Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
         10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
         20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
              01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
              37. Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen
              55. Avustukset korjaustoimintaan
              60. Siirto valtion asuntorahastoon
              64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

37. Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimista varten.

Avustukset myönnetään valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimiseen avustusta voidaan myöntää maakunnan liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavan laatimisesta aiheutuvista kuluista.

Selvitysosa: Määrärahaa käytetään tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laadinnan tukemiseen. Mikäli kaavassa käsitellään tuulivoimarakentamisen ohella muita ohjaustarpeita, voidaan avustusta myöntää vain siihen osaan kuluja, jotka aiheutuvat tuulivoimarakentamisen ohjaamisesta kaavoituksessa. Avustuksilla edistetään valtioneuvoston hyväksymän ilmasto- ja energiastrategian tavoitetta lisätä tuulivoiman asennettua kokonaistehoa nykyisestä noin 300 megawatista 3 750 megawattiin vuoteen 2025 mennessä. Tuulivoimarakentaminen ohjataan kaavoituksella riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin perustuen ympäristön, teknisen infrastruktuurin, kansalaisten ja kokonaistalouden kannalta optimaalisille paikoille ensisijaisesti useamman voimalan yksiköihin ja sovitetaan yhteen muun muassa maiseman, asutuksen ja luonnonympäristön kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aluearkkitehtitoiminta-500
Tuulivoimarakentamista ohjaava kaavoitus-1 000
Yhteensä-1 500

2014 talousarvio500 000
2013 talousarvio2 000 000
2012 tilinpäätös2 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentin määrärahat esitetään käytettäväksi ainoastaan tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimiseen. Käyttötarkoituksesta on poistettu aluearkkitehtitoiminnan tukeminen, jonka valiokunta palautti vuoden 2013 talousarvioon.

Valiokunta toteaa, että aluearkkitehtitoiminnan avustaminen on edelleen ajankohtaista. Toiminta on lisännyt pienten kuntien välistä yhteistyötä ja kustannustehokkaalla tavalla nostanut ympäristön suunnittelun tasoa. Aluearkkitehtitoiminnalla on osaltaan voitu tukea myös kuntien tuulivoimarakentamiseen liittyvää kaavoitusta. Vuonna 2013 aluearkkitehtialueita on 21 ja ne kattavat 45 alle 6 000 asukkaan kuntaa.

Valiokunta palauttaa momentin päätösosan vastaamaan kuluvan vuoden talousarviota ja toteaa, että määrärahaa saa käyttää myös aluearkkitehtitoiminnan menojen maksamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen:

1) tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimista varten

2) aluearkkitehtitoiminnan menoihin.

Avustukset myönnetään valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Tuulivoimarakentamista ohjaavien kaavojen laatimiseen avustusta voidaan myöntää maakunnan liitoille ja kunnille enintään 70 % kaavan laatimisesta aiheutuvista kuluista.