Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

Pääluokka 33

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastoon kuuluvien etuuksien tilapäiseen suorittamiseen saa käyttää muun saman rahaston etuuden maksamiseen varattua määrärahaa seuraavilta momenteilta: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 ja 33.20.51, 52, 56.

Selvitysosa:

Toimintaympäristö

Hyvinvointi ja vauraus luodaan työllä ja kaikkien osallisuudella. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus nojaa talouden tasapainoiseen kehitykseen. Väestön ikärakenteen muuttumisen myötä julkisen talouden menot kasvavat. Samaan aikaan työikäisten määrä vähenee ja kansantalouden kasvumahdollisuudet heikkenevät. Euroopan integraatio syvenee ja laajenee, ihmisten liikkuvuus rajojen yli kasvaa ja maiden sisällä monikulttuurisuus lisääntyy.

Sosiaali- ja terveyspalvelut, eläkkeet ja muu sosiaaliturva on kyettävä tarjoamaan kaikille, vaikka olosuhteet muuttuvat. Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ehtona on korkea työllisyysaste, terveet ja toimintakykyiset kansalaiset sekä vaikuttavat ja tehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Talousarvioesityksen lähtökohdat

Hallituksen tavoitteena on köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen; julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Tulo-, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi vahvistetaan ja uudistetaan peruspalveluita, turvataan ikäihmisille ihmisarvoinen vanhuus, ehkäistään sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, vahvistetaan mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä parannetaan toimeentuloturvaa ja estetään asuinalueiden eriytymistä.

Pääosa, kaksi kolmannesta, sosiaalimenoista rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden sosiaaliturvamaksuin, kuntien verovaroin sekä asiakasmaksuin. Sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan osuus sosiaalimenoista on vajaa viidennes. Pääluokan suurimmat menoerät ovat siirtomenot kotitalouksille, kunnille ja kuntayhtymille.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan strategiset tavoitteet
 • — Hyvinvoinnille vahva perusta
 • — Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
 • — Elinympäristö tukemaan terveyttä ja hyvinvointia.

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi hallituksen tasa-arvopolitiikkaa sekä edistää sukupuolinäkökulman huomioonottamista kaikessa valtioneuvoston päätöksenteossa. Ministeriössä se toteutetaan vuosille 2012—2015 vahvistetun toiminnallisen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti. Valmistelussa on mm. kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma, yhteistyö työelämän osapuolten kanssa naisten urakehityksen edistämiseksi ja poikkihallinnollinen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista jatketaan lainvalmistelussa, talousarvion laadinnassa sekä muissa tasa-arvon kannalta merkittävissä hankkeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategisissa hankkeissa toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi, erityisesti poikkihallinnollisessa, syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävässä toimenpideohjelmassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) toimeenpanossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa soveltuvin osin alueiden kehittämislain (1651/2009) periaatteita. Euroopan unionin rakennerahastovarojen (EAKR- ja ESR-ohjelmat) alueellisessa kohdentamisessa neuvotellaan aluekohtaiset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan hankkeisiin tulevat voimavarat vastuuministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, kanssa. Voimavarojen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen varmistetaan käyttösuunnitelmalla.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet strategioittain
Hyvinvoinnille vahva perusta

Sosiaaliturvalla lisätään ihmisten hyvinvointia tukemalla terveyttä ja toimintakykyä, antamalla turvaa muuttuvissa elämäntilanteissa, vahvistamalla sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vakauttamalla yhteiskunnallisia oloja. Sosiaaliturva edistää myös vakaata talouden kasvua ja kilpailukykyä vahvistamalla työkykyä ja tarjoamalla työllistymis-, koulutus- ja kuntoutumismahdollisuuksia.

Verotuksen, maksujen, sosiaalietuuksien, tulonsiirtojen ja palvelujen on muodostettava kokonaisuus, joka kannustaa työntekoon ja varmistaa, että työntekijä voi siirtyä terveenä eläkkeelle. Kannustava sosiaaliturva rohkaisee ihmisiä myös itse edistämään hyvinvointia. Tavoitteena on, että

 • — terveys ja hyvinvointi otetaan osaksi kaikkea päätöksentekoa
 • — pidennetään työuria työhyvinvoinnilla
 • — tasapainotetaan elämän eri osa-alueet
 • — sosiaaliturvan rahoitus on kestävää.

Hyvinvoinnille vahva perusta -tunnusluvut

  2000
toteutunut
2009
toteutunut
2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
               
Ennakkoarviointimenetelmä on käytössä kunnan päätöksenteossa, väestöllä painotettu %-osuus kunnista .. .. .. 39 451) 50 55
Terveydenedistämisaktiivisuus toteutuu kunnassa (% tavoitearvosta)              
— kuntajohdossa .. .. .. 61 651) 68 70
— perusterveydenhuollossa .. .. 54 .. 60 69 70
— liikuntatoimessa .. .. 55 .. 62 65 68
— perusopetuksessa .. 63 .. 66 651) 68 70
25-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odote 58,8 59,8 60,4 60,5 60,9 61,0 61,2
— miehet 58,6 59,7 60,3 60,4 60,9 61,0 61,2
— naiset 58,9 59,9 60,4 60,5 60,8 60,9 61,1
Työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu alkavuus2) 25—62-vuotiailla (työeläkkeet), yhteensä 8,7 7,6 7,2 7,2 6,3 6,3 6,2
— miehet 9,1 7,7 7,2 7,1 6,2 6,2 6,1
— naiset 8,3 7,5 7,2 7,4 6,5 6,4 6,4
Sairauspäivien osuus tehdyistä työ- ja sairauspäivistä (palkansaajat), % 4,0 4,6 4,5 4,6 4,5 4,4 4,4
— miehet 3,6 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6
— naiset 4,5 5,2 4,9 5,2 5,2 5,0 5,0
Työterveyshuollon piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus palkansaajana toimivasta työvoimasta, % 92 92 .. .. 94 94 95
Työpaikkatapaturmien taajuus (palkansaajat), milj. työtuntia kohden 30,0 29,0 30,2 31,1 30,03) 29,5 29,3
Korvatut ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt (palkansaajat) .. 5 701 5 484 4 429 4 5101) 4 500 4 400
Vanhempainpäivärahoista isille maksettujen päivien osuus, % 4,2 6,7 7,1 8,3 8,7 9,2 11,0
Sosiaalimenot/bkt, % 25,1 30,4 30,6 30,0 31,21) 32,1 32,5
Sosiaalimenot, €/asukas (vuoden 2010 hinnoin) 7 462 9 916 10 166 10 143 10 4001) 10 700 10 800
Sosiaalimenojen rahoitus, %              
— verovaroin 43,1 45,0 46,1 46,0 45,61) 45,2 44,8
— työnantajat 37,6 37,3 35,8 35,4 35,61) 35,8 36,0
— muu 19,3 17,7 18,1 18,6 18,81) 19,0 19,2
Sosiaali- ja terveystoimen menojen osuus kuntien kokonaismenoista, % 50,9 55,0 54,4 54,8 55,01) 49,5 50,0

1) Arvio

2) Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus kuvaa, kuinka suuri osa ei-eläkkeellä olevista työeläkevakuutetuista on siirtynyt vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeelle (esitetään useimmiten promilleina). Ikävakioitu alkavuus kertoo työkyvyttömyyseläkkeen alkavuudessa tapahtuvista muutoksista siten, että väestön ikärakenteen muuttuminen ei vaikuta siihen.

3) Ennakkotieto

Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin

Jokaisella on oikeus perustoimeentulon turvaan ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ihmisarvoinen elämä on turvattava kaikissa olosuhteissa. Nämä oikeudet ja yhdenvertaisuusperiaate on kirjattu Suomen perustuslakiin. Julkisen vallan vastuu perusoikeuksista ei poista yksilön vastuuta valinnoista. Yksilön ja yhteiskunnan oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoilla edistetään sosiaalista kestävyyttä.

Pelkän sosiaaliturvan varassa elävillä on suuri riski liukua köyhyyteen. Huolena on nuorten syrjäytyminen, lasten ja lapsiperheiden eriarvoistuminen ja syrjäytymisen siirtyminen yli sukupolvien. Väestön ikärakenteen muuttuessa vanhuksia on enemmän, dementia ja muut pitkäaikaissairaudet yleistyvät ja monisairaiden potilaiden lukumäärä kasvaa. Se merkitsee sosiaali- ja terveyspalvelumenojen nousua ja henkilöstön lisätarvetta, ellei palvelujen tuottavuus parane. Sosiaali- ja terveydenhuolto pysyy tulevaisuudessakin työvoimavaltaisena. Tuottavuutta voidaan parantaa uudistamalla palvelujen organisointia ja tuotantotapoja. Tavoitteena on, että

 • — vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja
 • — asiakaskeskeisyys otetaan palvelujen lähtökohdaksi
 • — uudistetaan palvelujen rakenteet ja toimintatavat
 • — vahvistetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin -tunnusluvut

  2000
toteutunut
2009
toteutunut
2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
               
Terveytensä huonoksi tai keskinkertaiseksi kokeneiden osuus (25—64 v.), %              
— miehet 37,6 35,0 36,8 35,6 33,4 32,9 32,3
  — 0—12 vuotta koulutusta 42,4 40,5 38,8 40,2 38,6 38,0 37,3
  — 13 vuotta tai enemmän koulutusta 29,3 27,0 30,1 27,6 25,6 25,1 24,7
— naiset 33,7 34,0 32,9 32,1 32,8 32,4 32,0
  — 0—12 vuotta koulutusta 38,6 36,3 36,5 38,6 37,6 38,0 38,5
  — 13 vuotta tai enemmän koulutusta 29,4 30,5 29,4 27,5 26,9 25,7 24,5
Nuorten koettu terveys: päivittäin vähintään kaksi oiretta (8.—9. lk), % 16 19 17 17 171) 16 15
Vastasyntyneen elinajanodote 77,7 79,8 80,0 80,4 80,61) 80,8 81,0
— miehet 74,1 76,5 76,7 77,2 77,51) 77,7 78,0
— naiset 81,0 83,1 83,2 83,5 83,71) 83,9 84,0
25-vuotiaan elinajanodote              
— miehet 49,7 52,4 52,6 52,91) 53,21) 53,5 53,8
   — perusasteen koulutus 47,4 49,2 49,7 50,01) 50,41) 50,8 51,2
   — keskiasteen koulutus 50,1 52,3 52,4 52,61) 52,81) 53,0 53,2
   — korkea-asteen koulutus 54,0 55,6 55,9 56,11) 56,31) 56,5 56,7
— naiset 56,1 59,0 59,0 59,11) 59,21) 59,3 59,4
   — perusasteen koulutus 54,6 56,9 56,6 56,61) 56,61) 56,6 56,6
   — keskiasteen koulutus 57,2 59,0 59,1 59,21) 59,31) 59,4 59,5
   — korkea-asteen koulutus 58,4 60,2 60,3 60,41) 60,61) 60,7 60,9
Niiden 75—84-vuotiaiden osuus, jotka kykenevät liikkumaan ulkona yksin ilman vaikeuksia, %2)              
— miehet 76 84 841) 87 861) 86 87
— naiset 72 78 781) 79 801) 80 82
Päivittäin tupakoivien osuus, %              
— miehet (25—64-v.) 28,3 23,3 24,1 23,4 21,0 20 19
— naiset (25—64-v.) 19,9 16,5 15,3 14,9 14,5 13 12
— pojat (8.—9. lk) 25 17 17 17 151) 14 13
— tytöt (8.—9. lk) 22 14 14 14 131) 12 11
Alkoholin kokonaiskulutus, l/as. 8,8 10,2 10,0 10,1 9,6 9,6 9,6
Ylipainoisten osuus (BMI 25 tai yli) 25—64 v., %              
— miehet 58,4 65,5 62,7 65,0 63,3 62 62
— naiset 41,2 46,8 48,3 48,3 47,9 46 45
Itsemurhien takia menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25—80 v. (100 000 asukasta kohti)              
— miehet 1 170 950 921 8681) 875 852 829
— naiset 368 341 291 2551) 2771) 269 262
Pienituloisten3) osuus, %              
— koko väestö 10,5 13,2 13,7 13,2 13,21) 13,3 13,3
— lapset 8,8 11,5 11,8 11,1 11,11) 11,2 11,2
Yleisen asumistuen saajat (ruokakunnat), lkm 170 352 161 842 164 154 167 364 180 665 190 000 189 000
Toimeentulotukea saaneet, lkm              
— kotitaloudet 271 686 238 755 240 257 239 212 240 2001) 250 000 250 000
— henkilöt 454 353 377 688 375 152 371 898 372 3101) 388 000 388 000
— pitkäaikaisesti tukea saaneiden osuus 25—64-vuotiaasta väestöstä, % 2,4 2,1 2,2 2,2 2,21) 1,8 ..
  — miehet 2,7 2,4 2,5 2,5 2,51) 2,2 ..
  — naiset 2,0 1,7 1,8 1,8 1,81) 1,6 ..
Gini-kerroin (käytettävissä olevat tulot)4), % 24,9 25,5 25,9 25,9 26,01) 26,1 26,1
Nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta eivätkä ole työssä tai koulutuksessa (eivätkä hoitovapaalla, eläkkeellä tai varusmies- tai siviilipalveluksessa), % 4,3 5,1 4,8 4,7 4,71) 4,7 4,7
— 18—24 v. pojat 5,4 6,5 6,0 5,8 5,81) 5,8 5,8
— 18—24 v. tytöt 3,1 3,6 3,6 3,6 3,61) 3,6 3,6
Naisten säännöllisen työajan ansioiden osuus miesten vastaavista ansioista, % 80,6 81,8 82,8 83,2 83,15) 83,3 83,5
Väestön terveyden seuranta toteutuu perusterveydenhuollossa (% tavoitearvosta) .. .. 33 .. 32 40 40
Hoitoon pääsy              
— erikoissairaanhoitoa yli 6 kk jonottaneita, lkm 66 000 3 748 1 245 751 938 1 000 1 000
— odotusaika terveyskeskuslääkärin vastaanotolle kestää yli 14 pv (% väestöstä) .. 66 72 77 81 80 80
— suun terveydenhuolto: yli 6 kuukautta jonottaneita, lkm .. 7 600 12 100 14 000 7 205 7 200 7 200
— psykiatrian erikoissairaanhoitoa yli 3 kk odottaneita alle 23-vuotiaita, lkm .. 84 136 73 64 50 50
Potilasvahinkokeskuksen korvaamien potilasvahinkojen määrä .. 2 359 2 204 2 214 2 073 2 100 2 100
Terveydenhuoltoon liittyvät infektiot6)              
— vastustuskykyiset mikrobitartunnat (MRSA veri/likvor), tapauksia/v. .. 30 28 42 30 30 30
— antibioottiripulitapaukset (Clostridium diff.) tapauksia/v. .. 5 700 4 813 5 382 5 256 5 200 5 200
Vanhusten palveluja saavat 75 vuotta täyttäneistä, %              
— säännöllinen kotihoito2) 11,8 11,3 11,8 12,2 11,9 13,1 13,6
  — miehet 8,7 8,4 8,9 9,3 8,9 10,2 10,7
  — naiset 13,2 12,8 13,4 13,9 13,5 15,0 15,6
— tehostettu palveluasuminen 1,7 5,1 5,6 5,9 6,31) 6,7 7,1
  — miehet 1,1 3,3 3,7 3,9 4,21) 4,5 4,8
  — naiset 2,0 6,0 6,7 7,1 7,71) 8,2 8,8
— vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosasto 8,4 5,4 4,7 4,4 3,91) 3,4 2,9
  — miehet 5,6 3,8 3,3 3,1 2,81) 2,4 2,1
  — naiset 9,6 6,3 5,5 5,1 4,51) 3,9 3,3
— omaishoidontuki 3,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,7 4,9
Vaikeavammaisten palveluasuminen, as./v. 1 894 4 008 4 310 4 630 4 844 4 984 4 991
Terveyskeskusten lääkärivaje, % .. 6,8 6,0 6,5 6,3 6 6
Merkittävimpien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien kuin lääkärien vaje, % .. .. 3,6 .. 3,2 3,2 3,2
Ehkäisevien terveyspalvelujen henkilöstömitoitus, % kansallisesta suosituksesta              
— äitiysneuvolalääkärit .. 55 .. 62 641) 66 66
— lastenneuvolalääkärit .. 13 .. 20 251) 28 30
— koululääkärit .. 4 .. 6 81) 10 12
— äitiysneuvolan terveydenhoitajat .. 52 .. 59 601) 62 62
— lastenneuvolan terveydenhoitajat .. 29 .. 34 381) 40 42
— kouluterveydenhoitajat .. 60 .. 75 781) 80 82
Laajat terveystarkastukset toteutuvat (%-osuus terveyskeskuksista)              
— äitiysneuvolassa .. 50 .. 87 881) 89 90
— lastenneuvolassa .. 47 .. 84 861) 86 88
— kouluterveydenhuollossa .. 49 .. 75 771) 79 81
Yli vuoden työttömänä olleet, lkm 86 800 41 300 54 000 57 200 61 200 71 800 77 500
— miehet 47 500 23 800 32 900 34 100 36 000 42 600 46 000
— naiset 39 300 17 500 21 100 23 100 25 100 29 200 31 500
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0—17-vuotiaat, % 0,9 1,3 1,3 1,4 1,41) 1,5 1,5
— pojat 1,0 1,3 1,4 1,4 1,51) 1,5 1,5
— tytöt 0,9 1,2 1,3 1,3 1,41) 1,4 1,5
Asunnottomat, lkm 10 000 8 150 7 880 7 570 7 850 8 090 8 170
— miehet 8 250 6 560 6 490 5 990 5 950 6 000 6 070
— naiset 1 750 1 590 1 390 1 580 1 890 2 090 2 100
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset, lkm 37 554 35 569 35 563 42 571 40 460 39 000 38 000
Maahanmuuttajataustaisten osuus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä, % 1,9 2,9 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

1) Arvio

2) Vuoden 2000 sarakkeessa on vuoden 2001 tieto.

3) Köyhyysrajan alittaneisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden osuus (käytettävissä olevat rahatulot ovat alle 60 % kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta kulutusyksikköä kohden).

4) Gini-kerroin kuvaa muuttujan (tässä tapauksessa käytettävissä olevien rahatulojen) epätasaisuutta. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet.

5) Ennakkotieto

6) Indikaattori korvataan myöhemmin paremmin potilasturvallisuuden tilannetta kuvaavalla indikaattorilla.

Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta

Elinympäristön tila vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Heikkenevät luonnonolot, toistuvat luonnonkatastrofit ja koko ekosysteemin tila kaventavat hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Sosiaalinen ja ekologinen kestävyys edellyttävät, että hyvä elämä voidaan turvata silloinkin, kun jaettavana ovat niukkenevat voimavarat. Jokaisen sukupolven tulisi jättää perinnöksi elinkelpoisempi ympäristö.

Oikeudenmukainen hyvinvoinnin jakautuminen on haaste paitsi paikallisesti myös maailmanlaajuisesti. Globaalit väestörakenteen muutokset, talouden häiriöt, köyhyys ja eriarvoisuus koettelevat yhteiskuntien yhtenäisyyttä. Eriarvoistumiseen ja asuinalueiden erilaistumiseen liittyy myös turvallisuusriskejä.

Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ja luonnonvarojen niukkeneminen saattavat aiheuttaa monenlaisia terveysuhkia, esimerkiksi pandemioita ja epidemioita. Ne eivät noudata rajoja, voivat levitä nopeasti ja niiden torjunta vaatii viranomaisten yhteistyötä ja varautumista.

Maailmanlaajuiset taloudelliset kriisit ovat osoittaneet toimivien turvaverkkojen sekä rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden merkityksen. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on turvattava myös poikkeusoloissa. Tavoitteena on, että

 • — vahvistetaan ympäristön elinkelpoisuutta
 • — varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa.

Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta -tunnusluvut

  2000
toteutunut
2009
toteutunut
2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
toteutunut
2013
arvio
2014
arvio
               
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuolleet 2 256 2 595 2 572 2 453 2 4281) 2 404 2 380
— miehet .. 1 750 1 649 1 610 1 5941) 1 578 1 562
— naiset .. 845 923 843 8351) 826 818
Vesivälitteiset epidemiat              
— epidemioiden lkm 7 4 2 5 2 5 5
— sairastuneet henkilöt 6 428 213 38 70 53 100 100
Ympäristömyrkkyjen pitoisuudet äidinmaidossa (PCDD/F- ja PCB-yhdisteiden kokonaistoksisuusekvivalenttimäärä) 15,3 .. 81) 81) 5,6 5,8 5,5
Työeläkevakuutusyhtiöiden, -säätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusaste .. 24,1 29,6 22,4 26,4 - -
Työeläkerahastot/bkt, % 50,2 72,5 77,7 72,2 77,7 79,2 79,3

1) Arvio

Eräiden etuuksien kehitys (euroa/kk)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141)
                 
Lapsilisä                
— 1. lapsi 100 100 100 100 100 104 104 104
— 2. lapsi 111 111 111 111 111 115 115 115
— 3. lapsi 131 131 141 141 142 147 147 147
— yksinhuoltajakorotus 37 47 47 47 47 49 49 49
Lasten kotihoidon tuki                
— hoitoraha 294 294 314 314 316 327 337 342
— seuraavasta alle 3-v. 94 94 94 94 94 98 101 102
— muista alle kouluikäisistä 60 60 60 60 61 63 65 66
— hoitolisä 168 168 168 168 169 175 180 183
Yksityisen hoidon tuki                
— hoitoraha 137 137 160 160 161 167 171 174
— hoitolisä 135 135 135 135 135 140 144 146
Osittainen hoitoraha 70 70 70 90 90 94 96 98
Vanhempainpäiväraha                
— minimi 380 380 551 551 553 574 594 603
— keskimäärin, miehet 1 620 1 747 1 858 1 936 1 997 2 035 2 097 2 181
— keskimäärin, naiset 1 170 1 241 1 342 1 398 1 427 1 467 1 513 1 563
Sairauspäiväraha                
— minimi (55 päivän jälkeen) 380 380 551 551 553 574 594 603
— keskimäärin, miehet 1 228 1 277 1 368 1 429 1 421 1 461 1 508 1 550
— keskimäärin, naiset 1 075 1 110 1 184 1 235 1 249 1 292 1 333 1 370
Työmarkkinatuki 514 527 551 551 553 674 698 708
Työttömän peruspäiväraha 514 527 551 551 553 674 698 708
Työttömien ansiopäiväraha                
— keskimäärin, miehet 1 201 1 234 1 326 1 401 1 409 1 514 1 565 ..
— keskimäärin, naiset 922 945 1 017 1 071 1 082 1 159 1 184 ..
Kansaneläke, yksinäinen 525 558 584 584 586 609 630 639
Takuueläke         688 714 739 749
Vanhuuseläke (keskim. omaeläke)                
— miehet 1 507 1 557 1 659 1 687 1 728 1 809 .. ..
— naiset 971 1 000 1 071 1 097 1 133 1 195 .. ..
Työkyvyttömyyseläke (keskim. omaeläke)                
— miehet 1 117 1 077 1 117 1 119 1 121 1 149 .. ..
— naiset 934 891 927 929 934 962 .. ..
Alkaneet vanhuuseläkkeet (keskim. omaeläke)                
— miehet 1 814 1 793 1 922 1 974 1 947 2 025 .. ..
— naiset 1 250 1 199 1 326 1 365 1 370 1 441 .. ..
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet (keskim. omaeläke)                
— miehet 1 044 1 018 1 090 1 126 1 174 1 192 .. ..
— naiset 841 809 842 884 907 943 .. ..
Toimeentulotuki, perusosa, yksin asuva 390 399 417 417 419 461 477 ..

1) Vuoden 2014 lopulliset euromäärät vahvistetaan 14.10.2013.

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa aidosti tuottavuutta lisäävin toimenpitein. Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta edistävät toimenpiteet koskevat hallinnonalan kaikkia virastoja ja laitoksia. Hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeina toteutetaan oikeuslääkinnän tietojärjestelmäprojekti ja vankien terveydenhuollon valvontaa, järjestämistä ja rahoitusta koskeva hanke. Hallinnonala on nimennyt ydintoimintoanalyysin pohjalta 25 vaikuttavuutta ja tuottavuutta edistävää hanketta. Niiden toimeenpano on meneillään. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toiminnan siirtoa Kuopioon toteutetaan asteittain vuoteen 2018 mennessä.

Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Hallinto 91 558 -154 0 -595 90 809
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
40 990 -154 320 41 156
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
2 250 55 2 305
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
4 548 100 4 648
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
600 600
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
548 548
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 2 v)
1 070 -1 070 0
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät
(siirtomääräraha 3 v)
16 330 16 330
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
20 900 20 900
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
4 322 4 322
02. Valvonta 43 850 270 0 445 44 565
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
16 277 75 16 352
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
11 771 270 295 12 336
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
5 502 75 5 577
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
(arviomääräraha)
10 300 10 300
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 114 626 0 0 150 114 776
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
67 953 150 68 103
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin
(siirtomääräraha 2 v)
36 543 36 543
63. Eräät erityishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
10 130 0 10 130
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 2 634 400 0 0 23 600 2 658 000
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon
(arviomääräraha)
11 800 11 800
51. Lapsilisät
(arviomääräraha)
1 486 400 1 486 400
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet
(arviomääräraha)
3 300 3 300
53. Sotilasavustus
(arviomääräraha)
20 000 20 000
54. Asumistuki
(arviomääräraha)
726 000 20 000 746 000
55. Elatustuki
(arviomääräraha)
188 200 3 600 191 800
56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut
(arviomääräraha)
39 000 39 000
60. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut
(arviomääräraha)
159 700 159 700
20. Työttömyysturva 2 773 626 0 0 213 040 2 986 666
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä
(arviomääräraha)
26 486 26 486
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta
(arviomääräraha)
1 004 550 12 000 1 016 550
51. Valtionosuus peruspäivärahasta
(arviomääräraha)
244 480 10 000 254 480
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta
(arviomääräraha)
1 390 800 183 200 1 574 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta
(arviomääräraha)
55 160 7 840 63 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta
(arviomääräraha)
52 150 52 150
30. Sairausvakuutus 1 289 472 0 0 -20 000 1 269 472
28. Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut
(siirtomääräraha 2 v)
1 272 0 1 272
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista
(arviomääräraha)
1 288 200 -20 000 1 268 200
40. Eläkkeet 4 524 700 0 0 -23 400 4 501 300
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista
(arviomääräraha)
62 000 62 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
(arviomääräraha)
603 000 2 600 605 600
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
(arviomääräraha)
90 000 -7 000 83 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä
(arviomääräraha)
3 000 3 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista
(arviomääräraha)
17 200 17 200
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista
(arviomääräraha)
3 749 500 -19 000 3 730 500
50. Veteraanien tukeminen 275 334 0 0 0 275 334
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon
(arviomääräraha)
1 450 1 450
50. Rintamalisät
(arviomääräraha)
31 300 31 300
51. Sotilasvammakorvaukset
(arviomääräraha)
135 121 135 121
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin
(siirtomääräraha 2 v)
66 207 66 207
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
3 100 3 100
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille
(siirtomääräraha 2 v)
60 60
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot
(siirtomääräraha 2 v)
3 500 3 500
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot
(siirtomääräraha 2 v)
23 988 23 988
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
10 608 10 608
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 539 881 0 0 0 539 881
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin
(siirtomääräraha 3 v)
500 0 500
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin
(siirtomääräraha 3 v)
11 500 11 500
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen
(kiinteä määräraha)
31 300 31 300
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin
(arviomääräraha)
110 440 110 440
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin
(arviomääräraha)
13 200 13 200
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin
(arviomääräraha)
330 350 330 350
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi
(kiinteä määräraha)
480 480
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin
(siirtomääräraha 3 v)
32 811 32 811
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan
(kiinteä määräraha)
3 000 3 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin
(siirtomääräraha 3 v)
6 300 6 300
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 59 422 0 0 0 59 422
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
27 840 27 840
20. Rokotteiden hankinta
(siirtomääräraha 3 v)
22 890 22 890
21. Terveysvalvonta
(siirtomääräraha 2 v)
930 930
22. Tartuntatautien valvonta
(siirtomääräraha 2 v)
660 660
50. Terveyden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 130 3 130
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin
(siirtomääräraha 3 v)
2 900 2 900
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
1 072 1 072
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 225 040 0 0 0 225 040
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin
(arviomääräraha)
206 000 206 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin
(siirtomääräraha 2 v)
1 700 1 700
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin
(siirtomääräraha 2 v)
300 300
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin
(kiinteä määräraha)
17 040 17 040
90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 308 000 0 0 0 308 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
(arviomääräraha)
308 000 308 000
  Yhteensä 12 879 909 116 0 193 240 13 073 265

  Henkilöstön kokonaismäärä (htv)1) 3 646 3 634 3 658    

1) Htv-määrä ei sisällä Työterveyslaitoksen osuutta. Vuonna 2014 maksullisen toiminnan osuus on 1 596 henkilötyövuotta ja yhteisrahoitteisen toiminnan osuus 371 henkilötyövuotta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastoon kuuluvien etuuksien tilapäiseen suorittamiseen saa käyttää muun saman rahaston etuuden maksamiseen varattua määrärahaa seuraavilta momenteilta: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 ja 33.20.51, 52, 56.