Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
              50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon
              51. Lapsilisät
              52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
              56. (33.10.60) Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut
              60. (33.10.28) Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 714 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asumistukilain (408/1975) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa perusteena on vuosittain annettava valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista. Vuoden 2014 määräytymisperusteissa asumistuessa huomioon otettavia enimmäisasumismenoja korotetaan kuntaryhmittäin enimmäisasumismenonormin ylitysten vähentämiseksi tehokkaasti. Korotuksen kustannusvaikutus on vuositasolla 10 000 000 euroa ja 6 000 000 euroa vuonna 2014. Muutoin vuoden 2014 tukiperusteet säilytetään vuoden 2013 tasolla siten, että niitä tarkistetaan yleistä kustannuskehitystä ja tuensaajien asumismenojen muutosta vastaavasti.

Asumistuen keskimääräisen tuen ennakoidaan kasvavan asumismenojen nousun myötä vuoden 2013 tasosta noin 15 eurolla kuukaudessa. Asumistuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2014 lopussa noin 189 000.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Enimmäisasumismenojen korottaminen (osatyökykyryhmä)6 000
Määrärahan korotus vuoden 2014 tasoon14 010
Tarvearvion muutos38 290
Yhteensä58 300

2014 talousarvio714 100 000
2013 talousarvio655 800 000
2012 tilinpäätös603 900 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 726 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 11 900 000 euroa talousarvioesityksen 714 100 000 euroon nähden aiheutuu menoarvion tarkentumisesta.


2014 talousarvio726 000 000
2013 IV lisätalousarvio20 000 000
2013 talousarvio655 800 000
2012 tilinpäätös603 900 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 726 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asumistukilain (408/1975) mukaisten asumistukien maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2014 asumistuen saajien määrän arvioidaan kasvavan loppuvuonna vuoteen 2013 verrattuna ja joulukuussa 2014 tuensaajia on noin 13 000 enemmän kuin vuonna 2013. Lisämäärärahan tarve aiheutuu kokonaisuudessaan tuensaajien lukumäärän aikaisemmin arvioitua suuremmasta noususta.


2014 III lisätalousarvio20 000 000
2014 talousarvio726 000 000
2013 tilinpäätös670 000 000
2012 tilinpäätös603 900 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.