Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
              01. Poliisitoimen toimintamenot
              20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot
              21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

10. PoliisitoimiPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia sekä saattaa ne syyteharkintaan.

Poliisitoiminnan eri osa-alueiden tuloksellisella toiminnalla osaltaan vaikutetaan siihen, että Suomi on Euroopan turvallisin maa.

Uudet poliisiyksiköt aloittavat toimintansa 1.1.2014. PORA III -linjausten mukaisesti jatketaan palveluverkkouudistusta sekä edistetään eräiden tietoteknisten kehittämistoimien toteuttamista (lupalvelujen kehittämishanke, automaattisen liikennevalvonnan kehittämishanke). Poliisitoiminnan toiminnalliset tulokset pidetään vähintään v. 2013 tasolla. Operatiivisissa tehtävissä, erityisesti kenttä- ja rikostorjuntatehtävissä, toimivien poliisimiesten riittävyys turvataan. Poliisin johtamisrakenteiden ja -toimintojen uudistamista jatketaan sekä tehostetaan tulosohjausta.

Poliisi pitää yhdessä sidosryhmien ja toimijoiden kanssa mukaan lukien yksityiset palveluiden tuottajat, järjestöt ja vapaaehtoiset (kansalaistoiminta) turvallisuuden tason ja yleisen turvallisuuden tunteen hyvänä kiinnittäen paikallisessa yhteistoiminnassa erityistä huomiota kasautuviin turvallisuushaasteisiin ja sosiaaliseen mediaan.

Poliisi toimii asiakaslähtöisesti ja eettisesti korkeatasoisesti niin, että kansalaisten luottamus toimintaan säilyy. Poliisin arvot eli oikeudenmukaisuus, ammattitaito, palveluperiaate ja henkilöstön hyvinvointi toteutuvat sekä toiminnassa että viestinnässä. Viestintä on strategisen johtamisen väline ja luonnollinen osa johtamista.

Poliisi reagoi toimintaympäristön muutoksiin sekä kohdistaa turvallisuusriskien analysointiin, tietojohtoisuuteen ja oikeaan tilannekuvaan perustuen yhdessä muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa ennakoivat toimet ja voimavarat turvallisuuden kannalta kriittisiin asioihin.

Poliisi varmistaa poliisin peruspalveluiden saatavuuden, mukaan lukien kielelliset palvelut, palveluiden laadun ja niiden toimintaedellytykset kansalaisille koko maassa asuinpaikasta riippumatta.

Poliisi vaikuttaa aktiivisesti tietojenvaihdon ja operatiivisen yhteistyön tehostamiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken ja lähialueiden maiden kanssa ja hyödyntää kansainvälistä yhteistyötä sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Kansainvälisellä yhteistyöllä torjutaan Suomeen ulottuvaa ja Suomesta käsin toimivaa kansainvälistä rikollisuutta mukaan lukien talousrikollisuus. Kansainvälisen poliisiyhteistyön keinoin torjutaan ulkopuolelta Suomeen kohdistuvaa rikollisuutta jo lähtömaissa. Poliisitoiminnassa hyödynnetään Euroopan unionin rahoitusmahdollisuudet.

Poliisi valmistautuu vastaamaan kasvavan itäliikenteen ja tulevan viisumivapauden tuomiin haasteisiin ja lisätehtäviin vahvistamalla torjuntatoimintaa, lisäämällä yhteistyötä lähialueilla ja syventämällä henkilöstön osaamista.

Poliisi torjuu talousrikollisuutta ja harmaata taloutta edistämällä kuudennen talousrikosohjelman täytäntöönpanoa tehostamalla talousrikostorjuntaa ja rikoshyödyn jäljittämistä. Harmaata taloutta kitketään monipuolisella keinovalikoimalla. Vahvistetaan korruptionvastaista toimintaa johtavaa viranomaisverkostoa ja kartoitetaan korruptiolle riskialttiit alat ja tilanteet, jotta niihin voidaan puuttua.

Poliisi osallistuu eri rikoslajit huomioivan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntastrategian toimeenpanoon. Syvennetään poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistyötä, samoin näiden tahojen yhteistyötä syyttäjäviranomaisten kanssa. Toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä erityisesti lähialueiden viranomaisten kanssa turvataan rikosvastuun toteutuminen tekijän kotimaassa.

Jatketaan päivitetyssä terrorismin torjuntastrategiassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja väkivaltaisen ekstremismin torjuntaa. Suojelupoliisin lisäresursseilla ylläpidetään ajantasaista tilannekuvaa sekä tehostetaan terrorismin torjuntaa vastaten muuttuvaan toimintaympäristöön.

Jatketaan tietoverkkojen avulla tehtävien rikosten tehostettuja torjuntatoimenpiteitä yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Poliisi torjuu väkivaltarikollisuutta painopisteenä vakavat väkivaltarikokset, perhe- ja lähisuhdeväkivalta sekä nuorten väkivaltaisuuden vähentäminen. Parannetaan haavoittuviin ryhmiin kohdistuvan väkivallan tunnistamista ja edistetään naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman toimeenpanoa. Niin sanotun kunniaväkivallan samoin kuin pakkoavioliittojen kohteeksi joutumisen riskien tunnistamista tehostetaan.

Poliisi jatkaa rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaista työtään ja torjuu viharikoksia parantamalla niiden tunnistamista.

Poliisi jatkaa LUPA 2016 -hankkeessa lupahallinnon kehittämistä lupahallintostrategian, hallinnonalan TTS-asiakirjan ja lupahallinnon kehittämishankkeen linjauksia noudattaen: lupahallinto keskittyy ydintehtäviinsä, joita ovat aseasioihin, yksityiseen turvallisuusalaan, yleisötilaisuuksiin ja henkilöllisyyttä osoittaviin asiakirjoihin liittyvät tehtävät. Poliisi ulkoistaa lupahallinnon menettelyitä (esim. asiakirjojen postittaminen). Lisäksi poliisi lisää sähköistä asiointia ja poliisin lupahallinnon palvelut ovat henkilökohtaisesti saatavilla pääsääntöisesti ajanvarausta käyttämällä. Poliisi huolehtii näiden tehostamistoimenpiteiden seurannaisvaikutusten hallinnasta suunnitelmallisesti ja ennakoiden. Näillä kehittämistoimilla toteutetaan hyvää hallintoa sekä parannetaan asiakaspalvelun joustavaa saatavuutta. Lupahallinnon palvelut toimivat kustannustehokkaasti, taloudellisesti ja tuottavasti.

Poliisi osallistuu aktiivisesti sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen ja tekee osaltaan monialaista viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä paikallisten ja alueellisten turvallisuussuunnitelmien toteuttamiseksi kaupunkien turvallisuuden ylläpitämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Poliisi osallistuu osaltaan Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoon ja huolehtii, että poliisilla on tehokkaat edellytykset ennalta ehkäistä, paljastaa ja selvittää kybertoimintaympäristöön kohdistuvia ja sitä hyödyntäviä rikoksia.

Vitjan vuonna 2014 tapahtuva käyttöönotto tehostaa poliisin toimintaa.

Poliisin sisäisellä laillisuusvalvonnalla varmistetaan kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien sekä poliisin toiminnan laillisuuden ja laadun toteuttaminen.

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 726 545 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen liittyvien hankkeiden maksamiseen

2) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Sisäasiainministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta

Hälytyspalveluiden saatavuus ei heikkene. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta heikentäviin tekoihin puututaan. Liikennevalvonnan määrä ja tuloksellisuus säilyvät nykytasolla ja liikennevalvonnan ohjausta kehitetään PORA III -linjausten mukaisesti. Liikenneturvallisuuteen vaikutetaan puuttumalla aktiivisesti liikenteessä havaittuihin rikkomuksiin sekä hyödynnetään teknisiä valvontamenetelmiä. Lisäksi teknistä liikennevalvontaa lisätään keskittämällä automaattisen liikennevalvonnan hallinnointia. Raskaan liikenteen valvontaa tehostetaan. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puututaan kotihälytyksillä. Laittoman maahantulon tilanne pysyy Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Turvapaikkamenettelyn prosessia kehitetään ja varaudutaan itäliikenteen kasvun haasteisiin.

Valvonta2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (yjt-tehtävät/htv)357346341
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/vhtv825858832
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa190 928193 932198 625
Henkilötyövuodet2 7912 8312 876
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa234 743248 229250 856
Taloudellisuus (kustannukset/yjt-tehtävät), euroa236253256
Palvelukyky ja laatu   
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) 2,86-3,0
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41)3,07-3,2
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41)3,02-3,1
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv592600619
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv525454
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl342 794350 000400 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl3 6243 8004 000
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl5 7145 5005 500
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl20 32120 00020 000
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv252629
Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk333030
Suoritteet   
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl995 505980 000980 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, %282929
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta)9,710,010,0

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Hälytystoiminta2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (hälytystehtävät, määrä/htv)897920966
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa73 04166 57466 208
Henkilötyövuodet1 1101 0651 015
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa90 98383 23884 119
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa121111112
Palvelukyky ja laatu   
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min9,210,010,0
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min16,716,916,7
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, tehtävistä)73,273,074,0
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, tehtävistä)93,392,094,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41)3,13-3,2
Suoritteet   
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl23 65627 00025 000
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl749 954750 000750 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl995 505980 000980 000

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Rikostorjunta

Kansalaisten luottamus poliisin kykyyn ehkäistä, paljastaa ja selvittää rikoksia on korkea. Rikosasioiden pitkiin käsittelyaikoihin kiinnitetään huomiota. Poliisi toteuttaa tehostettua harmaan talouden torjuntaohjelmaa. Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvattamiseen. Vakavan väkivallan ja rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa tehostetaan huomioiden myös itäliikenteen kasvu. Rikosten ennalta estävää toimintaa tehostetaan lisäämällä moniviranomaisyhteistyötä, ihmisten omaa varautumista rikosuhkiin ja vastuuta rikostorjunnasta sekä kolmannen sektorin toimijoiden mukanaoloa. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä seksuaalirikosten kokonaismäärää pyritään vähentämään ennalta estävällä toiminnalla ja rikostapausten paremmalla tunnistamisella. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä heikennetään muun muassa hallinnollisten haittaamistoimien avulla. Järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan tiiviillä yhteistyöllä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja ennalta ehkäisevää nettipoliisitoimintaa. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan ja muuhun viharikollisuuteen sekä ihmiskauppaan aktiivisesti. Poliisi ylläpitää muiden lainvalvontaviranomaisten, hallinnollisten viranomaisten sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tilannekuvaa rikollisuudesta yleisesti sekä sen tietyistä erityisalueista, mm. terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus.

Rikostorjunta vastaa herkästi toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja kykenee estämään ennalta rikoksia, paljastamaan piilossa olevaa rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta.

Rikostorjunta2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv)798285
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa279 730280 044280 612
Henkilötyövuodet3 9533 9153 889
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa342 711338 156341 735
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa1 1041 0571 036
Palvelukyky ja laatu   
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään50,450,251,0
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk9596100
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään37,837,039,3
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään77,281,082,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään454425400
Talousrikostorjunnan henkilötyövuodet407430430
Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl818173
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl1 237970950
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,97-3,1
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,68-3,0
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,93-3,0
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,83-2,9
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,69-2,9
Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)2,76-3,0
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41)--3,5
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet323535
Suoritteet   
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset663 498680 000690 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä310 414300 000300 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa445060
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa364055
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl1 693 2 0502 150
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl2 0071 7001 400
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl530600600
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl40 95338 00038 000
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä809800800

1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014

Lupahallinto

Lupahallinto vaikuttaa lupaharkinnan ja -valvonnan keinoin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseen ja hallinnolliseen rikostorjuntaan. Asehallinto ja turvallisuusalan valvonta toimivat luotettavasti ja yhteiskunnan turvallisuusintressit huomioiden. Vaikutukset ulottuvat myös yksityisen turva-alan luotettavaan toimintaan. Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäisiä lupaprosesseja ja uudistamalla tietojärjestelmiä. Maahanmuuttoon liittyvät lupamenettelyt ovat tehokkaita ja valtakunnallisesti yhdenmukaisia. Henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan hakijan luotettavaan tunnistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilökorttien osalta varaudutaan lisäksi biometristen tunnisteiden käyttöönottoon. Poliisin lupahallinnon palvelut noudattavat hyvän hallinnon periaatteita. Tietojärjestelmät, menettelyt ja rakenteet tukevat päätösten yhdenmukaisuutta sekä sujuvaa, yhdenmukaista ja oikeudenmukaista päätöksentekoa.

Lupahallinto2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuottavuus   
Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/htv)1 5261 5691 580
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa64 61161 00061 000
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa-7 4712 1712 183
Henkilötyövuodet871860860
Lupahallinnon kustannukset, 1 000 euroa52 46561 00061 000
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa394545
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, %123100100
Palvelukyky ja laatu  
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41)3,28-3,3
Suoritteet   
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl1 329 2221 349 0001 354 000
— Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit yhteensä)761 567800 000800 000
— Ajoluvat365 246350 000350 000
— Aseluvat59 04860 000 60 000
— Turva-alan luvat62 53462 00062 000
— Ulkomaalaisluvat68 39065 00070 000
— Muut luvat12 43712 00012 000

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupavalvonta2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Taloudellisuus   
Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään)210212212
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa13 84214 10114 135
Suoritteet   
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl70 92572 68872 700
Poliisikoulutus

Poliisikoulutuksen tavoitteena on vastata poliisin henkilöstötarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määrästä päätettäessä varmistetaan suunnitelmallinen rekrytointi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Poliisiammattikorkeakoulu aloittaa yleisen tutkintojärjestelmän kanssa harmonisoidun ammattikorkeakoulutasoisen poliisikoulutuksen. Uusimuotoiseen koulutukseen valittujen opiskelijoiden opintososiaaliset etuudet ovat yhdenmukaiset muiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu harjoittaa poliisitoimintaa ja -hallintoa koskevaa monitieteistä tutkimusta.

Poliisikoulutus2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Tuottavuus   
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv331,3452,0452,0
Julkaisut/tutkimuksen htv:t3,16,06,0
Taloudellisuus   
Poliisikoulutuksen kokonaiskustannukset, 1 000 euroa26 18325 00026 000
Henkilötyövuodet196,6201,0189,0
Perustutkintokoulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa296360 360
Poliisipäällystötutkinnon koulutuspäivän hinta, enintään, euroa239260300
Palvelukyky ja laatu   
Perustutkintokoulutuksesta tavoiteajassa valmistuneet, %97,997,097,0
Suoritteet   
Perustutkintokoulutukseen hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden13,07,35,0
Perustutkintokoulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä102168240
Perustutkintokoulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä290326152

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)   
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa135 403133 871128 420
Henkilötyövuodet897827783
    
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)   
Taloudellisuus   
Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa46 85947 03650 202
Henkilötyövuodet708689676
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa57 76459 60460 805

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat

Henkiset voimavarat

Poliisin organisaatiota, toimintaa ja prosesseja kehitetään tehokkaammaksi ja tuottavammaksi. Varmistetaan organisaatiomuutoksen toimeenpano pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelulla.

Henkiset voimavarat2012
toteutuma1)
2013
arvio
2014
tavoite
    
Henkilötyövuodet10 52610 38810 288
Naisia, %-osuus28,528,628,7
Poliisimiehet, htv7 5467 5647 564
Naisia, %-osuus14,314,414,5
Opiskelijat, htv2)408260210
Naisia, %-osuus23,625,525,7
Muu henkilöstö, htv2 5722 5642 514
Naisia, %-osuus71,171,071,0
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla8,78,78,8
Sairauspoissaolot, pvä/htv10,210,010,0
Työtyytyväisyysindeksi3,3-3,45

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2012 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 10 465,4 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 60,6 htv. Vuoden 2013 arviossa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 78 htv. Vuoden 2014 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 78 htv (14 htv poliisit + 64 htv muita virkoja).

2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot796 700798 327802 945
Bruttotulot78 49874 70076 400
Nettomenot718 202723 627726 545
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta14 069  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle22 234  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot71 88168 03669 262
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset59 33368 03669 262
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)12 548--
Kustannusvastaavuus, %121100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
AFIS-päivitys2 000
HO:n toimialakohtainen säästö-3 000
Tasavallan presidentin kansliassa työskentelevät poliisimiehet (siirto momentilta 22.02.01)295
Telekuuntelun menot500
Terrorismin torjunta1 600
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01)-575
Toimitilahankkeet500
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta 26.40.01)87
Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys-8 100
Valtiovarainvaliokunnan lisäys harmaan talouden torjuntaan (kertamenon poisto)-50
Vitja-hanke-3 000
Harmaan talouden torjunta (HO)200
Palkkausten tarkistukset2 550
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-1 814
Toimintamenosäästö (HO)2 208
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-1 583
Tasomuutos11 100
Yhteensä2 918

2014 talousarvio726 545 000
2013 I lisätalousarvio2 800 000
2013 talousarvio723 627 000
2012 tilinpäätös726 367 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 728 885 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 2 340 000 euroa talousarvioesityksen 726 545 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio728 885 000
2013 IV lisätalousarvio-1 814 000
2013 I lisätalousarvio2 800 000
2013 talousarvio723 627 000
2012 tilinpäätös726 367 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentille esitetään 728,9 milj. euron määrärahaa, joka on noin 5,3 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Lisäys muodostuu ensisijaisesti 4.4.2012 kehyspäätöksessä poliisille kohdennetusta tasokorotuksesta, jonka suuruus on 11,1 milj. euroa vuonna 2014, sekä palkkauksen tarkistuksista. Hallitusohjelman mukaisten säästöjen suuruus on noin 4,6 milj. euroa ja uusien tuottavuustoimenpiteiden aiheuttama vähennys 8,1 milj. euroa.

Hallintorakenteen uudistuksen (PORA III) muutokset tulevat voimaan 1.1.2014. PORA III on osa poliisin talouden tasapainotusta siten, että poliisin toiminnalliset tulokset pysyvät nykyisellä tasolla pitkällä aikavälillä. Vuoteen 2016 mennessä hankkeella tavoitellaan 70 milj. euron säästöjä. Vuonna 2014 säästöjen suuruuden arvioidaan olevan 15,2 milj. euroa. Säästö muodostuu pääosin 129 henkilötyövuoden vähennyksestä, joka kohdistuu kokonaisuudessaan tuki- ja johtotehtäviin.

Valiokunta pitää saamansa selvityksen perusteella myönteisenä, että eduskunnan aiempien linjausten mukaisesti poliisin talous on saatu hallintaan eikä kentällä operatiivisissa tehtävissä toimivien poliisimiesten määrä vähene. Myös uusien poliisien vuosittaisen koulutusmäärän tulee olla tasapainossa pitkän tähtäimen suunnitelmien kanssa, ja samalla on minimoitava työttömien poliisien määrä.

Poliisin toiminnan painopisteistä vuodelle 2014 valiokunta nostaa esiin talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan edistämisen. Hallitus on tehostetusti panostanut poikkihallinnolliseen harmaan talouden torjuntaan. Poliisille tarkoitukseen on osoitettu noin 6 milj. euron vuosittainen lisärahoitus vuosille 2012—2015. Vuonna 2012 rikoshyötyä saatiin poliisin toimesta takaisin yhteensä 36 milj. euroa. Valiokunta korostaa, että talousrikostorjuntaa ja rikoshyödyn jäljittämistä tulee edelleen tehostaa ja talousrikosten sisälläoloaikaa tavoitteiden mukaisesti lyhentää. Reaaliaikainen käsittely lisää toiminnan ennaltaehkäisevää vaikutusta. Valiokunta pitää tärkeänä turvata myös pimeän työvoiman tutkintaan tarvittavat voimavarat.

Valiokunta toteaa, että liikkuvassa poliisissa, joka vuoden 2014 alussa integroidaan paikallispoliisiin, on toteutettu tuloksellisesti harmaan talouden torjuntaa raskaan liikenteen valvonnan yhteydessä ns. road policing -toimintamallin mukaisesti. Valiokunta pitää välttämättömänä, että uudistuksessa varmistetaan vähintään nykyisin voimavaroin raskaan liikenteen valvonnan erityisosaamisen ja siihen liittyvän koulutuksen säilyminen. Valiokunnan saaman tiedon mukaan raskaan liikenteen osaamiskeskittymä on muodostumassa Itä-Uudenmaan poliisilaitokseen. Tätä asiantuntemusta on hyödynnettävä valtakunnallisessa poliisitoiminnan kehittämisessä ja organisoitava koko maan kattava liikenteenvalvonta siten, ettei kuljetussektorin harmaa talous lähde kasvuun. Lisäksi on huolehdittava toimivasta yhteistyöstä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa.

Valiokunta pitää myönteisenä, että talousarvioesitys sisältää rahoituskehyksiin (27.3.2013) tehdyn 1,6 milj. euron lisäyksen terrorismin torjuntaan. Terrorismin torjunnan toimintaympäristö on muuttunut entistä vaativammaksi mm. muiden Pohjoismaiden terrorismitilanteen muutoksen ja ns. arabikevään myötä. Ennakoiva toiminta vaatii entistä enemmän resursointia, mutta toisaalta se säästää yhteiskunnalle mahdollisesti muutoin muodostuvia vieläkin suurempia kustannuksia.

Momentille on esitetty myös 0,5 milj. euron lisämääräraha telekuuntelujärjestelmän uudistamiseen. Hallitusneuvotteluissa sovittiin, että teletunnistetietojen tallentamiskustannusten jako viranomaisten ja teleoperaattoreiden kesken oikaistaan. Tämä on tarkoitus tehdä liikenne- ja viestintäministeriössä valmistelussa olevalla hallituksen esityksellä. Oikaisu vähentää valiokunnan saaman selvityksen mukaan poliisin kuluja noin 2 milj. eurolla vuosittain. Valiokunta kiirehtii asian valmistelua, koska kehyspäätös ei kata päätöksen viivästymisestä poliisille aiheutuvia menoja.

Valiokunta toteaa, että telekuuntelujärjestelmän uudistaminen on saatettava loppuun, ja pitää välttämättömänä, että hallitus hoitaa hankkeen rahoituksesta puuttuvat 2,5 milj. euroa lisätalousarviomenettelyllä. Määrärahalisäys on tehtävä siten, että se ei vähennä kentällä operatiivisissa tehtävissä olevien poliisimiesten määrää.

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa harmaan talouden ja pimeän ulkomaisen työn torjuntaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 729 035 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen liittyvien hankkeiden maksamiseen

2) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 387 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 500 000 euroa telekuuntelujärjestelmän uudistamisen loppuunsaattamiseksi sekä vähennyksenä 96 000 euroa siirtona momentille 29.70.55 ja 17 000 euroa siirtona momentille 29.70.57 osana opintotukilain uudistusta.


2014 I lisätalousarvio2 387 000
2014 talousarvio729 035 000
2013 tilinpäätös724 613 000
2012 tilinpäätös726 367 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 2 387 000 euroa.

20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) poliisin vastuulla olevien maasta poistettavien henkilöiden maasta poistamiskuljetuksista aiheutuviin menoihin

2) turvapaikanhakijoiden tulkkaus- ja käännöspalveluista aiheutuviin menoihin

3) Suomeen luovutettavien rikoksentekijöiden noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin

4) turvapaikanhakijoiden identiteetin ja kansalaisuuden varmistamisesta sekä iänmäärityksen ja kielitestien tekemisestä aiheutuviin menoihin

5) turvapaikkatutkinnan valmiusryhmän käytöstä aiheutuneiden matka- ja majoitusmenojen korvaamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Maasta poistamiskuljetukset2 600 000
Tulkkaus- ja käännöspalvelut350 000
Noutokuljetukset150 000
Henkilöllisyyden selvittäminen200 000
Valmiusryhmän käyttö200 000
Yhteensä3 500 000

2014 talousarvio3 500 000
2013 talousarvio3 500 000
2012 tilinpäätös3 570 744

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) poliisin vastuulla olevien maasta poistettavien henkilöiden maasta poistamiskuljetuksista aiheutuviin menoihin

2) turvapaikanhakijoiden tulkkaus- ja käännöspalveluista aiheutuviin menoihin

3) Suomeen luovutettavien rikoksentekijöiden noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin

4) turvapaikanhakijoiden identiteetin ja kansalaisuuden varmistamisesta sekä iänmäärityksen ja kielitestien tekemisestä aiheutuviin menoihin

5) turvapaikkatutkinnan valmiusryhmän käytöstä aiheutuneiden matka- ja majoitusmenojen korvaamiseen.

21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 7 000 000 euroa.

Selvitysosa: Poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien sekä Tullin yhteisen kenttäjohtojärjestelmähankkeen (KEJO) tavoitteena on hankkeeseen osallistuvien keskeisten turvallisuusviranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän käyttöönotto ja sovittaminen osaksi viranomaisten yhteistä sähköistä tapahtumankäsittelykokonaisuutta ja verkottunutta hätäkeskusmallia.

Viranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän keskeisimpiä tavoitteita ovat viranomaisten toiminnan ja viranomaisyhteistyön tehostuminen, viranomaisten yhteisen tilannekuvan mahdollistaminen, uusien työprosessien käyttöönotto kenttäolosuhteissa, kenttäjohtamisen ja viranomaisten välisen reaaliaikaisen tiedonvaihdon ja viestinnän tehostuminen sekä viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmäratkaisun myötä saavutettava kustannustehokkuus. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2016 ja sen kokonaiskustannukset ovat n. 19,16 milj. euroa. Valtiovarainministeriö rahoittaa hanketta yhteensä 15 milj. eurolla tuottavuuden edistämiseen tarkoitetulla määrärahalla vuosina 2013—2016 erikseen laaditun KEJO-hankkeeseen osallistuvien ministeriöiden (sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusministeriö ja valtiovarainministeriö) välisen yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (siirto momentilta 28.70.20)6 000
Yhteensä6 000

2014 talousarvio7 000 000
2013 talousarvio1 000 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Valtuus

Mikäli vuoden 2013 talousarviossa kenttäjohtojärjestelmän hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2014.

Selvitysosa: Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.


2014 talousarvio7 000 000
2013 talousarvio1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 7 000 000 euroa.

Valtuus

Mikäli vuoden 2013 talousarviossa kenttäjohtojärjestelmän hankintaan tarkoitettua valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2014.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentilta voidaan maksaa myös käyttöomaisuuteen kuuluviin hankintoihin liittyviä menoja.

Selvitysosa: Momentti on kulutusmenomomentti, jolta ei vakiosisällön mukaan voi maksaa kuin arvoltaan vähäisten tai taloudelliselta pitoajaltaan lyhytikäisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankintamenot. Näin ollen momentin nykyinen käyttömahdollisuus ei vastaa tarkoitukseltaan 8.11.2012 laadittua sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön välistä yhteistyöpöytäkirjaa tuottavuutta lisäävästä hankkeesta.

KEJO-hankkeen täysimääräiseksi toteuttamiseksi täytyy momentin perusteluihin lisätä mahdollisuus käyttää määrärahaa myös investointeihin, kuten yhteistyöpöytäkirjassa on tarkoitettu.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio7 000 000
2013 tilinpäätös1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentilta voidaan maksaa myös käyttöomaisuuteen kuuluviin hankintoihin liittyviä menoja.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että aiemmin kenttäjohtamisjärjestelmän (KEJO) hankintaan myönnetyn 15 000 000 euron valtuuden lisäksi saa tehdä sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu menoja enintään 5 000 000 euroa.

Selvitysosa: Valtuuden lisäys 5 000 000 euroa on tarkoitus käyttää turvallisuusviranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmähankkeen investointiosuuden menojen maksamiseen. Investointiosuus pitää sisällään tietojärjestelmähankinnan, tietojärjestelmän teknisen rakentamisen ja käyttöönoton edellyttämiä palveluostoja sekä hankkeen muita läpiviennin edellyttämiä kuluja. Lisävaltuudesta 1 500 000 euroa on tarkoitus rahoittaa EU:n rahoitusohjelmakauden 2014—2020 sisäasioiden uusien sisäisen turvallisuuden rahaston sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston määrärahoilla momentilta 26.01.24.

Lisävaltuudesta arvioidaan aiheutuvan menoja 1 000 000 euroa vuonna 2016 ja 4 000 000 euroa vuonna 2017.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 III lisätalousarvio
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio7 000 000
2013 tilinpäätös1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että aiemmin kenttäjohtamisjärjestelmän (KEJO) hankintaan myönnetyn 15 000 000 euron valtuuden lisäksi saa tehdä sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu menoja enintään 5 000 000 euroa.