Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

37. Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimista varten.

Avustukset myönnetään valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimiseen avustusta voidaan myöntää maakunnan liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavan laatimisesta aiheutuvista kuluista.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laadinnan tukemiseen. Mikäli kaavassa käsitellään tuulivoimarakentamisen ohella muita ohjaustarpeita, voidaan avustusta myöntää vain siihen osaan kuluja, jotka aiheutuvat tuulivoimarakentamisen ohjaamisesta kaavoituksessa. Avustuksilla edistetään valtioneuvoston hyväksymän ilmasto- ja energiastrategian tavoitetta lisätä tuulivoiman asennettua kokonaistehoa nykyisestä noin 300 megawatista 3 750 megawattiin vuoteen 2025 mennessä. Tuulivoimarakentaminen ohjataan kaavoituksella riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin perustuen ympäristön, teknisen infrastruktuurin, kansalaisten ja kokonaistalouden kannalta optimaalisille paikoille ensisijaisesti useamman voimalan yksiköihin ja sovitetaan yhteen muun muassa maiseman, asutuksen ja luonnonympäristön kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluearkkitehtitoiminta -500
Tuulivoimarakentamista ohjaava kaavoitus -1 000
Yhteensä -1 500

2014 talousarvio 500 000
2013 talousarvio 2 000 000
2012 tilinpäätös 2 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentin määrärahat esitetään käytettäväksi ainoastaan tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimiseen. Käyttötarkoituksesta on poistettu aluearkkitehtitoiminnan tukeminen, jonka valiokunta palautti vuoden 2013 talousarvioon.

Valiokunta toteaa, että aluearkkitehtitoiminnan avustaminen on edelleen ajankohtaista. Toiminta on lisännyt pienten kuntien välistä yhteistyötä ja kustannustehokkaalla tavalla nostanut ympäristön suunnittelun tasoa. Aluearkkitehtitoiminnalla on osaltaan voitu tukea myös kuntien tuulivoimarakentamiseen liittyvää kaavoitusta. Vuonna 2013 aluearkkitehtialueita on 21 ja ne kattavat 45 alle 6 000 asukkaan kuntaa.

Valiokunta palauttaa momentin päätösosan vastaamaan kuluvan vuoden talousarviota ja toteaa, että määrärahaa saa käyttää myös aluearkkitehtitoiminnan menojen maksamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen:

1) tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimista varten

2) aluearkkitehtitoiminnan menoihin.

Avustukset myönnetään valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimiseen avustusta voidaan myöntää maakunnan liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavan laatimisesta aiheutuvista kuluista.