Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
         01. Sisäasiainministeriö
         02. Ulkomaalaisvirasto
         05. Lääninhallitukset
         06. Rekisterihallinto
         07. Kihlakunnat
         75. Poliisitoimi
         80. Pelastustoimi
         90. Rajavartiolaitos
         97. Avustukset kunnille
         98. Alueiden kehittäminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

05. LääninhallituksetPDF-versio

Selvitysosa:Lääninhallitus on seitsemän ministeriön ohjaama valtion aluehallintoviranomainen ja monialainen asiantuntija. Lääninhallitukset edistävät, arvioivat ja valvovat läänin elinoloja, asukkaiden hyvinvointia ja perusoikeuksien toteutumista.

Sisäasiainministeriö asettaa lääninhallituksille seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lääninhallitusten tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite on huolehtiminen eri toimialojensa kautta siitä, että väestön oikeudet toteutuvat koko maassa.

Lääninhallitukset edistävät alueellista kehitystä ja varmistavat, että alueellinen ja seudullinen hyvinvointi ja kansalaisten turvallisuus paranevat. Lääninhallitukset toimivat sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä syrjäytymisen vähentämiseksi. Lääninhallitukset tukevat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä.

Perustietoja lääninhallituksista

Lääninhallitusten suurimmat toimialat ovat sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi. Lääninhallitusten poliisiosastojen menot maksetaan poliisin toimintamäärärahoista lukuun ottamatta lääninhallituksen virastona tarjoamia palveluja, joita ovat mm. toimitilat, henkilöstö- ja taloushallinto sekä virastopalvelut. Ahvenanmaan lääninhallituksella on Manner-Suomen lääninhallitusten tehtävistä poikkeavia tehtäviä, jotka johtuvat valtionhallinnon ja maakunnallisen itsehallinnon erityispiirteistä Ahvenanmaalla.

Eräitä resurssitietoja
  2003
toteutuma
2004
arvio
2005
arvio
       
Määrärahojen käyttö, 1 000 euroa 51 005 51 480 52 110
Henkilövuodet (htv) 1 045 1 046 1 052

Toiminnan painopisteet

Sosiaali- ja terveysosastoissa (262 htv) hoidetaan kolmen eri ministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä. Sosiaali- ja terveystoimessa (212 htv) toteutetaan sosiaali- ja terveyspolitiikan strategisia linjauksia yhteistyössä kuntien kanssa. Lähivuosien tavoitteena ovat toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä hoitoon pääsyn turvaaminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kehitetään toimintakäytäntöjä ja alueellista yhteistyötä. Lääninhallitukset ohjaavat, seuraavat ja valvovat sekä kunnallista että yksityistä palvelutuotantoa ja ehkäisevää työtä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja valvontatehtävät ovat lääninhallitusten eräitä tärkeimpiä tehtäviä. Näihin liittyvien kantelujen määrä on lisääntynyt ja käsiteltävät asiat vaikeutuneet huomattavasti viime vuosina. Lääninhallituksilla on merkittävä rooli kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin suunnattavan määrärahan hallinnoinnissa. Tavoitteena on myös alueellistaa EU-rakennerahastojen hallinnointiin kuuluvia tehtäviä sosiaali- ja terveysministeriöstä lääninhallituksiin. Alkoholilupahallinnon valvontatehtävät siirtyvät suurimmalta osin lääninhallituksiin. Eläinlääkinnän ja ympäristöterveydenhuollon (50 htv) keskeisinä kehittämiskohteina ovat eläinten terveydenhuoltojärjestelmä, eläintautien valmiussuunnitelmat, ympäristöterveydenhuollon valvonnan vahvistaminen paikallistasolla, eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen sekä eläimistä ihmisiin leviävien tautien valvonnan tehostaminen.

Lääninhallituksiin osoitettujen kanteluiden määrä oli vuonna 2003 2 600. Vuonna 2004 määrän arvioidaan olevan 2 800 ja vuonna 2005 3 000.

Sivistysosastot (235 htv) hoitavat niille säädöksissä osoitettuja ja delegoituja opetus- ja kulttuurihallinnon sekä liikunta- ja nuorisotoimen tehtäviä. Lääninhallitukset huolehtivat rakennerahastojen (EAKR, ESR) tavoiteohjelmissa noin 33 milj. euron rahoituksesta. Lääninhallituksissa päätetään entistä merkittävämmin kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimeen liittyvistä valtionavustuksista sekä liikuntapaikkarakentamisesta.

Liikenneosastojen (86 htv) toiminnan kehittämisen painopisteenä on alueellisen roolin vahvistaminen edelleen ja operatiivisten tehtävien vastaanotto liikenne- ja viestintäministeriöstä. Liikenneosastojen asema turvallisuusviranomaisten infrastruktuuripalvelujen tuotannossa korostuu.

Kilpailu- ja kuluttajayksiköissä (56 htv) panostetaan kilpailun valvontaan, markkinoiden toiminnan edistämiseen ja puuttumiseen haitallisiin kilpailurajoituksiin aluetasolla. Tuoteturvallisuusvalvonnan, talous- ja velkaneuvonnan sekä kuluttajien hintatietoisuuden edistämiseksi alueilla tehdään tiiviistä yhteistyötä keskusvirastojen ja lääninhallitusten eri osastojen kesken. Kilpailu- ja kuluttaja-asioissa painopisteenä on erityisesti valistuksen tehostaminen.

Pelastusosastot (45 htv) toteuttavat sisäisen turvallisuuden ohjelmaa ja pelastustoimen yleisiä tavoitteita päämääränään hyvä turvallisuuskulttuuri ja Euroopan tehokkain pelastustoimi. Tätä varten osastot yhteensovittavat aluehallinnon viranomaisten toimintaa pelastustoimen tehtävissä sekä arvioivat ja ohjaavat pelastustoimen alueiden toimintaa ja palvelujen tasoa.

Oikeushallinto-osastoja (35 htv) kehitetään osana ulosottolaitoksen uudistusta, jossa korostuu ulosoton yhtenäisyys, vaikuttavuus ja lainmukaisuus. Oikeushallinto-osastojen erityisenä osana tässä uudistuksessa on ohjaustehtävän tehostuminen.

Poliisiosastot toteuttavat paikallispoliisin ohjaajina ja alueellisina yhteistyökumppaneina sisäisen turvallisuuden ohjelmaa, jossa varaudutaan määriteltyihin turvallisuusuhkiin.

Hallinto-osastojen ja viraston yhteisten toimintojen (322 htv) painopisteenä on palvelun ja asioinnin turvaaminen, hallinnon ohjattavuuden parantaminen sekä tukipalvelujen tehokas tuottaminen.

Palvelujen sekä tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi lääninhallitusten verkkopalveluja kehitetään kaikilla toimialoilla verkkopalvelustrategian mukaisesti. Vuorovaikutteinen verkkoasiointi otetaan käyttöön alkoholilupahallinnossa ja liikennelupajärjestelmässä. Samoin kehitetään edelleen peruspalvelujen arviointia palvelemaan yhteiskunnan tietotarpeita.

Laadunhallinta

Lääninhallitukset yhteensovittavat eri osastojen osaamisen kehittämistyötä sekä strategia- ja laatutyötä tavoitteena toiminnan tehostaminen ja palvelun parantaminen.

Henkiset voimavarat

Henkilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen kiinnitetään järjestelmällistä huomiota. Kaikki lääninhallitukset tekevät ns. henkilöstötilinpäätöksen. Työtyytyväisyyttä mitataan säännönmukaisesti.

Eräitä henkilöstötilinpäätöksen tietoja
  2003
toteutuma
2004
arvio
2005
arvio
       
Henkilöstön keski-ikä, vuotta 47,8 48 48
Sairauspoissaoloja henkilötyövuotta kohti (työpv) 11,0 10,0 10,0

21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 110 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.

Selvitysosa:

Toiminnan tulot ja menot(1 000 euroa)      
  2003
TP
2004
TA
2005
TAE
       
Tulot 4 963 5 500 5 900
— maksullinen toiminta 4 283 4 800 5 200
— muut tulot 680 700 700
Menot 55 963 56 980 58 010
— henkilöstömenot 41 103 42 000 43 060
— toimitilavuokrat 6 329 6 400 6 450
— palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) 4 762 4 800 4 800
— muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) 3 769 3 780 3 700
       
Toiminnan rahoitus      
— toimintamenomomentille budjetoidut tulot 4 963 5 500 5 900
— toimintamenomomentille budjetoidut menot 55 963 56 980 58 010
— toimintamenorahoitus, netto 51 000 51 480 52 110
       
Momentin käyttö      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 793    
— myönnetty 49 675    
— käytetty 51 000    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 468    

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 350 000 euroa viiden läänineläinlääkärin palkkaamiseksi CAP-tuen valvontatehtäviin, 75 000 euroa yhden viran perustamista varten siirtona momentilta 33.33.23 ja 39 000 euroa yhden henkilötyövuoden siirtona momentilta 26.75.21 sekä 94 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta.


2005 talousarvio 52 110 000
2004 talousarvio 51 480 000
2003 tilinpäätös 49 675 000