Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Tilastojen uudistamisessa ja kehittämisessä tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Kansainvälisen ja erityisesti Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen pyritään vaikuttamaan siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti välttämällä päällekkäistä tilastointia sekä yksinkertaistamalla ja karsimalla olemassa olevia tilastosäädöksiä. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään suomalaisen tilasto-osaamisen tunnettuutta ja hyviä käytäntöjä.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.

Valtiovarainministeriö asettaa tilastotoimelle, valtion taloudelliselle tutkimukselle ja Väestörekisterikeskukselle seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2014:

VaikuttavuustavoitteetToimenpiteet vuodelle 2014
  
Varmistetaan tilastojen ja tietoaineistojen korkea laatu ja luotettavuus.

Internet-tiedonkeruuta lisätään ja kehitetään sekä yritys- että henkilötiedonkeruissa. Tilastojulkistusten virheettömyyden parantamiseksi uusitaan toimintatapoja. Aloitetaan Euroopan tilastojärjestelmän mukaisen laaturaportoinnin kehittäminen.
Yhteiskunnallisen päätöksenteon, tutkimuksen ja kansalaisten tiedonsaannin edellykset paranevat.Kuntatilastoinnin kehittämishanke jatkuu. Ympäristötilinpitoa ja hyvinvoinnin tilastointia kehitetään kansainvälisen kehityksen tahdissa.
Tilastojen ja tietoaineistojen ajantasaisuus, kattavuus ja käytettävyys paranevat ja tilastotuotanto pystyy reagoimaan nopeasti muuttuviin tietotarpeisiin.
Avoimen datan määrän lisäämistä jatketaan. Yritysrekisterin kehittämishanke päättyy ja yritystilastojärjestelmä valmistuu. Automatisoitu vastaanottojärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa hallinnollisissa aineistoissa.
Tietoaineistojen hyödynnettävyyttä ja saatavuutta edistetään kansallisen tietopolitiikan ja sovittujen kehittämislinjausten mukaisesti. Tutkijapalveluiden tutkimusaineistojen määrää kasvatetaan ja aineistoihin liittyvien metatietojen laatua parannetaan. Uusien tietopalvelusopimusten määrää lisätään.
VATT:n tutkimus tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin.VATT tuottaa tieteellistä tutkimusta ja soveltavaa analyysiä julkispalvelujen tuottavuudesta ja tehokkuudesta, julkisyhteisöjen rakenteista, verojen ja tulonsiirtojen vaikutuksesta yritysten ja kotitalouksien käyttäytymiseen ja erityisesti työn tarjontaan, työmarkkinoiden, työvoimapolitiikan ja sosiaalipolitiikan toimivuudesta, ympäristö- ja energiapolitiikan tehokkuudesta ja vaikutuksista kansantalouden rakenteeseen, asuntopolitiikasta, tulonjaosta, koulutuksesta, julkisen talouden kestävyydestä sekä Suomen kansantalouden pitkän aikavälin rakennemuutoksista.
VATT varmistaa tutkimuksen ja soveltavan analyysin laadun käyttämällä akateemista vertaisarviointia sekä sisäistä ohjausta.VATT pyrkii nostamaan julkaisutoiminnan tuottavuusindeksillä mitattua tuottavuuttaan. Indeksi perustuu tieteellisten artikkeleiden, asiantuntija-artikkeleiden sekä muiden asiantuntijapalveluiden yhteismäärään, jota verrataan laitoksen tutkijatyövuosien kokonaismäärään.
VATT varmistaa tutkimus- ja asiantuntijatiedon välittymisen talouspolitiikan valmisteluun.VATT tiedottaa tutkimuksistaan ja analyyseistaan kotisivuillaan ja erillisissä tiedotustilaisuuksissa sekä avoimissa tutkimusseminaareissa. VATT julkaisee asiantuntijaraportteja talouspoliittisesti ajankohtaisista aiheista. VATT:n johto ja tutkijat ovat esitelmöitsijöinä käytettävissä valtioneuvoston ministeriöiden tilaisuuksissa. VATT järjestää yhdessä valtiovarainministeriön kanssa yhteisiä seminaareja talouspolitiikkaa tukevista analyyseistä.
Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät. VTJ:n laatua varmistetaan edistämällä sähköistä tietojenvaihtoa niin kansalaisilta kuin toisilta viranomaisiltakin.

Järjestelmien käytettävyydestä huolehditaan osana jatkuvaa toimintaa.

Pidetään erityisesti huolta EU-vaalien äänioikeusrekisterin virheettömästä toteuttamisesta.
Asiakkaat voivat Väestörekisterikeskuksen palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa.Rakennus- ja kiinteistötietojen kehittämishankkeen toteutus sekä erityisesti pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto.

Laajennetaan varmennepalveluja sosiaalisektorille sekä nykyistä laajemmin terveydenhuoltoon ja kuntiin.
Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.Ulkomaalaisten rekisteröintiä kehittämällä parannetaan näiden tietojen laatua ja saatavuutta.

Valmistaudutaan tietoturvallisuusasetuksen vuonna 2015 voimaan tulevien vaatimusten toimeenpanoon.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 311 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkistusten lukumäärä, kpl618619620
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €)817820820
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %979798
Virheettömien julkistusten osuus, %869596
Tutkijapalveluiden tietopalvelusopimusten määrä, kpl484560
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuuden muutos, %-1,322
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %777576
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 €908484
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %105100100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %798590
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet virasto yhteensä864855843
Sairauspoissaolot, pv/htv11,310,510,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,483,473,48

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot60 32560 60762 011
Bruttotulot10 91510 02010 700
Nettomenot49 41050 58751 311
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 066  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 856  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot8 4438 2508 850
— muut tuotot42760150
Tuotot yhteensä8 8708 3109 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset8 4588 3109 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)41200
Kustannusvastaavuus, %104,9100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Keskimääräisen ALV-kantalaskelman laatiminen (siirto momentilta 28.01.21)20
Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista Tilastokeskukseen (vastaava summa huomioitu mom. 13.04.01 tuloissa)721
Mikrosimulointimallin kehittäminen (siirto momentilta 28.01.21)70
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-164
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO)250
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-136
Tasomuutos-37
Yhteensä724

2014 talousarvio51 311 000
2013 talousarvio50 587 000
2012 tilinpäätös49 200 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 454 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 143 000 euroa talousarvioesityksen 51 311 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio51 454 000
2013 IV lisätalousarvio-136 000
2013 talousarvio50 587 000
2012 tilinpäätös49 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 454 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 325 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 työvoimatutkimuksen web-tiedonkeruujärjestelmän kehittämismenoja varten.


2014 I lisätalousarvio325 000
2014 talousarvio51 454 000
2013 tilinpäätös50 451 000
2012 tilinpäätös49 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 325 000 euroa.

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 219 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyys paranee 3,5 
Julkaisujen lukumäärä   
— kansainväliset julkaisut, kpl232527
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl232527
— muut kotimaiset julkaisut, kpl424651
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 11
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 11
VATT:n osuus yhteistutkimuksen kustannuksista, %40,75050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, htv555858
Sairauspoissaolot, pv/htv97,57
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,3 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot5 2155 4135 449
Bruttotulot1 0261 1801 230
Nettomenot4 1894 2334 219
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 797  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 815  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-13
Palkkausten tarkistukset15
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-11
Tasomuutos-5
Yhteensä-14

2014 talousarvio4 219 000
2013 talousarvio4 233 000
2012 tilinpäätös4 207 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 191 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 4 219 000 euroon nähden on 28 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 69 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 30 000 euroa siirtona momentilta 28.20.03 talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen ja 11 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.

Valtioneuvoston on tarkoitus asettaa riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto arvioimaan tieteelliseltä pohjalta hallituksen talouspolitiikkaa ja erityisesti finanssipolitiikkaa ja julkista taloutta talouspoliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun laadun, avoimuuden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseksi. Arviointineuvoston teettämät tutkimukset ja selvitykset on tarkoitus maksaa momentin 23.01.22 määrärahasta.


2014 talousarvio4 191 000
2013 IV lisätalousarvio-11 000
2013 talousarvio4 233 000
2012 tilinpäätös4 207 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 191 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen maksamiseen.

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 811 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv5884181)4181)
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv3962602)2602)
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, %100100100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl10,89,810
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys,  %
99,9599,9599,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, %10099,9599,95
Muuttoilmoitus internetissä, %616365
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä109111107
— josta harmaan talouden torjunta, htv444
— josta Varmennepalveluiden uusi toimintamalli, htv 44
Sairauspoissaolot, pv/htv8,98,58,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,443,353,4

1) Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttunut maksuttomaksi v. 2013.

2) Valviralta aiemmin laskutettu varmennepalveluiden käyttöönoton tukiraha siirretään momentilta 33.10.28 VRK:n toimintamenomomentille v. 2013—2014.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot25 49123 25324 001
Bruttotulot20 12916 17014 190
Nettomenot5 3627 0839 811
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 212  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 327  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot4 7611 3501)1 3501)
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset4 7071 5001 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)54-150-150
Kustannusvastaavuus, %1019090
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot7 6027 0007 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset3 8443 3003 300
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)3 7583 7003 700
Kustannusvastaavuus, %198212212

1) Sisältää vain maksullisen toiminnan. Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttui maksuttomaksi v. 2013.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot6 6284 3401)4 6401)
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 7246 3404 640
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-96-2 000-
Kustannusvastaavuus, %9968100
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 0401 1001 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 1661 1001 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-126--
Kustannusvastaavuus, %89100100

1) Valviralta aiemmin laskutettu varmennepalveluiden käyttöönoton tukiraha siirretään momentilta 33.10.28 VRK:n toimintamenomomentille v. 2013—2014.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Varmennepalvelun rahoittaminen käyttöönottovaiheessa (siirto momentilta 33.10.60) 2 040
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-23
Palkkausten tarkistukset6
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-4
Tasomuutos709
Yhteensä2 728

2014 talousarvio9 811 000
2013 I lisätalousarvio2 740 000
2013 talousarvio7 083 000
2012 tilinpäätös7 477 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 816 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 5 000 euroa talousarvioesityksen 9 811 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio9 816 000
2013 IV lisätalousarvio-4 000
2013 I lisätalousarvio2 740 000
2013 talousarvio7 083 000
2012 tilinpäätös7 477 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 816 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 28.40.02 aiheutuen muuttopuhelinpalvelun siirtymisestä maistraateilta Väestörekisterikeskuksen vastuulle.


2014 I lisätalousarvio200 000
2014 talousarvio9 816 000
2013 tilinpäätös9 819 000
2012 tilinpäätös7 477 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu kertaluonteisesta siirrosta momentilta 28.40.02 varmennepalveluiden uuden toimintamallin käyttöönottohankkeen menoihin.


2014 III lisätalousarvio500 000
2014 I lisätalousarvio200 000
2014 talousarvio9 816 000
2013 tilinpäätös9 819 000
2012 tilinpäätös7 477 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.