Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
              01. Verohallinnon toimintamenot
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              95. Verotukseen liittyvät korkomenot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 165 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisten tuonti- ja vienti-ilmoitusten käsittelyaika: alle tunnissa käsiteltyjen osuus, %808590
Neuvonta-asiakastukipalveluiden odotusaika enintään, minuuttia>333
Käteisasiakkaiden autoveroilmoitusten käsittelyajan mediaani, pv877
Tullivalvonnan avainsuoritteet, kpl1 180 0001 200 0001 200 000
Paljastetut tullirikokset, kpl9 4258 0008 000
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuusindeksi100103105
Verojäämien osuus maksettavaksi määrätyistä veroista, %0,10,10,1
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuus, %22,12323
Tullirikosten selvittämistaso, %80,887,886,9
Takaisin saatu rikoshyöty, milj. €26,135,937,4
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, yhteensä2 2832 2442 270
Henkilötyövuodet, harmaan talouden torjuntaohjelma12,52121
Sairauspoissaolot, pv/htv12,412,011,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—20 Työterveyslaitoksen tutkimus  12,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot166 224165 507166 291
Bruttotulot656470470
Nettomenot165 568165 037165 821
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta12 740  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle10 500  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Pasilan muuttokustannukset ja investoinnit1 800
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01)-15
Toiminnan/valvonnan turvaaminen itärajan raja-asemilla2 200
Verovapaan maahantuonnin alarajan lasku (8 htv)400
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-520
Palkkausten tarkistukset508
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-362
Tasomuutos-3 227
Yhteensä784

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio165 821 000
2013 I lisätalousarvio2 800 000
2013 talousarvio165 037 000
2012 tilinpäätös163 328 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 166 309 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 488 000 euroa talousarvioesityksen 165 821 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio166 309 000
2013 IV lisätalousarvio-362 000
2013 I lisätalousarvio2 800 000
2013 talousarvio165 037 000
2012 tilinpäätös163 328 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta pitää myönteisenä, että hallitus esittää 2,2 milj. euron lisäystä tullin toiminnan turvaamiseen itärajan raja-asemilla vuonna 2014. Kasvavan itärajan liikenteen arvioidaan lisäävän tullihenkilöstön tarvetta Vaalimaalla, Nuijamaalla ja Imatralla noin 120 henkilötyövuotta vuoteen 2017 mennessä. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että samanaikaisesti momentilta vähennetään tasomuutoksena noin 3,2 milj. euroa. Tullin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että itärajan rajanylityspaikkojen lisäresurssit vähennetään muista toimipaikoista.

Tulli on vuodesta 2007 alkaen vähentänyt 300 henkilötyövuotta muualta kuin itärajalta toteuttamalla tullaus- ja verotustoimintojen sähköistämisen ja siirtymällä riskiperusteiseen valvontaan. Myös vuoden 2013 vaihteessa loppuunsaatettu organisaatiomuutos vastaa jo tapahtuneisiin henkilövähennyksiin.

Valiokunta toteaa, että henkilöresurssien riittävyydelle luo lisäksi paineita tullirikosten määrän voimakas kasvu. Erityisesti internet-kaupan kasvu on lisännyt siihen liittyviä lieveilmiöitä, kuten lääkkeiden ja lääkeväärennösten, huumeiden ja muiden vaarallisten tai laittomien tuotteiden tilaamista internetin kautta. Postiliikenteestä paljastuneiden rikosasioiden määrä on neljän vuoden aikana kolminkertaistunut. Rikosmäärien kasvu on erittäin huolestuttavaa, ja valiokunta pitää tärkeänä huolehtia siitä, ettei rikostutkinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus laske tutkinta-aikojen pidentymisen ja selvittämisasteen laskun myötä. Yksittäisten tekojen ohella tulee edelleen pystyä puuttumaan myös keskeisiin merkittäviin toimijoihin.

Alkoholijuomien matkustajatuonti. Syyskuussa 2013 julkaistun matkustajakyselyn mukaan alkoholijuomien matkustajatuonti muista EU-maista on vuoden 2013 kevään ja kesän aikana kasvanut yli 10 prosenttia sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna. EU-alueen matkustajatuonti on verotonta, kun tuotteet tuodaan itse ja vain omaan käyttöön.

Valiokunta pitää asianmukaisena, että Tulli on puuttunut vinoutuneeseen tuontiin ja saanut sen räikeimmät muodot loppumaan marraskuun 2013 alussa. Laivayhtiöiden kehittämien palveluiden avulla matkustajat ovat voineet tuoda liian helposti poikkeuksellisen suuria lasteja. Valiokunta pitää myös hyvänä, että hallitus antaa keväällä 2014 valmisteverotusta koskevan esityksen, joka sisältää ohjeelliset tasot verovapaalle matkustajatuonnille. Ohjetason ylittyessä näyttövelvollisuus omasta käytöstä siirtyy ylittävältä osin maahantuojalle. Kevääksi on myös suunniteltu viranomaisten tiedotuskampanja matkustajatuonnin ehdoista ja Tullin sitä tukeva tehovalvonta muutosten läpiviemiseksi myös käytännössä.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus ottaa Tullin lisäresurssitarpeet huomioon tulevissa muutoksissa ja palaa asiaan tarvittaessa lisätalousarviomenettelyn kautta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan verottoman matkustajatuonnin valvonnan tehostaminen edellyttää 22 henkilötyövuoden lisäresursointia, josta 2 henkilötyövuotta kohdistuu lisääntyvän veroharkinnan toteuttamiseen. Tarpeellista on myös seurata tarkasti alkoholijuomien matkustajatuonnin kehitystä ja tehdä pikaisesti uusia toimenpiteitä, jos tuontia ei mainituilla toimilla saada kuriin.

Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa satamissa suoritettavaan tullivalvontaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 166 359 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.