Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2014

30. SyyttäjätPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Syyttäjälaitoksen vaikuttavuustavoitteena on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Asianosaisten kannalta keskeisiä mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjä-poliisi -esitutkintayhteistyötä ja käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Vuonna 2014 voimaan tulevan esitutkintalain säännösten velvoitteet sitovat syyttäjien työajasta aiempaa suuremman osan esitutkintayhteistyöhön, mutta nopeuttavat siirtymävaiheen jälkeen syyteharkintaan kuluvaa aikaa.

Toimintaa sopeutetaan aleneviin määrärahakehyksiin työprosesseja ja lainsäädäntöä kehittämällä oikeudenhoidon uudistamisohjelman (2013—2025) linjausten mukaisesti.

Talousrikosasioiden käsittelyä tehostetaan ja nopeutetaan hallitusohjelman ja talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevan kuudennen torjuntaohjelman mukaisesti.

Paikallissyyttäjille saapui vuonna 2012 yhteensä 84 959 asiaa. Ratkaistujen asioiden määrä oli 87 115. Lisäksi ratkaistiin noin 210 000 summaarista asiaa. Vuonna 2014 sekä saapuvien että ratkaistujen asioiden määrän arvioidaan pysyvän noin 86 000 asiassa.

Tietoja henkilöstöstä

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
Syyttäjälaitos      
Henkilötyövuodet 546 547 532
— joista syyttäjiä1) 368 368 357
— joista paikallissyyttäjät 347 347 336
Keski-ikä 46,6 46,4 46,6
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,3 7,0 7,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Myös syyttäjälaitoksen määrärahatilanne on erittäin tiukka. Syyttäjälaitokselle osoitettu harmaan talouden torjunnan lisärahoitus jatkuu tosin ensi vuonnakin, mutta määräaikainen lisärahoitus päättyy vuonna 2016, mikä alkaa vähentää syyttäjien määrää jo ensi vuodesta alkaen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan vuoteen 2018 mennessä on vähennettävä 46 syyttäjää.

Tilanteen vaikeutta lisää se, että syyttäjälaitoksessa on jo tähän mennessä toteutettu merkittävä rakennemuutos, sillä virastojen lukumäärä on vähennetty runsaasta 60:stä 13:een. Tämän lisäksi ensi vuoden alusta virastojen määrä vähenee vielä 11:een. Myös toimistohenkilöstön määrää on vähennetty yli 20 prosentilla vuodesta 2005 lukien. Kun työmäärissä ei ole odotettavissa merkittävää vähenemää, merkitsee näin mittava virkojen väheneminen mm. käsittelyaikojen pidentymistä.

Syyttäjälaitoksen toiminnan kannalta on keskeistä, että suunnitteilla olevasta AIPA-tietojärjestelmästä tulee toimiva ja aidosti ja monipuolisesti työtä tukeva järjestelmä. Tavoitteena on, että asioiden käsittely nopeutuu, kun sähköiseen aineistopankkiin kerätään syyttäjien, käräjäoikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden lainkäyttöön liittyvät asiakirjat, joita voivat hyödyntää kaikki järjestelmässä mukana olevat.

Valiokunta pitää tärkeänä, että syyttäjälaitoksen toimintaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen mm. oikeudenhoidon uudistamisohjelman perusteella tehtävien linjausten pohjalta. Tehtävät ja resurssit tulee saada rakenteellisten uudistusten sekä toimivien ja tehokkaiden tietojärjestelmien avulla tasapainoon. Syyttäjälaitoksen resurssitilannetta on kuitenkin seurattava ja arvioitava tarvittaessa uudelleen.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 806 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2014 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 2,1 2,0 2,1
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 1 958 2 000 2 500
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 212 150 180
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) 173 170 170
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 810 824 824
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) 251 248 248
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 201 1 270 1 270
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu, euroa 439,0 456,0 456,0
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 101,1 101,9 102,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 44 679 45 987 45 846
Bruttotulot 42 40 40
Nettomenot 44 637 45 947 45 806
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 033    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 708    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtakunnansyyttäjänvirasto 4 632
Paikalliset syyttäjäyksiköt 38 959
Yhteiset menot 2 215
Yhteensä 45 806

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin -33
Palvelukeskusmaksut -16
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01) -4
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -71
Palkkausten tarkistukset 150
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -107
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -60
Yhteensä -141

2014 talousarvio 45 806 000
2013 talousarvio 45 947 000
2012 tilinpäätös 45 312 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 923 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 117 000 euroa talousarvioesityksen 45 806 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 45 923 000
2013 IV lisätalousarvio -118 000
2013 talousarvio 45 947 000
2012 tilinpäätös 45 312 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 923 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.