Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
              01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
              02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot
              05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
              06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
              07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
              40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
              41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi
              42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
              43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
              44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä
              45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu
              46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki
              47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset
              48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
              50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
              (63.) Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen
              80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
              (81.) Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille
              82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
              83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
              87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
              88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
              89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2014 talousarvio
2013 talousarvio700 000
2012 tilinpäätös1 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Suomalaiset pk-yritykset ovat vuodesta 2012 voineet hakea Finnveran kautta kansainvälistymistukea Venäjälle suuntautuneisiin hankkeisiin. Vuonna 2013 avustusta on myönnetty jo 20 hankkeeseen ja muutamia hakemuksia on parhaillaan käsiteltävänä. Tuki on myönnetty suoraan pk-yritykselle, joka on voinut käyttää sitä joko omiin välittömiin kansainvälistymiskustannuksiinsa tai ostaa tarvitsemiinsa esi- ja hankeselvityksiin liittyvät palvelut ulkopuolisilta Venäjä-asiantuntijoilta.

Venäjän markkinat tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia suomalaisten pk-yritysten kasvulle, mutta toimintaympäristö Venäjällä on edelleen varsin haasteellinen. Perusteellisella hankevalmistelulla voidaan ehkäistä mahdollisia epäonnistumisia ja tappioita sekä osaltaan turvata Suomessa olevan liiketoiminnan tulevaisuus. Lisäksi asianmukaiset esi- ja hankeselvitykset nopeuttavat ja helpottavat myös ulkopuolisten rahoittajien mukaantuloa yrityksen Venäjälle suuntautuviin etabloitumishankkeisiin.  

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että vuoden 2013 tammi—elokuussa vienti Venäjälle laski kolme prosenttia. Valiokunta toteaa, että avustus on madaltanut pk-yritysten kynnystä lähteä etsimään kasvua Venäjän lähimarkkinoilta, ja pitää momentin palauttamista tarpeellisena.

Valiokunta viittaa yleisperustelujen yhteydessä esitettyyn ja korostaa myös arktisen alueen hankevalmistelun merkitystä.

Momentti ei sisälly ensi vuoden talousarvioesitykseen, mutta valiokunta palauttaa momentin ja osoittaa sille 1 400 000 euroa pk-yritysten Venäjälle tapahtuviin etabloitumishankkeisiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 1 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustuksena yksittäisten yritysten Venäjällä toteuttamaan hankevalmisteluun. Valtionavustuksen osuus voi olla enintään 50 prosenttia valtionavustukseen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Avustus on Euroopan unionin määrittelemää de minimis -tukea.

2) hallinnointimenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.