Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
              20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot
              95. Kurssivaihtelut
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Määrärahat suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin budjetoidaan ulkoasiainministeriön pääluokassa momentille 24.10.20 (sisältää EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot sekä operaatioihin lähdettäessä palkkausmenot). Määrärahat sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin sekä tarkkailijatoiminnan menoihin budjetoidaan puolustusministeriön pääluokassa momentille 27.30.20.

Kriisinhallinta on turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeinen keino, jolla edistetään Suomen turvallisuutta ja maailman konfliktialueiden vakautta. Puolustusvoimien osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan on osa puolustusvoimien toimintaa ja suorituskyvyn kehittämistä. Puolustusvoimat käyttää kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan samoja suorituskykyjä kuin Suomen puolustamiseen. Suorituskykyjä on kyettävä käyttämään vaativissa ja nopeasti käynnistettävissä eri organisaatioiden operaatioissa. Puolustusvoimat kehittää valmiuksia osallistua myös koulutus-, neuvonta- ja tukitehtäviin kriisialueilla.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Sotilaalliselle kriisinhallinnalle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen
  • — Puolustusvoimat on toteuttanut sille osoitetut kriisinhallintatehtävät
  • — Puolustusvoimilla on valmius osallistua uusiin operaatioihin ja koulutus- ja neuvontatehtäviin
  • — Puolustusvoimat käyttää sotilaallisessa kriisinhallinnassa ensisijaisesti joukkoluettelon evaluoituja yksiköitä. Suorituskykyjä on kyettävä käyttämään vaativissa ja nopeasti käynnistettävissä eri organisaatioiden operaatioissa.

Sotilaallisen kriisinhallinnan menot (milj. euroa)

 20121)
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
    
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (UM)36,462,856,3
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja ylläpitomenot (PLM)53,560,660,1
Yhteensä89,9123,4116,4

1) Vuoden 2012 osalta kassaperusteinen toteutuma. Ei sisällä kriisinhallintaan käytetyn kansallisen puolustuksen materiaalin hankkimisesta aiheutuvia menoja eikä arvonlisäveromenoja. Kriisinhallintajoukkojen suorituskyky perustuu pääosin kansallisen puolustuksen materiaaliin, jota täydennetään momentin 27.30.20 määrärahoilla hankitulla, olosuhteiden ja tehtävien kannalta välttämättömällä erikoismateriaalilla.

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 60 066 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

2) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

3) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

4) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

5) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

6) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin sekä kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

7) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

8) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

9) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

10) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)1 350 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 500 000
04.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan12 400 000
06.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)47 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 597 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma13 000 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset170 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot240 000
13.Atalanta-operaation menot250 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot14 000 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot210 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 9 027 000
Yhteensä60 066 000

Selvitysosa: Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2014. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan vuonna 2014 olevan noin 590 sotilasta. Kriisinhallinnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille 12.27.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aiempiin kehyspäätöksiin perustuvat muutokset-7 300
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %)888
Siirto momentilta 27.10.185 000
Vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus854
Yhteensä-558

2014 talousarvio60 066 000
2013 I lisätalousarvio854 000
2013 talousarvio60 624 000
2012 tilinpäätös52 692 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Tyhjä elementti, POISTA

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)860 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 500 000
04.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan8 438 000
06.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)94 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 674 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma13 000 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset170 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot240 000
13.Atalanta-operaation menot250 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot14 000 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot210 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)140 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallinta-operaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin13 215 000
Yhteensä60 066 000

Selvitysosa: Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden kustannusten tarkentumisesta johtuen käyttösuunnitelmakohdan 01. määrärahasta on vähennetty 490 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 04. määrärahasta on vähennetty 3 962 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdan 06. määrärahaan on lisätty 47 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdan 07. määrärahaan on lisätty 77 000 euroa. Lisäksi talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmaan on lisätty uusi kohta 17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA), koska Suomi on päättänyt osallistua YK:n MINUSMA-operaatioon Malissa. Osallistumisesta arvioidaan vuonna 2014 aiheutuvan 140 000 euron suuruiset menot. Käyttösuunnitelmakohtien määrärahojen muutokset, nettomäärältään 4 188 000 euroa, on kohdistettu käyttösuunnitelmakohtaan 20.


2014 talousarvio60 066 000
2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio854 000
2013 talousarvio60 624 000
2012 tilinpäätös52 692 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 60 066 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin

2) sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan maksamiseen

3) valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen sekä kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen

4) suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilöstön matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen

5) Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen varustamisesta aiheutuviin menoihin

6) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin sekä kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

7) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden materiaaliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muuten osallistu

8) SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen maksamiseen

9) Strategic Airlift Capability (SAC) -sopimuksen hallinto- ja käyttökustannuksista aiheutuviin menoihin

10) Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)860 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 500 000
04.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan8 438 000
06.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)94 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 674 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma13 000 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset170 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot240 000
13.Atalanta-operaation menot250 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot14 000 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot210 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)140 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallinta-operaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin13 215 000
Yhteensä60 066 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 2 800 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaLisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
     
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)860 000-800 00060 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000-168 000107 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 500 000-1 436 0002 064 000
04.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan8 438 000-4 500 0003 938 000
06.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)94 000-94 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 674 000-5 674 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma13 000 000-13 000 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset170 000+135 000305 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot240 000-240 000
13.Atalanta-operaation menot250 000-250 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot14 000 000-7 091 0006 909 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot210 000-210 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)140 000-140 000
18.Suomalainen osasto Välimerellä-+1 546 0001 546 000
19.Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA)-+3 900 0003 900 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallinta-operaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin13 215 000+5 614 00018 829 000
Yhteensä60 066 000-2 800 00057 266 000

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 24.10.20 käytettäväksi Afganistanin ja Libanonin kriisinhallintaoperaatioiden tarkentuneisiin palkkausmenoihin.

Suomi osallistuu yhteensä noin 28 sotilaan vahvuudella Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamisoperaatioihin Välimerellä ja 25 sotilaan vahvuudella EU:n kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa. Tämän johdosta momentille lisätään uudet käyttösuunnitelmakohdat 18. Suomalainen osasto Välimerellä, jonka menoihin varataan 1 546 000 euroa sekä 19. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA), jonka menoihin varataan 3 900 000 euroa. Käyttösuunnitelmakohtaan 09. lisätään henkilömäärän lisäyksestä johtuen 135 000 euroa. Siirto momentille 24.10.20, em. käyttösuunnitelmakohtien lisätarpeet sekä siirto käyttösuunnitelmakohtaan 20. katetaan käyttösuunnitelmakohdista 01., 02., 03., 04. ja 15. tehtävillä siirroilla.


2014 I lisätalousarvio-2 800 000
2014 talousarvio60 066 000
2013 tilinpäätös61 478 000
2012 tilinpäätös52 692 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 2 800 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaLisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
     
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)860 000-800 00060 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000-168 000107 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 500 000-1 436 0002 064 000
04.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan8 438 000-4 500 0003 938 000
06.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)94 000-94 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 674 000-5 674 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma13 000 000-13 000 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset170 000+135 000305 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot240 000-240 000
13.Atalanta-operaation menot250 000-250 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot14 000 000-7 091 0006 909 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot210 000-210 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)140 000-140 000
18.Suomalainen osasto Välimerellä-+1 546 0001 546 000
19.Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA)-+3 900 0003 900 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallinta-operaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin13 215 000+5 614 00018 829 000
Yhteensä60 066 000-2 800 00057 266 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.


2014 talousarvio10 000
2013 talousarvio10 000
2012 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin.