014 talousarvio781 256 000
2013 talousarvio798 000 000
2012 tilinpäätös734 550 379

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 781 256 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 096 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 2 000 000 euroa aiheutuu korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määräaikaiseen lisäykseen liittyvästä tuen saajamäärän kasvusta ja 96 000 euroa Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintotukimenoista siirtona momentilta 26.10.01.


2014 I lisätalousarvio2 096 000
2014 talousarvio781 256 000
2013 tilinpäätös727 064 276
2012 tilinpäätös734 550 379

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 096 000 euroa.

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 30 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki29 000 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus1 750 000
Yhteensä30 750 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion tarkentuminen-1 450
Yhteensä-1 450

2014 talousarvio30 750 000
2013 talousarvio32 200 000
2012 tilinpäätös27 780 938

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 30 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 137 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 120 000 euroa aiheutuu korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määräaikaiseen lisäykseen liittyvästä tuettujen aterioiden määrän kasvusta ja 17 000 euroa Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden ateriatukimenoista siirtona momentilta 26.10.01.


2014 I lisätalousarvio137 000
2014 talousarvio30 750 000
2013 tilinpäätös29 635 906
2012 tilinpäätös27 780 938

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 137 000 euroa.

58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 5 877 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitoa varten tarvittavien tilojen vuokrakustannusten korvaamiseen

2) avustuksen maksamiseen opiskelija-asuntotarkoitukseen luovutettujen valtion maa-alueiden vuokrakustannusten korvaamiseen silloin, kun kiinteistöä käytetään lähinnä opintotuen asumislisään tai asumistukeen oikeutettujen opiskelijoiden asumiseen edellyttäen, että asianomainen kunta tukee opiskelija-asumista vastaavalla määrällä.

Selvitysosa: Vuokrat on hinnoiteltu siten, että ne sisältävät arvonlisäveron määrän, jonka yliopistot joutuvat maksamaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle jälleenvuokraamistaan tiloista.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 4 120 000
Opiskelija-asuntoyhteisöt1 757 000
Yhteensä5 877 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Vuokrakustannusten nousu328
Yhteensä328

2014 talousarvio5 877 000
2013 talousarvio5 549 000
2012 tilinpäätös5 478 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 5 877 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitoa varten tarvittavien tilojen vuokrakustannusten korvaamiseen

2) avustuksen maksamiseen opiskelija-asuntotarkoitukseen luovutettujen valtion maa-alueiden vuokrakustannusten korvaamiseen silloin, kun kiinteistöä käytetään lähinnä opintotuen asumislisään tai asumistukeen oikeutettujen opiskelijoiden asumiseen edellyttäen, että asianomainen kunta tukee opiskelija-asumista vastaavalla määrällä.

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 50 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Matkalippujen hinnan nousu ja taksa-asetuksen tarkistus 1.8.2014 lukien1 250
Yhteensä1 250

2014 talousarvio50 700 000
2013 talousarvio49 450 000
2012 tilinpäätös47 889 241

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 50 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.