Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              70. Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 11 542 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin avustuksiin yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviin investointeihin

2) valtion töinä tai avustuksina toteutettavien ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuvien menojen sekä jätelaissa (646/2011) säädettyjen valtion jätehuoltotöiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisen tukemiseen

4) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanon vauhdittamisen edellyttämän neuvonnan ja opastuksen tukemiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeista aiheutuvien enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. Momentin määrärahasta rahoitettu, valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

Valtuus

Uusia hankkeita koskevia sopimuksia ja sitoumuksia saa tehdä niin, että niistä vuoden 2014 jälkeen aiheutuva määrärahan tarve on enintään 4 500 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 2 000 000 eurolla avustetaan haja-asutuksen jätevesineuvonnan, yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojeluinvestointien ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toteuttamista, 8 030 000 eurolla avustetaan tai toteutetaan valtion töinä yhteishankkeina pilaantuneiden alueiden ja vesistöjen kunnostusta sekä muita ympäristötöitä sekä noin 1 512 000 euroa käytetään näiden hankkeiden arvioituihin arvonlisäveromenoihin.

Yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden vesiensuojelua edistävillä investoinneilla ja pohjavesien suojelusuunnitelmilla toteutetaan valtioneuvoston hyväksymiä vesienhoitosuunnitelmia, valtakunnallista viemäröintiohjelmaa ja Suomen Itämeren suojeluohjelmaa. Avustuksilla edistetään erityisesti haja-asutuksen talousjätevesien käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanoa sekä ravinteiden poistoa yhdyskuntajätevesistä. Määrärahalla rahoitetaan myös avustuksin tai valtion töinä yhteisrahoitteisia siirtoviemäreitä ja yhdysvesijohtoja, pilaantuneiden alueiden kunnostuksia, vesistökunnostuksia ja muita ympäristötöitä.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnalla tuetaan kiinteistöjen jätevesien tarkoituksenmukaisten käsittelyratkaisujen toteuttamista. Pohjavesien suojelutoimenpiteet edellyttävät kuntien osallistumista suojelusuunnitelmien laatimiseen.

Momentilta maksettavan arvonlisäveron käyttöä seurataan ja tarvittaessa tehdään muutokset määrärahan mitoitukseen.

Vesihuolto- ja ympäristökunnostushankkeita rahoitetaan vähäisessä määrin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan budjetoiduista momentin 32.01.02 määrärahoista lähinnä työmaiden työnjohdon palkkaus- ja muina kulutusmenoina.

Määrärahan arvioitu käyttö

    Kokonaiskustannusarvio
1 000 €
Valtion osuus
edellisestä
1 000 €
Myönnetty
aikaisemmin
1 000 €
Myönnetään
           
           
1. Uudet ympäristötyöhankkeet 27 900 8 800   5 100 000
2. Keskeneräiset ympäristötyöhankkeet        
3. Pilaantuneiden alueiden kunnostus       1 340 000
4. Vesistöjen kunnostus ja muut ympäristötyöt       1 590 000
5. Muut avustukset       2 000 000
6. Arvonlisävero       1 512 000
  Yhteensä 27 900 8 800   11 542 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2014 2015 2016 2017 Yhteensä
vuodesta
2014 lähtien
           
Vuoden 2014 sitoumukset - 2 500 2 000 - 4 500
Menot yhteensä - 2 500 2 000 - 4 500

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -1 400
Yhteensä -1 400

2014 talousarvio 11 542 000
2013 talousarvio 12 942 000
2012 tilinpäätös 11 750 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin tukiin yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviin investointeihin.

Selvitysosa:Päätösosan kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1).

Perustelujen muutoksella mahdollistetaan vesihuoltohankkeiden toteuttaminen aiemman käytännön mukaisesti sekä avustuksilla että valtion työnä.


2014 talousarvio 11 542 000
2013 IV lisätalousarvio 2 000 000
2013 talousarvio 12 942 000
2012 tilinpäätös 11 750 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentille esitetään 11 542 000 euron määrärahaa. Määrärahalla vaikutetaan vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseen, pohjavesien suojeluun sekä vesien kunnostukseen. Vuonna 2014 esitetyllä määrärahalla voidaan mm. aloittaa yhdeksän uutta siirtoviemärihanketta ja yksi kiireellinen pilaantuneen maan kunnostushanke. Hankkeilla on myös merkittävä työllistävä vaikutus.

Valiokunta toteaa, että siirtoviemärihankkeilla edistetään sekä ympäristönsuojelullisesti että kokonaistaloudellisesti edullisten keskuspuhdistamoiden rakentamista vanhentuneiden pienten jätevedenpuhdistamoiden kunnostamisen sijaan. Huomiota on myös kiinnitettävä siihen, että haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimenpidevelvoitteiden siirtymäaika päättyy vuonna 2016, johon mennessä valtakunnallisen viemäröintiohjelman tavoitteena on saattaa vähintään 20 000 taloutta viemäriverkoston piiriin.

Valiokunta toteaa, että tavoitetta ei saavuteta esitetyllä määrärahatasolla. Siirtoviemäreiden rakentaminen on kuitenkin perusteltua tehdä ennen siirtymäajan päättymistä, jotta vältytään mahdollisilta turhilta kiinteistökohtaisilta jätevesiratkaisuilta. Valiokunta pitää myös tarpeellisena, että hajajätevesineuvontaa jatketaan siirtymäajan loppuun saakka.

Valiokunta tukee lisäksi ministeriön tavoitetta selvittää toissijaisia korvausjärjestelmiä pilaantuneiden alueiden kunnostamiseksi. Kunnostus kuuluu pilaantumisen aiheuttajalle, mutta yritysten konkurssien myötä työ päätyy yhä useammin valtion toteuttavaksi.

Valiokunta lisää momentille 800 000 euroa siirtoviemärihankkeisiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 12 342 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin tukiin yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelua edistäviin investointeihin

2) valtion töinä tai avustuksina toteutettavien ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuvien menojen sekä jätelaissa (646/2011) säädettyjen valtion jätehuoltotöiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisen tukemiseen

4) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanon vauhdittamisen edellyttämän neuvonnan ja opastuksen tukemiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeista aiheutuvien enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen. Momentin määrärahasta rahoitettu, valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

Valtuus

Uusia hankkeita koskevia sopimuksia ja sitoumuksia saa tehdä niin, että niistä vuoden 2014 jälkeen aiheutuva määrärahan tarve on enintään 4 500 000 euroa.