Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2002 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     22. Eduskunta
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       01. Ympäristöministeriö
       10. Ympäristön suojelu
       20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu
       30. Asumisen edistäminen
       40. Alueelliset ympäristökeskukset
       50. Ympäristölupavirastot
            21. Toimintamenot
       60. Suomen ympäristökeskus
       70. Valtion asuntorahasto
       99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2014

50. YmpäristölupavirastotPDF-versio

Selvitysosa:

Ympäristölupavirastot ovat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia riippumattomia alueellisia lupaviranomaisia. Niiden käsiteltäviksi tulevat ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät ympäristöluvat. Ne päättävät myös luvista, joissa alueellinen ympäristökeskus on luvan hakijana tai on merkittävästi edistänyt hankkeen toteuttamista. Ympäristölupavirastot ratkaisevat lisäksi vesilakiin perustuvat luvat eli ns. vesitalousasiat. Niille kuuluu myös pääosa vesien pilaantumisesta aiheutuvista korvausasioista.

Ympäristöministeriö on asettanut ympäristölupavirastoille seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2002:

Ympäristöluvat käsitellään laadukkaasti ja joutuisasti ja lupien käsittelyajoille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kehitetään ympäristölupavirastojen henkilöstön asiantuntemusta ja huolehditaan yhteistyön sujuvuudesta alueellisten ympäristökeskusten kanssa.

Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko:
 200020012002
 toteutumaennakoituarvio
    
Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot (t €)148336353
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t €)2 4752 9753 185
Osuus yhteiskustannuksista (t €)1 0891 5811 307
Kustannukset yhteensä (t €)3 5644 5564 492
Alijäämä (t €)-3 416-4 220-4 139
Tuotot % kustannuksista478

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 740 000 euroa.

Selvitysosa:

Menojen ja tulojen erittely:
  
Bruttomenot5 110 000
Maksullisen palvelutoiminnan erillismenot3 195 000
Muut toimintamenot1 915 000
Bruttotulot370 000
Maksullisen toiminnan tulot, julkis-
oikeudelliset suoritteet
353 000
Muut tulot17 000
Nettomenot4 740 000

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 59 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin.


2002 talousarvio4 740 000
2001 talousarvio4 455 298
2001 I lisätalousarvio122 945
2000 tilinpäätös3 684 157