Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnallePDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Yleisiä veroja ja maksuja koskeva lainsäädäntövalta sekä oikeus kantaa veroja kuuluvat Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaan valtakunnalle. Tämän vuoksi Ahvenanmaan maakunnalle suoritetaan itsehallinnosta aiheutuvien menojen kattamiseksi vuosittain valtion varoista määrä, joka vahvistetaan itsehallintolain tarkoittamassa tasoituksessa. Ahvenanmaan valtuuskunta toimittaa tasoituksen vuosittain jälkikäteen kultakin kalenterivuodelta. Tasoitusmäärä lasketaan siten, että valtion tilinpäätöksen mukaiset asianomaisen vuoden tulot lukuun ottamatta uusia valtion lainoja, kerrotaan itsehallintolain mukaisella tasoitusperusteella, joka on 0,45 %.

Tasoitusmäärästä maksetaan vuosittain ennakkoa, joka on otettava valtion talousarvioesitykseen. Ahvenanmaan valtuuskunta vahvistaa ennakon suuruuden. Myös vuotuisen ennakon arvioitu määrä lasketaan edellä tarkoitetulla tavalla.

Ahvenanmaan maakunnalle voidaan itsehallintolain mukaan myöntää myös ylimääräistä määrärahaa, verohyvitystä ja erityistä avustusta itsehallintolaissa tarkemmin säädetyin perustein. Myös näistä määrärahoista päättää Ahvenanmaan valtuuskunta. Itsehallintolain mukaan tasavallan presidentti vahvistaa tasoitusta koskevan valtuuskunnan päätöksen sekä edellä tarkoitettuja muita määrärahoja koskevat valtuuskunnan päätökset. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätökset on vahvistettava niitä muuttamatta tai jätettävä vahvistamatta.

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 212 382 000 euroa.

Määrärahaa saa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaista tasoitusta ja tasoitusmäärää koskevien ennakkomaksujen suorittamiseen. Kun tasoitus lain mukaan suoritetaan jälkikäteen, saattavat tällöin vielä vahvistamattomien tasoitusten määrät nousta ennakkomaksuja suuremmiksi. Tämän johdosta määrärahaa saa käyttää ennen lopullisen tasoituksen vahvistamista myös lisäennakon myöntämiseen varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien menoihin.


2014 talousarvio 212 382 000
2013 III lisätalousarvio -4 046 000
2013 I lisätalousarvio -547 000
2013 talousarvio 211 646 000
2012 tilinpäätös 204 345 615

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 211 206 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 1 176 000 euroa talousarvioesityksen 212 382 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden muutoksista.


2014 talousarvio 211 206 000
2013 IV lisätalousarvio 2 332 000
2013 III lisätalousarvio -4 046 000
2013 I lisätalousarvio -547 000
2013 talousarvio 211 646 000
2012 tilinpäätös 204 345 615

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 211 206 000 euroa.

Määrärahaa saa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaista tasoitusta ja tasoitusmäärää koskevien ennakkomaksujen suorittamiseen. Kun tasoitus lain mukaan suoritetaan jälkikäteen, saattavat tällöin vielä vahvistamattomien tasoitusten määrät nousta ennakkomaksuja suuremmiksi. Tämän johdosta määrärahaa saa käyttää ennen lopullisen tasoituksen vahvistamista myös lisäennakon myöntämiseen varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 448 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1191) perusteena olevien valtion vuoden 2014 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2014 I lisätalousarvio 2 448 000
2014 talousarvio 211 206 000
2013 tilinpäätös 209 391 832
2012 tilinpäätös 204 345 615

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 448 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentilta vähennetään 1 046 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2014 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2014 II lisätalousarvio -1 046 000
2014 I lisätalousarvio 2 448 000
2014 talousarvio 211 206 000
2013 tilinpäätös 209 391 832
2012 tilinpäätös 204 345 615

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentilta vähennetään 1 046 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 3 203 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 2 703 000 euroa aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2014 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta ja 500 000 euroa Ahvenanmaan valtuuskunnan vahvistamasta vuoden 2013 lopullisesta tasoituksesta.


2014 III lisätalousarvio 3 203 000
2014 II lisätalousarvio -1 046 000
2014 I lisätalousarvio 2 448 000
2014 talousarvio 211 206 000
2013 tilinpäätös 209 391 832
2012 tilinpäätös 204 345 615

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 3 203 000 euroa.

31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 25 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaisen verohyvityksen maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Selvitysosa:Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnalle on maksettava ylimenevä osa, jos maakunnassa verovuodelta maksuunpantu tulo- ja varallisuusvero ylittää 0,5 % vastaavasta verosta koko maassa (verohyvitys).


2014 talousarvio 25 000 000
2013 I lisätalousarvio -15 200 000
2013 talousarvio 25 000 000
2012 tilinpäätös 17 440 733

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 25 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaisen verohyvityksen maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 19 700 000 euroa.

Selvitysosa:Tasavallan presidentti on 7.3.2014 vahvistanut Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen, jonka mukaan vuoden 2012 verohyvityksen määrä on 5 278 521 euroa.


2014 I lisätalousarvio -19 700 000
2014 talousarvio 25 000 000
2013 tilinpäätös 9 783 220
2012 tilinpäätös 17 440 733

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 19 700 000 euroa.

32. Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään 41 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukaisen ylimääräisen määrärahan maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 41 000 000 euroa.

Selvitysosa:Kysymys on aiemmin budjetoidun määrärahan osittaisesta uudelleenbudjetoinnista.

Ahvenanmaan maakunnalle on myönnetty Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukainen ylimääräinen määräraha sähkökaapeliyhteyden rakentamiseksi maakunnan ja Manner-Suomen välille. Hanke on aikataulustaan jäljessä muun muassa siksi, että hankkeen toteuttava Kraftnät Åland Ab pystyi käynnistämään hankintamenettelyn vasta Euroopan komission 31.7.2012 tekemän valtiontukea koskevan päätöksen jälkeen. Tämän vuoksi hankkeesta aiheutuu menoja vielä vuonna 2015, jolloin alun perin myönnetty määräraha ei olisi enää käytettävissä. Määrärahan peruuttaminen on huomioitu momentin 12.39.04 tulokertymässä.

Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnalle voidaan myöntää ylimääräinen määräraha maakuntapäivien esityksestä poikkeuksellisen suuriin sellaisiin kertamenoihin, joita ei kohtuudella voida rahoittaa maakunnan talousarviosta. Ylimääräinen määräraha voidaan myöntää vain maakunnan toimivaltaan kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Ahvenanmaan maakuntapäivät esitti, että Ahvenanmaan valtuuskunta myöntäisi ylimääräisen määrärahan maakunnalle sähkökaapeliyhteyden rakentamiseksi maakunnan ja Manner-Suomen välille. Ahvenanmaan valtuuskunta teki 18.7.2011 päätöksen, jonka mukaan ylimääräinen määräraha on 50,0 milj. euroa ja kuitenkin enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä investointikustannuksista. Tasavallan presidentti vahvisti päätöksen 7.10.2011.


2014 I lisätalousarvio 41 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään 41 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukaisen ylimääräisen määrärahan maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 41 000 000 euroa.

40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 13 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.


2014 talousarvio 13 000 000
2013 talousarvio 13 000 000
2012 tilinpäätös 8 650 751

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 13 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu siitä, että Ahvenanmaan maakunnalle palautettava vuodelta 2013 maksettu arpajaisveron määrä on ennakoitua pienempi.


2014 III lisätalousarvio -1 500 000
2014 talousarvio 13 000 000
2013 tilinpäätös 10 311 180
2012 tilinpäätös 8 650 751

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 1 500 000 euroa.