Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 5 104 000 euroa.

Selvitysosa:Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus edistää kestävää ja kohtuuhintaista asumista tukien toimeenpanolla, ohjauksella ja valvonnalla sekä niihin kytkeytyvällä kehittämistoiminnalla. Virasto hoitaa valtion asuntorahastosta ja valtion talousarviosta rahoitettavia asuntojen korkotukilainoitukseen sekä valtion takauksiin ja avustuksiin liittyviä tehtäviä sekä rahoittaa asumisen tutkimus- ja kehittämishankkeita. Lisäksi se ohjaa ja valvoo yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen toimintaa ja valvoo ARA-vuokra-asuntojen vuokrien määritystä, tekee lainoihin ja takauksiin liittyvää riskienhallintaa sekä vastaa asumisen ja asuntomarkkinoiden informaatiopalveluista.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toiminnassa korostuvat kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa, erityisryhmien asumista ja asuntokannan kehittämistä koskevat tehtävät. Erityisesti se ottaa huomioon energiatehokkuuden parantamisen, vanhenevan väestön asumistarpeet ja asuinalueiden kehittämisen. Virasto jatkaa vuonna 2013 käyttöönotetun energiatodistusmenettelyn valvontaa ja huolehtii energiatodistustietojärjestelmän ylläpidosta. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta, jonka mukaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus vastaa uutena tehtävänä vuodesta 2014 lähtien ARA-vuokra-asuntojen vuokrienmäärityksen valvonnasta.

Ympäristöministeriö asettaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuonna 2014:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

  • — painottaa toiminnassaan kohtuuhintaisen normaalin vuokra-asuntotuotannon edistämistä erityisesti Helsingin seudun ja muiden aiesopimuskuntien osalta ja kehittää tukien toimeenpanoa
  • — painottaa hankkeiden toteutumista kilpailumenettelyin siten, ettei hankkeiden kustannusten nousu ylitä kohtuullista tasoa
  • — kohdentaa erityisryhmien investointiavustukset kaikkein heikoimmille ryhmille ja tukee osaltaan ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteuttamista, kehitysvammaisten asumista koskevan periaatepäätöksen toteuttamista ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman jatkoa
  • — edistää rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja eheää yhdyskuntarakennetta
  • — vastaa vuokrien määrityksen valvonnasta uudistettujen säännösten perusteella ja varmistaa omakustannusperiaatteen toteutumisen
  • — edistää taloudellisissa vaikeuksissa olevien arava- ja korkotukilainoitettujen vuokrataloyhteisöjen ongelmien ratkaisemista ja asuntokannan, kiinteistönpidon ja suunnitelmallisen korjaustoiminnan kehittämistä
  • — kehittää ohjaus- ja valvontatoimintaa ennakoivammaksi ja vaikuttavammaksi varmistaen asuntotuotannon tukien kohdentumisen asukkaille
  • — vastaa asuinalueiden kehittämisohjelman käytännön toteutuksesta ja viestinnästä
  • — keskittää tutkimus- ja kehittämistoiminnan ARA-asuntojen laadun, asuttavuuden ja kustannusten soveltavan tutkimuksen koordinointiin painottaen erityisesti tulosten vaikuttavuutta käytännössä.

Keskeisten suoritteiden kehitys

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
         
Korkotukilainaksi hyväksyminen, päätöksiä kpl 307 284 320 320
ARAn myöntämät avustukset, maksatuksia kpl 875 504 750 750
Kuntien myöntämät avustukset, maksatuksia kpl 5 633 5 302 5 000 5 000
Avustukset hissien rakentamiseen, päätöksiä kpl 2791) 1311) 100 120
Avustukset terveyshaittojen poistamiseen, päätöksiä kpl 72 113 100 100
Luovutuksensaajan nimeämiset 42 44 40 40
Rajoituksista vapauttamiset, päätöksiä kpl 158 319 160 160
Omistusasuntolainojen takauskorvaukset, päätöksiä kpl 41 64 50 50
Kehittämisrahalla tehdyt hankintapäätökset 30 32 25 25
Kuntien vuokratalojen ja yleishyödyllisten yhteisöjen ohjaus- ja valvontakäynnit 8 14 18 18
Korjaus- ja energia-avustusten tarkastuskäynnit kunnissa, kpl 4 5 5 5

1) Sisältää hissien korjaushankkeita.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ARA-asuntojen vuokranmäärityssäännöksien valvonta ja kehittäminen 480
Energiatodistusmenettely ja asunto- ja lainakannan riskienhallinta -210
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -15
Palkkausten tarkistukset 17
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -12
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -10
Yhteensä 250

2014 talousarvio 5 104 000
2013 talousarvio 4 854 000
2012 tilinpäätös 4 600 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 019 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 5 104 000 euroon nähden on 85 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 96 000 euroa johtuen siitä, että momentille tuloutetaan maksullisen toiminnan tuloina muun muassa energiatodistusten rekisteröinnistä saatavat maksut ja lisäyksenä 11 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.

Talousarvioesitykseen nähden momentti on muutettu nettobudjetoiduksi.

Momentin selvitysosaan lisätään Toiminnan menot ja tulot -taulukko.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 4 419 4 854 5 115
Bruttotulot - - 96
Nettomenot 4 419 4 854 5 019
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 028    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 209    

2014 talousarvio 5 019 000
2013 IV lisätalousarvio -12 000
2013 talousarvio 4 854 000
2012 tilinpäätös 4 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 019 000 euroa.