Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              70. Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 28 755 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoidon ja opastustoiminnan menoihin

2) luonnonsuojelualueilla niiden suojelutarkoitusta palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenoihin samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 10 000 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät sellaiset julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Toiminnan tavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

 • — Metsähallitus osallistuu Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteiden toteuttamiseen ja alueiden tilan säännölliseen arviointiin sekä vastaa koko suojelualueverkoston hoidon ja kunnossapidon vaikuttavuuden arvioinnista.
 • — Metsähallitus parantaa uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelutasoa täydentämällä niitä koskevaa tietopohjaa ja kohdentamalla sen perusteella suojelutoimet mahdollisimman tehokkaasti.
 • — Metsähallitus edistää ekosysteemien kytkeytyneisyyttä ja heikentyneiden ekosysteemien ennallistamista sekä ylläpitää ja parantaa ekosysteemipalvelujen toimintaa hallinnassaan olevilla suojelualueilla.
 • — Metsähallitus luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten luonnonsuojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä.
 • — Metsähallitus viestii tehokkaasti luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia.

Selvitysosa:Ympäristöministeriö asettaa Metsähallituksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Määrälliset tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
         
Alueiden hallinta        
Natura-alueiden määrä, joille valmistuu hoito- ja käyttösuunnitelma 20 18 13 15
Luonnonsuojelu        
Ennallistaminen (ha) 2 148 1 897 2 240 2 240
Perinnebiotooppien hoito (ha) 3 071 3 388 3 215 3 500
Arvokkaiden luontotyyppien hoito ja kunnostus (ha) 313 332 300 300
Luontotyyppien inventointi (ha) 47 310 77 613 52 500 70 000
Vedenalaisten luontotyyppien inventointi (ha) 5 345 10 000 9 000 9 000
Metsähallituksen vastuulle osoitettujen nisäkkäiden ja lintujen seuratut kohteet (kpl) 1 789 1 886 1 750 1 750
METSO-ohjelman lajistokartoitukset (kpl) 1 000 1 620 700 1 500
Luonnon virkistyskäyttö        
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,3 4,2 >=4 >=4
Kansallispuistojen käynnit (kpl) 2 086 500 2 087 300 2 090 000 2 095 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 833 000 896 500 950 000 1 000 000

Metsähallitus

 • — vastaa yksityisten suojelualueiden hoidon käytännön toimenpiteistä
 • — osallistuu suojelualueiden säädösvalmisteluprojektiin yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa
 • — osallistuu merenhoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon ja kehittää sisävesien monimuotoisuuden suojelua
 • — osallistuu soidensuojelun täydennysohjelman valmisteluun sekä suojeltujen soiden vesitalouden turvaamisen edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseen
 • — osallistuu Natura 2000 -verkostoa koskevan tietokannan päivitykseen
 • — vastaa luonnonsuojelualueiden tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta
 • — seuraa asiakastyytyväisyyttä kansallispuistoissa, asiakaspalvelupisteissä ja Luontoon.fi -verkkopalvelussa
 • — ylläpitää ja hoitaa kulttuurihistoriallista kiinteistövarallisuutta valtion kiinteistöstrategian periaatteiden mukaisesti.

Metsähallituksen ympäristöministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 3 200 000 euroa, josta noin 150 000 euroa on tarpeettomien kiinteistöjen myyntituottoja.

Muut tunnusluvut

  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
2014
esitys
         
Kansallispuistojen hoito (kpl) 37 37 37 37
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (kpl) 507 515 640 680
Kansallispuistojen hoito (ha) 981 000 980 000 984 000 986 000
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (ha) 702 000 702 000 750 000 970 000
Muiden luonnonsuojelukohteiden hoito (ha) 1 011 000 1 040 000 997 000 784 000
Erämaa-alueiden (12 kpl) hoito (ha) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymien suojelu (kpl) 4 141 4 371 4 550 4 750
Muiden uhanalaisten ja luontodirektiivilajien esiintymien suojelu (kpl)1) 25 825 27 012 28 500 30 000
Muinaisjäännösten lkm (kpl, Museoviraston rekisteri) 4 642 2 380 2 450 2 550
Suojeltujen rakennusten lukumäärä (kpl) 233 267 301 310
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden määrä (kpl) 29 30 31 31

1) Perustuu voimassaolevaan uhanalaisia ja erityisesti suojeltavia lajeja koskevaan asetukseen myös v. 2013—2014.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 euroa kulttuurihistoriallisesti merkittävän kiinteistövarallisuuden siirrosta Museovirastosta Metsähallituksen luontopalvelujen hoidettavaksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eduskunnan lisäyksen poisto -700
Tuottavuustoimet (-1 htv) -45
Valtion kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden hallinta ja hoito 1 000
Metsähallituksen luontopalvelut (HO) 500
Palkkausten tarkistukset 56
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -40
Yhteensä 771

2014 talousarvio 28 755 000
2013 III lisätalousarvio 4 500 000
2013 talousarvio 27 984 000
2012 tilinpäätös 31 889 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä vastaa luontopalvelut, jonka toiminta rahoitetaan pääosin ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön pääluokista. Vuonna 2012 luontopalveluiden kokonaismenot olivat noin 63,8 milj. euroa ja työpanos yhteensä 562 henkilötyövuotta, josta nuorten osuus oli 50 henkilötyövuotta.

Momentille esitetään 28 755 000 euron määrärahaa, joka on 771 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Määrärahaan sisältyy 1 000 000 euron siirto Museovirastolta johtuen valtion kiinteistöstrategian linjausten mukaisesta kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kiinteistövarallisuuden keskittämisestä Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen hoidettavaksi. Valiokunta pitää 29 uuden kohteen hoitoon ja ylläpitoon esitettävää rahoitusta melko pienenä. Luontopalveluilla on ennestään vastuullaan 40 valtion strategisesti arvokasta kulttuurihistoriallista kohdetta.

Luontopalveluilla on hoidossaan myös 37 kansallispuistoa. Puistoilla on merkittävä vaikutus paikallistalouteen, niiden arvioidaan vuonna 2012 lisänneen lähialueiden tuloja noin 109,5 milj. euroa ja työllisyyttä noin 1 410 henkilötyövuodella. Taloudelliset vaikutukset syntyvät matkailijoiden yrityksiltä ostamista tuotteista ja palveluista, ja vetovoima muodostuu hyvin hoidetuista ja varustelluista alueista.

Valiokunta pitää tarpeellisena, että palveluja kehitetään siten, että luontoon lähtemisen kynnys madaltuu ja luonnossa liikkumisen terveysvaikutukset laajenevat eri väestönosiin. Luontopalvelut on panostanut mm. verkkopalveluihin sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Myös Haltian roolia pääkaupunkiseudun luontokasvatuksen ja retkeilyneuvonnan keskuksena on tarkoitus edelleen vahvistaa.

Valiokunta nostaa lisäksi esiin vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetyn 4,5 milj. euron määrärahan, jota käytetään mm. venäjänkielisten matkailupalveluiden ja -markkinoinnin kehittämiseen vuosina 2013—2014. Valiokunta pitää tärkeänä, että venäläisten matkailijoiden kasvava taloudellinen merkitys pystytään hyödyntämään, ja korostaa luontopalveluiden roolia Suomen maabrändin rakentamisessa.

Valiokunta lisää momentille 800 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 29 555 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoidon ja opastustoiminnan menoihin

2) luonnonsuojelualueilla niiden suojelutarkoitusta palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenoihin samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 10 000 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät sellaiset julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Toiminnan tavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

 • — Metsähallitus osallistuu Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteiden toteuttamiseen ja alueiden tilan säännölliseen arviointiin sekä vastaa koko suojelualueverkoston hoidon ja kunnossapidon vaikuttavuuden arvioinnista.
 • — Metsähallitus parantaa uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelutasoa täydentämällä niitä koskevaa tietopohjaa ja kohdentamalla sen perusteella suojelutoimet mahdollisimman tehokkaasti.
 • — Metsähallitus edistää ekosysteemien kytkeytyneisyyttä ja heikentyneiden ekosysteemien ennallistamista sekä ylläpitää ja parantaa ekosysteemipalvelujen toimintaa hallinnassaan olevilla suojelualueilla.
 • — Metsähallitus luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten luonnonsuojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä.
 • — Metsähallitus viestii tehokkaasti luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 5 067 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 67 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista.

Lisäksi lisämäärärahasta 5 000 000 euroa on tarkoitus käyttää kansallispuistojen sekä luonto- ja kulttuurikohteiden rakennusten, rakenteiden ja palvelujen parantamiseen niin, että niitä voidaan hyödyntää luontomatkailussa. Lisämäärärahalla rahoitettavien hankkeiden työllistäviksi vaikutuksiksi arvioidaan yhteensä runsaat 40 henkilötyövuotta.


2014 I lisätalousarvio 5 067 000
2014 talousarvio 29 555 000
2013 tilinpäätös 32 484 000
2012 tilinpäätös 31 889 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 5 067 000 euroa.