Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 811 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomen ympäristökeskus (SYKE) tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, arvioi vaihtoehtoisia kehityssuuntia sekä kehittää ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi erityisesti valtioneuvoston, muun julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän käyttöön. Tutkimus- ja kehittämistehtävien sekä asiantuntijapalveluiden lisäksi SYKE huolehtii myös useista EY-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten edellyttämistä raportoinneista sekä hoitaa eräitä ympäristövalvonnan ja muita viranomaistehtäviä.

SYKE hoitaa myös maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia vesivarojen käytön ja hoidon tehtäviä. Toimintamäärärahalla palkattua henkilöstöä arvioidaan käytettävän näihin tehtäviin noin 25 henkilötyövuotta ja muulla rahoituksella palkatun henkilöstön työpanoksesta noin 16 henkilötyövuotta.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Suomen ympäristökeskuksen toiminnan vaikuttavuus muodostuu kestävää kehitystä koskevan tietämyksen uudistamisen ja uuden tiedon välittämisen kautta. Tämän tietämyksen ja tiedon käyttäjäkunta on poikkeuksellisen laaja. Valtioneuvoston lisäksi tiedon tärkeimpiä käyttäjiä ovat aluehallinto, kunnat, maakuntien liitot, liike-elämä, tiedotusvälineet, kansalaisjärjestöt sekä yksityiset kansalaiset.

Ympäristöpolitiikan toteuttamisen kannalta tärkeimmät vaikuttavuustavoitteet ovat

 • — Hallitusohjelman mukaisen lainsäädännön valmistelun ja toimeenpanon tukeminen
 • — Vaikuttaminen EU:n ympäristöpoliittisten linjausten valmisteluun ympäristöministeriön kanssa sovitulla tavalla
 • — Tietämyksen jakamisen ja hyödyntämisen parantaminen tukemaan paremmin julkista ja yksityistä ympäristöön liittyvää päätöksentekoa.

Kansantalouden kannalta tärkeimmät vaikuttavuustavoitteet ovat

 • — Ympäristön kestävällä tavalla huomioonottavan liiketoiminnan edistäminen, muun muassa resurssitehokkaat liiketoimintamallit tai kestävän rakentamis- tai kaivannaistoiminnan ratkaisut
 • — Ympäristötietoon perustuvan liiketoiminnan edistäminen, muun muassa automaattiset ympäristön tilan mittaus- ja tiedon välitysratkaisut
 • — Valtionhallinnon uudistusten, erityisesti tutkimuslaitosuudistuksen ja vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman, toimeenpano.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Tuotokset ja laadunhallinta

Ympäristöministeriö asettaa Suomen ympäristökeskuksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

SYKEn toiminta keskittyy etenkin seuraaville painopistealueille.

 • — Ilmastonmuutos
  • — ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvät ohjausjärjestelmät ja -keinot sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi ja seuranta
 • — Itämeri, vesistöt ja vesivarat
  • — vesistöjen, pohjavesien ja Itämeren tilan seuranta, niiden kestävän käytön edistäminen ja kuormituksen vähentäminen sekä merellä tapahtuvien öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta
 • — Kulutus, tuotanto ja luonnonvarat
  • — materiaalien ja energian käytön tehokkuus, paras käyttökelpoinen tekniikka, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä uudentyyppisten riskien tunnistaminen (kuluttajakemikaalit ja teolliset nanomateriaalit)
 • — Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus
  • — luonnon monimuotoisuuden tilan seuranta, luonnon kestävä käyttö ja ekosysteemien toimintaan perustuvien palveluiden ylläpito
 • — Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö
  • — maankäyttöä, rakennettua ympäristöä ja liikennejärjestelmiä koskevan tiedon tuottaminen sekä käyttötarpeiden yhteensovittamista tukevien ohjauskeinojen, kuten kaavoituksen, kehittäminen.
 • — SYKE ottaa tutkimustoiminnassaan huomioon myös merkitykseltään kasvamassa olevat ympäristökysymykset
  • — ilmastonmuokkauksen ympäristövaikutukset, vihreä talous, arktisen alueen ympäristökysymykset sekä ikääntymisen ja väestörakenteen muutoksen vaikutukset palvelurakenteisiin, asumiseen ja liikkumiseen.
 • — Ympäristön seurantaa uudistetaan ja tehostetaan yhdistämällä eri laitosten tuottamat maastohavainnot kaukokartoituksen ja mallien avulla tuotettuun tietoon. SYKEn ylläpitämiä luonnonvaroja, ympäristön tilaa, päästöjä sekä muita paineita ja riskejä kuvaavia keskeisiä tietovarastoja ja -järjestelmiä ja paikkatietopalveluja kehitetään ja niiden käytettävyyttä parannetaan vastaamaan mm. EU:n direktiivien asettamia vaatimuksia. Kehittämishanke MONITOR 2020 on vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman kärkihankkeita.
 • — SYKE osallistuu aktiivisesti Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) kehittämiseen.
 • — SYKE valmistautuu ja osallistuu EU:n Horisontti 2020 -ohjelman hakuihin pyrkien kasvattamaan Suomeen ohjautuvaa EU:n T&K-rahoitusta. SYKE vahvistaa yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa yhteisillä hankkeilla ja resursseilla.
 • — Vesitilannepalvelua kehitetään yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa niin, että se tukee monipuolisesti sekä vesivarojen käyttöä että vesiensuojelua ja varmistaa ajantasaisen sää- ja vesitilannetiedon ja -varoitusten saatavuuden sekä viranomaisille että kansalaisille.
 • — Tutkimusalusten Aranda ja Muikku kustannustehokasta ja laajapohjaista hyödyntämistä lisätään yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja muiden Itämeritutkimusta ja seurantaa tekevien tahojen kanssa.
 • — Korkean mittaustieteellisen tason sopimuslaboratoriona SYKEn laboratoriot kehittävät ympäristömittausten laatua ja luotettavuutta ja osallistuvat aktiivisesti kansainväliseen metrologiatutkimukseen ja kehitystyöhön.
 • — SYKE edistää paikkatiedon ja muun ympäristöä koskevan tiedon yhteiskäyttöä uusien palveluiden avulla. SYKE vastaa INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta ympäristöhallinnon vastuulla olevien valtakunnallisten paikkatietoaineistojen osalta.

Taloudellisuus

Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuloja arvioidaan kertyvän 4 milj. euroa, josta vientitoiminnan osuudeksi arvioidaan lähes puolet. Muulta valtionhallinnolta arvioidaan saatavan rahoitusta 13,5 milj. euroa, josta ELY-keskuksille kohdentuvasta palvelutoiminnasta noin 1 milj. euroa. Talousarvion ulkopuolinen rahoitus arvioidaan 7,5 milj. euroksi, josta EU:n osuus on noin puolet. Entistä voimakkaampi kansainvälinen verkostoituminen vahvistaa SYKEn kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Tuottavuus

Tuottavuutta parannetaan kehittämällä verkostoyhteistyötä, toimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä sekä laajentamalla sähköisiä verkkopalveluja kansallisesti ja kansainvälisesti. Tuottavuutta nostetaan myös tukitoiminnoissa muun muassa tietopalvelujen uudelleenjärjestelyillä. Merentutkimuksessa yhteistyötä syvennetään erityisesti Ilmatieteen laitoksen kanssa synergia- ja tuottavuushyötyjen saavuttamiseksi. Merentutkimuksen kansallista koordinaatiota ja tutkimusinfrastruktuuria edistetään.

Koko ympäristöhallinnon tuottavuutta parannetaan muun muassa kehittämällä ympäristön seurantaa ja tietojärjestelmiä sekä lisäämällä seurantaan perustuvan raportoinnin automatisointia ja tietovarantoihin liittyvää yhteistyötä.

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) puitteissa tuottavuutta parannetaan muun muassa yhteisillä tutkimusohjelmilla sekä jatkamalla yhteenliittymän yhteisten seurantojen suunnittelua ja toteutusta. Toimitilayhteistyötä jatketaan niillä yliopistopaikkakunnilla, joilla SYKEllä on toimipaikka.

Suomen ympäristökeskuksen henkilötyövuosien ja kustannusten arvioitu jakautuminen tehtäväalueittain vuosina 2012—2014

Tehtäväalue 2012
toteutuma
kustannukset
milj. €
htv 2013
arvio
kustannukset
milj. €
htv 2014
tavoite
kustannukset
milj. €
htv
             
Tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoiminta 29,9 303 30,1 301 30,0 300
Asiantuntijapalvelut ja viranomaistoiminta 13,9 120 14,1 119 14,0 118
Ympäristönseuranta ja tietovarannot 11,0 96 11,0 94 10,9 93
Hallinnonalan palvelut1) 2,9 25 2,9 24 2,8 23
Johto, toiminnan kehittäminen, hallinto ja tukitehtävät 2) 9,0 122 8,9 120 8,8 118
Yhteensä 66,7 666 67,0 658 66,5 652
Toimintamenorahoitukseen perustuvan henkilötyön määrä   387   381   375

1) Hallinnonalan palvelutehtävät ovat tietojärjestelmäinfrastruktuurin ylläpito, yhteinen viestintä ja koulutuspalvelut.

2) Kokonaisuuteen sisältyvät viraston johtaminen, toiminnan kehittäminen, esimiestyö sekä hallinnollinen ja avustava työ.

SYKEn kokonaishenkilöstömäärän arvioidaan olevan 652 henkilötyövuotta. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 7 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. Henkilöstövoimavaroja kohdennetaan strategisten tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon tuottavuushankkeiden vaikutukset. Tutkimus- ja asiantuntijatehtävien alueellistamista SYKEn alueellisiin toimipaikkoihin jatketaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 54 475 54 900 55 811
Bruttotulot 24 253 23 685 25 000
Nettomenot 30 222 31 215 30 811
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 614    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 498    

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 13 140 12 250 12 500
— EU:lta saatava rahoitus 4 962 3 750 4 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 412 3 500 3 500
Tuotot yhteensä 20 514 19 500 20 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 39 666 39 000 40 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -19 152 -19 500 -20 000
Omarahoitusosuus, % 48 50 50

Yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannusvastaavuus vaihtelee hanketyypeittäin ja määräytyy eri rahoittajatahojen rahoitusehtojen mukaan. 

Määrärahasta on tarkoitus käyttää 2 660 000 euroa ympäristöhallinnon keskitettyjen ICT-palveluiden hoitamiseen. Näitä ovat yhteiset työkaluohjelmistot, tietoliikenneverkot, yhteiset tietojärjestelmä- ja paikkatietopalvelut sekä niihin liittyvät käyttöpalvelut. Vuoden 2014 aikana siirtyy osa sopimuksista ja palveluista valtion erityisviraston hoidettavaksi, jolloin rahoitusta ja sen jakaantumista ympäristöhallinnon keskitettyjen palvelujen eri käyttäjäorganisaatioille voidaan joutua tarkistamaan.

Toimintamenomomentin suoralla budjettirahoituksella palkatun henkilöstön määrä on yhteensä noin 375 htv.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuustoimet (-7 htv) -315
Tuottavuusvähennysten palautus 45
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -101
Palkkausten tarkistukset 103
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -73
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -63
Yhteensä -404

2014 talousarvio 30 811 000
2013 talousarvio 31 215 000
2012 tilinpäätös 31 106 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 655 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 30 811 000 euroon nähden on 156 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 233 000 euroa siirtona momentille 23.01.22 valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan ja lisäyksenä 77 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2014 talousarvio 30 655 000
2013 IV lisätalousarvio -73 000
2013 talousarvio 31 215 000
2012 tilinpäätös 31 106 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 655 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.