Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

10. Verotus ja tullitoimiPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Verohallinto on yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta. Verohallinnon perustehtävä on toimittaa verotus ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille siten, että veronsaajat saavat verotulonsa oikean määräisinä, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Verotus toimitetaan niin, että se aiheuttaa varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa asiakkaan taloudelliselle toiminnalle.

Tulli kantaa tullit, tehtäväalueelleen kuuluvat verot ja muut maksut tehokkaasti ja oikein, huolehtii ulkomaankaupan sujuvuudesta ja torjuu laitonta tuontia, vientiä sekä muuta ulkomaankauppaan ja -liikenteeseen liittyvää rikollisuutta. Tulli edistää sisäistä turvallisuutta muiden turvallisuusviranomaisten kanssa kansallisesti ja EU-laajuisesti. Tulli turvaa osaltaan Euroopan unionin ulkomaankaupan ja sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan huolehtimalla kansallisista ja unionin sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä ja tietotarpeista samoin kuin kauppa-, kilpailu- ja maatalouspoliittisten velvoitteiden toimeenpanosta.

Valtiovarainministeriö asettaa Verohallinnolle ja Tullille seuraavat alustavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet
   
Verotulojen kertymä turvataan edistämällä veronmaksumyönteisyyttä, antamalla ennakoivaa ohjausta ja hoitamalla verovalvonta uskottavasti. Verohallinnon verotustoimenpiteet kohdennetaan veronmaksajien tilanteiden ja toiminnan edellyttämällä tavalla. Segmentoinnin avulla tunnistetaan eri asiakasryhmien erilaiset neuvonta- ohjaus- ja valvontatarpeet. Verotukseen liittyvä neuvonta annetaan kullekin asiakasryhmälle kohdennetusti. Keinoja ovat esim. sähköiset uutiskirjeet, ohjaus- ja valvontakampanjat, verohallintoaloitteinen ohjaus puhelimitse sekä verovälittäjä- ja tilitoimistoyhteistyön kehittäminen. Verohallinto panostaa veroja kerryttävään valvontaan, kuten suurten ja kansainvälisten yhtiöiden valvontaan sekä siirtohinnoittelun valvontaan. Kansainvälistä tietojenvaihtoa kehitetään edelleen. Verovajeen kokonaismäärän ja eri osatekijöiden selvittämistä jatketaan.
Tullissa kehitetään verotuksen varmistavia menettelyjä ja järjestelmiä. Asiakasohjausta kohdennetaan tarpeiden mukaisesti ja verot kannetaan pienin verojäämin.
Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan kehittämällä verotustoimintoja, tehostamalla valvontaa ja parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä. Harmaan talouden toimintaedellytyksiä ennaltaehkäistään tehokkaalla valvonnalla, yleiseen mielipiteeseen vaikuttavalla tiedottamisella ja kehittämällä verojen ilmoittamisen ja maksamisen menettelyjä. Konkreettisia keinoja ovat mm. Verohallinnon ylläpitämän julkisen veronumerorekisterin ylläpito, rakennusalalla käyttöönotettava työntekijä- ja urakkatietojen kuukausittainen ilmoittamisvelvollisuus, verovelkatietojen julkistaminen luomalla Verohallinnon ylläpitämä rekisteri. Viranomaistiedon käytettävyyttä lisätään velvoitteidenhoitoselvityksiin liittyvällä viranomaistietopalvelurajapintahankkeella. Myös viranomaisyhteistyötä kehitetään edelleen.
Tullissa toteutetaan Harmaan talouden torjuntaohjelman toimintasuunnitelma.
Asiakasvaikuttavuutta parannetaan ja sähköistä asiointia edistetään. Asiointitarvetta Verohallinnossa vähennetään edelleen mm. joustavia sähköisiä palveluita ja menettelytapoja kehittämällä. Henkilöasiakkaiden tarvetta veroasiointiin vähennetään hankkimalla mahdollisimman suuri osa verotukseen tarvittavista tiedoista heidän puolestaan. Tietoja toimittavien tahojen kustannuksia ja hallinnollista taakkaa kevennetään kehittämällä yhtenäisiä sähköisiä palveluja ja ratkaisuja, joiden avulla tiedot välittyvät Verohallinnon järjestelmiin automaattisesti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti. Verotustietojen kerääminen ja käsittely tapahtuu sähköisessä muodossa. Sähköinen käsittely mahdollistaa mm. valtakunnalliset tehokkaat toimintaprosessit, valtakunnalliset työjonot ja valtakunnallisesti tasapuolisen työnjaon.
Tullissa kehitetään ja otetaan käyttöön valmisteverotuksen sähköinen asiointijärjestelmä vuonna 2014.
EU:n laajuisten sähköisten tullitoimintojen käyttöön ottaminen varmistetaan uudistetun tullikoodeksin edellyttämässä aikataulussa. Tulli osallistuu EU-tasoiseen valmisteluun ja kehittää tietojärjestelmiä EU-aikataulujen mukaisesti.
Tullia koskevat sisäiseen turvallisuuteen liittyvät kansalliset ja EU-tason toimintastrategiat ja periaatepäätökset toteutetaan. Tulli osallistuu järjestäytyneen rikollisuuden torjunta-, terrorismintorjunta- ja kyberturvallisuusstrategioiden täytäntöönpanoon.
Kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan. Tullin toimintaedellytyksiä rajat ylittävän tullirikollisuuden torjumiseksi parannetaan. Rikostorjunnassa korostuu kansallinen ja kansainvälinen viranomaisyhteistyö.
Turvataan kasvavan itärajan liikenteen sujuvuus ja tullivarmuus. Kehitetään itärajan rajanylityspaikkojen kapasiteettia ja toimintaprosesseja viranomaisyhteistyössä.

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Tarkastuskattavuus (liikevaihto yli 10 milj. euroa), % 21 15 15
Tapauskohtaisen perinnän kertymä, % 49 44 45
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (arvonlisävero), % 81 85 85
Verokortti verkossa asiakkaiden osuus verokorttimuutosta hakeneista, % 37 50 50
Veroilmoitus verkossa asiakkaiden osuus palauttajien kokonaismäärästä, % 41 42 42
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuusindeksi, parivuosi1) 103,8 105,7 102,4
Taloudellisuusindeksi, parivuosi1) 96,7 100,2 98,9
Siirtohinnoitteluvalvontaan kohdistettava työaika, htv 33 37 37
Harmaan talouden tarkastuksiin kohdistettavan työajan osuus verotarkastuksen kokonaistyöajasta, % 34 30 30
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet yhteensä 5 130 5 225 5 184
Htv:t tehtävittäin      
— Harmaan talouden torjunnan lisätehtävät (HO:n vaatimukset) 36 92 128
— YLE-veron tehtävät (siirto LVM:stä Verohallinnolle)2) - 2 13
— Pankkiveron tehtävät (määräaikainen, vuodet 2013—2015) - (4) 4
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,4 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,44 3,46 3,46

1) Indeksiluvut on laskettu parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100. Indeksikaavat: tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/työpanosindeksi ja taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi/tuotosindeksi.

2) Yleisradioveron verotustehtäviin sovitut henkilötyövuosien siirrot LVM:n hallinnonalalta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 401 695 430 744 433 877
Bruttotulot 6 884 4 500 3 970
Nettomenot 394 811 426 244 429 907
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 33 569    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 49 378    

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2014

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ESB-integraatioratkaisu 2013-2015 (siirto momentilta 28.01.21) 2 000
Kapasiteettihanke 2013-2015 (siirto momentilta 28.01.21) 2 626
Muut pakollisen perustoiminnan turvaamisen teknologiamuutokset (puhelinjärjestelmäntoimittajan vaihto) 800
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) -5
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (siirto momentille 28.70.20) -25 400
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (siirto momentilta 28.70.20) 26 800
Yleisradiovero, 13 htv 650
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (siirto momentille 28.70.20) -500
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (siirto momentilta 28.70.20) 500
Harmaan talouden torjunta (HO) 2 200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 382
Palkkausten tarkistukset 1 139
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -810
Tasomuutos -4 955
Yhteensä 3 663

2014 talousarvio 429 907 000
2013 talousarvio 426 244 000
2012 tilinpäätös 410 620 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 431 903 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 429 907 000 euroon nähden on 1 996 000 euroa, mistä 1 000 000 euroa aiheutuu EU:n rajat ylittävän kaupan sähköisestä asiointipalvelusta ja 996 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 431 903 000
2013 IV lisätalousarvio 5 134 000
2013 talousarvio 426 244 000
2012 tilinpäätös 410 620 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 431 903 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 27 900 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 23 866 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2013 valtuuden käyttämättä jääneestä osuudesta saa tehdä sitoumuksia vuonna 2014.

Selvitysosa:Verohallinto on valmistellut kokonaisarkkitehtuurinsa uudistusta, joka kattaisi kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Tämän ns. valmisohjelmistouudistuksen (VALMIS-hanke) arvioidaan turvaavan parhaiten verotuksen pidemmän aikavälin häiriöttömän toiminnan. Vuoden 2013 talousarvioon myönnettiin VALMIS-hankkeen toteuttamista varten 109 milj. euron valtuus.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä peruutettavan määrärahan 23 866 000 euron uudelleenbudjetointi, mikä aiheutuu VALMIS-hankkeen toteutumisen myöhentymisestä. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 4 781 000 euroa tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista aiheutuviin menoihin ja 53 000 euroa uusien verotustehtävien IT-ylläpitomenoihin sekä vähennyksenä 800 000 euroa Turun toimitilajärjestelyihin liittyneen KAKOLA-hankkeen purkautumisen johdosta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 Määrärahatarve myöhemmin Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
           
Vuonna 2013 tehdyt sitoumukset 1 534 11 729 24 231 32 461 69 955
Vuoden 2014 sitoumukset - 1 861 11 700 25 484 39 045
Menot yhteensä 1 534 13 590 35 931 57 945 109 000

2014 I lisätalousarvio 27 900 000
2014 talousarvio 431 903 000
2013 tilinpäätös 431 378 000
2012 tilinpäätös 410 620 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 27 900 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 23 866 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2013 valtuuden käyttämättä jääneestä osuudesta saa tehdä sitoumuksia vuonna 2014.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu lapsivähennyksen edellyttämien tietojärjestelmämuutosten ja muun valmistelun menoista.


2014 II lisätalousarvio 2 500 000
2014 I lisätalousarvio 27 900 000
2014 talousarvio 431 903 000
2013 tilinpäätös 431 378 000
2012 tilinpäätös 410 620 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 820 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu osinkoverotuksen vuoden 2015 muutosten edellyttämien tietojärjestelmämuutosten menoista.


2014 III lisätalousarvio 820 000
2014 II lisätalousarvio 2 500 000
2014 I lisätalousarvio 27 900 000
2014 talousarvio 431 903 000
2013 tilinpäätös 431 378 000
2012 tilinpäätös 410 620 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 820 000 euroa.

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 165 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisten tuonti- ja vienti-ilmoitusten käsittelyaika: alle tunnissa käsiteltyjen osuus, % 80 85 90
Neuvonta-asiakastukipalveluiden odotusaika enintään, minuuttia >3 3 3
Käteisasiakkaiden autoveroilmoitusten käsittelyajan mediaani, pv 8 7 7
Tullivalvonnan avainsuoritteet, kpl 1 180 000 1 200 000 1 200 000
Paljastetut tullirikokset, kpl 9 425 8 000 8 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuusindeksi 100 103 105
Verojäämien osuus maksettavaksi määrätyistä veroista, % 0,1 0,1 0,1
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuus, % 22,1 23 23
Tullirikosten selvittämistaso, % 80,8 87,8 86,9
Takaisin saatu rikoshyöty, milj. € 26,1 35,9 37,4
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, yhteensä 2 283 2 244 2 270
Henkilötyövuodet, harmaan talouden torjuntaohjelma 12,5 21 21
Sairauspoissaolot, pv/htv 12,4 12,0 11,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—20 Työterveyslaitoksen tutkimus     12,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 166 224 165 507 166 291
Bruttotulot 656 470 470
Nettomenot 165 568 165 037 165 821
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 740    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 500    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pasilan muuttokustannukset ja investoinnit 1 800
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) -15
Toiminnan/valvonnan turvaaminen itärajan raja-asemilla 2 200
Verovapaan maahantuonnin alarajan lasku (8 htv) 400
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -520
Palkkausten tarkistukset 508
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -362
Tasomuutos -3 227
Yhteensä 784

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 165 821 000
2013 I lisätalousarvio 2 800 000
2013 talousarvio 165 037 000
2012 tilinpäätös 163 328 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 166 309 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 488 000 euroa talousarvioesityksen 165 821 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 166 309 000
2013 IV lisätalousarvio -362 000
2013 I lisätalousarvio 2 800 000
2013 talousarvio 165 037 000
2012 tilinpäätös 163 328 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta pitää myönteisenä, että hallitus esittää 2,2 milj. euron lisäystä tullin toiminnan turvaamiseen itärajan raja-asemilla vuonna 2014. Kasvavan itärajan liikenteen arvioidaan lisäävän tullihenkilöstön tarvetta Vaalimaalla, Nuijamaalla ja Imatralla noin 120 henkilötyövuotta vuoteen 2017 mennessä. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että samanaikaisesti momentilta vähennetään tasomuutoksena noin 3,2 milj. euroa. Tullin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että itärajan rajanylityspaikkojen lisäresurssit vähennetään muista toimipaikoista.

Tulli on vuodesta 2007 alkaen vähentänyt 300 henkilötyövuotta muualta kuin itärajalta toteuttamalla tullaus- ja verotustoimintojen sähköistämisen ja siirtymällä riskiperusteiseen valvontaan. Myös vuoden 2013 vaihteessa loppuunsaatettu organisaatiomuutos vastaa jo tapahtuneisiin henkilövähennyksiin.

Valiokunta toteaa, että henkilöresurssien riittävyydelle luo lisäksi paineita tullirikosten määrän voimakas kasvu. Erityisesti internet-kaupan kasvu on lisännyt siihen liittyviä lieveilmiöitä, kuten lääkkeiden ja lääkeväärennösten, huumeiden ja muiden vaarallisten tai laittomien tuotteiden tilaamista internetin kautta. Postiliikenteestä paljastuneiden rikosasioiden määrä on neljän vuoden aikana kolminkertaistunut. Rikosmäärien kasvu on erittäin huolestuttavaa, ja valiokunta pitää tärkeänä huolehtia siitä, ettei rikostutkinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus laske tutkinta-aikojen pidentymisen ja selvittämisasteen laskun myötä. Yksittäisten tekojen ohella tulee edelleen pystyä puuttumaan myös keskeisiin merkittäviin toimijoihin.

Alkoholijuomien matkustajatuonti.Syyskuussa 2013 julkaistun matkustajakyselyn mukaan alkoholijuomien matkustajatuonti muista EU-maista on vuoden 2013 kevään ja kesän aikana kasvanut yli 10 prosenttia sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna. EU-alueen matkustajatuonti on verotonta, kun tuotteet tuodaan itse ja vain omaan käyttöön.

Valiokunta pitää asianmukaisena, että Tulli on puuttunut vinoutuneeseen tuontiin ja saanut sen räikeimmät muodot loppumaan marraskuun 2013 alussa. Laivayhtiöiden kehittämien palveluiden avulla matkustajat ovat voineet tuoda liian helposti poikkeuksellisen suuria lasteja. Valiokunta pitää myös hyvänä, että hallitus antaa keväällä 2014 valmisteverotusta koskevan esityksen, joka sisältää ohjeelliset tasot verovapaalle matkustajatuonnille. Ohjetason ylittyessä näyttövelvollisuus omasta käytöstä siirtyy ylittävältä osin maahantuojalle. Kevääksi on myös suunniteltu viranomaisten tiedotuskampanja matkustajatuonnin ehdoista ja Tullin sitä tukeva tehovalvonta muutosten läpiviemiseksi myös käytännössä.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus ottaa Tullin lisäresurssitarpeet huomioon tulevissa muutoksissa ja palaa asiaan tarvittaessa lisätalousarviomenettelyn kautta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan verottoman matkustajatuonnin valvonnan tehostaminen edellyttää 22 henkilötyövuoden lisäresursointia, josta 2 henkilötyövuotta kohdistuu lisääntyvän veroharkinnan toteuttamiseen. Tarpeellista on myös seurata tarkasti alkoholijuomien matkustajatuonnin kehitystä ja tehdä pikaisesti uusia toimenpiteitä, jos tuontia ei mainituilla toimilla saada kuriin.

Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa satamissa suoritettavaan tullivalvontaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 166 359 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullilaitoksen käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 3 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, verohallinnon ja Tullihallituksen päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.


2014 talousarvio 3 200 000
2013 talousarvio 3 200 000
2012 tilinpäätös 1 691 502

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 3 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, verohallinnon ja Tullihallituksen päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 3 200 000 euroa aiheutuu Suomen ja Ruotsin välisen sopimusmenettelyn mukaisesta verojen ja liitännäismaksujen palautuksesta verovelvollisille ja 500 000 euroa komission kansallisesti maksettavaksi määräämien EU-tullien maksamisesta.


2014 I lisätalousarvio 3 700 000
2014 talousarvio 3 200 000
2013 tilinpäätös 4 169 592
2012 tilinpäätös 1 691 502

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 3 700 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen.

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 22 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 27 b § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (568/2004)

3) autoverolain 65 § (1482/1994)

4) valmisteverotuslain 49 §:n 1 momentti (182/2010)

5) tullilain 39 §:n  2 momentti (1258/2009)

6) arvonlisäverolain 101 §:n  2 momentti (1486/1994).

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Verohallinnon maksamien korkojen tasotarkistus 5 000
Yhteensä 5 000

2014 talousarvio 22 700 000
2013 I lisätalousarvio 2 300 000
2013 talousarvio 17 700 000
2012 tilinpäätös 25 957 974

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 22 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 27 b § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (568/2004)

3) autoverolain 65 § (1482/1994)

4) valmisteverotuslain 49 §:n 1 momentti (182/2010)

5) tullilain 39 §:n  2 momentti (1258/2009)

6) arvonlisäverolain 101 §:n  2 momentti (1486/1994).

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu lain 5/2009 voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha perustuu autoverolakiin (1482/1994).

Autoveroa palautetaan se määrä, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientiajankohtana. Vientipalautusta ei voida maksaa enempää kuin ajoneuvosta on maksettu autoveroa. Palautuksen edellytyksenä on myös, että ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut enintään 10 vuotta ja että ajoneuvo on käyttökelpoinen.


2014 talousarvio 3 000 000
2013 talousarvio 3 000 000
2012 tilinpäätös 877 778

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu lain 5/2009 voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.