Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
              20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot
              21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen
              30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
              31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen
              32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen
              33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma
              51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin
              53. Valtionavustus järjestöille
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

30. AikuiskoulutusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta sekä aikuiskoulutuksen kehittämistä. Aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön voimavaroja sisältyy opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla lisäksi lukujen 29.10, 29.20, 29.40 ja 29.90 määrärahoihin.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Aikuiskoulutuspolitiikan tehtävänä on työvoiman saatavuuden ja osaamisen turvaaminen, koko aikuisväestön koulutus- ja sivistysmahdollisuuksista huolehtiminen sekä yhteiskunnan eheyden ja tasa-arvon vahvistaminen. Aikuiskoulutuspolitiikalla tuetaan pyrkimyksiä työurien pidentämiseen, työllisyysasteen nostamiseen, tuottavuuden parantamiseen, aikuiskoulutuksen suhteen aliedustettujen ryhmien osallistumisen lisäämiseen, monikulttuurisuuden vahvistumiseen sekä elinikäisen oppimisen edellytysten toteutumiseen. Aikuiskoulutusta suunnataan myös opetustoimen henkilöstön osaamisen varmistamiseen sekä maahanmuuttajien työllistymisen ja integraation tukemiseen. Vapaa sivistystyö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta sekä elinikäistä oppimista. Vapaa sivistystyö vastaa muutoin koulutustarjonnan ulkopuolelle jäävien ryhmien sivistyksellisiin tarpeisiin.

Tavoitteeksi asetetaan, että vuosittain koulutukseen osallistuvien osuus työikäisestä aikuisväestöstä kasvaa 60 prosenttiin. Tavoitteena on, että mikään osa aikuisväestöstä ei jää pysyvästi aikuiskoulutuksen ulkopuolelle.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toteutetaan nuorten aikuisten osaamisohjelmaa ja nuorisotakuun toimenpiteitä. Näyttötutkintojärjestelmää kehitetään edelleen osana ammatillisen tutkintojärjestelmän kokonaisuutta. Näyttötutkintojärjestelmää vahvistetaan työelämässä hankitun osaamisen osoittamisen ja kehittämisen välineenä sekä joustavana osaamisen tunnustamisjärjestelmänä. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen rahoitusta kehitetään.

Edistetään nuorten oppisopimuskoulutusta ja nuorten oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistämistä suoritettavissa tutkinnoissa.

Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten käyttöönottoa valmistellaan.

Valmistellaan vapaan sivistystyön rahoituksen kehittämistä koskevat linjaukset siten, että muutokset voivat tulla voimaan vuonna 2016. Tuetaan vapaan sivistystyön laadun kehittämistä. Maahanmuuttajataustaisen ja maahanmuuttajien opetuksessa toimivan opetustoimen henkilöstön SPECIMA-tyyppistä täydennyskoulutusohjelmaa jatketaan.

Opetushenkilökunnan mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseen parannetaan jatkamalla Osaava-täydennyskoulutusohjelmaa. Tavoitteena on, että vuonna 2014 osaamista parantavaan täydennyskoulutukseen osallistuu 45 000 opetustoimen henkilöstöön kuuluvaa.

Elinikäistä oppimista tukevia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehitetään.

Toiminnan laajuus

Aikuiskoulutusta järjestetään noin 800 julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa ja korkeakoulussa. Erityyppiseen aikuiskoulutukseen osallistuu vuosittain lähes 1,7 milj. henkilöä eli 52 % työikäisestä aikuisväestöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan menoista noin 12 % kohdentuu aikuiskoulutukseen jäljempänä olevan taulukon mukaisesti.

Omaehtoisen aikuiskoulutuksen opiskelijamäärä ja suoritetut tutkinnot koulutusmuodoittain opetushallinnon alaisessa aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä

Koulutusmuoto2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
2014
arvio
      
Aikuisten perusopetus     
tutkinto-opiskelijat2 3612 3902 5002 5002 500
aineopiskelijat1 7941 4911 5001 5001 500
Aikuisten lukiokoulutus     
tutkinto-opiskelijat10 613 9 77810 00010 00010 000
aineopiskelijat15 28617 518 17 50017 50017 500
Ammatillinen peruskoulutus     
näyttötutkintoon valmistava oppilaitosmuotoinen koulutus, opiskelijat24 85127 17527 50027 80028 000
oppisopimuskoulutus, opiskelijat23 09923 37823 20023 90024 600
suoritetut tutkinnot, yhteensä10 16711 91112 40012 70012 900
Ammatillinen lisäkoulutus     
näyttötutkintoon valmistava koulutus, opiskelijat33 58635 19036 20035 70035 100
oppisopimuskoulutus, opiskelijat36 47033 35633 40027 00028 500
suoritetut tutkinnot16 00616 15316 70015 40015 600
ei-tutkintoon valmistava lisäkoulutus, muu kuin oppisopimuskoulutus1)3 1783 2803 5003 3003 200
ei-tutkintoon valmistava lisäkoulutus, oppisopimuskoulutus 5 0475 0584 6003 2003 200
Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutus     
amk-tutkinto, opiskelijat21 65621 49221 59821 60021 600
ylempi amk-tutkinto, opiskelijat6 5807 3217 8348 0008 000
avoin ammattikorkeakoulu, opiskelijat2)9 1919 155 9 2009 3009 300
suoritetut amk-tutkinnot3 7103 9863 7593 8003 800
suoritetut ylemmät amk-tutkinnot1 2531 5211 7081 7501 750
Yliopistojen aikuiskoulutus     
avoin yliopisto-opetus ja erilliset opinnot, opiskelijat3)82 43482 59782 62985 00085 000
Vapaan sivistystyön oppilaitokset4)     
kansalaisopistot, opiskelijat1 125 9251 144 8091 086 0001 094 0001 094 000
kansanopistot, opiskelijat135 873135 168123 300124 700124 700
kesäyliopistot, opiskelijat45 74052 25650 90051 20051 200
opintokeskukset, opiskelijat232 580228 967226 500226 500226 500
liikunnan koulutuskeskukset, opiskelijat102 30195 999100 000100 000100 000

1) Henkilötyövuosia.

2) Mukana ainoastaan ulkopuoliset osallistujat, ei amk:n omia tutkinto-opiskelijoita, jotka suorittavat amk:n opintoja.

3) Luvut eivät sisällä ikäihmisten yliopistossa opiskelevia, joita ei tilastoida vuodesta 2010 lähtien. Rahoitus perustuu muiden kuin yliopiston omien opiskelijoiden suorittamiin opintosuorituksiin.

4) Vapaan sivistystyön oppilaitosten opiskelijamäärät ovat osallistujien bruttomääriä, nettomäärät ovat tässä esitettyjä pienempiä.

Aikuiskoulutuksen rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla (euroa)

  2013
talousarvio
2014
esitys
    
29.10Yleissivistävä koulutus  
 Valtionosuus käyttökustannuksiin   
 — perusopetuksen aikuisopiskelijat (arvio)5 002 0005 144 000
 — lukion aikuisopiskelijat (arvio)11 728 00010 414 000
29.20Ammatillinen koulutus  
 Valtionosuus käyttökustannuksiin  
 — näyttötutkintona suoritettava ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus (arvio)90 975 00089 609 000
29.30Aikuiskoulutus  
 — aikuiskoulutuksen kehittäminen, opetushenkilöstön koulutus ja tukitoimet28 357 00028 357 000
 — valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen ja ammatillisille erikoisoppilaitoksille161 454 000153 954 000
 — valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen116 494 000117 343 000
 — valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitoksille ja järjestöille172 234 000171 884 000
 — nuorten aikuisten osaamisohjelma27 000 00052 000 000
29.40Korkeakouluopetus ja tutkimus  
 Valtionosuus ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin  
 — aikuisten ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (arvio)70 328 00069 570 000
 — erikoistumisopinnot (arvio)5 209 0004 509 000
 — ylempi amk-tutkinto (arvio)26 047 00025 767 000
 Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan1)  
 — avoin yliopisto-opetus ja erilliset opinto-oikeudet (arvio)24 700 00024 700 000
29.90Liikuntatoimi  
 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat  
 — liikunnan koulutuskeskukset17 664 00017 663 000
 Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille109 000110 000
Yhteensä757 301 000771 024 000

1) Kyse on laskennallisista eristä yliopistojen perusrahoituksen sisällä. Taulukko ei sisällä yliopiston perustutkintoa opiskelevia aikuisia (yli 25-vuotiaana aloittaneita), joita oli noin 26 % aloittaneista ja joista aiheutuvat kustannukset ovat arviolta noin 165 milj. euroa v. 2010.

20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 25 347 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetustoimen ja sitä tukevan henkilöstön henkilöstö- ja lisäkoulutukseen sekä sen seurantaan ja arviointiin

2) ammattitutkintojen ja kielitutkintojen kehittämiseen, auktorisoitujen kääntäjien koulutuksen ja tutkintojen kehittämiseen sekä näyttötutkintomestarikoulutukseen

3) erityisryhmien koulutukseen

4) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
1. Opetustoimen henkilöstökoulutus 
Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus4 200 000
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus 2 000 000
Aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvä henkilöstökoulutus1 100 000
Aluehallinnon toteuttama henkilöstön täydennyskoulutus 590 000
Koko opetustoimen henkilöstöä koskeva täydennyskoulutus3 069 000
Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan kustannukset sekä seurannan ja arvioinnin kehittäminen158 000
Maahanmuuttajataustaisen opetus- ja opetuksen tukihenkilöstön koulutus (Specima)1 500 000
Opetushenkilöstön tutkintoa täydentävä koulutus2 000 000
Opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelma (ml. TALIS 2013) 8 000 000
Yhteensä22 617 000
  
2. Ammattitutkintojen ja kielitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano 
Ammattitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano1 645 000
Näyttötutkintojen sähköisen palautejärjestelmän (AIPAL) ylläpitäminen ja kehittäminen150 000
Kielitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano332 000
Auktorisoitujen kääntäjien tutkintojärjestelmän kehittäminen103 000
Yhteensä2 230 000
  
3. Erityisryhmien koulutus 
Suomessa asuvien ulkomaalaisten opetus500 000
Yhteensä500 000
  
Kaikki yhteensä25 347 000

Valtion rahoittamaan opetustoimen lyhyt- ja pitempikestoiseen perus- ja toisen asteen sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstökoulutukseen osallistuu yhteensä noin 45 000 henkilöä vuonna 2014. Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistamiseksi jatketaan Osaava-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on edistää työurien pidentämistä sekä lisätä ammatillista kehittymistä, parantaa työolosuhteita ja edistää koulutukseen osallistumista.


2014 talousarvio25 347 000
2013 talousarvio25 347 000
2012 tilinpäätös25 747 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 23 147 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 2 200 000 euroa talousarvioesityksen 25 347 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 29.20.30.


2014 talousarvio23 147 000
2013 talousarvio25 347 000
2012 tilinpäätös25 747 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 23 147 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetustoimen ja sitä tukevan henkilöstön henkilöstö- ja lisäkoulutukseen sekä sen seurantaan ja arviointiin

2) ammattitutkintojen ja kielitutkintojen kehittämiseen, auktorisoitujen kääntäjien koulutuksen ja tutkintojen kehittämiseen sekä näyttötutkintomestarikoulutukseen

3) erityisryhmien koulutukseen

4) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen.

21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 3 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) aikuiskoulutuspolitiikkaa, aikuisopiskelua, tutkintojärjestelmiä, koulutustarjontaa ja elinikäistä oppimista koskevasta valtakunnallisesta tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoiminnasta, maahanmuuttajien koulutuksen kehittämisestä sekä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) muista kuin rakennerahastoista rahoitettavista EU:n tutkimus- ja koulutushankkeista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen sekä OECD:n toteuttaman aikuisten osaamista mittaavan kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC) kansallisesta toimeenpanosta ja käytöstä aiheutuviin kustannuksiin

3) enintään kahtatoista henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen370 000
Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen kehittäminen310 000
Vapaan sivistystyön ja yleissivistävän aikuiskoulutuksen kehittäminen290 000
Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen 280 000
Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen 250 000
Aikuisopiskelua ja elinikäistä oppimista koskeva tutkimus, arviointi ja seuranta (ml. PIAAC, aikuiskoulutustutkimus)790 000
Aikuiskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvä EU- ja kansainvälinen yhteistyö545 000
Muu elinikäisen oppimisen ja aikuiskoulutusjärjestelmän kehittäminen175 000
Yhteensä3 010 000

2014 talousarvio3 010 000
2013 III lisätalousarvio1 000 000
2013 talousarvio3 010 000
2012 tilinpäätös3 010 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 3 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) aikuiskoulutuspolitiikkaa, aikuisopiskelua, tutkintojärjestelmiä, koulutustarjontaa ja elinikäistä oppimista koskevasta valtakunnallisesta tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoiminnasta, maahanmuuttajien koulutuksen kehittämisestä sekä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) muista kuin rakennerahastoista rahoitettavista EU:n tutkimus- ja koulutushankkeista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen sekä OECD:n toteuttaman aikuisten osaamista mittaavan kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC) kansallisesta toimeenpanosta ja käytöstä aiheutuviin kustannuksiin

3) enintään kahtatoista henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on siirtoa momentilta 29.30.32 ja tarkoitus käyttää korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen.


2014 I lisätalousarvio1 000 000
2014 talousarvio3 010 000
2013 tilinpäätös4 010 000
2012 tilinpäätös3 010 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on siirtoa momentilta 29.30.32 ja tarkoitus käyttää korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen.


2014 III lisätalousarvio3 000 000
2014 I lisätalousarvio1 000 000
2014 talousarvio3 010 000
2013 tilinpäätös4 010 000
2012 tilinpäätös3 010 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 164 618 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle

2) enintään 7 670 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin ja ylimääräisiin avustuksiin.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

 enimmäismääräyksikkö
   
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin1 910 985opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin266 724opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan255 000opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan168 196opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin57 803opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista suunnataan enintään 6 000 opiskelijaviikkoa Lehtimäen opisto -nimiselle kansanopistolle ja enintään 4 700 opiskelijaviikkoa Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Tunti- tai opiskelijaviikkokiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Valtionosuuksien ja -avustusten arvioitu jakautuminen (euroa)

 ValtionosuusValtionavustusYhteensä
    
Kansalaisopistot90 472 0003 290 00093 762 000
Kansanopistot48 384 0003 180 00051 564 000
Opintokeskukset12 704 0001 000 000 13 704 000
Kesäyliopistot5 388 000200 000 5 588 000
Yhteensä156 948 0007 670 000164 618 000

Valtionavustuksia käytetään opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin ja ylimääräisiin avustuksiin. Laatu- ja kehittämisrahoituksen perusteena olevat tavoitteet sovitaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksia ja ylläpitäjiä edustavien valtakunnallisten järjestöjen kesken. Avustuksia kohdentamalla parannetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten mahdollisuuksia hoitaa yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa, elinikäisen oppimisen edellytyksiä ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa tukevia tehtäviään. Painopisteenä on maahanmuuttajien, syrjäytymisvaarassa olevien sekä opinnollista kuntoutusta tarvitsevien väestöryhmien koulutuspalvelujen turvaaminen sekä ikärakenteen muutoksista aiheutuviin koulutustarpeisiin vastaaminen.

Määrärahan mitoituksessa käytetyt keskimääräiset yksikköhinnat

  
Kansalaisopistot 82,60 euroa/
opetustunti
Kansanopistot296,25 euroa/
opiskelijaviikko
Opintokeskukset: 
  opintokerhotoiminta4 euroa/
opintokerhotunti
  opintotoiminta106,87 euroa/
opetustunti
Kesäyliopistot156,24 euroa/
opetustunti

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertamenon poisto-200
Yhteensä-200

2014 talousarvio164 618 000
2013 talousarvio164 818 000
2012 tilinpäätös164 143 847

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Opintokeskukset tarjoavat monipuolista aikuiskoulutusta koko Suomessa, ja niillä on tärkeä tehtävä myös kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa opintokeskusten toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 164 818 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen valtionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu -nimiselle oppilaitokselle

2) enintään 7 870 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin ja ylimääräisiin avustuksiin.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

 enimmäismääräyksikkö
   
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin1 910 985opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin266 724opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten opintokerhotoimintaan255 000opintokerhotunti
Valtionosuus opintokeskusten muuhun opintotoimintaan168 196opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin57 803opetustunti

Kansanopistojen valtionosuuteen oikeuttavista laskennallisista opiskelijaviikoista suunnataan enintään 6 000 opiskelijaviikkoa Lehtimäen opisto -nimiselle kansanopistolle ja enintään 4 700 opiskelijaviikkoa Snellman-korkeakoulu -nimiselle vapaan sivistystyön oppilaitokselle. Tunti- tai opiskelijaviikkokiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 7 870 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin, ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen kehittämisen tukemiseen.

Selvitysosa: Momentin perustelujen täydentämisellä mahdollistetaan määrärahan käyttäminen valtionavustuksiin kansanopiston ylläpitäjille yhdistymispäätöksistä aiheutuviin tilapäisiin lisäkustannuksiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio164 818 000
2013 tilinpäätös164 827 020
2012 tilinpäätös164 143 847

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 7 870 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin, ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen kehittämisen tukemiseen.

31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 138 075 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

2) enintään 8 050 000 euroa työelämän palvelutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseen, näyttötutkintojen koe- ja materiaalipalveluihin sekä edellisiin vuosiin kohdistuviin loppusuorituksiin ja oikaisuihin.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyövuosia on enintään 16 200. Opiskelijatyövuosikiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon valtionosuusindeksien korottamatta jättäminen vuodelle 2014. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opetus- ja kulttuuritoimenrahoituksesta annetun lain muuttamisesta siten, että vuoden 2013 talousarvion yhteydessä toteutettu lisäkoulutuksen yksikköhinnan perusteena käytettävä väliaikainen kerroin täsmennetään vastamaan tarvittavaa muutosta vuonna 2014.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Valtionosuus käyttökustannuksiin130 025 000
Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseen, näyttötutkintojen koe- ja materiaalipalveluihin sekä edellisvuosien loppusuorituksiin ja oikaisuihin (enintään)8 050 000
Yhteensä138 075 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Menosäästö-4 100
Yhteensä-4 100

2014 talousarvio138 075 000
2013 talousarvio142 175 000
2012 tilinpäätös154 360 755

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 138 075 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

2) enintään 8 050 000 euroa työelämän palvelutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseen, näyttötutkintojen koe- ja materiaalipalveluihin sekä edellisiin vuosiin kohdistuviin loppusuorituksiin ja oikaisuihin.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyövuosia on enintään 16 200. Opiskelijatyövuosikiintiön estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien valtionosuuksien maksamiseen.

32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 117 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 17 350 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 19 650. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 360,73 euroa opiskelijaa kohden.

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen. Määrärahaa on tarkoitus käyttää nuorten oppisopimuskoulutuksen edistämiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon valtionosuusindeksien korottamatta jättäminen vuonna 2014.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

  
Peruskoulutuksen laskennalliset kustannukset (opiskelijat * yksikköhinta)96 016 000
— kunnallinen ammatillinen koulutus (10 115 * 6 926 €)70 064 000
— yksityinen ammatillinen koulutus (3 495 * 7 286 €, sis. alv)25 952 000
Kuntien rahoitusosuus -55 795 000
Lisäkoulutus 
— ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus (14 738 * 3 268,70 €)48 174 000
— muu lisäkoulutus (4 913 * 2 360,73 €)11 598 000
Valtionavustus nuorten oppisopimuskoulutuksen edistämiseen, tuettuun oppisopimuskoulutukseen ja muuhun kehittämiseen (enintään)5 850 000
Valtionavustus korotettuun koulutuskorvaukseen (enintään)5 000 000
Valtionavustus työpaikkaohjaajien koulutukseen (enintään)2 500 000
Valtionavustus korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen (enintään)4 000 000
Yhteensä117 343 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärän vähentäminen (HO)-5 511
Kertamenon poistuminen-2 000
Peruskoulutuksen yksikköhinnan muutos (HO)-1 489
Siirto momentilta 27.10.01 (LTA I 2013)49
Valtionavustus nuorten oppisopimuskoulutuksen edistämiseen, tuettuun oppisopimuskoulutukseen ja muuhun kehittämiseen5 000
Valtionavustus työpaikkaohjaajien koulutukseen2 500
Valtionosuus tutkinnon osien suorittamisen edistämiseen2 300
Yhteensä849

2014 talousarvio117 343 000
2013 I lisätalousarvio49 000
2013 talousarvio116 494 000
2012 tilinpäätös131 003 006

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 124 843 000 euroa.

Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 22 120. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 360,73 euroa opiskelijaa kohden.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Lisäys 7 500 000 euroa talousarvioesityksen 117 343 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 32.30.51 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen lisäämiseksi.


2014 talousarvio124 843 000
2013 I lisätalousarvio49 000
2013 talousarvio116 494 000
2012 tilinpäätös131 003 006

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että oppisopimuskoulutuksen merkitys on kasvanut ja että sen resursseja lisätään myös ensi vuoden talousarviossa, mikä osaltaan edistää myös nuorisotakuun toteutumista. Hallituksen esityksen mukaan nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen esitetään yhteensä 9,8 milj. euron lisäpanostusta, joka kohdennetaan mm. oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksoon, jonka tavoitteena on alentaa niin työnantajan kuin opiskelijan kynnystä tehdä oppisopimus. Oppisopimuskoulutusta edistetään myös lisäämällä tutkinnon osien suorittamista ja madaltamalla opiskelijoiden kynnystä siirtyä koulutusmuodosta toiseen. Täydentävään talousarvioesitykseen sisältyy myös ammatillisessa lisäkoulutuksessa olevien opiskelijoiden määrän lisääminen.

Valiokunta pitää näitä toimia hyvinä ja kannatettavina, mutta korostaa edelleen järjestelmän kehittämistä niin, että kynnys oppisopimukseen madaltuu. On myös helpotettava työnantajan roolia ja tehtävä oppisopimuksesta nykyistä houkuttelevampi myös työnantajan kannalta.

Valiokunta pitää hyvänä hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kirjausta, jonka mukaan jo linjattujen nuorten oppisopimuskoulutusta koskevien uudistushankkeiden lisäksi etsitään työ- ja virkasopimuspohjaisia ratkaisuja yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tavoitteena nostaa yritysten kiinnostusta tarjota nuorille oppisopimuspaikka.

Valiokunta korostaa myös koulutusjärjestelmiin liittyvän osaamisen ja neuvonnan merkitystä, jotta työtä tai opiskelupaikkaa vailla oleville nuorille löydetään sopiva työllistymistä edistävä palvelu.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 124 843 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 17 350 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 22 120. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa ja muun ammatillisen lisäkoulutuksen 2 360,73 euroa opiskelijaa kohden.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 16 350 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 29.30.21 korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen.


2014 I lisätalousarvio-1 000 000
2014 talousarvio124 843 000
2013 tilinpäätös117 855 890
2012 tilinpäätös131 003 006

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 16 350 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 13 350 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 29.30.21 korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen.


2014 III lisätalousarvio-3 000 000
2014 I lisätalousarvio-1 000 000
2014 talousarvio124 843 000
2013 tilinpäätös117 855 890
2012 tilinpäätös131 003 006

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja enintään 13 350 000 euroa valtionavustusten maksamiseen.

33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 52 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten oppilaitosmuotoisesti ja oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuksien maksamiseen

2) enintään 6 000 000 euroa valtionavustuksena tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluihin.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyövuosia on enintään 5 000. Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on 3 200. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa.

Suoritekiintiöiden estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien sekä valtionavustusten enimmäismäärästä myöntämättä jätetyn euromäärän suuruisten valtionosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa: Nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisesti määrärahaa käytetään vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevien 20—29 -vuotiaiden nuorten aikuisten oppilaitosmuotoisesti tai oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen sekä aikuisille suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalvelujen vahvistamiseen. Tavoitteena on, että ohjelmakauden aikana opintonsa aloittaisi vuosittain noin 4 000 kohderyhmään kuuluvaa opiskelijaa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Valtionosuus oppilaitosmuotoisen koulutuksen käyttökustannuksiin40 000 000
Valtionosuus oppisopimuksena järjestettävän koulutuksen käyttökustannuksiin10 000 000
Valtionavustus ohjaus- ja neuvontapalveluihin2 000 000
Yhteensä52 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtionosuus oppilaitosmuotoisen koulutuksen käyttökustannuksiin20 000
Valtionosuus oppisopimuksena järjestettävän koulutuksen käyttökustannuksiin5 000
Yhteensä25 000

2014 talousarvio52 000 000
2013 talousarvio27 000 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Määrärahaa saa käyttää:

2) enintään 40 000 000 euroa valtionavustuksina näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen, ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, tutkintotilaisuuksien järjestämiseen sekä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluihin. Rahoitusta voidaan käyttää tutkinnon osien suorittamiseen.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyövuosia on enintään 1 150. Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on enintään 1 000. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäisen kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 2) ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) väliaikaiseksi muuttamiseksi siten, että nuorten aikuisten osaamisohjelmaan osoitettuja määrärahoja voitaisiin myöntää valtionavustuksena oppilaitosmuotoiseen näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen, ammattitutkintoon valmistavaan ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen sekä tutkintotilaisuuksiin.

Lisäämällä valtionavustustuksia 34 000 000 eurolla ja vähentämällä vastaavasti valtionosuuksia pyritään vahvistamaan ja laajentamaan kohderyhmän tarpeisiin soveltuvaa koulutustarjontaa sekä koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia tukea opiskelijoita heidän opinnoissaan.

Tavoitteena on, että valtionosuusrahoitteisessa, oppisopimusmuotoisena toteutetussa ammatillisessa lisäkoulutuksessa vuonna 2014 aloittaisi 700 opiskelijaa. Vuonna 2013 aloittaneita ja opintojaan vuonna 2014 jatkavia olisi vastaavasti 300 opiskelijaa.

Valtionosuusrahoitteisessa oppilaitosmuotoisessa ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa jatkaisi vuodelta 2013 opintojaan vuonna 2014 noin 1 000 opiskelijaa. Valtionavustuksella näyttötutkintoon valmistavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa aloittaisi vuonna 2014 noin 3 300 opiskelijaa.


2014 talousarvio52 000 000
2013 talousarvio27 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 52 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten oppilaitosmuotoisesti ja oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuksien maksamiseen

2) enintään 40 000 000 euroa valtionavustuksina näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen, ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, tutkintotilaisuuksien järjestämiseen sekä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluihin. Rahoitusta voidaan käyttää tutkinnon osien suorittamiseen.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyövuosia on enintään 1 150. Oppisopimusopiskelijoiden enimmäismäärä ammatillisessa lisäkoulutuksessa on enintään 1 000. Oppisopimuksena järjestettävän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen yksikköhinta on 3 268,70 euroa.

Suoritekiintiöiden estämättä määrärahaa saa käyttää oikaisupäätöksistä aiheutuvien sekä valtionavustusten enimmäismäärästä myöntämättä jätetyn euromäärän suuruisten valtionosuuksien maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 50 000 000 euroa valtionavustuksina näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen, ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, tutkintotilaisuuksien järjestämiseen sekä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluihin. Rahoitusta voidaan käyttää tutkinnon osien suorittamiseen.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu aikuisten osaamisperustan vahvistamiseksi kohdennettavasta, vailla perusasteen jälkeistä koulutusta oleville 30—50-vuotiaille aikuisille suunnatusta koulutuksesta.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 62/2014) laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta, jolla mahdollistetaan määrärahan myöntäminen kohderyhmän koulutukseen valtionavustuksin.

Momentin nimike on muutettu.


2014 I lisätalousarvio10 000 000
2014 talousarvio52 000 000
2013 tilinpäätös22 418 597

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 50 000 000 euroa valtionavustuksina näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen, ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, tutkintotilaisuuksien järjestämiseen sekä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluihin. Rahoitusta voidaan käyttää tutkinnon osien suorittamiseen.

51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 15 879 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyöpäiviä on yhteensä enintään 221 530, josta Suomen Ilmailuopiston osuus on enintään 11 600 opiskelijatyöpäivää.

Selvitysosa: Valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on 71,68 euroa opiskelijatyöpäivää kohden.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Menosäästö-3 400
Yhteensä-3 400

2014 talousarvio15 879 000
2013 talousarvio19 279 000
2012 tilinpäätös21 060 894

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 15 879 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen.

Valtionosuuteen oikeuttavia laskennallisia opiskelijatyöpäiviä on yhteensä enintään 221 530, josta Suomen Ilmailuopiston osuus on enintään 11 600 opiskelijatyöpäivää.

53. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 7 266 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaisiin valtionavustuksiin

2) avustusten maksamiseen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle, Marttaliitto ry:lle ja Käsi- ja taideteollisuusliitto TAITO ry:lle ja niiden edelleen jaettavaksi piiri- tai jäsenjärjestöilleen, Finlands svenska Marthaförbund rf:lle, Sami Duodji ry:lle, järjestöille sivistystyöhön, Karjalan Liitto ry:lle, Sofian kannatusyhdistys ry:lle sekä Kriittiselle korkeakoululle.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaisiin valtionavustuksiin310 000
Kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan2 215 000
Käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen toimintaan2 537 000
Opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan1 290 000
Karjalan Liitolle151 000
Vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan ja muiden järjestöjen sivistystoimintaan573 000
Sofian kannatusyhdistys ry:n ulkosuomalaisten sivistystoimintaan100 000
Kriittisen korkeakoulun toimintaan90 000
Yhteensä7 266 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-150
Yhteensä-150

2014 talousarvio7 266 000
2013 talousarvio7 416 000
2012 tilinpäätös7 441 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta pitää neuvontajärjestöjen työtä tärkeänä, sillä ne järjestävät ennaltaehkäisevää koulutusta ja neuvontaa ja parantavat hyvinvointia lisäämällä mm. jokapäiväisen elämän taitoja, yritteliäisyyttä, työllisyyttä sekä kansalaisaktiivisuutta.

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa, josta osoitetaan

  • — 20 000 euroa eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaisiin valtionavustuksiin
  • — 20 000 euroa Sofian kannatusyhdistys ry:lle
  • — 20 000 euroa Karjalan Liitto ry:lle
  • — 20 000 euroa Käsi- ja taideteollisuusliitto TAITO ry:n ja
  • — 20 000 euroa Maa- ja kotitalousnaiset ry:n avustuksiin

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 7 366 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaisiin valtionavustuksiin

2) avustusten maksamiseen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle, Marttaliitto ry:lle ja Käsi- ja taideteollisuusliitto TAITO ry:lle ja niiden edelleen jaettavaksi piiri- tai jäsenjärjestöilleen, Finlands svenska Marthaförbund rf:lle, Sami Duodji ry:lle, järjestöille sivistystyöhön, Karjalan Liitto ry:lle, Sofian kannatusyhdistys ry:lle sekä Kriittiselle korkeakoululle.