Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
              01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
              02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot
              05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
              06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
              07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
              40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
              41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi
              42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
              43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
              44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä
              45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu
              46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki
              47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset
              48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
              50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
              (63.) Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen
              80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
              (81.) Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille
              82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
              83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
              87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
              88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
              89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 24 212 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille annetun asetuksen (1301/2010) mukaisesti:

1) työ- ja elinkeinoministeriön toimintaan liittyvien elinkeinopolitiikkaa edistävien yhteisöjen yleisavustuksiin ja pk-yritysten palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen

2) ulkomaisten investointien edistämiseen

3) kansainvälistä liiketoimintaa edistävien yhteisöjen tarjoaman perusneuvonnan, asiantuntijapalvelujen ja yritysten kehittämispalvelujen tuottamiseen

4) julkisten yhteisöjen hankkeiden rahoittamiseen

5) pohjoismaisen ympäristömerkintäjärjestelmän kansallisen tason tehtävien hoitamiseen.

Ulkomaisten investointien edistämisestä aiheutuviin kustannuksiin ja muotoilun hyödyntämisen tehostamiseen elinkeinotoiminnassa sekä yrityspalvelujen kehittämiseen voidaan palvelujen julkiseen palveluun verrattavan luonteen vuoksi myöntää yleisavustusta kustannusten täyttä määrää vastaavasti. Myös pk-yrityksille tarkoitettujen palvelujen, luovien alojen yritystoiminnan ja luovan talouden edistämiseen voidaan erityisissä tapauksissa niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden perusteella myöntää valtionavustusta kustannusten täyttä määrää vastaavasti. Edelleen osa vientikeskusverkoston ylläpidosta sekä osa kansainvälistä liiketoimintaa edistävistä asiantuntijapalveluista ovat sellaisia toimintoja, jotka voidaan rahoittaa täyttä kustannusmäärää vastaavasti.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Yleisavustusta voidaan myöntää Finpro ry:n alaisuudessa toimivan vientikeskusverkoston ylläpitämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Ulkomaisten investointien hankinnassa korostetaan osaamisintensiivisiä aloja, korkean lisäarvon tuotantoa, T&K&I-investointeja sekä investointien työllistämisvaikutuksia.

Yleisavustusta voidaan käyttää myös kansainvälistymispalvelujen tuottamiseen. Luovien alojen kansainvälistymistä edistävä yleisavustus kohdennetaan suomalaisen musiikin sekä elokuva- ja audiovisuaalisen alan tunnettuuden ja menekin edistämiseen maailmalla. Ministeriö jatkaa ruotsinkielisten ja Venäjälle suuntautuvien kansainvälistymispalveluiden tukemista. Kansainvälistymistä edistävien yhteisöjen ensisijaisena tehtävänä on suomalaisten yritysten ja elinkeinoelämän palveleminen niin kotimaassa kuin ulkomailla osana Team Finland -verkostoa.

Keksintöjen kaupallistamista edistävien palvelujen tuottaminen siirtyy Keksintösäätiöltä Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulle vuoden 2014 alusta.

Vaikuttavuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Yritykset kansainvälistyvät ja verkottuvat keskenään ja niiden kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen syvenee.   
— Pk-yritysten osuus Finpron kaikista asiakkaista, %786767
— Finpron saamien onnistuneiden yritysasiakkuuksien referenssiluvat, kpl748085
— Finpron ennakointitoiminta, kerätyt ensivaiheen signaalit, kpl4 7667 0007 500
Ulkomaisilla investoinneilla luodaan talouskasvua, lisätään työpaikkoja ja vahvistetaan osaamispohjaa.   
— Ulkomaisten investointien työllistävyys (työpaikkojen lukumäärä) 3 638650800
— Ulkomaisten investointien taloudellinen merkitys, milj. euroa355120150
Standardisointi parantaa tuotteiden ja järjestelmien yhteensopivuutta ja vaihdettavuutta   
Kulutus ohjautuu ympäristöä säästäviin tuotteisiin ja palveluihin ja vastuullisuuteen sitoutuneiden suomalaisten yritysten määrä kasvaa.   

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Finpron palveluiden hyödyllisyys yritysten kannalta (1—5)3,953,984,0
Finpron uusien yritysasiakkaiden osuus kaikista asiakkaista, %404038
Finpron asiakastyytyväisyys (yritykset) (1—5)4,04,14,1
Invest in Finlandin asiakastyytyväisyys (yritykset)4,094,104,10

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Standardisointitoiminta1 490 000
Luovien alojen ja yrittäjyyden edistäminen1 332 000
Globaalit kansainvälistymispalvelut17 275 000
Ulkomaisten investointien edistäminen4 115 000
Yhteensä24 212 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallituksen menosäästö-4 200
Keksintötoiminta (siirto momentille 32.01.02)-5 260
Kertaluonteisten erien poistuminen-450
Vähennys liittyen keksintötoiminnan rahoituksen siirtoon momentille 32.30.45-2 000
Yhteensä-11 910

2014 talousarvio24 212 000
2013 talousarvio36 122 000
2012 tilinpäätös40 472 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Finpron yleisavustus vähenee vuonna 2014 kansainvälistymispalveluiden osalta noin 2,3 miljoonalla eurolla ja investointien edistämisen osalta noin 0,7 miljoonalla eurolla.

Finpron yrityksille tarjoamat palvelut muodostuvat yleishyödyllisistä palveluista ja konsultointipalveluista. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt valmistelun, jonka tarkoituksena on uudistaa Finpron organisaatio vuoden 2014 aikana niin, että maksulliset konsulttipalvelut eriytetään julkisena palveluna annettavasta yritysten neuvonnasta. Finpron yleisavustus kohdennettaisiin kokonaisuudessaan yrityksille rekisteröidyn yhdistyksen toimesta tarjottaviin julkisiin kansainvälistymispalveluihin. Myös ulkomaisten investointien edistämiseen varattaisiin erillinen määräraha. Nykyisestä maksullisesta konsulttitoiminnasta muodostettaisiin puolestaan erillinen yhtiö, joka toimisi kilpailluilla markkinoilla muiden vastaavien konsulttiyritysten kanssa ilman yhteiskunnalta saatavaa tukea.

Valiokunta suhtautuu uudistukseen myönteisesti. Se on kuitenkin toteutettava niin, että pk-yritysten kansainvälistymispalvelut vahvistuvat. Erityisen tärkeää on, että Finpro ry:n tarjoamat yleishyödylliset palvelut määritellään kattavasti ja selkeästi niin, että ne täyttävät Suomen ja Euroopan unionin kilpailu- ja valtiontukilainsäädännön vaatimukset.

Tavoitteena tulee olla, että etenkin kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevat pk-yritykset saavat laadukasta ilmaista tai hyvin edullista julkisesti tuettua neuvontaa. Lisäksi tulisi huolehtia siitä, että yritykset voivat hankkia kohtuulliseen hintaan tarvitsemiansa erityisiä kaupallisia konsulttipalveluja. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että luodaan uusi erillinen tuki-instrumentti, jonka avulla yritykset voivat hankkia kansainvälistymiseen liittyviä maksullisia palveluja vapailta markkinoilta parhaaksi katsomaltaan taholta.

Finprolla on tällä hetkellä kattava kansainvälinen vientikeskusten verkosto, jossa yhdistyvät paikallisten markkinoiden ja suomalaisen yrityskentän tuntemus. Edessä olevassa muutostilanteessa on tarpeen turvata se, että tätä Finpron ydinosaamista ei menetetä tai tarpeettomasti heikennetä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Finpron läsnäoloon kasvavilla markkinoilla.

Valiokunta lisää momentille 1 500 000 euroa Finpro ry:n alaisuudessa toimivan vientikeskusverkoston ylläpitämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä, että Suomeen saadaan enemmän ulkomaisia investointeja. Tämä stimuloisi taloudellista kasvua, parantaisi markkinoiden toimivuutta ja liiketoimintaosaamista, loisi uusia työpaikkoja ja lisäisi myös vientituloja. Investointien saaminen Suomeen edellyttää kuitenkin hyvää lainsäädännön ennustettavuutta ja erittäin aktiivista hankintatyötä. Keskeinen toimija kansainvälisten investointien hankintatyössä on Invest in Finland, joka liitettiin osaksi Finproa vuonna 2012.

Valiokunta viittaa vuoden 2013 talousarviota koskevaan mietintöönsä (VaVM 39/2012 vp) ja lisää momentille 200 000 euroa Finpron osana toimivalle Invest in Finland -yksikölle ulkomaisten investointien edistämiseen mm. cleantech-toimintaa koskevien liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseksi.

Matkailun edistämiskeskus MEK on tarkoitus liittää osaksi Finpro ry:tä edellä kuvatun organisaatiouudistuksen yhteydessä. Valiokunta pitää muutosta hyödyllisenä. Matkailun edistäminen sopii hyvin maailmanlaajuisen vientikeskusverkoston yhteyteen ja lisää mahdollisuuksia matkailualan yritysten kansainvälisen toiminnan ja ulkomaanmarkkinoinnin tukemiseen.

Matkailulla on yhä merkittävämpi vaikutus kansantalouteen ja työllisyyteen. Saadun selvityksen mukaan vuonna 2012 matkailukysyntä oli arviolta 13,3 miljardia euroa eli noin 2,7 % Suomen BKT:stä. Vientiin rinnastettava matkailutulo oli 4,2 miljardia euroa, ja työpaikkojen määrä matkailualalla on kasvanut 16 % vuodesta 2007.

Kiinnostus matkakohteeseen ja sen tarjoamiin palveluihin on olennainen kriteeri vapaa-ajan matkakohdetta valittaessa. Perinteisellä brändimarkkinoinnilla on edelleen merkitystä, mutta matkailijat tekevät yhä useammin valintansa sähköisten välineiden avulla. Valiokunta katsoo, että tulisi nopeasti selvittää, olisiko syytä luoda yhteinen dataportaali, joka edistäisi järjestelmällistä, jatkuvaa ja relevanttia suomalaisten matkailupalveluiden näkyvyyttä internetissä. On tärkeää, että MEK toimii yhteistyössä yritysten kanssa ja parantaa peruspalveluna niiden mahdollisuuksia palveluidensa tarjoamiseen myös kansainväliselle yleisölle. Erityisen tärkeänä valiokunta pitää Venäjältä suuntautuvan matkailun edistämistä.

Myös matkustusaika ja matkan helppous ovat erittäin merkittäviä kriteerejä vapaa-ajan matkaa valittaessa. Valiokunta korostaa, että ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kehittämisen osalta avainasemassa ovat lentoliikenteen sujuvuus ja kohtuullinen hintataso. Lentoliikenteen merkitys matkailun kasvulle on erityisen kriittinen etenkin Kuusamossa ja Lapissa. Ulkomaalaisille matkailijoille suunnattu markkinointityö ja matkakohteiden paikallinen kehittäminen voivat helposti jäädä tuloksettomiksi ilman riittäviä kotimaan jatkolentoyhteyksiä ja tarpeeksi kattavaa lentoasemaverkostoa. Valiokunta pitää tärkeänä, että matkailunäkökulma otetaan asianmukaisesti huomioon vuonna 2014 valmistuvassa lentoliikennestrategiassa.

Joulupukki on tunnetuin suomalainen hahmo Aasiassa. Erityisesti Kiinassa Suomen joulupukki on saavuttanut huomattavaa suosiota jopa maan ylimmässä johdossa. Tätä mahdollisuutta tulisi hyödyntää aiempaa tehokkaammin matkailutulon kasvattamisen ohella myös vientiteollisuuden edistämiseen.

Joulupukkisäätiön tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää maailmanlaajuista mielikuvaa Suomesta sekä joulumaana että joulupukin kotimaana ja luoda edellytyksiä tämän mielikuvan hyödyntämiselle elinkeinoelämän keskuudessa. Säätiö on tehnyt useamman vuoden ajan pienimuotoista markkinointityötä Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. Näkyvyyttä on saavutettu esimerkiksi tv-ohjelmayhteistyön avulla.

Säätiön tavoitteena on kasvattaa Aasiasta saatavaa matkailutuloa noin 164 miljoonalla eurolla ja lisätä yöpymisiä Suomessa noin 30 prosentilla. Jatkuvalla ja säännöllisellä ohjelmayhteistyöllä voidaan saavuttaa miljoonien katsojien huomio ja lisätä Suomen tunnettavuutta Aasiassa. Lisäksi esimerkiksi joulupukin tapaamisilla valtiojohdon kanssa ja esiintymisillä suomalaisten yritysten markkinointitilaisuuksissa sekä joulupukin oman toimiston avaamisella Finpron Shanghain toimiston yhteyteen voidaan valiokunnan näkemyksen mukaan edistää kaikkia muitakin vientiteollisuuden aloja ja parantaa positiivisen hahmon avulla Suomen imagoa Aasiassa. Valiokunta pitää tärkeänä, että säätiö toimii tiiviissä yhteistyössä mm. Finpro ry:n ja Lapin matkailuyrittäjien kanssa.

Valiokunta lisää momentille 300 000 euroa joulupukkisäätiölle matkailun edistämiskampanjaan Aasiassa.

Vientiosuuskunta Viexpo toimii Pohjanmaan ELY-keskuksen itsenäisenä, kaksikielisenä kansainvälistymisyksikkönä. Se tarjoaa pk-yrityksille käytännönläheisiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyviä palveluja ja neuvontaa. Toiminta on madaltanut useiden yritysten kynnystä kansainvälisen toiminnan aloittamiseen.

Valiokunta lisää momentille 125 000 euroa Viexpon toimintaan.

Suomen Yrityskummit ry on valtakunnallinen mentorointiverkosto. Yhdistykseen kuuluu yli tuhat yrityskummia, jotka ovat kokeneita liiketoiminnan asiantuntijoita. Yrityskummit antavat maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yrittäjille ja kunnille. Vuonna 2012 yrityskummit auttoivat yli tuhatta eri toimialojen pk-yrittäjää kehittämään liiketoimintaansa. Yhdistyksen etuna on kevyt organisaatio. Toimintaa koordinoidaan valtakunnallisesti kahden toimihenkilön avulla ja alueittain noin 20 alueyhteyshenkilön kautta. Kummitoiminnalla voidaan auttaa useita pieniä yrityksiä kasvamaan ja samalla luomaan uusia työpaikkoja.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa Suomen Yrityskummit ry:n toimintaan.

Tekniikan Akatemia -säätiön päätehtävänä on momentin 32.20.50 mukaisen kansainvälisen Millenium-teknologiapalkinnon toteuttaminen ja jakaminen. Säätiö järjestää palkinnonjaon yhteydessä Helsingin kansalaistorilla 27.4.—14.5.2014 Teknologian kevät 2014 -tapahtumakokonaisuuden, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi teknologian mahdollisuuksia ihmisten elämänlaadun parantajana.

Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret, joita tapahtuman kautta aktivoidaan opiskelemaan ja myöhemmin työskentelemään teknologian ja sen soveltamisen piirissä. Tapahtuma koostuu mm. seminaareista, startup-yritysten esittelyistä, yliopistojen tutkimustoiminnan demonstraatioista sekä eri ikäryhmille suunnatuista innovaatiokilpailuista. Nuorille suunnattuihin hankkeisiin kuuluu myös Teknoloikka-harjoittelu, jossa lukiosta ja ammattikoulusta valmistuville tarjotaan mahdollisuutta hakea muutamaksi kuukaudeksi harjoittelijoiksi teknologiayrityksiin.

Valiokunta pitää tärkeänä innostaa suomalaisia nuoria teknologia-aloille ja lisää momentille 100 000 euroa Tekniikan Akatemia -säätiölle käytettäväksi Teknologian kevät 2014 -tapahtuman nuorille suunnattuihin hankkeisiin.

Momentin määräraha

Momentille lisätään yhteensä 2 425 000 euroa, josta osoitetaan

  • — 1 500 000 euroa Finpro ry:n alaisuudessa toimivan vientikeskusverkoston ylläpitämisestä aiheutuviin kustannuksiin
  • — 200 000 euroa Finpron osana toimivalle Invest in Finland -yksikölle ulkomaisten investointien edistämiseen
  • — 300 000 euroa joulupukkisäätiölle matkailun edistämiskampanjaan Aasiassa
  • — 125 000 euroa Viexpon toimintaan
  • — 200 000 euroa Suomen Yrityskummit ry:n toimintaan
  • — 100 000 euroa Tekniikan Akatemia -säätiölle käytettäväksi Teknologian kevät 2014 -tapahtuman nuorille suunnattuihin hankkeisiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 26 637 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille annetun asetuksen (1301/2010) mukaisesti:

1) työ- ja elinkeinoministeriön toimintaan liittyvien elinkeinopolitiikkaa edistävien yhteisöjen yleisavustuksiin ja pk-yritysten palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen

2) ulkomaisten investointien edistämiseen

3) kansainvälistä liiketoimintaa edistävien yhteisöjen tarjoaman perusneuvonnan, asiantuntijapalvelujen ja yritysten kehittämispalvelujen tuottamiseen

4) julkisten yhteisöjen hankkeiden rahoittamiseen

5) pohjoismaisen ympäristömerkintäjärjestelmän kansallisen tason tehtävien hoitamiseen.

Ulkomaisten investointien edistämisestä aiheutuviin kustannuksiin ja muotoilun hyödyntämisen tehostamiseen elinkeinotoiminnassa sekä yrityspalvelujen kehittämiseen voidaan palvelujen julkiseen palveluun verrattavan luonteen vuoksi myöntää yleisavustusta kustannusten täyttä määrää vastaavasti. Myös pk-yrityksille tarkoitettujen palvelujen, luovien alojen yritystoiminnan ja luovan talouden edistämiseen voidaan erityisissä tapauksissa niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden perusteella myöntää valtionavustusta kustannusten täyttä määrää vastaavasti. Edelleen osa vientikeskusverkoston ylläpidosta sekä osa kansainvälistä liiketoimintaa edistävistä asiantuntijapalveluista ovat sellaisia toimintoja, jotka voidaan rahoittaa täyttä kustannusmäärää vastaavasti.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 29 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 20 000 000 euroa käytetään kolmevuotisen, yritysten kansainvälistymistä ja ulkomaisia investointeja edistävän ohjelman toteuttamiseen, 4 500 000 euroa Team Finland -toimintaan kansainvälistymisen edistämiseksi ja 4 500 000 euroa Team Finland -toimintaan ulkomaisten investointien hankkimiseksi Suomeen. Lisäykset ovat määräaikaisia.


2014 I lisätalousarvio29 000 000
2014 talousarvio26 637 000
2013 tilinpäätös36 122 000
2012 tilinpäätös40 472 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 29 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 6 300 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahasta 5 000 000 euroa on tarkoitus käyttää ICT-sektorin rakennemuutoksen tukemiseen ja viennin suuntaamiseksi uusille markkina-alueille. ICT-sektorin rakennemuutos yhdessä erityisesti Venäjälle suuntautuvan hekentyneen vientinäkymän kanssa vaikuttavat koko ICT-sektoriin. Lisämääräraha kohdennetaan ICT-sektorin uuden yritystoiminnan kansainvälistymisen vauhdittamiseen sekä yritysten tukemiseen niiden hakiessa uusia korvaavia vientimarkkinoita Venäjän laskevan viennin tilalle.

Lisämäärärahasta 1 300 000 euroa kohdistetaan elintarvikkeiden vientiohjelman toteuttamiseen yhdessä Elintarviketeollisuusliiton ja Team Finland -toimijoiden kanssa.


2014 II lisätalousarvio6 300 000
2014 I lisätalousarvio29 000 000
2014 talousarvio26 637 000
2013 tilinpäätös36 122 000
2012 tilinpäätös40 472 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 6 300 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös erityisavustuksena:

1) valtionapuyhteisöjen, julkisten yhteisöjen ja muiden yhteisöjen hankkeiden rahoittamiseen

2) yritysten kansainvälistä liiketoimintaa sekä Suomeen suuntautuvia investointeja ja matkailua edistäviin Team Finland -palveluihin ja -toimintaan

3) kolmevuotisen pk-yritysten kansainvälistä liiketoimintaa, matkailua ja ulkomaisia investointeja vauhdittavan ohjelman toteuttamiseen valtionavustuslain (688/2001) ja ministeriön antamien erillisten valtionavustusehtojen mukaisesti.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 III lisätalousarvio
2014 II lisätalousarvio6 300 000
2014 I lisätalousarvio29 000 000
2014 talousarvio26 637 000
2013 tilinpäätös36 122 000
2012 tilinpäätös40 472 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös erityisavustuksena:

1) valtionapuyhteisöjen, julkisten yhteisöjen ja muiden yhteisöjen hankkeiden rahoittamiseen

2) yritysten kansainvälistä liiketoimintaa sekä Suomeen suuntautuvia investointeja ja matkailua edistäviin Team Finland -palveluihin ja -toimintaan

3) kolmevuotisen pk-yritysten kansainvälistä liiketoimintaa, matkailua ja ulkomaisia investointeja vauhdittavan ohjelman toteuttamiseen valtionavustuslain (688/2001) ja ministeriön antamien erillisten valtionavustusehtojen mukaisesti.