Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 234 680 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta.

Määrärahaa saa käyttää myös valtioiden välisten kustannusten korvaamiseen kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta toiseen EU-jäsenvaltioon tilanteessa, jossa henkilö ei täytä kansallisen lainsäädännön työttömyysetuuksien edellytyksiä.

Selvitysosa:Peruspäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Peruspäiväraha, siihen liittyvä lapsikorotus, palvelujen ajalta maksettavat korotusosat ja muutosturvalisät rahoitetaan valtion varoista ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat kulukorvaukset. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa työttömyysajalta maksetut korotusosat. Työttömyysvakuutusmaksu, joka peritään työttömyyskassoihin kuulumattomilta henkilöiltä, tilitetään Kansaneläkelaitokselle.

Viitaten momentin 33.20.50 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 36 100 000 euroa työssäoloehdon lyhentämisestä 34 viikosta 26 viikkoon.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Valtionosuus maksetuista päivärahoista  
— työttömyysajalta 225 180 000
— työllistymistä edeltävien palvelujen ajalta 51 500 000
Kulukorvaukset 10 000 000
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun osuus -52 000 000
Yhteensä 234 680 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 23 230
Työssäoloehdon lyhentäminen 34 viikosta 26 viikkoon 36 100
Yhteensä 59 330

2014 talousarvio 234 680 000
2013 talousarvio 175 350 000
2012 tilinpäätös 167 000 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 244 480 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 9 800 000 euroa talousarvioesityksen 234 680 000 euroon nähden aiheutuu talousarvioesitykseen liittyvän hallituksen esityksen työttömyysturvalain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 90/2013 vp) täydentämisestä. Lisäys aiheutuu työttömyyspäivärahan omavastuuajan lyhentämisestä seitsemästä päivästä viiteen päivään, sovitellun päivärahan muuttamisesta siten, että se lapsikorotuksineen yhdessä työtulon kanssa voi olla enintään 100 % päivärahan perusteena olevasta palkasta ja työttömyysetuuden sovittelussa käyttöön otettavasta 300 euron kuukausittaisesta suojaosuudesta. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2014 lukien.


2014 talousarvio 244 480 000
2013 IV lisätalousarvio 24 650 000
2013 talousarvio 175 350 000
2012 tilinpäätös 167 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 244 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta.

Määrärahaa saa käyttää myös valtioiden välisten kustannusten korvaamiseen kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta toiseen EU-jäsenvaltioon tilanteessa, jossa henkilö ei täytä kansallisen lainsäädännön työttömyysetuuksien edellytyksiä.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu etuusmenoarvion tarkentumisesta ja saajamäärien kasvusta.


2014 III lisätalousarvio 10 000 000
2014 talousarvio 244 480 000
2013 tilinpäätös 199 850 000
2012 tilinpäätös 167 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.