Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 717 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 24 946 27 809 27 917
Bruttotulot 1 125 200 200
Nettomenot 23 821 27 609 27 717
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 337    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 410    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) -20
Muu muutos -2
Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirto momentilta 29.01.04) 49
Päivähoidon ja yleissivistävän koulutuksen strateginen kehittäminen (2 htv, siirto momentilta 29.10.20) (LTA I 2013) 152
Tuottavuustoimet -45
Palkkausten tarkistukset 86
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -61
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -51
Yhteensä 108

2014 talousarvio 27 717 000
2013 I lisätalousarvio 76 000
2013 talousarvio 27 609 000
2012 tilinpäätös 26 894 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 776 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 59 000 euroa talousarvioesityksen 27 717 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 27 776 000
2013 IV lisätalousarvio -61 000
2013 I lisätalousarvio 76 000
2013 talousarvio 27 609 000
2012 tilinpäätös 26 894 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 776 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 058 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 750 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) 50 000 euroa avustuksena jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 400 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus seuraa koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta mm. oppimistulosten seuranta-arvioinnein sekä toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus tuottaa päätöksentekoa varten koulutustietoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiivinen ohjaus
 • — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
 • — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen varautuminen
 • — Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönoton tukeminen
 • — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen sekä uusien säädösten mukaiset tarkistukset
 • — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
 • — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta
 • — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeet, jotka toteutetaan laajojen koulutuspoliittisesti merkittävien ohjelmien mukaisesti
 • — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
 • — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistaminen
 • — Opetushallituksen aseman vahvistaminen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ja digitaalisten oppimisympäristöjen kansallisena osaamis- ja kehittämiskeskuksena
 • — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki
 • — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuminen sekä tasa-arvonäkökulman ja monikulttuuristumisen vaikutusten esille tuominen koulutuksen kehittämistyössä ja arvioinneissa.
Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen
 • — Kansallisten tietovarantojen hyödyntäminen sekä indikaattorituotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
 • — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
 • — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen sekä aikuiskoulutuksen ennakoinnin kehittäminen
 • — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
 • — Paikallisen ja alueelisten koulutuksen kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla, jolla vahvistetaan opetushallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta, sekä tuetaan koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevia opetushallinnon uudistamistarpeita
 • — Opiskelijavalintapalvelujen uudistaminen sekä yhtenäisen tieto- ja palveluarkkitehtuurin valmistelu, opiskelijavalintojen kehittäminen, sekä SADe-ohjelman oppijan verkkopalvelukokonaisuuden valmiiksi saattaminen.
Rakenteellinen kehittäminen
 • — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään.
Toiminnallinen tehokkuus

Opetushallituksen tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Kehittämistoiminta kootaan laajoihin, kansallisen koulutuspolitiikan kannalta vaikuttaviin hankkeisiin. Opetushallituksen maksullisella palvelutoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistetään opetustoimen tuloksellisuutta. Vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus turvataan. Tavoitteena on liiketaloudellisen toiminnan taloudellisen kannattavuuden säilyminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet (kpl)

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
           
1. Perustoiminnan tuotoksia          
Opetussuunnitelmien perusteet 3 1 2 1 3
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus          
— Perustutkinnot 30 2 1 3 -
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 22 32 45 40 30
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät 311 500 306 500 314 500 330 000 450 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät 24 921 25 000 33 0452 20 000 20 000
           
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset          
Julkisoikeudelliset suoritteet          
— Opetushallinnon tutkinto 315 382 345 300 300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta 765 751 720 750 750
— Valtionhallinnon kielitutkinnot 1 996 1 200 1 200 1 200 1 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) 49 482 54 000 48 000 49 000 48 000
Liiketaloudelliset suoritteet          
— Koulutettavapäivät 12 301 13 682 12 995 10 000 10 000
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviointi          
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit 81 61 59 40 40
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet 73 429 78 000 69 140 60 000 60 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot 66 71 71 50 50
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja          
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) 4,2 4,1 4,3 4,1 4,1
Henkilöstövoimavarat

Henkilöstöjohtaminen tukee strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta Opetushallituksessa hyväksyttyjen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittämisen tavoitteena on ydinosaamisen turvaaminen resurssien vähentyessä. Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Ajantasaisella henkilöstösuunnittelulla, työn kehittämisellä ja verkostoyhteistyöllä turvataan riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
           
Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02) 263 263 264 249 228
Henkilötyövuodet (muut momentit) 26 24 23 25 25
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 8,9 12,8 8,2 9,0 10,1
Työtyytyväisyysindeksi 3,3 3,4 3,4 3,6 3,6
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv 10,1 10,4 8,6 9,0 9,0
Koulutustasoindeksi 6,1 6,1 6,1 6,0 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma

2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 30 824 30 195 30 558
Bruttotulot 8 989 7 500 7 500
Nettomenot 21 835 22 695 23 058
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 874    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 116    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 179 1 000 1 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 558 1 910 2 050
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -379 -910 -750
Kustannusvastaavuus, % 76 52 63
       
Hintatuki 379 910 750
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 100 100 100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 2 723 2 700 2 550
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 315 2 200 2 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 407 500 250
Kustannusvastaavuus, % 118 123 111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 3 310 3 500 3 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 549 3 500 3 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -238 0 0
Kustannusvastaavuus, % 93 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -704
Hankintamenosäästö (HO) -42
Kertaluonteinen lisäys opiskelijavalintapalvelujen turvaamiseksi 704
Koepankin ylläpito (siirto momentilta 29.10.20) 45
Opiskelijavalintapalveluiden turvaaminen (määräaikaisten lisäysten poistuminen) -1 580
Opiskelijavalintapalveluiden uudistaminen (siirto momentilta 28.90.30) 3 275
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentille 29.01.04) -1 125
Tuottavuustoimet -225
Palkkausten tarkistukset 54
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -39
Yhteensä 363

2014 talousarvio 23 058 000
2013 talousarvio 22 695 000
2012 tilinpäätös 22 077 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 668 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 23 058 000 euroon nähden on 390 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 40 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja vähennyksenä 430 000 euroa siirtona momentille 28.90.30 opiskelijavalintapalvelujen uudistamiseen.


2014 talousarvio 22 668 000
2013 IV lisätalousarvio -39 000
2013 talousarvio 22 695 000
2012 tilinpäätös 22 077 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Opetushallitus vastaa mm. opetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien kehittämisestä, ja se on opetuksen kehittämisen kannalta keskeinen toimija. Valiokunta pitää tärkeänä, että Opetushallituksen voimavarat turvataan, jotta sillä on mahdollisuus kehittää huipputasoista oppimista ja varmistaa koulutuksen laatu. Opetushallitukselle tulee myös lisätehtäviä mm. koulujen työrauhaa sekä varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön myötä.

Valiokunta pitää tärkeänä, että Opetushallitukselle osoitetaan lisäresursseja opiskelijavalintajärjestelmän rahoittamiseksi. Tästä 2,845 milj. euroa rahoitetaan vuotta 2014 koskevana määräaikaisena muutoksena vähentämällä kunnan peruspalvelujen valtionosuuksia.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 668 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 750 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) 50 000 euroa avustuksena jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 400 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 635 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 602 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 800 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa:Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.

Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

 • — toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin Erasmus + -ohjelman sekä Kulttuuri-ohjelman, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership -ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
 • — vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä varsinkin painopistealueina olevien Kiinan, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
 • — koordinoi Science without Borders -ohjelman opiskelijaliikkuvuusosiota Brasilian kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti
 • — kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa sekä järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa
 • — vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
 • — edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta.

Määrälliset tavoitteet

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
           
EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma (LLP)1) 19 399 20 466 21 998 20 250 26 000
— Suomesta lähteneet 12 879 13 793 15 236 13 400 19 000
— Suomeen saapuvat 6 520 6 673 6 762 6 850 7 000
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat 2 492 3 413 3 744 2 500 2)
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista          
— Nordplus Högre utbildning       3 800 3 800
Rahoitus kansallisista määrärahoista 1 627 1 591 1 867 1 850 1 850
— Eurooppa        390  390
— Aasia 3)  163  99  126  200  200
— Pohjois-Amerikka  140  159  166  250  250
— Venäjä  470  483  889  500  500
— muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu  854  850  686  510  510
North-South -kehitysmaaohjelma  289  279  492  300  300
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen          
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut  217  200  223  270  270
Yhteensä 24 024 25 949 28 324 28 970 32 220

1) Vuodesta 2014 Erasmus + -ohjelma.

2) Vuodesta 2014 osa Erasmus + -ohjelmaa.

3) Vuodesta 2013 lähtien vain Kiina.

Toiminnallinen tehokkuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön, CIMOn ja Opetushallituksen yhteistyötä ja yhteisiä toimintoja kartoitetaan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa vuorovaikutuksen avulla. Painopisteinä ovat johtamisen ja työyhteisötaitojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistaminen. Henkilöstön osaamisalueita kehitetään ja uudistetaan vastaamaan viraston tehtäviä ja resursseja.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
   
Henkilötyövuodet:          
— CIMO  108,6  108,5  109,4  108,5  107,5
— Ulkomaanlehtorit  22,6  21,5  20,8  20  20
Yhteensä  131,2  130  130,2  128,5  127,5
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä %  26,3  21,8  21,4  21  21
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5)  3,4  3,4  3,3  3,6  3,6
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv  8,2  10,4  8,7  8,0  8,0
Koulutustasoindeksi  6,1  6,1  6,1  6,1  6,1

Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 34 752 38 585 38 670
Bruttotulot 26 839 29 778 30 035
Nettomenot 7 913 8 807 8 635
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 471    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 394    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -296
Kansallisen rahoituksen lisääminen EU:n Erasmus + -ohjelman toteuttamiseen 200
Tuottavuustoimet -67
Palkkausten tarkistukset 26
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -18
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -17
Yhteensä -172

2014 talousarvio 8 635 000
2013 talousarvio 8 807 000
2012 tilinpäätös 8 836 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 655 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 20 000 euroa talousarvioesityksen 8 635 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 8 655 000
2013 IV lisätalousarvio -18 000
2013 talousarvio 8 807 000
2012 tilinpäätös 8 836 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 655 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 602 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 800 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 575 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) korkeakoulujen arviointineuvoston toimintamenoihin

2) kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenoihin

3) avustusten myöntämiseen koulutuksen arviointitoimintaan, korkeakoulujen arviointitoimintaan sekä korkeakoulujen laadun varmistamisen ja kehittämisen tukemiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta.

Esityksen mukaan Kansallinen koulutuksen arviointikeskus aloittaa toimintansa 1.5.2014. Arviointikeskus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan uusi koulutuksen ulkopuolista arviointia suorittava riippumaton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten. Arviointikeskukseen yhdistetään nykyinen Opetushallituksen alainen oppimistulosten arviointitoiminta sekä Koulutuksen arviointineuvoston ja Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama koulutuksen ja korkeakoulujen arviointitoiminta.

Arviointikeskuksen yhteydessä toimiva arviointineuvosto laatii arviointisuunnitelman, joka sisältää keskeiset arviointikohteet ja arviointien aikataulut. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa arviointisuunnitelman. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja arviointikeskus eivät solmi tulossopimusta, vaan ministeriö seuraa ja ohjaa arviointikeskuksen toimintaa arviointisuunnitelman kautta. Keskuksen perustamisvaiheessa noudatetaan nykyistä vuosille 2012—2015 laadittua koulutuksen arviointisuunnitelmaa, kunnes arviointikeskuksen uusi arviointisuunnitelma on vahvistettu.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 2 378 2 579 3 615
Bruttotulot 101 40 40
Nettomenot 2 277 2 539 3 575
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 672    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 933    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -40
Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirto momentille 29.01.01) -49
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentilta 29.01.02) 1 125
Yhteensä 1 036

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 3 575 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 2 539 000
2012 tilinpäätös 2 539 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 575 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) korkeakoulujen arviointineuvoston toimintamenoihin

2) kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenoihin

3) avustusten myöntämiseen koulutuksen arviointitoimintaan, korkeakoulujen arviointitoimintaan sekä korkeakoulujen laadun varmistamisen ja kehittämisen tukemiseen.

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 3 726 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön

2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Koulutuksen ja tieteen toimialan kansainväliset hankkeet 461 000
Fulbright-stipendivaihtotoiminta 277 000
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen toimialan kansainväliset hankkeet 2 150 000
Muut kansainväliset hankkeet 838 000
Yhteensä 3 726 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 29.80.50 (kertaluonteinen) -64
Yhteensä -64

2014 talousarvio 3 726 000
2013 talousarvio 3 790 000
2012 tilinpäätös 3 920 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 3 726 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön

2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.

22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 18 238 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

2) suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia oppilaitoksissa, yleisissä kirjastoissa, valtionhallinnossa ja julkisen rahoituksen piirissä olevissa kulttuuriperintölaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 150
Yhteensä 150

2014 talousarvio 18 238 000
2013 talousarvio 18 088 000
2012 tilinpäätös 17 888 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Suojattujen teosten tekijöillä on ollut vuoden 2007 alusta lukien oikeus korvaukseen teosten kappaleiden lainaamisesta yleisölle yleisistä kirjastoista. Lainauskorvausten taso on ollut alusta lähtien vaatimaton, minkä lisäksi lainauskorvausjärjestelmä kohtelee eri teoslajeja eri tavalla, sillä tutkimus- ja opetustoimintaa palvelevat kirjastot eivät ole lainauskorvausjärjestelmän piirissä.

Lainauskorvausjärjestelmän alkuvuosina lainauskorvauksiin oli käytettävissä 3 milj. euroa, mutta sen jälkeen siihen on tehty pieniä korotuksia. Vuonna 2013 määräraha oli runsaat 3,8 milj. euroa, ja ensi vuonna se nousee 3,975 milj. euroon. Näin lainauskorvauksen taso nousee tällä hallituskaudella vuosina 2011—2014 yhteensä 32,5 prosenttia. Näidenkin korotusten jälkeen lainauskorvauksen taso on vielä paljon jäljessä yleisestä pohjoismaisesta tasosta. Lainauskorvausjärjestelmää ei ole myöskään laajennettu koskemaan tutkimus- ja opetuskirjastoja.

Valiokunta pitää tärkeänä, että lainauskorvausten tasoa pyritään edelleen nostamaan ja että tiukasta taloustilanteesta huolimatta löydetään myös keinot lainauskorvauksen laajentamiseen tutkimus- ja opetuskirjastoista tapahtuvaan lainaamiseen.

Edellä mainitun mukaisesti momentin mitoituksessa on varauduttu siihen, että lainauskorvauksiin käytetään ensi vuonna 3,975 milj. euroa. Momentin rakennetta esitetään kuitenkin muutettavaksi siten, että aiemmista talousarvioista poiketen lainauskorvauksen enimmäismäärää ei mainita momentin päätösosassa. Talousarvion läpinäkyvyyden ja informatiivisuuden vuoksi lainauskorvauksen enimmäismäärä on valiokunnan mielestä perusteltua palauttaa momentin päätösosaan.

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa lainauskorvausten korottamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 18 338 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

2) enintään 4 075 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

23. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 1 994 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista.


2014 talousarvio 1 994 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen ja toteuttamiseen. Määrärahaa saa käyttää enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.


2014 talousarvio 1 994 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 1 994 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen ja toteuttamiseen. Määrärahaa saa käyttää enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 30 803 000 euroa.


2014 talousarvio 30 803 000
2013 talousarvio 32 003 000
2012 tilinpäätös 29 980 351

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 30 803 000 euroa.

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 648 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 575 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
Yhteensä 648 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avustus Tammenlehvän perinneliiton toimintaan (siirto momentilta 23.90.58) 63
Tasomuutos -100
Yhteensä -37

2014 talousarvio 648 000
2013 talousarvio 685 000
2012 tilinpäätös 685 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa Svenska Finlands folkting -nimisen järjestön valtionavustuksiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 748 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 675 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
Yhteensä 748 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 3 148 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 330 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 618 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 552 000
3. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 200 000
Yhteensä 3 148 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotus Ortodoksisen kirkon avustukseen 46
Tasomuutos -150
Yhteensä -104

2014 talousarvio 3 148 000
2013 talousarvio 3 252 000
2012 tilinpäätös 2 844 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Monet historiallisesti arvokkaat ja toiminnallisesti tärkeät rakennukset ovat huonokuntoisia, mutta korjausten tekeminen voi olla omistajalle merkittävä taloudellinen haaste. Tämä koskee myös ilman verotusoikeutta toimivien uskonnollisten yhdyskuntien tiloja, joista aiheutuu kuitenkin menoja, kuten kiinteistöverot sekä esteettömyyden ja turvallisuuden parantamiseen liittyviä kustannuksia. Uskonnolliset yhdyskunnat toimivat suurelta osin vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusten varassa, mutta tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää ja tärkeää työtä mm. syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja maahanmuuttajien kotouttamiseksi.

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille ja niiden paikallisyhteisöille myönnettäviin rakentamisavustuksiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 3 298 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 330 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 618 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 552 000
3. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 350 000
  —mistä avustuksina yhdyskuntien ja niiden paikallisyhteisöjen kirkkojen ja toimintatilojen rakennusavustuksiin 150 000
Yhteensä 3 298 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 2 182 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Unescon jäsenmaksu 1 450 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 37 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta 5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle 110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille 22 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot 15 000
OECD/CERI jäsenmaksu 26 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon 320 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 22 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle 32 000
Suomen maksuosuus WADAlle 56 000
OECD/INES jäsenmaksu 28 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta UNESCOn yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta UNESCOn yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 19 000
Yhteensä 2 182 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan Unescon yleissopimuksen maksuosuus (joka toinen vuosi alkaen vuodesta 2013) -16
Valuuttakurssien ja kustannustason muutos -139
Yhteensä -155

2014 talousarvio 2 182 000
2013 talousarvio 2 337 000
2012 tilinpäätös 2 242 913

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 2 182 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.