Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

50. Veteraanien tukeminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Luvun menot muodostuvat lähinnä sotainvalideille, sotilasinvalideille ja heidän puolisoilleen sekä rintamaveteraaneille maksettavista etuuksista ja kuntoutuksesta. Lisäksi sairaskodeissa toteutettavaan kuntoutukseen ja laitoshuoltoon käytetään Raha-automaattiyhdistyksen tuottovaroja.

Määrärahaa saa käyttää myös kuntoutushoitokustannusten ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Sotilasvammakorvausten tavoitteena on korvata sodassa tai asepalveluksessa saatujen vammojen ja sairauksien aiheuttama haitta sekä turvata mahdollisuus itsenäiseen selviytymiseen. Tavoitteena on myös turvata toimeentulo niille sotainvalideille, jotka eivät muutoin saa riittävää toimeentuloa. Kuntoutustoiminnan tavoitteena on tukea itsenäistä selviytymistä ja siten lisätä sotainvalidien ja heidän puolisoidensa mahdollisuuksia asua kotona mahdollisimman pitkään.

Eräitä sotainvalideja ja rintamaveteraaneja koskevia laajuustietoja

  2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
         
Sotainvalidien määrä vuoden lopussa 6 236 5 138 4 314 3 500
Sotilasinvalidien määrä vuoden lopussa 2 679 2 612 2 327 2 200
Rintamaveteraanien määrä 38 405 33 206 28 130 24 200
Sotainvalidien omaisten määrä (= huoltoeläkkeensaajat) 9 100 8 343 7 300 6 900
Rintama-avustusta saavien määrä 167 145 140 125
Eräissä sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden määrä 6 120 5 500 5 000 4 500
         
Kuntoutukseen oikeutettujen puolisoiden ja leskien määrä 5 700 5 200 4 700 4 300
         
Sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoiminta        
— annettujen maksusitoumuspäätösten määrä 1 637 1 582 1 600 1 550

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Sotaorvot.Valiokunta pitää hyvänä, että sotaorvot ovat saaneet syyskuussa 2013 valtiovallan taholta kunnianosoituksen ja että sotaorpojen rintamerkki on nyt valmisteilla ja jaettavissa ensi vuoden puolella. Valiokunta korostaa jatkossa mm. vertaistuen ja muun omaehtoisen toiminnan merkitystä.

30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 1 450 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siirtoväen huollon järjestämisestä annetun lain (864/1949) 2 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin sijoitettujen sotasiirtolaisten määrän arvioidaan vuonna 2014 olevan 36. Määräraha jakautuu sekä korvausennakoiden että loppuerien maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -100
Yhteensä -100

2014 talousarvio 1 450 000
2013 talousarvio 1 550 000
2012 tilinpäätös 1 605 446

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 1 450 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siirtoväen huollon järjestämisestä annetun lain (864/1949) 2 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

50. Rintamalisät (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 31 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaisen rintamalisän maksamiseen

2) ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) mukaisen rintamalisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -7 200
Yhteensä -7 200

2014 talousarvio 31 300 000
2013 talousarvio 38 500 000
2012 tilinpäätös 42 030 566

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 31 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaisen rintamalisän maksamiseen

2) ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) mukaisen rintamalisän maksamiseen.

51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 135 121 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilasvammalain (404/1948) ja muiden siihen liittyvien lakien sekä arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

2) sotainvalidien laitoshoitoon sekä sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kunnallisten avopalvelujen kustannusten korvaamiseen Ruotsissa asuville vähintään 20 prosentin sotainvalideille myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta.

Selvitysosa:Pääosa sotilasvammakorvauksista muodostuu elinkoroista ja täydennyskoroista, sotainvalidien leskille ja lapsille maksettavista huoltoeläkkeistä sekä sairaanhoito- ja kuntoutuskustannuksista.

Elinkoron ja huoltoeläkkeiden saajia arvioidaan vuoden 2014 lopussa olevan noin 11 990, joista elinkoron saajia on 5 687.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin pyritään hillitsemään laitosten hoitopäivä- ja hoitokäyntikertahintojen nousua sekä huolehtimaan kuntoutus- ja laitoshuoltopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista.

Ruotsissa asuvat sotainvalidit ovat tasa-arvoisessa asemassa Suomessa asuvien sotainvalidien kanssa, myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta.

Valtiokonttorin kustantamia ateriapalveluja Ruotsissa käytti 72 henkilöä vuonna 2012.

Sotilasvammalain 6 d § mahdollistaa sen, että kunnille ja kuntayhtymille korvattavia avohuoltokustannuksia voidaan rahoittaa raha-automaattitoiminnan tuottovaroista. Raha-automaattiyhdistys ry tilittää tähän liittyen 20 000 000 euroa momentille 12.33.90.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lakisääteinen indeksikorotus v. 2014 tasoon 2 776
Tarvearvion muutos -17 488
Yhteensä -14 712

2014 talousarvio 135 121 000
2013 talousarvio 149 833 000
2012 tilinpäätös 156 218 622

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Määrärahaa saa käyttää:

2) sotainvalidien laitoshoitoon suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan kohta 2) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 2).

Muutoksen perusteena on se, että sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannukset katetaan momentilta 33.50.52.


2014 talousarvio 135 121 000
2013 talousarvio 149 833 000
2012 tilinpäätös 156 218 622

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 135 121 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilasvammalain (404/1948) ja muiden siihen liittyvien lakien sekä arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

2) sotainvalidien laitoshoitoon suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kunnallisten avopalvelujen kustannusten korvaamiseen Ruotsissa asuville vähintään 20 prosentin sotainvalideille myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta.

52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 66 207 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja sotilasvammalain (404/1948) 6 d §:n nojalla sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) neuvontapalvelutoimintaan suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) 20 prosentin sotainvalideille muissa yksityisissä hoitolaitoksissa järjestetystä laitoshoidosta suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:Sotainvalidien laitosten hoitopaikkoja arvioidaan olevan vuonna 2014 yhteensä 1 723 ja sotainvalidien ja heidän aviopuolisoidensa kesken jaettuja hoitopäiviä yhteensä 300 688. Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään laitosten hoitopäivä- ja hoitokäyntikertahintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutus- ja laitoshuoltopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista. Korvaus käyttökustannuksiin suoritetaan hoitopäivä- ja hoitokäyntikertahinnoista tehtävän sopimuksen perusteella. Korvausta käytetään myös sotainvalidien neuvontapalvelutoimintaan.

Toiminnan laajuus 2011—2014

  2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
         
Sotainvalidien laitosten, hoitopaikkojen ja -päivien lukumäärä        
— hoitopaikkoja 1 723 1 723 1 723 1 723
— laitoshoitopäiviä 215 018 201 103 202 226 203 453
— intervallihoitopäiviä 50 946 46 260 42 534 39 123
— laitoskuntoutuspäiviä 53 013 46 431 41 132 36 542

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -2 000
Yhteensä -2 000

2014 talousarvio 66 207 000
2013 talousarvio 68 207 000
2012 tilinpäätös 65 207 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja sotilasvammalain (404/1948) 6 d §:n nojalla sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten laitoshuollon kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) sota- ja sotilasinvalideille muissa yksityisissä hoitolaitoksissa järjestetystä laitoshoidosta suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan kohdat 1) ja 3) korvaavat talousarvioesityksen momentin toisen kappaleen kohdat 1) ja 3).

Muutoksen tarkoituksena on poistaa ristiriita momentin nimikkeen sekä päätös- ja selvitysosan tekstien väliltä. Lisäksi momentin teksti muutetaan vastaamaan momentin käyttötarkoitusta sekä tekstiin lisätään sotilasvammalain (404/1948) mukaisen korvauksen piirissä olevat sota- ja sotilasinvalidiryhmät. Käytännössä käyttökustannuksilla on tarkoitettu kattaa kaikki toiminnan kannalta tarpeelliset kustannukset. Valtiokonttori ostaa tarjouskilpailun pohjalta tehtyjen sopimusten mukaiseen hoitovuorokausihintaan laitoshuoltoa sota- ja sotilasinvalideille momentissa tarkoitetuilta sairas- ja veljeskodeilta. Vastaavia palveluja saman tarjouskilpailun perusteella Valtiokonttori hankkii myös muilta laitoshuoltopalveluja tarjoavilta yksiköiltä. Kaikki laitoshuoltoa tarjoavien yksiköiden tarjoukset sisältävät sekä käyttö- että pääomakustannukset hintaan sisällytettynä.

Talousarvioesitykseen nähden momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 66 207 000
2013 talousarvio 68 207 000
2012 tilinpäätös 65 207 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 66 207 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja sotilasvammalain (404/1948) 6 d §:n nojalla sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten laitoshuollon kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) neuvontapalvelutoimintaan suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) sota- ja sotilasinvalideille muissa yksityisissä hoitolaitoksissa järjestetystä laitoshoidosta suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 3 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotainvalidien puolisoiden ja vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä sotaleskien kuntoutustoimintamenojen maksamiseen valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:Kuntoutettavien määrän arvioidaan vuonna 2014 olevan 1 550, josta sotaleskien osuus on 20. Kuntoutusjakson pituus on kaksi viikkoa kuntoutettavaa kohti.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään kuntoutus- ja hoitolaitosten hoitopäivähintojen kustannusten nousua sekä huolehditaan kuntoutuspalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista.


2014 talousarvio 3 100 000
2013 talousarvio 3 100 000
2012 tilinpäätös 3 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 3 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotainvalidien puolisoiden ja vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä sotaleskien kuntoutustoimintamenojen maksamiseen valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 60 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan rintama-avustuksen maksamiseen eräille vaikeissa olosuhteissa Virossa ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella eläville, Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 sotiin osallistuneille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille

2) rintama-avustuksen myöntämiseen myös Suomessa pysyvästi asuville vapaaehtoisille rintamasotilaille.

Selvitysosa:Tavoitteena on tukea vaatimattomissa taloudellisissa oloissa elävien veteraanien toimeentuloa.

Toiminnan laajuus 2011—2014

  2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
         
Avustusta saavien lukumäärä 167 145 140 125
Avustus euroa/henkilö 540 540 540 540

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -10
Yhteensä -10

2014 talousarvio 60 000
2013 talousarvio 70 000
2012 tilinpäätös 80 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 60 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan rintama-avustuksen maksamiseen eräille vaikeissa olosuhteissa Virossa ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella eläville, Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 sotiin osallistuneille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille

2) rintama-avustuksen myöntämiseen myös Suomessa pysyvästi asuville vapaaehtoisille rintamasotilaille.

55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) nojalla kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:Kuntoutusta järjestetään laitos- ja avokuntoutuksena pääsääntöisesti samoissa kuntoutus- ja hoitolaitoksissa kuin veteraanikuntoutustakin. Kuntoutuksen laatu ja kustannukset ovat samaa tasoa veteraanikuntoutuksen kanssa. Kuntoutettavien määrän arvioidaan olevan 2 900 henkilöä vuonna 2014. Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoiminnalla hillitään laitosten hoito- ja hoitokäyntikertahintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutus- ja laitoshuoltopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista.


2014 talousarvio 3 500 000
2013 talousarvio 3 500 000
2012 tilinpäätös 3 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) nojalla kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 23 988 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja matkakulumenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kuntoutettavien kotiin vietävien palvelujen maksamiseen.

Selvitysosa:Raha-automaattiyhdistyksen tuottoihin perustuva määräraha vähentää vastaavasti määrärahan tarvetta momentilta 33.50.57.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -6 600
Yhteensä -6 600

2014 talousarvio 23 988 000
2013 talousarvio 30 588 000
2012 tilinpäätös 30 588 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 23 988 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja matkakulumenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kuntoutettavien kotiin vietävien palvelujen maksamiseen.

57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 8 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ennakoitu palvelutarve sekä Raha-automaattiyhdistyksen tuotto momentilta 33.50.56.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään kuntoutus- ja hoitolaitosten hoitopäivähintojen kustannusten nousua sekä huolehditaan kuntoutuspalvelujen laadusta.

Kuntoutettavien määrän arvioidaan vuonna 2014 olevan n. 24 200.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Veteraanikuntoutuksen tason turvaaminen 2 600
Yhteensä 2 600

2014 talousarvio 8 608 000
2013 talousarvio 6 008 000
2012 tilinpäätös 8 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Talousarvioesitykseen sisältyy veteraanimäärärahoja 273,3 milj. euroa, josta varsinaiseen veteraanikuntoutukseen osoitetaan 32,6 milj. euroa. Tämä on (momenttien 33.50.56 ja 33.50.57 määrärahat huomioon ottaen) 4 milj. euroa kuluvaa vuotta vähemmän. Veteraanien poistuma (15—18 prosenttia/v) huomioon ottaen määräraha vastaa kuluvan vuoden tasoa ja on jopa jonkin verran sitä korkeampi, sillä veteraanikohtainen määräraha nousee arviolta runsaat 60 euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Ensi vuonna on näin käytettävissä 1 364 euroa/veteraani, kun esim. vuonna 2005 veteraanikohtainen kuntoutusmääräraha oli 593 euroa.

Kuluvan vuoden talousarviossa veteraanien kuntoutukseen osoitettuihin määrärahoihin tehtiin merkittävä, yhteensä 10 milj. euron korotus. Tästä 4 milj. euron korotus sisältyi jo hallituksen budjettiesitykseen, minkä lisäksi eduskunta lisäsi veteraanikuntoutuksen määrärahoja vielä 6 milj. eurolla. Kuntoutusmäärärahoja lisäämällä sekä myös sotainvalidien etuisuuksia parantamalla eduskunta halusi kunnioittaa veteraaneja Suomen itsenäisyyden 95-vuotisjuhlan kunniaksi.

Saadun selvityksen mukaan veteraanimäärärahat ovat riittäneet useimmissa kunnissa hyvin, mutta valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin tuotu esille huoli siitä, että mm. veteraanien kunto ja kustannusten nousu huomioon ottaen määräraha ei edelleenkään riitä kaikkien veteraanien vuosittaiseen kuntoutukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Valtiokonttori ovat arvioineet, että vuoden 2013 määrärahataso riittää kaikkien kuntoutusta hakevien veteraanien kuntoutukseen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kunnat ovat syksyllä saaneet lisärahoitusta kaikissa niissä tilanteissa, joissa ne ovat noudattaneet kuntoutukseen valinnoissaan Valtiokonttorin ohjeita.

Valiokunnan käsityksen mukaan kuntakohtaiset käytännöt (mm. laitos- ja avokuntoutuksen suhteellinen osuus) ovat keskeinen syy määrärahojen riittämättömyyteen ja siihen, miten kuntoutus palvelee veteraanien tarpeita. Määrärahan riittävyyden kannalta on tärkeää, että Valtiokonttorin ohjeen mukaan vähintään puolet kuntoutusjaksoista toteutetaan avo- ja päiväkuntoutuksena. Toisaalta pienillä paikkakunnilla ja haja-asutusalueilla ei ole aina sellaisia palveluntuottajia, jotka voisivat tarjota avo- ja päiväkuntoutusta, mikä johtaa helposti laitospainotteiseen kuntoutukseen ja menojen kasvuun.

Valiokunta pitää tärkeänä, että kotiin vietäviä palveluita lisätään, sillä veteraanien ikääntyessä kotiin vietävien tukipalveluiden tarve kasvaa. Veteraanipalveluiden tarve tulee arvioida kokonaisvaltaisesti muiden kunnallisten palvelujen kanssa siten, että palveluilla tuetaan veteraanien toimintakyvyn edistämistä ja säilyttämistä ja että ne tukevat mahdollisimman hyvin veteraanin kotona asumista.

Valiokunta kiinnitti kuluvan vuoden talousarviota koskevassa mietinnössään huomiota veteraanipalveluja koskevaan tiedotukseen, sillä tietosuojasyistä Kela ei voi luovuttaa kunnalle tietoja sen alueella asuvista veteraaneista. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on parhaillaan valmistelemassa muutosta Rintamasotilaseläkelakiin, joka antaisi Kelalle oikeuden antaa kunnille tiedot em. lain piirissä olevista rintamalisän saajista. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian. Valiokunta pitää uudistusta hyvänä ja toteaa, että tiedottamisen parantuessa veteraanipalveluiden kysyntä saattaa lisääntyä.

Yhteenvetona valiokunta toteaa, että veteraanikuntoutuksen rahoituksen on oltava sellaisella tasolla, ettei sen riittävyyttä ole vuosittain tarpeen arvioida budjettikäsittelyn yhteydessä. Valiokunta pitää välttämättömänä, että seuraavaan kehyspäätökseen mennessä selvitetään, mikä on oikea ja riittävä määrärahataso veteraanipalveluiden turvaamiseen kehyskaudella 2015—2018. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman:

Valiokunnan lausumaehdotus 5

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kevään 2014 kehyspäätökseen mennessä, mikä on oikea ja riittävä määrärahataso veteraanipalveluiden turvaamiseen kehyskaudella 2015—2018.

Veteraanien korkean iän vuoksi on myös tärkeää, että kunnat panostavat veteraanineuvontaan ja palvelujen aktiiviseen tarjoamiseen ja niistä tiedottamiseen.

Sotilasvammalaki turvaa sotainvalideille varsin kattavan palvelukokonaisuuden, mutta alle 20 prosentin haitta-asteen invalideilla ei ole sotilasvammalain nojalla oikeutta kotiin vietäviin palveluihin. Saadun selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on esittämässä haitta-asteen alentamisen aiheuttamaa kustannusvaikutusta seuraavaan kehyspäätökseen; uudistus voisi näin astua voimaan vuonna 2015.

Valiokunta katsoo, että sotainvalideilla tulee olla vastaavanlaiset mahdollisuudet kotiin vietävien palveluiden saamiseen kuin veteraaneilla, ja kiirehtii lainmuutoksen toteuttamista.

Valiokunta lisää momentille 2 000 000 euroa veteraanikuntoutukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 10 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.