Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
              01. Puolustusvoimien toimintamenot
              18. Puolustusmateriaalihankinnat
              50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Tehtävä toteutetaan ylläpitämällä ajantasaista ja turvallisuusympäristöön suhteutettua puolustuskykyä valtioneuvoston vuoden 2012 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 6/2012) määrittämien toimintalinjojen mukaisesti. Puolustusvoimille osoitettuja voimavaroja kohdennetaan niin, että priorisoidut tehtävät voidaan toteuttaa kaikissa tilanteissa. Materiaalisen valmiuden, toiminnan tason sekä suorituskykyjen rakentamisen tasapaino tarkastellaan vuosittain.

Toiminnan painopiste on vuonna 2014 puolustusvoimauudistuksen toimeenpanossa. Uudistuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen, yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta. Uudistuksella luodaan 2020-luvun vaatimuksia vastaava tasapainoinen sodan ja rauhan ajan kokonaisuus. Uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen on edellytys puolustusvoimien toimintakyvylle ja jatkokehittämiselle. Puolustusvoimien poikkeusolojen suorituskyvyn kehittämisen painopiste on vuonna 2014 alueellisten joukkojen ja kaukovaikuttamiskyvyn kehittämisessä.

Puolustusvoimat jatkaa sopeuttamispäätösten toimeenpanoa menosäästöjen aikaansaamiseksi, menopaineiden hallitsemiseksi ja puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon rahoittamiseksi. Reserviläiskoulutusta, harjoitustoimintaa sekä lento- ja alustoimintaa jatketaan madalletulla tasolla vielä vuonna 2014. Puolustusvoimauudistuksen keskeisenä tavoitteena on koulutus- ja harjoitustoiminnan palauttaminen sodan ajan joukkojen koulutusvaatimusten edellyttämälle tasolle.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Sotilaalliselle maanpuolustukselle asetetaan seuraavat pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä
 • — Puolustusvoimilla on riittävän ennakkovaroituksen antava sotilasstrateginen tilannekuva.
 • — Puolustusvoimat on valvonut alueellisen koskemattomuuden sekä ennalta ehkäissyt ja tarvittaessa torjunut alueloukkaukset.
 • — Puolustusvoimilla on valmius torjua sotilaallisen voiman käyttö ja sillä uhkaaminen koko maan alueella, ja puolustusvoimat kykenee muodostamaan painopisteen kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaisesti torjuessaan sotilaallisen voiman käyttöä.
 • — Puolustusvoimat osallistuu hallituksen strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon puolustusministeriön ohjauksen mukaan.
 • — Puolustusvoimat on toimeenpannut rakenteelliset ja toiminnalliset uudistukset sekä siirtynyt uudistuksen edellyttämään organisaatioon 2015.
 • — Puolustusvoimat kehittää joukkojen avun antamisen ja vastaanottamisen edellyttämiä suorituskykyjä.
 • — Puolustusvoimat kehittää asevelvollisuutta ja vapaaehtoista maanpuolustusta osana puolustusvoimauudistusta.
 • — Henkilöstöjärjestelmän sopeuttamisen täytäntöönpano on toteutettu puolustusvoimauudistuksen aikataulun mukaisesti. Puolustusvoimat noudattaa henkilöstöä koskevissa järjestelyissä valtioneuvoston vahvistamia menettelytapoja puolustusvoimauudistukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Irtisanomisuhan alaisen henkilöstön uudelleensijoittumista tukevilla toimilla vähennetään irtisanottavien kokonaismäärää.
 • — Puolustusvoimat suuntaa toimitila-, kiinteistö- ja ympäristöinvestoinnit kustannustehokkaasti painopisteinä terveys, turvallisuus, ympäristövastuu ja poikkeusolojen vaatimukset.
 • — Puolustusvoimat tilaa keskimäärin 15 maapeitteistä varastosuojaa kahden vuoden jaksoissa, kunnes varastointi on saatu määräysten mukaiseksi.
 • — Puolustusvoimat suunnittelee ja toteuttaa hallinnon turvallisuusverkon liikkeenluovutuksen Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle ja sopeuttaa oman toimintansa hallinnon turvallisuusverkon yhteisesti luotuun toimintamalliin.
 • — Puolustusvoimat on mukana kehittämässä valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisiä ICT-palveluita ja siirtää toimialariippumattomat ICT-tehtävät vuoden 2016 loppuun mennessä valtionhallinnon yhteiseen palvelukeskukseen.
Turvallinen yhteiskunta
 • — Puolustusvoimilla on valmius tukea muita viranomaisia.
 • — Puolustusvoimat kehittää yhteistoimintakykyä ja menettelytapoja muiden viranomaisten kanssa mm. valtakunnallisessa turvallisuusvalvonnassa. Lisäksi puolustusvoimat kehittää turvallisuusvalvontaa keskittämällä toimintoja ja yhdenmukaistamalla turvallisuustekniikkaa ottaen huomioon yhteistoiminnan muiden viranomaisten kanssa.
 • — Puolustusvoimat osallistuu kansallisen kyberstrategian toimeenpanoon ja kehittämiseen hallinnonaloittain laadittavan toimeenpano-ohjelman mukaisesti.

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 858 647 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2014 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014—2016 enintään 63 359 000 euroa (Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2014 saa tehdä kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän tukeen ja ylläpitoon liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2014—2020 enintään 21 000 000 euroa (KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus).

3) Vuonna 2014 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
    
Taloudellisuus   
Varusmiespäivän hinta (euroa)494953
Reserviläispäivän hinta (euroa)238238238
HN lentotunnin hinta (euroa)8 8349 0009 000
NH-90 lentotunnin hinta (euroa)3 8003 7703 770
Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa)9 6919 9499 900
    
Tuottavuus   
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%)111011
Kouluttajien määrä/koulutusjoukkue (lkm)1,71,71,9
    
Kannattavuus   
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään102105105
Tuotokset ja laadunhallinta2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
    
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm)252325
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm)4 3215 0006 000
HN lentotunnit (lkm)8 0718 0008 000
NH-90 lentotunnit (lkm)1 4141 8501 850
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm)1 0031 3001 300
Kertausharjoituskoulutetut reserviläiset/SA-joukkoihin sijoitetut (%)1,21,41,7

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20142015201620172018—Yhteensä vuodesta 2014 lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus2 200    2 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus1 392    1 392
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus58 09255 07853 994 4 493 171 657
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000    3 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus3 550    3 550
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 5814 5814 5813 5022 42419 669
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000      3 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 4 300      4 300
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 13 1207 000    20 120
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 600     5 600
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus49 69618 03414 373  82 103
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus21 55017 20040 1009 750 88 600
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä170 081101 893113 04817 7452 424405 191
       
Uudet tilausvaltuudet      
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus 3 500 48 455 11 404   63 359
KASI-järjestelmän ylläpito
-tilausvaltuus
3 000 3 000 3 0003 0009 000 21 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä6 50051 45514 4043 0009 00084 359
       
Valtuudet yhteensä176 581153 348127 45220 74511 424489 550

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 240 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu pääosin puolustusvoimauudistuksesta. Puolustusvoimiin jää lisäksi puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon ajaksi ns. ylivahvuuteen luettavaa henkilöstöä, jonka määrä ei ole vielä tiedossa.

Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille.

Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot1 761 6591 785 2681 881 429
Bruttotulot29 73114 71922 782
Nettomenot1 731 9281 770 5491 858 647
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta89 893  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle98 459  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot3 6094 6504 771
— muut tuotot12 86911 30011 597
Tuotot yhteensä16 47815 95016 368
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset14 23513 31513 664
— osuus yhteiskustannuksista1 6731 9001 950
Kustannukset yhteensä15 90815 21515 614
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)570735754
Kustannusvastaavuus, %104105105
    
Hintatuki 228200200
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen798935954

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %)14 984
Hallinnonalakohtainen menosäästö (HO)-20 000
Kertausharjoitusten lisääminen, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen-1 000
Siirto momentille 29.30.32-49
Siirto momentilta 22.02.0193
Siirto momentilta 27.10.1880 559
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset4 278
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.20.01)-25
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.50.01)-242
Turvallisuusverkon ylläpidosta aiheutuvat lisämenot3 500
Varusmiesten matkat2 000
Vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus11 723
Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymisten vaikutukset635
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-5 736
Palkkausten tarkistukset3 673
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-2 612
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-3 683
Yhteensä88 098

2014 talousarvio1 858 647 000
2013 III lisätalousarvio3 300 000
2013 I lisätalousarvio11 674 000
2013 talousarvio1 770 549 000
2012 tilinpäätös1 740 494 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 857 426 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2014 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014—2016 enintään 92 300 000 euroa (Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus).

Selvitysosa: Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1).

Muutos talousarvioesityksen 1 858 647 000 euroon nähden on 1 221 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 4 000 000 euroa siirtoa momentille 27.10.18 Tanskasta tehtävän käytetyn puolustusmateriaalin hankinnan rahoitusjärjestelyistä johtuen ja lisäyksenä 2 779 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.

Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäys 28 941 000 eurolla talousarvioesityksen 63 359 000 euroon nähden johtuu maa- ja ilmavoimien materiaalin kunnossapitotarpeiden tarkentumisesta. Tilausvaltuuteen ehdotettavat muutokset kohdistuvat vuosien 2015 ja 2016 maksuosuuksiin ja ne toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Edellä mainittu vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuuden muutos huomioon ottaen valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20142015201620172018—Yhteensä
vuodesta 2014
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus2 200    2 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus1 392    1 392
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus58 09255 07853 9944 493 171 657
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000    3 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus3 550    3 550
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus4 5814 5814 5813 5022 42419 669
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus3 000    3 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus4 300    4 300
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus13 1207 000   20 120
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 600    5 600
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus49 69618 03414 373  82 103
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus21 55017 20040 1009 750 88 600
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä170 081101 893113 04817 7452 424405 191
       
Uudet tilausvaltuudet      
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus 3 50066 40022 400  92 300
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus 3 0003 0003 0003 0009 00021 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä6 50069 40025 4003 0009 000113 300
       
Valtuudet yhteensä176 581171 293138 44820 74511 424518 491

2014 talousarvio1 857 426 000
2013 IV lisätalousarvio-1 330 000
2013 III lisätalousarvio3 300 000
2013 I lisätalousarvio11 674 000
2013 talousarvio1 770 549 000
2012 tilinpäätös1 740 494 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään noin 2 750 milj. euron määrärahaa, joka on 124 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Vähennys muodostuu pääosin hallitusohjelmaan perustuvista menosäästöistä, joita on 65 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2013, ja puolustusvoimien tilausvaltuuksien maksatusten ajoitusmuutoksista. Vähennykset kohdistuvat lähinnä puolustusvoimien toimintamenoihin ja materiaalihankintoihin.

Toiminnan painopiste on edelleen vuoteen 2015 mennessä toteutettavan puolustusvoimauudistuksen toimeenpanossa. Uudistuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkaminen, yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta.

Puolustusvoimat jatkaa sopeuttamispäätösten toimeenpanoa menosäästöjen aikaansaamiseksi, menopaineiden hallitsemiseksi ja puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon rahoittamiseksi. Mm. reserviläiskoulutusta, varusmiesten harjoitustoimintaa sekä lento- ja alustoimintaa jatketaan madalletulla tasolla vielä vuonna 2014.

Valiokunta pitää kuitenkin hyvänä, että kertausharjoituksissa koulutettavien reserviläisten määrää voidaan nostaa 1 000 henkilöllä ja varusmiesten maastovuorokausia kahdella vuorokaudella vuoteen 2013 verrattuna, vaikka määrät ovatkin vielä kaukana koulutustavoitteista. Myönteistä on myös, että varusmiesten kaikki kotimaan lomamatkat on tarkoitus muuttaa vuoden 2014 alusta maksuttomiksi. Talousarvioesitys sisältää tähän tarkoitukseen 2 milj. euron lisämäärärahan.

Valiokunta pitää aiempien kannanottojensa mukaisesti välttämättömänä, että toiminnan taso nostetaan kaikilta osin uudistettuja toimintatapoja vastaavaksi vuoden 2015 aikana. Uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseksi on oleellista, että uudistuksen jälkeen myös materiaalihankintoihin on käytettävissä riittävä rahoitus.

Valiokunta toteaa edelleen (kuten VaVL 2/2013 vp), että puolustusvoimauudistuksen tavoitetilan ja käytettävissä olevien resurssien välille on muodostumassa epätasapaino huomioitaessa 2020-luvun puolustuksen tarpeet. Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjaukset vaativat toteutuakseen valtion lisärahoitusta, jota ei ole huomioitu kehyspäätöksessä vuodesta 2016 alkaen.

Valiokunta pitää myönteisenä, että puolustushallinnon taholta on jo käynnistetty eduskunnan tahdon (VaVL 2/2013 vp ja UaVM 1/2013 vp) mukainen työ, josta eduskunta saa käyttöönsä laaja-alaisen ja syvällisen selvityksen puolustuksen pitkän aikavälin haasteista ja niihin vastaamisesta. Käytettävissä oleva rahoitus tulee linjata viimeistään seuraavan hallitusohjelman laatimisen yhteydessä. Samalla on tiedostettava, että riittämätön rahoitus tarkoittaa väistämättä myös uusien puolustusratkaisujen valintaa.

Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota kotimaisen puolustusteollisuuden tulevaisuuteen ja pitää asianmukaisena, että hallitus on pystynyt akuutissa tilanteessa turvaamaan kotimaista ruutituotantoa. Myös yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistäminen on edelleen tarpeellista toiminnan kannattavuuden ja siten työpaikkojen varmistamiseksi. Kriittisen osaamisen pysyminen kotimaassa turvaa Suomen puolustuskyvyn säilymistä myös poikkeus- ja kriisitilanteissa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 857 426 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2014 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014—2016 enintään 92 300 000 euroa (Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2014 saa tehdä kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän tukeen ja ylläpitoon liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2014—2020 enintään 21 000 000 euroa (KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus).

3) Vuonna 2014 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 293 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 293 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu toimintamenomäärärahan uudelleenbudjetoinnista ilmavoimien korvaaviin varaosahankintoihin. Lisäystä vastaava euromäärä vuosien 2011 ja 2012 toimintamenojen tilausvaltuuksien vuoden 2013 siirtomäärärahasta peruutetaan, koska Millog Oy ei pysty toimittamaan tilattuja varaosia.

Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG) -tilausvaltuuden menoajoitusta on tarpeen muuttaa aiemmin vuoden 2013 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä esitettyyn verrattuna. Vuosien 2015 ja 2016 maksuosuuksiin kohdistuvilla menoajoitusmuutoksilla mahdollistetaan raskaiden ajoneuvojen sekä traktoreiden ja niiden peräkärryjen toimitus- ja maksuaikataulumuutokset.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2014 I lisätalousarvio293 000
2014 talousarvio1 857 426 000
2013 tilinpäätös1 784 193 000
2012 tilinpäätös1 740 494 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 293 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 293 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 5 540 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 10 260 000 euroa materiaalikunnossapidon kumppanuuden laajentamiseen liittyvistä eläkevakuutusmaksuista puolustusvoimille aiheutuviin menoihin.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 934 000 euroa.

Valtuudet

Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 3 550 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2013 enintään 4 190 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä yhteensä 11 194 000 euroa, josta 10 260 000 euroa on materiaalin kunnossapidon kumppanuuden laajentamiseen Millog Oy:lle liittyvistä eläkevakuutusmaksuista puolustusvoimille aiheutuvia menoja ja 934 000 euroa toimintamenomäärärahan uudelleenbudjetoinnista aiheutuvaa lisäystä. Uudelleenbudjetointia vastaava euromäärä vuoden 2013 siirtomäärärahasta peruutetaan, koska kyseinen euromäärä peruuntuu edellisenä vuonna käytetyiksi merkityistä valtuuksista. Määrärahan muutoksessa on otettu lisäksi huomioon vähennyksenä 5 654 000 euroa siirtona momentille 27.10.18, mikä johtuu siitä, että ilmaoperaatiokeskuksen hankinta on todettu kaupallisen valmistelun yhteydessä puolustusmateriaaliksi.

HESKY-tilausvaltuuden enimmäismäärää on tarpeen muuttaa, koska tilausvaltuuden perustelujen mukaisia hankintoja ole voitu tehdä. Tilausvaltuuden enimmäismäärästä vähennettävä vuoden 2014 maksuosuus 3 550 000 euroa on tarkoitus käyttää muihin puolustusvoimien toimintamenoihin.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20142015201620172018—Yhteensä vuodesta 2014 lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus2 200    2 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus1 392    1 392
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus58 09255 07853 9944 493 171 657
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000    3 000
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus4 5814 5814 5813 5022 42419 669
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus3 000    3 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus4 300    4 300
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus13 1207 000   20 120
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 600    5 600
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus49 69618 03414 373  82 103
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus21 55026 78030 5209 750 88 600
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä166 531111 473103 46817 7452 424401 641
       
Uudet tilausvaltuudet      
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus3 50066 40022 400  92 300
KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus3 0003 0003 0003 0009 00021 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä6 50069 40025 4003 0009 000113 300
       
Valtuudet yhteensä173 031180 873128 86820 74511 424514 941

2014 III lisätalousarvio5 540 000
2014 I lisätalousarvio293 000
2014 talousarvio1 857 426 000
2013 tilinpäätös1 784 193 000
2012 tilinpäätös1 740 494 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 5 540 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 10 260 000 euroa materiaalikunnossapidon kumppanuuden laajentamiseen liittyvistä eläkevakuutusmaksuista puolustusvoimille aiheutuviin menoihin.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 934 000 euroa.

Valtuudet

Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 3 550 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011—2013 enintään 4 190 000 euroa.

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 470 357 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen

2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan

3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 9 103 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2014 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014—2018 enintään 294 700 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2014 -tilausvaltuus, PVKEH 2014).

PVKEH 2014 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

2) Vuonna 2014 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20142015201620172018—Yhteensä
vuodesta 2014
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus7 43611 0809 8009 80019 10057 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus1 560580   2 140
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus2 190    2 190
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus14 49615 12824 107  53 731
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus8 827    8 827
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus1 200    1 200
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus123 46855 29428 942  207 704
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus15 0504 280   19 330
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus2 860    2 860
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus101 60053 00040 984  195 584
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus128 212127 508135 15025 000 415 870
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus10 5409 9808 160  28 680
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä417 439276 850247 14334 80019 100995 332
       
Uudet tilausvaltuudet      
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus43 30087 40079 40076 6008 000294 700
Uudet tilausvaltuudet yhteensä43 30087 40079 40076 6008 000294 700
       
Valtuudet yhteensä460 739364 250326 543111 40027 1001 290 032

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen perustuu seuraaviin puolustusvoimien kehittämisohjelmiin sekä niissä kehitettäviin suorituskykyihin:

Kehittämisohjelma / Suorituskyky / Tavoite
Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelma

Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen suorituskykyjen käyttöä tukeva johtamisjärjestelmä sekä tuetaan yhteisoperaatioiden johtamista kehittämällä yhteistä tilannetietoisuutta ja varmennettuja operatiivisia tietoteknisiä palveluita.

 • — Korvataan puolustushaarojen itsenäisiä järjestelmiä ja sovelluksia yhteisellä johtamisjärjestelmällä
 • — Luodaan edellytyksiä operaatioiden johtamiselle muuttamalla ja uusimalla teknisiä rakenteita ja palveluita
 • — Kehitetään integroitua tiedustelun, valvonnan ja johtamisen tiedonsiirtoa ja tietoteknisen alustan liityntäkykyä
 • — Uudistetaan tietohallintoa, toteutetaan tietotekninen integraatio, lisätään hallinnollisissa tietopalveluissa valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa ja muita kumppanuusratkaisuja sekä siirretään henkilöstövoimavaroja hallinnollisista tietopalveluista operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön
 • — Laajennetaan toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä tavoitteena toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen
 • — Jatketaan puolustusvoimien 2020-luvun tarpeita vastaavan puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luomista, jolla mahdollistetaan sähköinen, kansainvälinen tieto- ja tilannekuvavaihto.
Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelma

Ylläpidetään ja kehitetään päätöksenteon ja yhteisoperaatioiden johtamisen tukena tarvittavaa ennakkovaroituskykyä, toimintaympäristötietoisuutta sekä valvonta- ja maalitilannekuvaa.

 • — Ylläpidetään ja kehitetään tiedonhankinta- ja analysointikykyä
 • — Ylläpidetään ilmavalvonnan kauko- ja keskivalvontaa
 • — Ylläpidetään ja kehitetään ilmasta maahan tapahtuvaa tiedustelu- ja valvontakykyä
 • — Ylläpidetään tiedustelun tietojärjestelmää
 • — Kehitetään puolustusvoimien yhteisen maalitilannekuvan luomista
 • — Kehitetään sotilastiedustelun kykyä tukea tulenkäyttöä ja vaikuttamista.
Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelma

Rakennetaan ja ylläpidetään suorituskykyjä, joilla vaikutetaan operatiivisesti merkittäviin kohteisiin.

 • — Modernisoidaan raskaat raketinheitinjärjestelmät
 • — Rakennetaan ilmasta maahan -suorituskyky
 • — Hankitaan kaukovaikuttamisen ampumatarvikkeita
 • — Jatketaan yhteisoperaatiokykyisen erikoisjoukon rakentamista.
Logistiikan kehittämisohjelma

Ylläpidetään puolustusvoimien yhteinen logistinen järjestelmä, jolla varmistetaan joukkojen toimintakyky.

 • — Luodaan puolustusvoimille yhtenäiset logistiikan rakenteet, toimintatavat ja osaaminen sekä integroidaan puolustushaarojen huoltojärjestelmät tiiviimmin kansainvälistyvään elinkeinoelämään yhteensopiviksi
 • — Kehitetään kuljetuskykyä jatkamalla helikopterihankintoja ja hyödyntämällä kansainvälisen strategisen kuljetuskyvyn hankkeita
 • — Jatketaan alueellisten joukkojen materiaalihankintoja täydennys-, kuljetus- ja kunnossapitojärjestelmän puutteiden korvaamiseksi
 • — Aloitetaan taistelukoulutuksen oppimisympäristön simulaattorihankinnat.
Maapuolustuksen kehittämisohjelma

Kehitetään alueellisten joukkojen tulivoimaa, suojaa ja liikkuvuutta sekä ylläpidetään operatiivisten joukkojen suorituskykyä.

 • — Kehitetään alueellisia joukkoja toteuttamalla poistuvien suorituskykyjen korvaaminen sekä kokonaisrakenteen uudistus
 • — Täydennetään ja ylläpidetään operatiivisia joukkoja
 • — Kehitetään suojelukykyä ja uusitaan lähipanssarintorjunta-aseistusta
 • — Jatketaan jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaavien järjestelmien hankintoja.
Meripuolustuksen kehittämisohjelma

Kehitetään meriyhteyksien turvaamiskykyä, miinantorjuntakykyä ja rannikkojoukkojen liikkuvuutta.

 • — Otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset
 • — Otetaan vastaan Rauma-lk:n peruskorjatut alukset
 • — Kehitetään merivoimien ilmatorjunnan johtamisjärjestelmiä
 • — Ylläpidetään miina-asetta
 • — Kehitetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta ja tulivoimaa
 • — Aloitetaan ampumatarvikkeiden hankinnat.
Ilmapuolustuksen kehittämisohjelma

Ylläpidetään ilmatorjunnan sekä Hornet-järjestelmän suorituskykyä.

 • — Jatketaan Hornet-torjuntahävittäjien elinjaksopäivitystä (MLU2) sekä hankitaan hävittäjäkalustojen elinkaaren turvaavia kriittisiä koneiden sekä moottoreiden vaihtolaitteita ja osia
 • — Jatketaan Pääkaupunkiseudun ilmatorjunnan kehittäminen -hankintaa
 • — Aloitetaan erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusten hankinnat
 • — Saatetaan päätökseen keskikantaman ilmatorjuntaohjus-hanke.

Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi PVKEH 2014 -tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

PVKEH 2014 -tilausvaltuuteen sisältyvät kehittämisohjelmien suurimmat hankkeet

Puolustusvoimien vaikuttamisen kehittämisohjelmassa hankitaan tykistön ampumatarvikkeita.

Puolustusvoimien logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan puolustushaarojen huoltojoukkojen materiaalia painopisteenä alueelliset joukot sekä hankitaan logistiikan johtamisen välineitä. Tilausvaltuudella hankitaan tykistön ja kranaatinheittimistön ampumatarvikkeita ja koulutusampumatarvikkeita. Logistiikan kehittämisohjelmassa aloitetaan puolustusvoimauudistukseen liittyvä koulutus- ja oppimisympäristöjen simulaattorihankinta.

Maapuolustuksen kehittämisohjelman suurimpina hankkeina käynnistetään rynnäkköpanssarivaunujen modernisointi, taistelunjohtoverkon hankinnat sekä aluevalvontajärjestelmien hankinnat.

Meripuolustuksen kehittämisohjelmassa kehitetään merivoimien ilmatorjunnan johtamiskykyä ja ylläpidetään taistelualusten valmiusampumatarvikkeita.

Ilmapuolustuksen kehittämisohjelmassa aloitetaan erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmän hankinta.

Tilausvaltuuksista aiheutuviin indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuviin menoihin arvioidaan tarvittavan 515 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%)7 160
Hallinnonalakohtainen menosäästö (HO)-30 000
Maksatusten siirrot-84 228
Puolustusmateriaalihankintojen aikaistaminen-20 000
Siirto momentille 27.10.01-80 559
Siirto momentille 27.30.20-5 000
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset-5 365
Vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus2 070
Tasomuutos1 007
Yhteensä-214 915

2014 talousarvio470 357 000
2013 III lisätalousarvio25 000 000
2013 I lisätalousarvio-53 626 000
2013 talousarvio685 272 000
2012 tilinpäätös641 996 025

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 18 803 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2014 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014—2020 enintään 452 900 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2014 -tilausvaltuus, PVKEH 2014).

PVKEH 2014 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

2) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2017 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yhteensä 1 124 560 000 euroa muuttamatta.

3) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 10 000 000 eurolla ja maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2017 saakka siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2017 enintään 318 676 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen päätösosan kolmannen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan kohdat 1), 2) ja 3) korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1), jolloin talousarvioesityksen päätösosan valtuuskohdan kohdat 2) ja 3) muuttuvat kohdiksi 4) ja 5).

Tässä täydentävässä esityksessä on huomioitu vuoden 2013 neljänteen lisätalousarvioesitykseen sisältyvä PVKEH 2013 -tilausvaltuuden menoajoitusmuutos 4 000 000 euroa vuodelta 2014 vuodelle 2017 sekä 4 000 000 euroa määrärahan siirtoa momentilta 27.10.01 muihin puolustusmateriaalihankintoihin. Määrärahasiirto aiheutuu Tanskasta tehtävän käytetyn puolustusmateriaalin hankinnan rahoitusjärjestelyistä.

PVKEH 2009 -tilausvaltuuden menoajoitusmuutoksella ja maksatusaikaa pidentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin hankintojen myöhentyneitä toimituksia.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 10 000 000 eurolla aiheutuu tykistöohjushankinnan (Atamcs) toteutumisesta suunniteltua pienempänä. Valtuuden menoajoitusmuutoksella ja maksatusaikaa pidentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin hankintojen myöhentyneitä toimituksia.

PVKEH 2009- ja PVKEH 2012 -tilausvaltuuksien menojen myöhentäminen sekä PVKEH 2012 -tilausvaltuuden menojen uudelleenkohdentaminen 4 300 000 euroa PVKEH 2014 -tilausvaltuuteen ja määrärahasiirto 5 700 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin mahdollistavat erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmän hankinnan aikaistamisen.

PVKEH 2014 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 158 200 000 eurolla talousarvioesityksen 294 700 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että maapuolustuksen kehittämisohjelmaan on lisätty taistelupanssarivaunuja koskeva hanke. Hankkeen rahoittamiseksi mm. talousarvioesitykseen nähden rynnäkköpanssarivaunujen modernisointi myöhentyy. Valtuuden lisäämisestä aiheutuvat menot toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Maksatusvaikutusten pääosa kohdistuu vuosiin 2018 ja 2019.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 403 439 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 47 600 000 euroa vuonna 2014 myönnetystä tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksamiseen, 515 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 18 803 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Edellä mainitut tilausvaltuuksien muutokset, vuoden 2013 kolmas lisätalousarvio ja neljäs lisätalousarvioesitys sekä puolustusvoimien sisäiset tilijaottelumuutokset huomioon ottaen valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20142015201620172018—Yhteensä
vuodesta
2014
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1)
-tilausvaltuus
9 3029 2149 8009 80019 10057 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH)
-tilausvaltuus
1 560580   2 140
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus2 190    2 190
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus14 49615 12824 107  53 731
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus8 827    8 827
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus1 200    1 200
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus121 95248 71022 04215 000  207 704
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus15 0504 280   19 330
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus2 860    2 860
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus92 70945 53740 88410 000  189 130
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus122 753129 421132 25029 900 414 324
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus10 5409 9808 160  28 680
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä403 439262 850237 24364 70019 100987 332
       
Uudet tilausvaltuudet      
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus47 600102 70098 30071 300133 000452 900
Uudet tilausvaltuudet yhteensä47 600102 70098 30071 300133 000452 900
       
Valtuudet yhteensä451 039365 550335 543136 000152 1001 440 232

2014 talousarvio470 357 000
2013 IV lisätalousarvio225 000
2013 III lisätalousarvio25 000 000
2013 I lisätalousarvio-53 626 000
2013 talousarvio685 272 000
2012 tilinpäätös641 996 025

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 470 357 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen

2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan

3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 18 803 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2014 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014—2020 enintään 452 900 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2014 -tilausvaltuus, PVKEH 2014).

PVKEH 2014 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

2) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2017 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yhteensä 1 124 560 000 euroa muuttamatta.

3) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 10 000 000 eurolla ja maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2017 saakka siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2017 enintään 318 676 000 euroa.

4) Vuonna 2014 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

5) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 7 750 000 euroa.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 19 404 000 euroa.

Valtuudet

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 37 850 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2017 enintään 280 826 000 euroa.

Selvitysosa: Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat valtuuksien käytöstä aiheutuvaan menotarpeeseen, koska monet hankinnat toteutetaan muussa valuutassa kuin eurossa. Kun valtuus on myönnettäessä sidottu tietyn päivän, esim. talousarvion voimaantulopäivän, valuuttakurssitasoon, sen käyttö voi vaatia budjetoitua enemmän tai vähemmän määrärahoja riippuen valuuttakurssikehityksestä. Jatkossa on tarkoitus siirtyä järjestelmään, jossa vuosittain kevään lisätalousarvioesityksen yhteydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten nettomääräinen vaikutus edellisen vuoden määrärahatarpeeseen. Vaikutusta vastaava tarkistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao. momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vähennyksenä. Puolustushallinto ylläpitää kurssivaihteluiden vaikutuksia menotarpeisiin koskevaa jatkuvaa seurantaa, joka raportoidaan yksilöidysti vuosittain käytettäväksi lisätalousarvioesityksen valmistelussa. Tähän järjestelmään perustuen ehdotetaan valuuttakurssimuutoksiin liittyvänä lisäyksenä 5 058 000 euroa.

Määrärahan muutoksessa on lisäksi otettu huomioon vähennyksenä 13 409 000 euroa PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän pienentämiseen liittyen ja lisäyksenä 601 000 euroa vuoden 2013 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 37 850 000 eurolla aiheutuu siitä, että ATACMS-tykistöohjushankintaa ei toteuteta liian kalliina. Hankinnan keskeyttämiseen liittyen PVKEH 2012 -tilausvaltuudesta peruutetaan vuoden 2013 määrärahaa 19 000 000 euroa. Maavoimien pitkän kantaman vaikuttamisen operatiivinen tarve on edelleen olemassa ja nyt vähennetyt määrärahat budjetoidaan myöhemmin.

Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 390 030 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 47 600 000 euroa vuonna 2014 myönnettystä tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksamiseen, 5 573 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 19 404 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20142015201620172018—Yhteensä
vuodesta 2014
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus9 3029 2149 8009 80019 10057 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus1 560580   2 140
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus2 190    2 190
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus14 49615 12824 107  53 731
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus8 827    8 827
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus1 200    1 200
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus121 95248 71022 04215 000 207 704
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus15 0504 280   19 330
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus2 860    2 860
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus79 30043 00037 98010 000 170 280
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus122 753129 421132 25029 900 414 324
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus10 5409 9808 160  28 680
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä390 030260 313234 33964 70019 100968 482
       
Uudet tilausvaltuudet      
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus47 600102 70098 30071 300133 000452 900
Uudet tilausvaltuudet yhteensä47 600102 70098 30071 300133 000452 900
       
Valtuudet yhteensä437 630363 013332 639136 000152 1001 421 382

2014 I lisätalousarvio-7 750 000
2014 talousarvio470 357 000
2013 tilinpäätös656 871 000
2012 tilinpäätös641 996 025

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 7 750 000 euroa.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 19 404 000 euroa.

Valtuudet

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 37 850 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2017 enintään 280 826 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 35 046 000 euroa.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 25 058 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 40 700 000 euroa johtuen PVKEH 2012 -tilausvaltuuden maksatusten siirrosta vuodelta 2014 vuodelle 2016 ja lisäyksenä 5 654 000 euroa siirtona momentilta 27.10.01.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden menoja myöhentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin pitkän kantaman ilmasta-maahan ohjusten viivästynyttä maksuaikataulua.

Momentilta 27.10.01 siirretään 5 654 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin käytettäväksi Ilmaoperaatiokeskus-hankintaan. Puolustusvoimien kaupallisen valmistelun yhteydessä on selvinnyt, että hankittavaksi suunniteltu materiaali on momentin 27.10.18 perustelujen mukaista puolustusmateriaalia.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 396 930 000 euroa tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 5 573 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen ja 25 058 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuteen tehdyn menoajoitusmuutoksen johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20142015201620172018—Yhteensä
vuodesta 2014
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus9 3029 2149 8009 80019 10057 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus1 560580   2 140
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus2 190    2 190
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus14 49615 12824 107  53 731
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus8 827    8 827
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus1 200    1 200
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus121 95248 71022 04215 000 207 704
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus15 0504 280   19 330
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus2 860    2 860
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus35 90045 00079 38010 000 170 280
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus122 753129 421132 25029 900 414 324
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus10 5409 9808 160  28 680
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä346 630262 313275 73964 70019 100968 482
       
Uudet tilausvaltuudet      
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2014) -tilausvaltuus50 300100 70097 60071 300133 000452 900
Uudet tilausvaltuudet yhteensä50 300100 70097 60071 300133 000452 900      
       
Valtuudet yhteensä396 930363 013373 339136 000152 1001 421 382

2014 III lisätalousarvio-35 046 000
2014 I lisätalousarvio-7 750 000
2014 talousarvio470 357 000
2013 tilinpäätös656 871 000
2012 tilinpäätös641 996 025

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 35 046 000 euroa.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 25 058 000 euroa.

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 1 878 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
    
Taloudellisuus   
MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa)415350
Tuottavuus   
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk)1 8231 3601 360
Tuotokset ja laadunhallinta2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
    
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk)57 34345 00045 000
MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä5 0003 0003 000
MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1—54,284,004,00

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertalisäyksen poisto-200
Yhteensä-200

2014 talousarvio1 878 000
2013 talousarvio2 078 000
2012 tilinpäätös2 028 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentille esitetään 1 878 000 euron määrärahaa, joka on 200 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Pääosa määrärahasta osoitetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:lle (MPK).

MPK järjesti yhteensä 78 000 koulutusvuorokautta vuonna 2012. Tästä kolmannes oli puolustusvoimien reserviläisille tilaamaa sotilaallista koulutusta, joka rinnastetaan kertausharjoituksiin. Muuta sotilaallisia valmiuksia tukevaa koulutusta oli toinen kolmannes, ja loppuosuus muodostui varautumis- ja turvallisuuskoulutuksesta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 46 000 henkilöä, joita koulutti noin 2 000 vapaaehtoista kouluttajaa.

Valiokunta toteaa, että MPK:n toiminta on erittäin kustannustehokasta, ja pitää hyvänä, että puolustusvoimat hyödyntää yhdistyksen organisoimaa koulutusta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan yhdistyksellä on valmius toteuttaa nykyistä laajempaakin sotilaallista koulutusta, ja valiokunta pitää tarpeellisena selvittää reservin koulutuksen edelleen vahvistamista MPK:n kautta, jotta puolustusvoimauudistuksen jälkeen päästäisiin kattavaan 45 000 reserviläisen kouluttamiseen vuosittain.

Valiokunta pitää lisäksi tarpeellisena, että MPK pystyy säilyttämään vähintään yhden koulutuksen suunnittelusta ja organisoinnista vastaavan palkatun henkilön jokaisessa maakunnassa. Puolustusvoimien joukko-osastojen ja muiden hallintoyksiköiden lakkauttamiset vähentävät merkittävästi MPK:n mahdollisuuksia saada toiminnallista tukea puolustusvoimilta.

Valiokunta korostaa myös MPK:n tarjoaman varautumiskoulutuksen merkitystä: se tukee kuntia ja muita siviiliviranomaisia poikkeusolojen tehtävissä sekä luo yksilöille valmiuksia selvitä yhteiskunnan häiriötilanteissa. Valiokunta pitää myönteisenä, että MPK on lisäksi räätälöinyt erityisiä koulutuksia nuorille, mm. lukiolaisille, ja pitää tarpeellisena tämän tyyppisten koulutuspakettien laajentamista ammatillisen koulutuksen puolelle. Valiokunta pitää muutenkin tarpeellisena markkinoida yhdistyksen järjestämiä koulutuksia erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille.

Valiokunta painottaa, että niukkenevien julkisten resurssien aikana vapaaehtoisten motivoituneiden henkilöiden työpanosta tulee hyödyntää entistä laajemmin kokonaisturvallisuuden varmistamisessa. Myös pelastustoimi voisi käyttää koulutettuja vapaaehtoisia apuna entistä järjestelmällisemmin yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa Maanpuolustuskoulutus ry:n toiminnan turvaamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 2 078 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.