Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
              74. Talonrakennukset
         10. Kriisinhallinta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 201 254 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kunniakonsulien menojen maksamiseen

2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen

4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:

Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2014 (euroa)

   
Ministeriö, 955 henkilötyövuotta 78 557 000
Toimintamenot 15 000 000
Henkilöstömenot 63 557 000
   
Edustustot, 91 toimipistettä, 567 henkilötyövuotta1) 86 087 000
Toimintamenot 22 840 000
Henkilöstömenot 63 247 000
   
Hallinnonalan toimialavastaavat menot 36 610 000
Tietohallinto 23 610 000
Kiinteistöhallinto 11 000 000
Turvallisuus 2 000 000
Yhteensä 201 254 000

1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 33, Itä 7, Aasia ja Amerikka 26, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä

Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus, päivähoitokorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.

Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.

Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista viisumituloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja. Suurin osa tuotoista kertyy Suomen Venäjän edustustojen viisumituloista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 274 993 267 593 270 413
Bruttotulot 58 392 67 561 69 159
Nettomenot 216 601 200 032 201 254
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 36 170    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 24 028    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 52 783 63 997 64 231
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 14 425 20 582 17 575
— osuus yhteiskustannuksista 15 375 19 565 18 941
Kustannukset yhteensä 29 800 40 147 36 516
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 22 983 23 850 27 715
Kustannusvastaavuus, % 177 159 176

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (1353/2011) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edustustoverkon kattavuuden turvaaminen 3 000
Kansainvälisen aineiston tietoturva, Salve-hanke -920
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) -20
Suomen Wienin suurlähetystön erityisasiantuntija, IAEA-hallintoneuvostojäsenyys (siirto momentilta 32.01.01) 74
Tuottavuustoimet -240
UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta 26.40.01) 104
Valtionhallinnon kuriiritoiminta 250
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -646
Palkkausten tarkistukset 417
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -296
Toimintamenosäästö (HO) -500
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -271
Yhteensä 952

2014 talousarvio 201 254 000
2013 I lisätalousarvio 45 000
2013 talousarvio 200 302 000
2012 tilinpäätös 204 459 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 202 407 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 201 254 000 euroon nähden on 1 153 000 euroa, mistä 820 000 euroa aiheutuu viisumitoiminnan järjestelmäkehityksestä EU-velvoitteiden mukaisesti ja 333 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 202 407 000
2013 IV lisätalousarvio 204 000
2013 I lisätalousarvio 45 000
2013 talousarvio 200 302 000
2012 tilinpäätös 204 459 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Edustustoverkko

Edustustojen nettomenojen arvioidaan olevan 63,25 milj. euroa vuonna 2014. Toiminnan tuottojen arvioidaan kasvavan 69,16 milj. euroon. Kasvu kertyy Suomen Venäjän-edustustojen, erityisesti Pietarin-konsulaatin, myöntämien viisumien käsittelymaksuista.

Suomella on 92 ulkomaan toimipistettä. Vuosina 2011—2012 suljettiin kahdeksan edustustoa. Vuoden 2013 aikana on suljettu Suomen pääkonsulaatti Hampurissa ja vuoden loppuun mennessä suljetaan suurlähetystö Managuassa sekä yhdistetään Wienissä sijaitseva Etyj-edustusto Suomen Wienin-suurlähetystöön osana kehyspäätöksessä sovittua samalla paikkakunnalla sijaitsevien edustustojen tarkastelua. Vuonna 2014 yhdistetään Pariisin suurlähetystön ja OECD-lähetystön kansliatilat.

Valiokunta pitää luontevana, että edustustojen sulkemisesta aiheutuvia haittavaikutuksia on pyritty vähentämään mm. pohjoismaisella ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Myös samalla paikkakunnalla olevien edustustojen yhdistäminen on kannatettavaa tila- ja tukitoimintojen yhteiskäytön myötä saavutettavien säästöjen vuoksi.

Valiokunta pitää hyvänä, että kevään 2013 kehyspäätöksessä hallitus arvioi valiokunnan mietinnön (VaVM 39/2012 vp) mukaisesti edustustojen lakkautuksista Suomelle kokonaisuudessaan aiheutuvat vahingot ja päätti, että ministeriön toimialaan kuuluvista jäsenmaksuista (mom. 24.90.66) siirretään 4 milj. euroa ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin. Määrärahasiirto mahdollistaa sen, ettei uusia päätöksiä edustustojen lakkauttamisesta tarvitse tehdä tällä hallituskaudella.

Valtion talouden niukkuutta jakavat kaikki hallinnonalat. Myös ulkoasiainhallinnossa joudutaan monien tarpeellisten toimenpiteiden ja hankintojen osalta turvautumaan ns. siirtyvään erään edelliseltä vuodelta. Lisäksi kansainvälisen toimintaympäristön muutokset lisäävät edustustoverkon kustannuksia mm. kehitettävien turvateknisten ja tietoliikenneratkaisujen myötä. Valiokunta pitää myös selvänä, että kyberturvallisuus tulee jatkossa vaatimaan valtiolta lisäresursseja.

Valiokunta pitää myönteisenä, että ulkoasiainhallinnon rakenteellisena uudistuksena on aloitettu selvitystyö koko edustustoverkon toimintamallista. Tarkastelussa selvitetään lainsäädännölliset ja toiminnalliset mahdollisuudet luoda edustustorakenne, missä edustustojen palveluvalikoima voitaisiin paremmin kohdistaa juuri asianomaisella alueella tarvittaviin palveluihin ja siirtää osa palveluista hoidettavaksi muualle. Lisäksi tarkastellaan, voisiko sekä kansalaispalveluiden että erilaisten hallinnollisten tehtävien kokonaisuuksia keskittää hoidettavaksi alueellisina keskittyminä tai Helsingistä käsin tai jättää jopa kokonaan tekemättä.

Valiokunta toteaa, että supistuvia voimavaroja tulee hallitusohjelman mukaisesti edelleen keskittää alueille, joiden taloudellinen ja poliittinen merkitys Suomelle on kasvamassa. Läsnä tulee olla erityisesti maissa, missä poliittinen johto vaikuttaa vahvasti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Edustustoverkon tulee mukautua muuttuviin tarpeisiin, ja yksittäisiä toimipisteitä on kyettävä jatkossakin sekä avaamaan että sulkemaan. Verkostoon tehtävien muutosten tulee kuitenkin aina olla harkittuja poliittisia päätöksiä, jotka pohjautuvat vaikuttavuusarvioon. Samalla on edelleen etsittävä uusia toimintamalleja, ja toiminnan toteuttamiseksi on tarpeen vaatiessa myös muutettava lainsäädäntöä.

Valiokunta pitää välttämättömänä Suomen taloudellisten etujen edistämistä. Maailmalla on jo yli 70 paikallista Team Finland -tiimiä, jotka kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat. Yhteistoimintaa ohjaavat maakohtaiset toimintasuunnitelmat. Hallituskauden aikana on tarkoitus saada valmiiksi eri organisaatioiden työnjakoa selkeyttävät ja yhteistyötä vahvistavat toimenpiteet.

Valiokunta pitää tarpeellisena Team Finland -verkoston yhteistyön ja osaamisen kehittämistä sekä kannustaa yhtenäisten toimintamallien ja työkalujen käyttöönottoon. Toimijoiden rooleja selkeyttämällä tehostetaan toimintaa laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Valiokunta pitää myös tarpeellisena tarkastella vienninedistämiseen käytettävien instrumenttien kytkemistä tiiviimmin osaksi Team Finland -toimintaa.

Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota vaiheittain valmistuvaan Schengen-alueen keskusviisumitietojärjestelmään. Järjestelmän myötä käyttöönotettava biometriikka tarjoaa laajat mahdollisuudet entistä tehokkaampaan henkilöiden jäljitykseen. Ulkoasiainhallinto tekee yhteistyötä mm. poliisin, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja Maahanmuuttoviraston kanssa. Uutena kehityshankkeena on lisäksi VIS-järjestelmän laajentaminen Venäjälle syksyllä 2014, mikä vaatii Suomen ja Venäjän järjestelmien yhteensovittamisen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan projektin kokonaiskustannukset ylittävät tarkoitukseen esitetyn 820 000 euron määrärahan. Järjestelmän vaatimuksista ja toteutusaikataulusta ei voida kuitenkaan joustaa, koska ne on asetettu yhteisesti EU:n taholta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 202 407 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kunniakonsulien menojen maksamiseen

2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen

4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 154 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu siirrosta momentilta 33.01.01 Suomen Geneven pysyvän edustuston terveysalan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin 1.8.2014 alkaen.


2014 I lisätalousarvio 154 000
2014 talousarvio 202 407 000
2013 tilinpäätös 200 551 000
2012 tilinpäätös 204 459 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 154 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 14 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Suomen Venäjän edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen alenemisesta.


2014 III lisätalousarvio 14 500 000
2014 I lisätalousarvio 154 000
2014 talousarvio 202 407 000
2013 tilinpäätös 200 551 000
2012 tilinpäätös 204 459 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 14 500 000 euroa.