Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Luvun menot koostuvat sosiaali- ja terveysministeriön, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan, valtion mielisairaaloiden ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenoista sekä eräistä muista menoista.

Pääluokkaperusteluissa on esitetty sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintapoliittiset tavoitteet. Lähtökohtana on poliittisen tason ohjaus, joka on linjattu hallitusohjelmassa. Toimintaa ohjaa lisäksi Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -asiakirja.

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Ministeriö määrittelee sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, valmistelee keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista ja yhteensovittamista. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tavoitteena on tuottaa asiakkailleen kohtuullisessa ajassa oikeat, perustellut ja yhdenmukaiset päätökset. Valtion mielisairaalat tuottavat valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Valtion lastensuojeluyksiköiden tehtävänä on lastensuojelulain mukainen avo-, sijais- ja jälkihuolto.

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 903 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteita käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tehokkuus
 • — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää Kieku-käyttöönoton yhteydessä.
 • — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) ja Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
 • — Osallistutaan kunta- ja palvelurakennehankkeen toimeenpanoon.
 • — Jatketaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen valmistelua tehtyjen ehdotusten pohjalta.
 • — Jatketaan terveydenhuoltolain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta.
 • — Jatketaan vanhuspalvelulain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Otetaan huomioon alueellinen ja kuntien tasa-arvoinen kehittäminen.
 • — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä alueellinen näkökulma huomioituna.
 • — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
 • — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
 • — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
 • — Työtyytyväisyysindeksi on korkeampi kuin 3,5 (asteikolla 1—5) (v. 2012 toteutuma 3,47, v. 2011 toteutuma 3,5, v. 2010 toteutuma 3,5).
 • — Sairauspoissaoloja on alle 10 pv/htv (v. 2012 toteutuma 8,6, v. 2011 toteutuma 11,2). Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on saavuttaa ministeriöiden keskiarvo (v. 2012 ministeriöiden mediaani oli 8,0 pv/htv).

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
talousarvio
2014
esitys
       
Johto ja erillisyksiköt 6 065 6 354 6 222
Johdon tuki      
— hallinto- ja suunnitteluosasto 14 958 15 671 15 625
Vakuutusosasto 3 427 3 590 3 565
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 4 954 5 190 5 162
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 5 363 5 619 5 591
Työsuojeluosasto 4 549 4 766 4 738
Yhteensä 39 316 41 190 40 903

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 43 320 45 063 45 066
Bruttotulot 3 871 3 873 4 163
Nettomenot 39 449 41 190 40 903
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 196    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 009    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) (uudelleenkohdennus momentille 33.01.21) 236
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) -20
Tuottavuustoimet -360
Työehtosopimusten ruotsinnoksia koskeva tasomuutos -130
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -50
Palkkausten tarkistukset 127
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -90
Yhteensä -287

2014 talousarvio 40 903 000
2013 talousarvio 41 190 000
2012 tilinpäätös 40 262 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 990 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 87 000 euroa talousarvioesityksen 40 903 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 40 990 000
2013 IV lisätalousarvio -160 000
2013 talousarvio 41 190 000
2012 tilinpäätös 40 262 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 990 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentilta vähennetään 154 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu siirrosta momentille 24.01.01 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan Geneveen sijoittuvasta erityisasiantuntijan palkkaamisesta aiheutuvia menoja varten.


2014 I lisätalousarvio -154 000
2014 talousarvio 40 990 000
2013 tilinpäätös 41 030 000
2012 tilinpäätös 40 262 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentilta vähennetään 154 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 320 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 33.01.21. Lisämäärärahan tarpeesta 100 000 euroa aiheutuu valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (KIEKU) käyttöönotosta ja 220 000 euroa lääkkeiden hintalautakunnan tietojärjestelmän uudistamisen käynnistämisestä.


2014 III lisätalousarvio 320 000
2014 I lisätalousarvio -154 000
2014 talousarvio 40 990 000
2013 tilinpäätös 41 030 000
2012 tilinpäätös 40 262 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 320 000 euroa.

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 2 244 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on kohtuullinen käsittelyaika.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 252 265 236
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 291 290 317
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat 9 286 9 500 9 500
Valitusten käsittelyaika (kk) 6,3 6,8 6,8

Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 9 500 päätöstä ja 30 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 9 500 päätöksen ja 2 244 000 euron määrärahan mukaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1
Palkkausten tarkistukset 7
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -5
Yhteensä 1

2014 talousarvio 2 244 000
2013 talousarvio 2 243 000
2012 tilinpäätös 2 365 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 2 250 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 6 000 euroa talousarvioesityksen 2 244 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 2 250 000
2013 IV lisätalousarvio 120 000
2013 talousarvio 2 243 000
2012 tilinpäätös 2 365 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 2 250 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 55 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 33.01.21 ja aiheutuu työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tietojärjestelmien uusimisesta.


2014 III lisätalousarvio 55 000
2014 talousarvio 2 250 000
2013 tilinpäätös 2 363 000
2012 tilinpäätös 2 365 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 55 000 euroa.

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 4 537 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä asioissa opintotukea ja työttömyysturvaa lukuun ottamatta edistäen kansalaisten oikeusturvaa toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
       
Tuottavuus ja taloudellisuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 185 203 197
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 415 403 418
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat (lkm) 21 178 22 000 23 000
Valitusten käsittelyaika (kk) 9,7 7 7

Työn tuottavuus on laskettu arvioilla 23 000 ratkaisua ja 55 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu arvioilla 23 000 ratkaisua ja 4 537 000 euron määrärahalla.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle tehdyistä valituksista annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lautakunnan toimintaa tehostetaan, työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen. Lisäksi henkilöstön työtä kehitetään tehtävien vaatimustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi sekä uudistetaan lautakunnan henkilöstörakennetta uusien tehtävien mukaisiksi. Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan edelleen työpaikkaselvityksen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 13
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -10
Yhteensä 3

2014 talousarvio 4 537 000
2013 talousarvio 4 534 000
2012 tilinpäätös 5 237 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 4 548 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 11 000 euroa talousarvioesityksen 4 537 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 4 548 000
2013 IV lisätalousarvio -10 000
2013 talousarvio 4 534 000
2012 tilinpäätös 5 237 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 4 548 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 33.01.21 ja aiheutuu sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tietojärjestelmien uusimisesta.


2014 III lisätalousarvio 100 000
2014 talousarvio 4 548 000
2013 tilinpäätös 4 524 000
2012 tilinpäätös 5 237 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) annetun lain mukaisesti.

Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2014.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivaa hoitotyötä. Työnohjausjärjestelmien tehostamisen ja työhyvinvointiohjelmien hyödyntämisen tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa terveysindeksiä. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne

  2012
toteutuma
1 000 €
htv 2013
varsinainen
talousarvio
1 000 €
htv 2014
esitys
1 000 €
htv
             
Toimintamenomääräraha 600 3 600 3 600 3
Liiketaloudelliset suoritteet 55 870 834 58 220 831 58 220 831
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 186 3 137 2 137 2
Yhteensä 56 656 840 58 957 836 58 957 836

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 56 262 58 820 58 820
Bruttotulot 55 870 58 220 58 220
Nettomenot 392 600 600
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 691    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 600    

Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 185,8 183 183
Niuvanniemen nuoriso-osasto 89,6 78 78
Vanhan Vaasan aikuisosastot 203,0 198 198

Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 343,3 370 370
Niuvanniemen nuoriso-osasto 848,2 911 911
Vanhan Vaasan aikuisosastot 347,6 366 366

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 54 730 57 181 57 181
— muut tuotot 1 140 1 039 1 039
Tuotot yhteensä 55 870 58 220 58 220
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 55 724 58 163 58 163
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 146 57 57
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia 145 863 142 620 142 620
Mielentilatutkimushoitovuorokausia 5 076 4 767 4 767
Mielentilatutkimuksia 80 80 80
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 287 4 125 4 125
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia 43 109 109
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia 0 2 2
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Sisäisen erityistason täsmäkoulutusta lisätään.


2014 talousarvio 600 000
2013 talousarvio 600 000
2012 tilinpäätös 301 490

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 548 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) koulukotien sekä vankilan perheosaston sisällölliseen kehittämiseen ja toiminnan tukemiseen

2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysynnän sekä vankilan perheosaston paikkakysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

3) alueelliseen lastensuojelutyöhön

4) kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön

5) perhekotitoiminnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden menojen maksamiseen

6) koulukotien ja vankilan perheosaston yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

7) koulukotien maatila- ja metsätaloudesta aiheutuvien menojen maksamiseen

8) koulukotioppilaille tarkoitetun kuukausirahan ja heidän vanhemmilleen tarkoitetun ateriakorvauksen maksamiseen

9) koulukodissa osana erikoistumisopintojaan työskentelevän, lasten- tai nuorisopsykiatriaan erikoistuvan lääkärin palkkaukseen.

Selvitysosa:Valtion koulukotien menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Koulukodeissa annettavan perusopetuksen ja muun opetustoimen piiriin kuuluvan toiminnan rahoitukseen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) säädöksiä. Rahoitusjärjestelmä perustuu laskennallisiin yksikköhintoihin, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö määrää ja valtioneuvosto vahvistaa ennalta seuraavaa vuotta varten. Oppilaille ja heidän vanhemmilleen maksettavat korvaukset perustuvat lastensuojelulakiin (417/2007), -asetukseen (1010/1983) ja sosiaalihuoltolakiin (710/1982).

Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämin liiketaloudellisin perustein.

Valtion koulukodeille asetettavat tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja koulukotien välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2014.

Vaikuttavuus

Valtion koulukotitoiminnan vaikuttavuutta lisätään hallinnollisen rakenteen konserninomaisuutta kehittämällä. Huume-, lääke- ja/tai alkoholiongelmista sekä mielenterveyden häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen kiinnitetään koulukotitoiminnan kehittämisessä entistä enemmän huomiota. Voimavaroja suunnataan koulukotityön sisältöä, laatua, asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön. Toiminnan laatua ja laatuajattelua kehitetään edelleen. Lasten ja nuorten psykososiaalista hoitoa kehitetään yhteistyössä lasten ja nuorten psykiatristen hoitoyksiköiden kanssa. Vankilan perheosastolla turvataan sijoitettujen lasten mahdollisuus turvallisiin varhaisen vuorovaikutuksen kokemuksiin sekä hyvään hoitoon ja huolenpitoon. Perheosaston työn vaikuttavuutta seurataan ja toimintaa kehitetään palvelujen ostajien eli kuntien muuttuvia tarpeita vastaavaksi.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Koulukodit toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu ja kustannusvaikuttavuus paranee. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion koulukotien rahoitusrakenne

  2012
toteutuma
1 000 €
htv 2013
varsinainen
talousarvio
1 000 €
htv 2014
arvio
1 000 €
htv
             
Toimintamenomääräraha 548 6,5 548 5,5 548 5,5
Liiketaloudelliset suoritteet (sisältää opetushallituksen rahoitusosuuden) 22 159 333,5 21 896 319,3 21 896 319,3
Yhteensä 22 707 340,0 22 444 324,8 22 444 324,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 20 138 20 909 20 909
Bruttotulot 19 193 20 361 20 361
Nettomenot 945 548 548
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 551    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 154    

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ulkopuolisena rahoituksena saatavat maatalousavustukset.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 18 765 18 791 18 791
— muut tuotot 3 394 3 105 3 105
Tuotot yhteensä 22 159 21 896 21 896
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 2 966 1 535 1 535
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 22 981 21 791 21 791
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -822 105 105
Kustannusvastaavuus, % 96 100 100

Koulukotien maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan 100 % niiden kustannuksista. Koulukotien arvioidaan tuottavan maksullisina palveluina muun muassa seuraavat palvelut asiakkailleen.

Eräitä koulukotien maksullisen toiminnan asiakassuoritteita

  2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
       
     
Hoitovuorokausi 48 703 45 842 47 192
Hoitovuorokausi erityisessä huolenpidossa 5 091 5 680 5 680
Koulupäivä 27 926 26 057 26 057
Jälkihuoltovuorokausi 7 384 9 222 9 222
Vankilan perheosasto      
Hoitovuorokausi 2 955 2 700 2 700
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön jaksamista vahvistetaan säännöllisellä työnohjauksella ja tukemalla koulutukseen hakeutumista.


2014 talousarvio 548 000
2013 talousarvio 548 000
2012 tilinpäätös 548 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 548 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) koulukotien sekä vankilan perheosaston sisällölliseen kehittämiseen ja toiminnan tukemiseen

2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysynnän sekä vankilan perheosaston paikkakysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

3) alueelliseen lastensuojelutyöhön

4) kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön

5) perhekotitoiminnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden menojen maksamiseen

6) koulukotien ja vankilan perheosaston yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

7) koulukotien maatila- ja metsätaloudesta aiheutuvien menojen maksamiseen

8) koulukotioppilaille tarkoitetun kuukausirahan ja heidän vanhemmilleen tarkoitetun ateriakorvauksen maksamiseen

9) koulukodissa osana erikoistumisopintojaan työskentelevän, lasten- tai nuorisopsykiatriaan erikoistuvan lääkärin palkkaukseen.

21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 1 070 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen.

Selvitysosa:Henkilötyövuosivähennyksiin liittyvistä palkkausrahojen vähennyksistä osa jää hallinnonalan käyttöön käytettäväksi erityisesti tuottavuutta edistäviin hallinnonalan hankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentille 33.02.05) -50
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) (uudelleenkohdennus momenteilta 33.01.01, 33.02.03, 33.03.04 ja 33.03.50) -436
Vera-tietojärjestelmän jatkokehitys (siirto momentille 33.70.01) -300
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -191
Tasomuutos 1 947
Yhteensä 970

2014 talousarvio 1 070 000
2013 talousarvio 100 000
2012 tilinpäätös 26 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 1 070 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentilta vähennetään 1 070 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momenteille 33.01.01, 33.01.02, 33.01.03, 33.02.03, 33.02.05, 33.02.06 ja 33.03.04.


2014 III lisätalousarvio -1 070 000
2014 talousarvio 1 070 000
2013 tilinpäätös 1 000
2012 tilinpäätös 26 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentilta vähennetään 1 070 000 euroa.

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 16 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten tietojärjestelmien (mm. KanTa-hanke, sosiaalihuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät) strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTa-hankkeeseen liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-palveluiden (kansallinen potilastietojen sähköinen arkistointipalvelu, reseptikeskus, sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu ja potilaan tiedonhallintapalvelu) kehittämiseen (Kela)

4) sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän strategiseen suunnitteluun (STM) sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (THL)

5) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM, THL)

6) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (THL)

7) enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta. Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on sähköisen asiakastietoarkiston rakentaminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti. Rekisterin rakentaminen jatkuu vuonna 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen perustettu operatiivinen yksikkö koordinoi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien, kuten KanTa-hankkeen kansallisen määrittelytyön, ohjauksen, toimeenpanon ja kehittämisen, vastaavan työn sosiaalihuollon alueella sekä EU-tason yhteistyön (epSOS -hanke). Rahoituksen pääpaino siirtyy sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän rakentamiseen tulevan lainsäädännön mukaisesti. Momentin määrärahaa on tarkoitus käyttää myös valtionavun maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä tarvittaessa muille tahoille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden paikallisen ja alueellisen infrastruktuurin selkiyttämiseen ja tehostamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Sosiaali- ja terveysministeriö  
Strateginen suunnittelu ja ohjaus (STM) 400
Lainsäädännön aiheuttamat muutokset sekä uusien järjestelmäpalvelujen hankinnat 4 800
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
Toimeenpanon operatiivinen johtaminen 2 000
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten määrittelyjen tekeminen ja ylläpito 5 530
Valtionavustukset paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi 3 600
Yhteensä 16 330

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
KanTa-palvelujen ylläpitoon varattu määräraha (siirto momentille 33.10.60) -1 000
Kertaluonteisen siirron palautus momentilta 33.10.60 5 200
Potilastietojärjestelmien sertifiointi (siirto momentille 33.02.05) -70
Tasomuutos 400
Yhteensä 4 530

2014 talousarvio 16 330 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 11 800 000
2012 tilinpäätös 10 470 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta pitää sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakastietojärjestelmien kehittämistyötä välttämättömänä, sillä se on eräs keskeisimpiä keinoja parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja lisätä sen tuottavuutta. Asiakastietojärjestelmien kehittäminen tuo yhteiseen käyttöön sekä julkisen että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja työterveyshuollon potilastiedot, mikä antaa mahdollisuuden luoda toimintatapoja, joilla voidaan hillitä kustannusten nousua ja hallita odotettavissa olevaa henkilökuntapulaa.

Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotto on edennyt hyvin, ja kaikki apteekit ovat liittyneet sen käyttäjiksi, samoin julkinen terveydenhuolto. Lääkemääräyksistä jo selkeästi yli puolet on sähköisiä, ja julkisessa terveydenhuollossa käyttöosuus on monissa yksiköissä jo yli 90 prosenttia. Sähköisen reseptin käyttöönotto on edennyt hyvin myös yksityisen sektorin puolella etenkin suurten toimijoiden kohdalla. Valiokunta pitää tärkeänä, että myös itsenäiset ammatinharjoittajat ja pienet lääkäriasemat saadaan siirtymäkauden jälkeen järjestelmän piiriin.

Myös potilastiedon arkiston keskeiset osat ovat jo käytössä, ja järjestelmä saataneen pääosin käyttöön lakisääteisen aikataulun puitteissa syyskuuhun 2014 mennessä.

Sosiaalihuollon kansallisen arkiston hankintaa ei sen sijaan ole aloitettu, vaan hankinta käynnistetään vasta potilastiedon arkiston valmistuttua. Valiokunta kiirehtii hankkeen käynnistämistä ja saatujen kokemusten hyödyntämistä, sillä toimivat tietojärjestelmät ovat edellytys sosiaali- ja terveydenhuollon integraation onnistumiselle.

Valiokunta viittaa edellä momentin 28.90.20 kohdalla todettuun ja korostaa myös tässä yhteydessä tietojärjestelmähankkeiden valtakunnallisen ohjauksen merkitystä sekä järjestelmien alueellista ja valtakunnallista yhteentoimivuutta. Tietojärjestelmien tulee olla käyttäjälähtöisiä, työnkulkua helpottavia järjestelmiä, jotka parantavat tehokkuutta ja palveluiden laatua. On myös löydettävä uusia palveluinnovaatioita, jotka parantavat mm. työnkulkuja ja potilaan hoitoa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 16 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten tietojärjestelmien (mm. KanTa-hanke, sosiaalihuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät) strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTa-hankkeeseen liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-palveluiden (kansallinen potilastietojen sähköinen arkistointipalvelu, reseptikeskus, sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu ja potilaan tiedonhallintapalvelu) kehittämiseen (Kela)

4) sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän strategiseen suunnitteluun (STM) sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (THL)

5) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM, THL)

6) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (THL)

7) enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.

29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 20 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.


2014 talousarvio 20 900 000
2013 talousarvio 20 900 000
2012 tilinpäätös 18 598 401

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 20 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 4 322 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansainvälisten jäsenmaksujen ja maksuosuuksien hinnankorotukset 290
Yhteensä 290

2014 talousarvio 4 322 000
2013 talousarvio 4 032 000
2012 tilinpäätös 4 532 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 4 322 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.