Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
              01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
              03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
              04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot
              05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
              31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
              50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
              51. Eräät merimiespalvelut
              95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämäPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Valtuus

Luottolaitosten varoista myönnettävien eräistä korkotukilainoista annetun lain (1015/1977) 4 §:n mukainen turvavarastointilainojen korkohyvityksen enimmäismäärä on 5 prosenttia. Uusia turvavarastolainoja saa hyväksyä vuonna 2014 enintään 8 400 000 euroa.

Turvavarastolain (970/1982) 7 §:n mukaisia varastoavustuksia saa myöntää vuonna 2014 enintään 34 000 euroa.

Selvitysosa: Suomen taloudellisen menestyksen kannalta on keskeistä huolehtia siitä, että yritysten säädösympäristö on toimiva ja kilpailukykyinen. Laadukas sisämarkkinalainsäädäntö ja sen tehokas kansallinen toimeenpano ovat osa tätä tavoitetta ja keskeinen edellytys sisämarkkinoiden toimivuudelle. Kansainvälistymisen tukemiseksi on tärkeää, että kansalaisten, yritysten ja viranomaisten toimintaa sisämarkkinoilla tukevat informaatio- ja ongelmanratkaisupalvelut kehittyvät siten, että yritykset ja kansalaiset pystyvät entistä paremmin hyötymään EU:n sisämarkkinoista. Yritysten yhteiskuntavastuun edistäminen on niinikään tärkeää yritysten kilpailukyvyn tukemiseksi.

Moderni kilpailupolitiikka on elinkeinopolitiikan olennainen osa ja välttämätöntä kilpailukyvyn parantamiselle. Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa hallituksen käynnistämää terveen kilpailun edistämisen ohjelmaa. Tavoitteena on turvata tasaveroiset kilpailuolosuhteet erikokoisille yrityksille ja kuluttajien etujen mukaiset toimivat markkinat. Ohjelman toimenpiteissä keskitytään julkisen sektorin elinkeinotoimintaan, lainsäädännön sisältämiin kilpailun rajoituksiin ja keskittyneisiin toimialarakenteisiin, kuten päivittäistavarakauppaan. Kilpailuvalvontaa kohdennetaan olennaisiin kilpailua rajoittaviin järjestelyihin. Valtiontukisääntelyn näkökulmasta on ensiarvoista tunnistaa aidosti elinkelpoiset yritykset toimijoista, joiden kannattavuus perustuu jatkuvaan julkiseen rahoitukseen.

Yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin kehitetään uusia järjestämistapoja. EU:n uusi sääntely mahdollistaa kustannusten korvaamiseen perustuvat järjestelyt niillä alueilla, joissa tavanomaista markkinatarjontaa ei ole. On tärkeää varmistaa, että suomalaiset viranomaiset ja elinkeinonharjoittajat ovat hyvin informoituja vuonna 2013 uudistetuista EU:n valtiontukisääntelyn periaatteista ja velvoitteista. Myös julkisten hankintojen sääntely kehittyy jatkuvasti. EU-direktiivien voimaansaattaminen edellyttää kansallisen hankintalainsäädännön kokonaisuudistusta, jossa tavoitteena on nykyistä joustavampi ja kansallista liikkumavaraa salliva sääntely.

Kuluttajapoliittisen ohjelman mukaisesti kuluttajapolitiikassa painotetaan arjen kuluttajataitojen vahvistamista ja kuluttajan oikeuksista huolehtimista sekä terveen ja vastuullisen kilpailun turvaamista. Tekninen turvallisuus ja luotettavuus pidetään korkealla tasolla. Valmistellaan EU:n tuotelainsäädäntöuudistuksen kansallista toimeenpanoa.

Yritysten kattava ja luotettava taloudellinen informaatio antaa eri sidosryhmille riittävät tiedot niiden taloudellisesta tilasta. Erityisesti pörssiin listattuja yhtiöitä koskeva luotettava ja ajantasainen tieto on tehokkaasti toimivien pääomamarkkinoiden välttämätön ehto. Hallinnollisia kustannuksia kevennetään pienten ja keskisuurten yritysten osalta uuden EU-sääntelyn mukaisesti. Tilintarkastajajärjestelmä uudistetaan ottaen huomioon meneillään oleva EU-lainsäädännön uudistus. Tähän liittyen tilintarkastuslakiin tehdään tarvittavat ehdotukset talousrikollisuuteen liittyvien tilintarkastajien raportointivelvollisuuksien laajentamiseksi.

Toimiva ja kilpailukykyinen aineettomien oikeuksien järjestelmä varmistaa yritysten innovaatioiden ja muun aineettoman omaisuuden suojan ja hyödyntämisen sekä oikeuksien tehokkaan täytäntöönpanon. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen aineettoman arvonluonnin toimintaohjelma ulottuu vuoteen 2017. Keskeistä on vahvistaa edelleen oikeuksien hyödyntämistä ja täytäntöönpanoa varmistamalla Patentti- ja rekisterihallituksen teollisoikeuksien myöntämiseen ja hyödyntämiseen liittyvien palvelujen saatavuus Suomessa eurooppalaisen patentti- ja tavaramerkkijärjestelmien kehittämisen rinnalla. Tavoitteeseen liittyy myös kansainvälisesti kilpailukykyisen tuomioistuinjärjestelmän kehittäminen. Tuomioistuimen alueelliselle jaostolle pyritään varmistamaan sellainen sijainti, joka turvaa suomalaisten yritysten edut. Yritysten ja yhteisöjen rekisterihallinnon sähköistä asiointia lisätään ja helpotetaan yritysten ilmoittamisvelvollisuutta. Julkisten tietovarantojen avaamisessa edetään hallituksen asettamien tavoitteiden ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallitusohjelman mukaista harmaan talouden torjuntaohjelmaa muun muassa uudistamalla tilaajavastuulakia. Yritysten sääntelytaakkaa kevennetään vuonna 2013 alkavalle kaudelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Uuden lainsäädännön yritysvaikutusten arvioinnissa tavoitteena on toimiva ja yritysten kilpailukykyä tukeva säädösympäristö.

Toimivat työmarkkinat, ajanmukainen työlainsäädäntö ja hyvä työelämän laatu ovat yritysten kilpailuetuja. Yritysten tasapuolisista kilpailuedellytyksistä huolehditaan muun muassa työlainsäädännön keinoin. Yritysten tasapuolisia kilpailuedellytyksiä turvataan yhdenvertaisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksella ja toimilla, joilla pyritään puuttumaan alipalkkaukseen.

Politiikkalohkon tehtäviin kuuluu myös poikkeusoloihin varautuminen. Toimintaa tulee linjaamaan vuonna 2013 annettava huoltovarmuuden uusi tavoitepäätös.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti yritysten toimintaympäristön, markkinoiden sääntelyn ja työelämän tulosalueelle yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2014:

 • — Kaikkien toimijoiden toimintaolosuhteet markkinoilla ovat tasavertaiset, kilpailumahdollisuudet parantuvat ja taloudellinen huoltovarmuus on korkealla tasolla.
 • — Kuluttajien asema on turvallinen, ja kuluttajat sekä yrittäjät luottavat markkinoiden toimivuuteen.
 • — Tekninen turvallisuus ja luotettavuus yhteiskunnassa ja yrityksissä säilyy korkealla tasolla.
 • — Yritysten sääntelytaakka vähenee. Teollisuudelle aiheutuvan taloudellisen rasituksen ja sen sääntelytaakan lisäämistä vältetään.
 • — Ajanmukaiset teollisoikeusjärjestelmät edistävät innovaatioita sekä tavaroiden ja palvelujen kaupallistamista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Valtuus

Luottolaitosten varoista myönnettävien eräistä korkotukilainoista annetun lain (1015/1977) 4 §:n mukainen turvavarastointilainojen korkohyvityksen enimmäismäärä on 5 prosenttia. Uusia turvavarastolainoja saa hyväksyä vuonna 2014 enintään 8 400 000 euroa.

Turvavarastolain (970/1982) 7 §:n mukaisia varastoavustuksia saa myöntää vuonna 2014 enintään 34 000 euroa.

01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 331 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.

Selvitysosa: Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Virasto hoitaa myös kuluttaja-asiamiehelle kuuluvat valvontatehtävät. Viraston toiminta kohdentuu yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin ja ongelmiin. Lisäksi virasto vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan sekä hoitaa sille kuuluvat kansainväliset tehtävät.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston analyysikapasiteettia vahvistetaan siirtämällä virastoon viisi henkilötyövuotta Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Virasto toteuttaa kilpailu- ja kuluttajapolitiikkaa terveen kilpailun edistämisohjelman ja kuluttajapoliittisen ohjelman avulla. Tavoitteena on turvata tasaveroiset kilpailuolosuhteet erikokoisille yrityksille ja kuluttajien etujen mukaiset toimivat markkinat. Tärkeää on vahvistaa kuluttajan asemaa erityisesti passiivisen kilpailun alueilla sekä julkisten palvelujen uudistuskehityksessä. Huomiota kiinnitetään myös rakenteellisten kilpailun esteiden poistamiseen sekä erilaisiin syrjiviin ja sitoviin menettelytapoihin, joiden avulla kilpailijoita pyritään sulkemaan pois markkinoilta. Kuluttajaoikeudellista valvontaa, informaatiota ja vaikuttamista kohdennetaan EU:n kuluttajamarkkinoiden tulostaulun ja kuluttajahallinnon tietopankin kautta saatavan kuluttajapalautteen perusteella toimialoille, joilla esiintyy eniten puutteita markkinoiden toimivuudessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Kustannusvastaavuus   
— Valmismatkaliikerekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)62100100
Tuotokset ja laadunhallinta   
Kilpailu- ja kuluttajavalvonta on tehokasta ja ongelmia ennaltaehkäisevää   
— Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen (sidosryhmien arvio 1—5)3,8> 4,0> 4,0
— Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävissä kilpailuvalvonnan I—II luokan asioissa (kpl)1> 1> 1
— Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat (sidosryhmien arvio 1—5)3,5> 3,7> 3,7
— Tapausten määrä, joissa kuluttaja-asiamiehen toimenpitein yritys on muuttanut toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi--130
— Vakuuksien riittävyys valmismatkaliikkeiden konkurssitapauksissa (%) 96,19100100
Kuluttajilla on käytettävissään sisällöltään ajankohtaiset, helppokäyttöiset ja itsepalveluna sujuvasti toimivat verkkopalvelut   
— Verkkopalvelujen kuluttajaosion käyntimäärä/kk--140 000
Käsittelyajat pysyvät kohtuullisena   
— Yli 3 vuotta käsittelyssä olleet kotimaisten kilpailunrajoitustapaukset (lkm)900
— Vaikuttavuusluokka 3 kilpailuasioiden käsittelyaika (mediaani, pv)30< 30< 30
— Valmismatkaliikkeiden rekisteröintihakemusten käsittelyaika (pv)1477

Henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen toimialoittain

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Markkinoiden toimivuuden edistäminen-2330
Kilpailuvalvonta-5559
Kuluttajaoikeudellinen valvonta ja taloudelliset hyvitykset-2627
Kuluttajainformaatio-1212
Alue- ja paikallishallinnon ohjaus-96
Hallintopalvelut-2322
Yhteensä143148156

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys143148156
— Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä (1—5)-3,43,4
— Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5)-3,33,4
— Tulos- ja kehityskeskusteluiden toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)-3,33,4
— Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)-3,53,5
— Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)-3,33,4
— Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)-3,63,7
— Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv)---0,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
    
Bruttomenot11 94512 01912 381
Bruttotulot1 0521 0601 050
Nettomenot10 89310 95911 331
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 997  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 294  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kilpailuneutraliteetin valvonta200
Muu muutos-140
Siirto momentilta 32.40.04 (5 htv)350
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-36
Palkkausten tarkistukset38
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-27
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-13
Yhteensä372

2014 talousarvio11 331 000
2013 I lisätalousarvio100 000
2013 talousarvio10 959 000
2012 tilinpäätös11 190 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 362 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 363 000 euroa Kuluttaja-lehden hankintasopimuksen mukaisiin maksuihin.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen ja toinen kappale korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen ja toisen kappaleen.

Lisäys 31 000 euroa talousarvioesityksen 11 331 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.

Kuluttaja-lehden tuottaminen lopetetaan viraston omana toimintana. Tehdyn hankintasopimuksen mukaisesti lehti siirtyy ulkoisen toimijan tuottamaksi ja virastosta siirtyy viisi henkilöä uuden toimittajan palvelukseen liikkeenluovutuksena.


2014 talousarvio11 362 000
2013 IV lisätalousarvio-27 000
2013 I lisätalousarvio100 000
2013 talousarvio10 959 000
2012 tilinpäätös11 190 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 362 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 363 000 euroa Kuluttaja-lehden hankintasopimuksen mukaisiin maksuihin.

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 364 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi säätiön valvontamaksusta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
     
Toiminnallinen tehokkuus   
Työn tuottavuusTuottavuuden muutos, %-1,5+2,0+2,0
TaloudellisuusYksikkökustannusten muutos, %1)-+2,0+2,0
     
Tuotokset ja laadunhallinta   
AsiakastyytyväisyysAsiakasarvio (1—5)4,04,04,0
Sähköinen asiointiPatenttihakemukset, %92,49090
 Tavaramerkkihakemukset, %496060
 Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, %55,26065
 Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, %54,65560
Käsittelyaika keskimäärinKansalliset patenttihakemukset (v)2,62,72,4
 PCT-tutkimukset määräajassa, %51,08080
 Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk)2,654
 Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv)7,888
 Yrityskiinnityshakemukset (pv)2,488
 Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk)2,822

1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys416425412
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv)8,9+/-0-0,2
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5)3,53,43,5
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5)3,573,53,6
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)3,293,43,4
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)3,413,53,5
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)3,313,33,4
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)3,633,73,7

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot46 63042 030 47 357
— muut tuotot2017088
Tuotot yhteensä46 83142 10047 445
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset39 93536 20043 863
— osuus yhteiskustannuksista8 9997 7008 628
Kustannukset yhteensä48 93443 90052 491
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-2 103-1 800-5 046
Kustannusvastaavuus, %969690

Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkkien ja mallien maksuja korotetaan keskimäärin 10 % jo vuonna 2013.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot48 58647 58749 846
Bruttotulot46 91746 15347 482
Nettomenot1 6691 4342 364
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 250  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 768  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Muu muutos-45
Säätiövalvontamaksutuloa (11.19.09) vastaava meno500
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO)475
Yhteensä930

2014 talousarvio2 364 000
2013 talousarvio1 434 000
2012 tilinpäätös-813 046

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 133 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 231 000 euroa talousarvioesityksen 2 364 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 25.10.03. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnassa vireillä olevat asiat siirretään markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta.


2014 talousarvio2 133 000
2013 talousarvio1 434 000
2012 tilinpäätös-813 046

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 133 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 857 000 euroa.

Selvitysosa: Kuluttajatutkimuskeskuksen määrärahassa on otettu vähennyksenä huomioon viiden henkilötyövuoden palkkamenot siirtona Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
 
Kuluttajatutkimuskeskus suuntaa tutkimustoimintansa tukemaan vahvasti kuluttajapoliittisen ohjelman toteuttamista.  
Toiminnallinen tehokkuus   
Tulot, % menoista403032
Maksullisen toiminnan tuotot, euroa15 90520 00020 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, %544854
Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista, %95> 90> 90
Tietopalvelu kokonaiskustannuksista, %5< 10< 10
Kokonaiskustannukset, 1 000 euroa3 3743 6633 103
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Suoritemäärä (indeksoitu)/htv284280220
Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl13410090
Vertaisarvioidut julkaisut, kpl262525
Esitelmät eri foorumeilla, lkm15611090
Tieteelliset esitelmät, lkm605050

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys37,73735
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv)-5,0--
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5)3,23,23,2
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5)3,13,23,0
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)2,83,23,0
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)3,33,23,0
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)3,33,33,3
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)3,43,53,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
    
Bruttomenot3 3993 3132 857
Bruttotulot1 3441 1001 000
Nettomenot2 0552 2131 857
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta646  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle768  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 32.40.01 (-5 htv)-350
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-7
Palkkausten tarkistukset10
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-7
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-2
Yhteensä-356

2014 talousarvio1 857 000
2013 talousarvio2 213 000
2012 tilinpäätös2 177 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 864 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 7 000 euroa talousarvioesityksen 1 857 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio1 864 000
2013 IV lisätalousarvio-7 000
2013 talousarvio2 213 000
2012 tilinpäätös2 177 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 864 000 euroa.

05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 510 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa: Kemikaalilain (599/2013) mukaisesti aluehallintovirastosta ja kuntien kemikaalivalvonnasta siirrettiin kemikaalien markkinavalvontatehtävät Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon 1.9.2013.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua sekä toimii kansallisena kaivosviranomaisena. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimusten mukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Vaikuttavuus

 • — Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot eivät lisäänny Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialalla.
 • — Yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien sekä kansalaisten toimintatavat muuttuvat turvallisemmiksi.
 • — Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ennallaan.
 • — Viestintä vahvistuu ja saatavilla on ajantasaista informaatiota Tukesin toimialaan kuuluvista asioista.
 • — Yritykset ja muut toiminnanharjoittajat sitoutuvat lainsäädännön noudattamiseen ja mahdollisten vaatimustenvastaisuuksien poistamiseen oma-aloitteisesti.

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Kokonaistuottavuus   
— Kokonaistuottavuusindeksin arvo110100100
Kustannusvastaavuus   
— Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus98100100
— Nettobudjetoidun kemikaalituoterekisterin kustannusvastaavuus102100100
Tuotokset ja laadunhallinta   
Valvonta on riskiperusteista ja näkyvää   
— Valvontakäynnit6 2325 1555 155
— Luvat ja ilmoitukset (ml. kaivossuoritteet)6 2756 0506 050
— Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätökset326452505
— Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnit EU:lle71913
— REACH- ja CLP-asetusten arviointitehtävät308120120
— Käsitellyt kemikaali-ilmoitukset15 94512 00012 000
— Rekisteröinnit13 20013 50013 500
— Kyselyt ja selvitykset3 9711 5001 900
— Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, %928989
Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa tuotteiden ja toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja riskien hallinnasta   
— Kävijät www.tukes.fi-etusivulla/päivä1 7782 0002 200
— Kemikaalineuvontapalvelun yhteydenotot521650800
— Tiedotteet131110120

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys1)213,5220225
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv)-0,7-0,2-0,1
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5)3,13,13,3
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5)3,33,33,3
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)3,13,13,3
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)--3,3
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)3,13,13,3
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)3,63,63,6

1) Ei sisällä SM:n htv:a

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot19 42619 39019 610
Bruttotulot1 3271 1211 100
Nettomenot18 09918 26918 510
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 117  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 603  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kemikaalilain kokonaisuudistus (siirto momentilta 28.90.30)375
Kemikaalilain kokonaisuudistus (siirto momentilta 33.70.01)40
Muu muutos-105
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-51
Palkkausten tarkistukset54
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-39
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-33
Yhteensä241

2014 talousarvio18 510 000
2013 talousarvio18 269 000
2012 tilinpäätös18 585 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 557 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 47 000 euroa talousarvioesityksen 18 510 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio18 557 000
2013 IV lisätalousarvio-39 000
2013 talousarvio18 269 000
2012 tilinpäätös18 585 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 557 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 4 511 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille

2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan projektihenkilöstön palkkaukseen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon

3) talous- ja velkaneuvojien kehittämiseen, koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen sekä raportointijärjestelmään.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on helpottaa velallisen asemaa luottojen järjestelyssä sekä tukea velallisen elämänhallinnan paranemista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Palveluiden järjestämisestä maksettava korvaus määrätään työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamien perusteiden mukaan siten, että se vastaa palvelun tuottamisesta aiheutuvia tarkoituksenmukaisia menoja. Korvaus maksetaan aluehallintoviraston kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle tai muulle palveluntuottajalle. Jos kunta ei järjestä neuvontaa, aluehallintoviraston tulee järjestää neuvonta muulla tavoin, esim. ostopalveluna. Korvauksen maksatuksesta kunnille huolehtii Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja muulle palveluntuottajalle aluehallintovirasto.

Arvio resurssien jakautumisesta

 2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
    
Talous- ja velkaneuvonnan resurssit   
— Talous- ja velkaneuvojat (htv)133110110
— Avustajat (htv)232020
Valtion korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisen kuluista (%)607070

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti toiminnalle seuraavan tulostavoitteen vuodelle 2014:

 • — Uusien asiakkaiden keskimääräinen jonotusaika on korkeintaan 60 päivää (toteutuma 2012: jonotusaikatavoitteen saavutti 77 % yksiköistä).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen-700
Yhteensä-700

2014 talousarvio4 511 000
2013 talousarvio5 211 000
2012 tilinpäätös5 511 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentin määräraha on 4 511 000 euroa, mikä on 700 000 euroa kuluvaa vuotta pienempi.

Talous- ja velkaneuvonta on asiakkaille maksuton lakisääteinen palvelu. Sen avulla voidaan helpottaa velallisen asemaa luottojen järjestelyssä, ehkäistä syrjäytymistä ja kannustaa ylivelkaisia takaisin työelämään.

Talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) lähtökohtana on, että neuvonnan järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kuluista huolehtii valtio eivätkä kansalaiset saa joutua eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa perusteella.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset olisivat nykyisellä palvelutasolla vuonna 2014 yli 8 miljoonaa euroa. Näin ollen noin 47 % kokonaiskuluista jäisi kuntien katettavaksi. Suomessa on 57 talous- ja velkaneuvontayksikköä. Saadun selvityksen mukaan osa kunnista rahoittaa vapaaehtoisesti yli 50 % kuluista 17 neuvontayksikön alueella, mutta osa kunnista ei rahoita palveluja lainkaan tai niiden rahoitusosuus on erittäin pieni.

Talous- ja velkaneuvonnan uusien asiakkaiden määrä kasvoi hieman vuonna 2012. Yhteensä heitä oli 15 701 henkilöä. Tavoitteena on, että uusien asiakkaiden keskimääräinen jonotusaika ensimmäiselle tapaamiselle olisi enintään 60 päivää. Vuonna 2012 tavoitteen saavutti 77 % yksiköistä. Lokakuussa 2013 jonotusajat vaihtelivat parista päivästä aina 118 päivään valtakunnallisen keskiarvon ollessa 41 päivää. Alueelliset erot olivat kuitenkin suuria, ja useissa suuremmissa kaupungeissa jonotusaika oli edelleen yli 90 päivää.

Valiokunta lisää momentille 500 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 5 011 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille

2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan projektihenkilöstön palkkaukseen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon

3) talous- ja velkaneuvojien kehittämiseen, koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen sekä raportointijärjestelmään.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 673 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksena Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n toiminnan tukemiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry on kuluttajien etujärjestö, missä ominaisuudessa se neuvoo kuluttajia sekä jakaa ja välittää kuluttajatietoa.

Tulostavoitteet:
 • — Kotitalouksien toimivuus ja tehokkuus sekä kuluttajien omat toimintaedellytykset paranevat järjestön myötävaikutuksella.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen-100
Yhteensä-100

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio673 000
2013 talousarvio773 000
2012 tilinpäätös823 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 673 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksena Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n toiminnan tukemiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 2 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) merimiespalvelulain (447/2007) nojalla merimiesten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettujen palvelujen valtion osuuden maksamiseen

2) merityösopimuslain (756/2011) ja merimiesten vuosilomalain (433/1984) nojalla merimiesten vuosiloma- ja vanhempainvapaamatkakustannuksiin

3) merityöaikalain (296/1976) mukaisen miehistön vaihtokustannusten korvaamiseen

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtion varoista korvattavista merenkulkijan matkakustannuksista. Laissa kootaan yhteen matkakustannusten korvaamista koskevat säännökset, yhdenmukaistetaan korvausperusteita sekä säädetään nykyistä tarkemmin tuen hakemisesta. Tukipäätösten tekeminen siirretään työ- ja elinkeinoministeriöstä Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Valtion osuus merimiespalvelutoimiston menoista580 000
Valtion osuus työnantajille eräisiin merimiesten matkakustannuksiin1 500 000
Yhteensä2 080 000

2014 talousarvio2 080 000
2013 talousarvio2 080 000
2012 tilinpäätös1 608 906

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 2 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) merimiespalvelulain (447/2007) nojalla merimiesten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettujen palvelujen valtion osuuden maksamiseen

2) merityösopimuslain (756/2011) ja merimiesten vuosilomalain (433/1984) nojalla merimiesten vuosiloma- ja vanhempainvapaamatkakustannuksiin

3) merityöaikalain (296/1976) mukaisen miehistön vaihtokustannusten korvaamiseen

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 20 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ryhmäkannelain (444/2007) mukaisesta ryhmäkanteesta aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen maksamiseen

2) kilpailulaissa (948/2011) tarkoitetuissa oikeusprosesseissa Kilpailu- ja kuluttajaviraston vastapuolelle maksettavaksi määrättyjen oikeudenkäyntikulujen maksamiseen

3) sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetussa laissa (590/2013), sähkömarkkinalaissa (588/2013) ja maakaasumarkkinalaissa (508/2000) tarkoitetuissa oikeusprosesseissa Energiaviraston vastapuolelle maksettavaksi määrättyjen oikeudenkäyntikulujen maksamiseen.

Selvitysosa: Ryhmäkanneprosessin hoitaminen voi vaatia huomattaviakin resursseja, joita ei ole mahdollista ennakoida. Ryhmäkanteesta aiheutuu oikeudenkäyntikuluja valtiolle, jos kuluttaja-asiamies häviää ajamansa kanteen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston edellytetään kilpailulain nojalla ryhtyvän toimenpiteisiin kiellettyjen kilpailunrajoitusten rankaisemiseksi esittämällä markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä laissa säädettyjen edellytysten vallitessa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä on myös puuttua yrityskauppoihin, jotka estävät kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi määrätä yrityskaupoille ehtoja tai tehdä markkinaoikeudelle esityksen yrityskaupan kieltämiseksi. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemien päätösten ja esitysten käsittelyyn markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa liittyy riski velvollisuudesta joutua korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikuluja, jos Kilpailu- ja kuluttajavirasto häviää jutun.

Energiaviraston tehtävänä on valvoa sähkö- ja maakaasumarkkinalakien sekä EU:n sähkökauppa-asetuksen ja maakaasuverkkoasetuksen noudattamista. Energiaviraston edellytetään sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain nojalla ryhtyvän toimenpiteisiin sähkö- ja maakaasumarkkinalakien sekä EY:n sähkökauppa-asetuksen vastaisesta toiminnasta rankaisemiseksi esittämällä markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä laissa säädettyjen edellytysten vallitessa. Energiaviraston tekemien päätösten ja esitysten käsittelyyn markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa liittyy riski velvollisuudesta joutua korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikuluja, jos Energiavirasto häviää jutun.


2014 talousarvio20 000
2013 talousarvio20 000
2012 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 20 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ryhmäkannelain (444/2007) mukaisesta ryhmäkanteesta aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen maksamiseen

2) kilpailulaissa (948/2011) tarkoitetuissa oikeusprosesseissa Kilpailu- ja kuluttajaviraston vastapuolelle maksettavaksi määrättyjen oikeudenkäyntikulujen maksamiseen

3) sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetussa laissa (590/2013), sähkömarkkinalaissa (588/2013) ja maakaasumarkkinalaissa (508/2000) tarkoitetuissa oikeusprosesseissa Energiaviraston vastapuolelle maksettavaksi määrättyjen oikeudenkäyntikulujen maksamiseen.