Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 311 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 618 619 620
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €) 817 820 820
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 97 97 98
Virheettömien julkistusten osuus, % 86 95 96
Tutkijapalveluiden tietopalvelusopimusten määrä, kpl 48 45 60
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % -1,3 2 2
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 77 75 76
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 90 84 84
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 105 100 100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 79 85 90
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet virasto yhteensä 864 855 843
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,3 10,5 10,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,48 3,47 3,48

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 60 325 60 607 62 011
Bruttotulot 10 915 10 020 10 700
Nettomenot 49 410 50 587 51 311
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 066    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 856    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 443 8 250 8 850
— muut tuotot 427 60 150
Tuotot yhteensä 8 870 8 310 9 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 458 8 310 9 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 412 0 0
Kustannusvastaavuus, % 104,9 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Keskimääräisen ALV-kantalaskelman laatiminen (siirto momentilta 28.01.21) 20
Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista Tilastokeskukseen (vastaava summa huomioitu mom. 13.04.01 tuloissa) 721
Mikrosimulointimallin kehittäminen (siirto momentilta 28.01.21) 70
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -164
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) 250
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -136
Tasomuutos -37
Yhteensä 724

2014 talousarvio 51 311 000
2013 talousarvio 50 587 000
2012 tilinpäätös 49 200 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 454 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 143 000 euroa talousarvioesityksen 51 311 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 51 454 000
2013 IV lisätalousarvio -136 000
2013 talousarvio 50 587 000
2012 tilinpäätös 49 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 454 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 325 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 työvoimatutkimuksen web-tiedonkeruujärjestelmän kehittämismenoja varten.


2014 I lisätalousarvio 325 000
2014 talousarvio 51 454 000
2013 tilinpäätös 50 451 000
2012 tilinpäätös 49 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 325 000 euroa.