Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Oikeusministeriö toiminta-ajatuksensa mukaisesti osana valtioneuvostoa luo oikeuspolitiikan linjoja, kehittää säädöspolitiikkaa ja ohjaa hallinnonalaansa. Oikeusministeriön tavoitteena on avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Oikeusministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tavoitteet vuodelle 2014.

Perusoikeudet, valtiollinen järjestelmä ja demokratia

Valtioneuvostossa otetaan käyttöön yhteiset menettelytavat ja työvälineet lainvalmistelutyön suunnitteluun, johtamiseen ja seurantaan. Lainvalmistelutyön osaamista parannetaan koulutuksella ja ohjeistuksella. Valtioneuvostossa laaditut säädösehdotukset tarkastetaan oikeusministeriössä lakitekniseltä kannalta.

Huolehditaan oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluvista Ahvenanmaan asioista sekä yhteensovitetaan valtioneuvostossa ministeriöiden hallinnonaloille kuuluvia Ahvenanmaan asioita. Jatketaan työtä Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmän nykyaikaistamiseksi.

Vuonna 2014 on tarkoitus antaa hallituksen demokratiaselonteko. Kehitetään demokratiaindikaattoreita, joiden avulla voidaan seurata kansalaisyhteiskunnan ja demokratian tilannetta. Tuetaan oikeusministeriön yhteydessä toimivan Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaa ja näin vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Toteutetaan kansalaisen sähköisen osallistumisympäristön loput palvelut.

Toteutetaan valtioneuvoston hyväksymän Kansalliskielistrategian toimenpiteitä kahden elinvoimaisen kansalliskielen ylläpitämiseksi. Kehitetään viittomakielilainsäädäntöä. Edistetään ILO:n alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen nro 169 ratifiointia ja toteutetaan oikeusministeriölle kuuluvat saamen kielen elvyttämisohjelman toimenpiteet.

EU:ssa vaikutetaan erityisesti asiakirjajulkisuutta koskevan lainsäädännön soveltamiseen sekä henkilötietojen suojaa ja eurooppalaista hallintotapaa koskevan lainsäädännön valmisteluun.

Oikeusturva

Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyviin talouden reunaehtoihin vuonna 2013 valmistuneen vuosille 2013—2025 laaditun Oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä saadun lausuntopalautteen perusteella tehtävien linjausten pohjalta. Jatketaan syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmän kehittämistä tietojärjestelmähankkeella (AIPA), jossa rakennettavan aineistopankin avulla tuotetaan näille nykyistä paremmat työvälineet. Valmistellaan myös hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmien uudistamista.

Jatketaan tuomioistuinten hallintoa koskevien säädösten yhtenäistämistä.

Annetaan esitys sakon ja rikesakon määräämistä koskevan lainsäädännön voimaantulosta niin, että lainsäädäntö voi tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien.

Jatketaan valmistelua oikeudenkäyntimenettelyä hallintoasioissa koskevan sääntelyn uudistamiseksi täsmällisemmäksi ja informatiivisemmaksi. Tavoitteena on korvata nykyinen hallintolainkäyttölaki uudella lailla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Lisäksi jatketaan työtä hallinnon muutoksenhaun kehittämiseksi laajentamalla oikaisuvaatimus- ja valituslupajärjestelmiä uusiin asiaryhmiin.

Uudistetaan todistelua koskeva lainsäädäntö. Valmistellaan jatkokäsittelyluvan laajentamista hovioikeuksissa. Uudistetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lainsäädäntöä.

Kehitetään nykyisen oikeusapujärjestelmän toimivuutta muuttuvassa toimintaympäristössä vuosina 2013—2014 valmistuvien Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemien selvitysten mukaisesti. Tavoitteena on, että oikeusapupalvelut kohdentuvat nykyistä oikeudenmukaisemmin.

Kriminaalipolitiikka

Rikoksentorjuntatyön painopisteenä ovat paikallisen rikoksentorjuntatyön tukeminen, asuinalueiden turvallisuuden kehittäminen, vakavien väkivaltarikosten ja nuorten kokeman väkivallan vähentäminen sekä haavoittuviin ryhmiin kohdistuvan väkivallan tunnistaminen. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään ottamalla käyttöön naapuriapumalli sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelmassa määriteltyjä oikeusministeriön toimenpiteitä toteutetaan lainvalmistelussa, tulosohjauksessa ja muun toiminnan suunnittelussa.

Rikoksen uhrin asemaa kehitetään EU:n rikosuhridirektiivissä täsmennettyjen suuntaviivojen mukaisesti. Oikeusministeriö osallistuu poikkihallinnollisen lastenasiaintalo-hankkeen toiminnan kehittämiseen. Vuoden 2014 aikana tehdään päätös rikosuhripalvelujen ja erityisesti rikosuhripäivystyksen kestävästä rahoitusmallista, jotta palvelut saadaan turvattua hallitusohjelman ja sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Oikeusministeriö toimii korruption vastaisen työn koordinaatioviranomaisena. Vuonna 2014 tavoitteena on edelleen lisätä keskeisten viranomaisten ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Lisäksi kartoitetaan tutkimuksella korruption riskisektorit. Suomi panee täytäntöön kansainvälisten korruption vastaisten järjestöjen antamat suositukset.

Seuraamusjärjestelmässä tavoitteena on laajentaa yhdyskuntaseuraamusten käyttöalaa. Rangaistusten täytäntöönpanossa vankeja ei sijoiteta suljetumpaan vankilaan tai osastoon kuin vankilan järjestys ja turvallisuus sekä vankilassa pitämisen varmuus edellyttävät. Jatketaan Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmän (ATJ) kehittämistä.

Yhdyskuntaseuraamusten lainsäädännön uudistamisen valmistelua jatketaan vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 aikana valmistellaan lainsäädäntöä, joka mahdollistaa matkustuskiellon sähköisen valvonnan ja muiden tutkintavankeuden vaihtoehtojen käyttämisen. Sakon muuntorangaistuksen kokonaisprosessia uudistetaan. Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa muuntorangaistusmenettelyä, joka nykymuodossaan on monimutkainen ja työllistää useita eri viranomaisia.

Oikeusministeriö osallistuu hallituksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämisen kuudennen torjuntaohjelman toimeenpanoon. Rikosprosessin tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi parannetaan poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten yhteistyötä.

Seksuaalirikoslainsäädäntöä uudistetaan. Syyteneuvottelujärjestelmä otetaan käyttöön.

Pannaan kansallisesti täytäntöön hyväksytyt vastavuoroisen tunnustamisen ja rikosoikeuden alan EU-säädökset.

Arjen oikeussuhteet

Perheoikeuden alalla annetaan hallituksen esitys isyyslaiksi.

Kuluttajansuojaoikeuden alalla annetaan hallituksen esitys asuntokauppalain muuttamisesta, jolla parannetaan ryhmärakennuttamisen toimintaedellytyksiä selkeyttämällä asunnonostajan suojaa koskevaa sääntelyä.

Yhtiöoikeuden alalla annetaan hallituksen esitys uudeksi säätiölaiksi.

Rakenteiden uudistaminen ja henkilöstömuutosten tuki

Oikeuslaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen kehittämistä ja toiminnan sopeuttamista kiristyvään määrärahatilanteeseen toteutetaan vuonna 2013 valmistuneen Oikeudenhoidon uudistamisohjelman, lyhyen aikavälin sopeuttamisohjelman ja Rikosseuraamuslaitosta koskevan sopeuttamisohjelman pohjalta. Hallinnonalalla viime vuosina toteutetut ja lähivuosina vireillä olevat merkittävät rakennemuutokset edellyttävät kaikilla toimialoilla toimipaikkaverkoston kehittämistä ja tilankäytön tehostamista, mutta luovat tähän myös mahdollisuuksia. Toimitilajohtamista ja hankintatointa tehostetaan hyväksyttyjen strategialinjausten pohjalta. Tietohallinnossa jatketaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa perusprosesseja tukevien tietojärjestelmien uudistamista ja työskentelyä tukevien palvelujen kehittämistä. Tuomioistuinten, syyttäjien ja Rikosseuraamuslaitoksen keskeisiä työprosesseja tukevat vanhentuneet tietojärjestelmät korvataan lähivuosina uusilla, työskentelyä paremmin tukevilla järjestelmillä.

Henkilöstöpolitiikassa olennaista on tukea rakennemuutoksia sekä toiminnan ja työyhteisöjen kehittämistä pitkäjänteisesti, kannustavasti sekä hyvään ja tasapainoiseen henkilöstöpolitiikkaan kuuluvien periaatteiden mukaisesti.

Tietoja henkilöstöstä

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
Oikeusministeriö      
Henkilötyövuodet 243 240 245
Keski-ikä 47,3 47,5 47,5
Naisten osuus, % 68 68 68
Työtyytyväisyysindeksi 3,7 3,7 3,7
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,0 6,0 6,0
       
Muut erillisvirastot      
Henkilötyövuodet 239 240 173
Keski-ikä 46,0 46,0 46,0
Naisten osuus, % 60 60 60
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 10,1 10,0 10,0

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 944 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 27 607 27 118 27 344
Bruttotulot 661 400 400
Nettomenot 26 946 26 718 26 944
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 142    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 778    

Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)

   
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä 8
Säädösvalmistelu 18
EU- ja kansainvälinen yhteistyö 12
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen 20
Ministeriön muut hallintotehtävät 6
Ministeriön sisäinen hallinto 23
Palkallinen poissaolo 13

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eräiden taloushallintotehtävien siirto Palkeista 267
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin -25
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momenteilta 23.01.01, 24.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) 220
Vuoden 2013 kertaluonteinen määräraha (kielistrategian toimeenpano) -150
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -35
Palkkausten tarkistukset 76
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -54
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -73
Yhteensä 226

2014 talousarvio 26 944 000
2013 talousarvio 26 718 000
2012 tilinpäätös 26 582 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 593 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 26 944 000 euroon nähden on 649 000 euroa, mistä 49 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 600 000 euroa kertaluonteisesta siirrosta momentilta 25.10.05 henkilöstöhallinnon palveluportaalin (Hertta) sovellusohjelmiston uusimiseksi. Koko hallinnonalaa palvelevan sovellusohjelmiston uusiminen on valttämätöntä nykyiseen ohjelmistoon liittyvien riskien poistamiseksi.


2014 talousarvio 27 593 000
2013 IV lisätalousarvio 124 000
2013 talousarvio 26 718 000
2012 tilinpäätös 26 582 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta vähentää momentilta 1 000 euroa. Vähennys aiheutuu momentin 25.01.02 palauttamisesta talousarvioon.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 592 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 34 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu siirrosta momentilta 25.10.03 yhden virkamiehen siirtämisestä virkoineen ja palkkausmäärärahoineen Kouvolan hallinto-oikeudesta oikeusministeriöön 1.4.2014 lukien.


2014 I lisätalousarvio 34 000
2014 talousarvio 27 592 000
2013 tilinpäätös 26 842 000
2012 tilinpäätös 26 582 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 34 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 35 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu äitiyttä koskevan sääntelyn valmistelutyöstä.


2014 III lisätalousarvio 35 000
2014 I lisätalousarvio 34 000
2014 talousarvio 27 592 000
2013 tilinpäätös 26 842 000
2012 tilinpäätös 26 582 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 35 000 euroa.

02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta, koska oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toiminta siirtyy 1.1.2014 perustettavaan valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskukseen, johon kootaan valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-tehtävät.

Saadun selvityksen mukaan oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintojen siirto palvelukeskukseen ei käytännössä toteudu vielä 1.1.2014, eikä momenttia näin ollen voida vielä poistaa talousarviosta.

Valiokunta palauttaa momentin talousarvioon ja osoittaa sille 1 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 euroa.

03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 780 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää oikeusrekisterikeskuksen, onnettomuustutkintakeskuksen, tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 § 1 momentin 1 kohdassa (125/2009) säädetyistä valvontatehtävistä perittävistä maksuista kertyviä tuloja.

Selvitysosa:Oikeusrekisterikeskus huolehtii oikeusministeriön hallinnonalan tiedonhallinnasta, tietovarannoista, oikeushallinnon rekisterinpidosta, varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta sekä hallinnonalan ydintoimintaan liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta yhteistyössä tilaajasektoreiden kanssa. Oikeusrekisterikeskus vastaa myös sakkorangaistusten ja rikesakkojen sekä valtiolle tuomittujen korvausten ja saamisten sekä erilaisten hallinnollisten maksujen perimisestä. Viraston tehtävänä on lisäksi rikosvahinkosaamisten periminen ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanon käynnistäminen sekä monien oikeushallinnon keskeisten rekisterin ylläpito.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston direktiivi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (2011/92/EU). Tämän lisäksi tehtäsiin uudistuksen toteuttamiseksi tarpeelliset muutokset rikosrekisterilakiin ja niin sanottuun EU-rikosrekisterilakiin.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaan kehittää ja ylläpitää onnettomuuksien tutkintavalmiutta, selvittää tehokkaasti ja luotettavasti onnettomuuksien syitä ja antaa niiden perusteella turvallisuussuosituksia sekä seurata turvallisuussuositusten toteutumista.

Tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain (523/1999) mukaan kuuluvat sen päätettäviksi sekä seurata henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita.

Tietosuojavaltuutetun toimisto antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutetun toimisto ylläpitää ja edistää perusoikeutta yksityisyyteen ja luottamusta yhteiskunnan palveluihin sekä osallistuu tietoyhteiskunnan kehittämiseen Suomessa ja EU:ssa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 9 457 12 209 13 707
Bruttotulot 3 044 5 445 6 927
Nettomenot 6 413 6 764 6 780
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 457    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 204    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Oikeusrekisterikeskus 3 133
Onnettomuustutkintakeskus 1 410
Tietosuojalautakunta 15
Tietosuojavaltuutetun toimisto 1 722
Palvelukeskusten maksut 500
Yhteensä 6 780

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Onnettomuustutkintakeskuksen henkilöstörakenteen muutos 150
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -50
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -90
Palkkausten tarkistukset 19
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -13
Yhteensä 16

2014 talousarvio 6 780 000
2013 talousarvio 6 764 000
2012 tilinpäätös 7 160 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 809 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 29 000 euroa talousarvioesityksen 6 780 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 6 809 000
2013 IV lisätalousarvio -13 000
2013 talousarvio 6 764 000
2012 tilinpäätös 7 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 809 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää oikeusrekisterikeskuksen, onnettomuustutkintakeskuksen, tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 § 1 momentin 1 kohdassa (125/2009) säädetyistä valvontatehtävistä perittävistä maksuista kertyviä tuloja.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 252 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 82 000 euroa aiheutuu lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustaotteiden arvioitua pienemmästä määrästä ja tästä johtuvasta tuloarvion pienenemisestä ja 170 000 euroa rikostuomiosovelluksen virheistä johtuvista korjaustarpeista.


2014 III lisätalousarvio 252 000
2014 talousarvio 6 809 000
2013 tilinpäätös 6 751 000
2012 tilinpäätös 7 160 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 252 000 euroa.

04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 066 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutin toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös Kriminaalipolitiikan instituutin jakamien apurahojen maksamiseen.

Selvitysosa:Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tavoitteena on tukea oikeusministeriön suunnittelua, lainvalmistelua ja päätöksentekoa sekä hallinnonalan toimijoiden ja yhteiskunnan tietotarpeita.

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutti tuottaa kansainvälisiä asiantuntijapalveluja kriminaalipolitiikan alalla. Laitoksen toimintaa ohjaavat keskeisesti YK:n kriminaalipoliittinen ohjelma ja siihen liittyvät linjapäätökset.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 2 519 2 568 2 566
Bruttotulot 653 500 500
Nettomenot 1 866 2 068 2 066
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 257    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 433    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 1 429
Kriminaalipolitiikan instituutti 523
Palvelukeskusten maksut 114
Yhteensä 2 066

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -5
Palkkausten tarkistukset 9
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -6
Yhteensä -2

2014 talousarvio 2 066 000
2013 talousarvio 2 068 000
2012 tilinpäätös 2 042 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 071 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 5 000 euroa talousarvioesityksen 2 066 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 2 071 000
2013 IV lisätalousarvio -6 000
2013 talousarvio 2 068 000
2012 tilinpäätös 2 042 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 071 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutin toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös Kriminaalipolitiikan instituutin jakamien apurahojen maksamiseen.

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 10 865 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) turvallisuustutkintalaista (525/2011), Euroopan unionin lainsäädännön ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten mukaan turvallisuustutkintaa varten asetetuista tutkintaryhmistä sekä kansainvälisenä yhteistyönä toimitettavasta tutkinnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden kulutusmenojen maksamiseen

2) konkurssiasiamiehen vähävaraisessa konkurssipesässä ottamaan kuluvastuuseen liittyen ulkomaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa antamasta sitoumuksesta mahdollisesti johtuvan korvausvastuun toteuttamiseen

3) viranomaistoiminnasta lakien ja asetusten nojalla aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen maksamiseen

4) valtion maksettavaksi vahingonkorvauslain (412/1974) nojalla määrättyjen korvausten maksamiseen

5) oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) nojalla aiheutuvien hyvitysten maksamiseen

6) oikeusapulain (257/2002) mukaisesti hoidettavien asioiden tulkkaus- ja käännöskulujen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Onnettomuustutkintakeskuksen henkilöstörakenteen muutos -265
Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 800
Yhteensä 535

2014 talousarvio 10 865 000
2013 talousarvio 10 330 000
2012 tilinpäätös 9 085 966

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 10 865 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) turvallisuustutkintalaista (525/2011), Euroopan unionin lainsäädännön ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten mukaan turvallisuustutkintaa varten asetetuista tutkintaryhmistä sekä kansainvälisenä yhteistyönä toimitettavasta tutkinnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden kulutusmenojen maksamiseen

2) konkurssiasiamiehen vähävaraisessa konkurssipesässä ottamaan kuluvastuuseen liittyen ulkomaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa antamasta sitoumuksesta mahdollisesti johtuvan korvausvastuun toteuttamiseen

3) viranomaistoiminnasta lakien ja asetusten nojalla aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen maksamiseen

4) valtion maksettavaksi vahingonkorvauslain (412/1974) nojalla määrättyjen korvausten maksamiseen

5) oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) nojalla aiheutuvien hyvitysten maksamiseen

6) oikeusapulain (257/2002) mukaisesti hoidettavien asioiden tulkkaus- ja käännöskulujen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentin perusteluja täydennetään kohdan 3) osalta siten, että määrärahaa saa käyttää viranomaistoiminnasta lakien ja asetusten nojalla aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen ja alaikäiselle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvojan määräämisestä aiheutuneiden kulujen sekä edunvalvojan palkkioiden ja kulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Esitutkintalain (805/2011) 4 luvun 8 §:n perusteella alle 18-vuotiaalle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvojan määräämisestä aiheutuneet kustannukset sekä edunvalvojan palkkio ja kustannukset maksetaan valtion varoista.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 10 865 000
2013 tilinpäätös 10 293 782
2012 tilinpäätös 9 085 966

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentin perusteluja täydennetään kohdan 3) osalta siten, että määrärahaa saa käyttää viranomaistoiminnasta lakien ja asetusten nojalla aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen ja alaikäiselle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvojan määräämisestä aiheutuneiden kulujen sekä edunvalvojan palkkioiden ja kulujen maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain (378/2005) 19 §:n ja 20 §:n mukaisten korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu viranomaistoiminnan oikeudenkäyntikulujen kasvusta.


2014 III lisätalousarvio 1 000 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio 10 865 000
2013 tilinpäätös 10 293 782
2012 tilinpäätös 9 085 966

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain (378/2005) 19 §:n ja 20 §:n mukaisten korvausten maksamiseen.

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 251 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalalla tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös tuottavuutta edistäviin hankkeisiin liittyvän määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määräraha on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuusmäärärahan kasvu 44
Yhteensä 44

2014 talousarvio 251 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 207 000
2012 tilinpäätös 163 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 251 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalalla tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös tuottavuutta edistäviin hankkeisiin liittyvän määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentilta 25.10.50 yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.


2014 talousarvio 60 000 000
2013 talousarvio 55 000 000
2012 tilinpäätös 57 386 287

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentilta 25.10.50 yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 4 068 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville ja rikosten uhreista huolehtiville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

4) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 317
Muut avustukset (enintään) 751
Yhteensä 4 068

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 lukien
             
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokrasopimusvaltuus            
Ennen vuotta 2014 tehdyt sitoumukset 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi
Vuoden 2014 sitoumukset - - - - - -
Menot yhteensä 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi

Tarkoitus on, että momentin määrärahaa ei käytetä avustuksiin korvausten hakemiseen ympäristövahinkoasioissa ja edunvalvontakustannuksiin, vaan että tämä toiminta rahoitetaan momentin 25.10.04 määrärahan ja käyttötarkoituksen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokramenot 30
Vuoden 2013 kertaluonteinen määräraha (avustukset korvausten hakemiseen ympäristövahinkoasioissa ja edunvalvontakustannuksiin) -50
Yhteensä -20

2014 talousarvio 4 068 000
2013 I lisätalousarvio 30 000
2013 talousarvio 4 088 000
2012 tilinpäätös 3 775 534

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Eduskunta lisäsi kuluvan vuoden talousarvioon 150 000 euroa Rikosuhripäivystyksen toiminnan vahvistamiseen, ja tämä määrärahalisäys on otettu huomioon myös vuoden 2014 talousarvioesityksessä. Näin on varmistettu, että Rikosuhripäivystyksen saama avustus (440 000 euroa) oikeusministeriöstä säilyy vuoden 2013 tasolla.

Rikosuhripäivystyksen tehtävät ovat kasvamassa, sillä rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevia vähimmäisvaatimuksia sekä rikoksen uhrin asemaa on tarkoitus parantaa EU:n direktiivillä, joka on pantava kansallisesti täytäntöön kolmen vuoden kuluessa voimaantulosta eli näillä näkymin viimeistään syksyllä 2015.

Valiokunta pitää tärkeänä, että rikosuhripalveluja selvittävä ns. uhripoliittinen toimikunta arvioi tukipalveluiden rahoitustarpeet ja -mallit ja että asian valmistelussa varmistetaan tukipalvelujen riittävyys ja alueellinen kattavuus.

Valiokunta toteaa, että Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärät ovat kasvamassa viranomaisten ohjatessa rikosten uhreja Rikosuhripäivystyksen palveluihin, minkä lisäksi on varauduttava direktiivin toimeenpanon edellyttämään toiminnan vahvistamiseen.

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa Rikosuhripäivystyksen toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 4 218 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville ja rikosten uhreista huolehtiville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

4) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 317
Muut avustukset (enintään) 901
Yhteensä 4 218

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 24 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
       
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 317 +24 3 341
Muut avustukset (enintään) 901 - 901
Yhteensä 4 218 +24 4 242

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 18 000 euroa aiheutuu Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokran indeksikorotuksesta ja 6 000 euroa saamelaiskäräjien henkilöstön palkkausten tarkistuksista.


2014 I lisätalousarvio 24 000
2014 talousarvio 4 218 000
2013 tilinpäätös 4 068 795
2012 tilinpäätös 3 775 534

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 24 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
       
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 317 +24 3 341
Muut avustukset (enintään) 901 - 901
Yhteensä 4 218 +24 4 242

51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 18 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rikosvahinkolain (1204/2005) nojalla maksettaviin rikosvahinkokorvauksiin

2) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain (422/1974) nojalla maksettaviin korvauksiin sekä niihin liittyvien vähäisten asiamiespalkkioiden maksamiseen.


2014 talousarvio 18 000 000
2013 talousarvio 18 000 000
2012 tilinpäätös 17 453 724

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 18 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rikosvahinkolain (1204/2005) nojalla maksettaviin rikosvahinkokorvauksiin

2) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain (422/1974) nojalla maksettaviin korvauksiin sekä niihin liittyvien vähäisten asiamiespalkkioiden maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eräille jatkosodan jälkeen internoiduille siviilihenkilöille maksettaviin korvauksiin sekä korvausmahdollisuudesta tiedottamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille.

Lain perusteella voitaisiin myöntää korvaus eräille jatkosodan jälkeen välirauhansopimuksen perusteella internoiduille siviilihenkilöille. Korvaus maksettaisiin kertakorvauksena. Korvauksista arvioidaan aiheutuvan enintään 300 000 euron kustannukset vuosina 2014—2016, josta arviolta 80 000 euroa kohdistuisi vuodelle 2014. Lisäksi vuonna 2014 kustannuksia aiheutuisi arviolta 20 000 euroa korvausmahdollisuudesta tiedottamisesta.


2014 I lisätalousarvio 100 000
2014 talousarvio 18 000 000
2013 tilinpäätös 16 762 920
2012 tilinpäätös 17 453 724

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eräille jatkosodan jälkeen internoiduille siviilihenkilöille maksettaviin korvauksiin sekä korvausmahdollisuudesta tiedottamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.