Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
              01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

30. SyyttäjätPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Syyttäjälaitoksen vaikuttavuustavoitteena on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Asianosaisten kannalta keskeisiä mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjä-poliisi -esitutkintayhteistyötä ja käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Vuonna 2014 voimaan tulevan esitutkintalain säännösten velvoitteet sitovat syyttäjien työajasta aiempaa suuremman osan esitutkintayhteistyöhön, mutta nopeuttavat siirtymävaiheen jälkeen syyteharkintaan kuluvaa aikaa.

Toimintaa sopeutetaan aleneviin määrärahakehyksiin työprosesseja ja lainsäädäntöä kehittämällä oikeudenhoidon uudistamisohjelman (2013—2025) linjausten mukaisesti.

Talousrikosasioiden käsittelyä tehostetaan ja nopeutetaan hallitusohjelman ja talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevan kuudennen torjuntaohjelman mukaisesti.

Paikallissyyttäjille saapui vuonna 2012 yhteensä 84 959 asiaa. Ratkaistujen asioiden määrä oli 87 115. Lisäksi ratkaistiin noin 210 000 summaarista asiaa. Vuonna 2014 sekä saapuvien että ratkaistujen asioiden määrän arvioidaan pysyvän noin 86 000 asiassa.

Tietoja henkilöstöstä

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
Syyttäjälaitos   
Henkilötyövuodet546547532
— joista syyttäjiä1)368368357
— joista paikallissyyttäjät347347336
Keski-ikä46,646,446,6
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv6,37,07,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Myös syyttäjälaitoksen määrärahatilanne on erittäin tiukka. Syyttäjälaitokselle osoitettu harmaan talouden torjunnan lisärahoitus jatkuu tosin ensi vuonnakin, mutta määräaikainen lisärahoitus päättyy vuonna 2016, mikä alkaa vähentää syyttäjien määrää jo ensi vuodesta alkaen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan vuoteen 2018 mennessä on vähennettävä 46 syyttäjää.

Tilanteen vaikeutta lisää se, että syyttäjälaitoksessa on jo tähän mennessä toteutettu merkittävä rakennemuutos, sillä virastojen lukumäärä on vähennetty runsaasta 60:stä 13:een. Tämän lisäksi ensi vuoden alusta virastojen määrä vähenee vielä 11:een. Myös toimistohenkilöstön määrää on vähennetty yli 20 prosentilla vuodesta 2005 lukien. Kun työmäärissä ei ole odotettavissa merkittävää vähenemää, merkitsee näin mittava virkojen väheneminen mm. käsittelyaikojen pidentymistä.

Syyttäjälaitoksen toiminnan kannalta on keskeistä, että suunnitteilla olevasta AIPA-tietojärjestelmästä tulee toimiva ja aidosti ja monipuolisesti työtä tukeva järjestelmä. Tavoitteena on, että asioiden käsittely nopeutuu, kun sähköiseen aineistopankkiin kerätään syyttäjien, käräjäoikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden lainkäyttöön liittyvät asiakirjat, joita voivat hyödyntää kaikki järjestelmässä mukana olevat.

Valiokunta pitää tärkeänä, että syyttäjälaitoksen toimintaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen mm. oikeudenhoidon uudistamisohjelman perusteella tehtävien linjausten pohjalta. Tehtävät ja resurssit tulee saada rakenteellisten uudistusten sekä toimivien ja tehokkaiden tietojärjestelmien avulla tasapainoon. Syyttäjälaitoksen resurssitilannetta on kuitenkin seurattava ja arvioitava tarvittaessa uudelleen.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 806 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2014 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
    
Joutuisuus   
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk2,12,02,1
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna1 9582 0002 500
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna212150180
Tuottavuus   
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö)173170170
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1)810824824
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät)251248248
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät)1 2011 2701 270
Taloudellisuus   
— toimintamenot/ratkaisu, euroa439,0456,0456,0
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa101,1101,9102,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot44 67945 98745 846
Bruttotulot424040
Nettomenot44 63745 947 45 806
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 033  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 708  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Valtakunnansyyttäjänvirasto4 632
Paikalliset syyttäjäyksiköt38 959
Yhteiset menot2 215
Yhteensä45 806

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin-33
Palvelukeskusmaksut-16
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 31.20.01)-4
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-71
Palkkausten tarkistukset150
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-107
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-60
Yhteensä-141

2014 talousarvio45 806 000
2013 talousarvio45 947 000
2012 tilinpäätös45 312 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 923 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 117 000 euroa talousarvioesityksen 45 806 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio45 923 000
2013 IV lisätalousarvio-118 000
2013 talousarvio45 947 000
2012 tilinpäätös45 312 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 923 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.